Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll ar fuarth fferm ac yn dal pad nodiadau. Mae'n edrych ar bentwr mawr o datws.

  Mae syrfewyr eiddo gwledig yn gwerthuso eiddo, peirianwaith, cnydau a da byw.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, gan ddefnyddio cyfrifiannell ac edrych ar amryw o ddogfennau papur.

  Mae syrfewyr meintiau'n cyfrifo costau llafur, deunyddiau, trethi ac yn y blaen sy'n rhan o brosiect adeiladu.

 • Mae dyn yn plygu dros ochr cwch. Mae'n tanio gwn plastig i'r dwr.

  Mae syrfewyr hydrographig yn gwneud arolygon o gefnforoedd ac afonydd.

 • Mae dynes sy'n gwisgo siaced lachar yn sefyll mewn cae. Mae'n edrych drwy dwll sydd newydd ei geibio.

  Mae syrfewyr adeiladau'n cynghori ar waith codi a chynnal adeiladau a strwythurau eraill.

 • Mae dau o bobl sy'n gwisgo siacedi llachar a hetiau caled yn sefyll mewn chwarel. Mae un ohonynt yn edrych drwy ddyfais gwneud arolygon sydd ar drybedd. Mae'r dyn arall yn dal ffon fetel.

  Syniad pobl o syrfëwr yw rhywun sy'n edrych drwy theodolit, fel y syrfëwr tir hwn. Serch hynny, mae sawl gwahanol fath o syrfëwr.

 • Syrfëwr

Syrfëwr

Cyflwyniad

Gall syrfewyr gynnal arolygon ar bob math o eiddo ac adnoddau naturiol fel adeiladau, tir a gwely'r môr. Mae gwaith syrfëwr yn cynnwys tasgau fel mesur, prisio, ac asesu'r eiddo neu'r adnoddau naturiol.

Mae syrfewyr yn cynghori gweithwyr proffesiynol neu gleientiaid am ganlyniadau arolygon, er mwyn i unrhyw waith angenrheidiol gael ei wneud.

Fideo - Nishil: Syrfëwr Adeiladu

Fideo - James: Syrfëwr Tir

Fideo - Mark: Syrfëwr Meintiau

Fideo - James: Syrfëwr

Fideo - Polly: Syrfëwr

Gweithgareddau Gwaith

Gellir rhannu'r diwydiant tirfesur yn dri maes. Bydd y math o waith yr ydych chi'n ei wneud yn dibynnu ar y maes y byddwch yn arbenigo ynddo. Tirfesur Adeiladu Y diwydiant adeiladu yw un o'r diwydiannau mwyaf yn y byd, ac mae tirfesur yn rhan annatod o'i weithrediad. Heb ddealltwriaeth arbenigol Syrfewyr, ni fyddai'r diwydiant adeiladu yn gallu creu'r adeiladau, y priffyrdd, na'r pontydd yr ydym ni'n eu gweld o'n cwmpas. Fel Syrfëwr yn y diwydiant adeiladau, gallech fod yn gyfrifol am:

 • arolwg amodau ar safle cyn dechrau adeiladu- gan nodi nodweddion naturiol y safle, megis elltydd, bryniau, a choed; materion tanddaearol megis cronfeydd dwr, carthffosydd, a phibellau nwy; ac adeiladau sydd eisoes ar y safle
 • cydlynu'r holl broses o adeiladu er mwyn sicrhau ei fod yn dilyn y cynllun ac o fewn y gyllideb. Byddwch chi'n rhoi cyngor ynglyn â beth i'w adeiladu, ei leoliad, pa ddeunyddiau y dylid eu defnyddio, a materion fel niferoedd staff a pha fath o staff (contractwyr) y dylid eu cyflogi
 • rhoi cyngor ynglyn â chynnal a chadw, adnewyddu, ac adfer prosiectau adeiladu
 • adnabod a thrin asbestos mewn adeiladau hyn
Dyma restr o rai o'r swyddi tirfesur arbenigol sy'n bodoli yn y diwydiant adeiladu:
 • Syrfëwr Adeiladau
 • Syrfëwr Safle
 • Syrfëwr Asbestos
 • Syrfëwr Prosiect
 • Syrfëwr Cytundebau
Tirfesur Mae arolwg tir yn faes gwaith bras a chyffrous. Mae'n ymwneud â mesur a mapio ein hamgylchedd gan ddefnyddio technoleg ac offer arbennig. Byddwch yn defnyddio geomatics, sef y term technegol ar gyfer casglu, storio, a defnyddio gwybodaeth ddaearyddol- megis bryniau, coedwigoedd, arfordiroedd, ac afonydd.

Fel Syrfëwr Tir, byddwch yn gweithio cyfran o'ch amser mewn swyddfa, a'r gweddill yn y maes yn arolwg. Yn y maes, byddwch yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf, megis GPS arbenigol, Gorsafoedd Cyfanswm Robotig (Theodolitau), a sganwyr awyrol a thir er mwyn mapio ardal, ac yna'n gwneud cyfrifiadau a thynnu lluniau i'w cadw fel tystiolaeth. Yn y swyddfa, byddwch yn defnyddio meddalwedd arbenigol, megis Auto-cad, er mwyn creu cynlluniau a mapio'r mesuriadau a gymerwyd yn y maes. Arolwg Adeiladau Mae arolwg adeiladau yn ymwneud â'r astudiaeth a gwerthusiad manwl o eiddo amrywiol a'u hagweddau gwahanol. Gallai'r mathau gwahanol o eiddo gynnwys:

 • peirianwaith ac asedau busnes- byddwch yn gyfrifol am roi gwerth ar asedau busnes a pheirianwaith sefydliad. Gallai fod yn fusnes o unrhyw fath, a gall y math o beirianwaith, offer, ac asedau amrywio'n helaeth
 • eiddo preswyl- dyma'r math o arolwg yr ydym fwyaf cyfarwydd ag ef. Bydd pobl sy'n dymuno gwerthu eu ty yn gofyn i syrfëwr sy'n arbenigo yn y maes i benodi gwerth iddo
 • rheolaeth o gyfleusterau- y rheolaeth o adeiladau a gwasanaethau a ddefnyddir gan fusnes. Gallai hyn gynnwys penderfyniadau ynglyn ag adleoli, materion iechyd a diogelwch, a chaffaeliad gwasanaethau megis glanhau ac arlwyo
Dyma restr o rai swyddi tirfesur arbenigol o fewn y sector eiddo:
 • Syrfëwr Asedau
 • Syrfëwr Rheoli Eiddo
 • Syrfëwr Gwerthuso Preswyl
 • Syrfëwr Datblygu
Gallai'r gallu i ddarllen, siarad, ac ysgrifennu yn y Gymraeg fod o fudd i chi os ydych chi'n chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Syrfëwr, bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau trafod a chyfathrebu cadarn
 • rhoi sylw i fanylion
 • meddu ar sgiliau TG
 • bod yn dda ym mathemateg
 • meddu ar sgiliau cynllunio rhagorol

Bydd angen gwybodaeth eang am adeiladu, economeg a'r gyfraith arnoch hefyd.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £27,500 - £30,000
 • Gyda phrofiad: £33,500 - £39,000
 • Mae Uwch Syrfewyr yn ennill £43,000 - £49,000

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd gennych dechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr ac efallai y bydd angen i chi weithio dros y penwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys llywodraeth leol a llywodraeth ganolog, adeiladu, eiddo a chwmnïau arbenigol tirfesur, banciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau yswiriant.

Mae cyfleoedd ar gyfer Syrfewyr yn digwydd gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae cyfleoedd yn codi i Syrfewyr i weithio ar brosiectau mewn gwledydd eraill, yn Ewrop a gweddill y byd.

Hunan-gyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Syrfewyr weithio'n ymgynghorwyr annibynnol neu mewn partneriaeth ag arbenigwyr eraill mewn ymarfer proffesiynol.

Ble mae swyddi gwag n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif byrddau gwaith, ar Universal Jobmatch, ac yn Y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i mewn i'r yrfa hon yw astudio gradd achrededig mewn tirfesur, neu bwnc cysylltiedig. Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn creu rhestr o gyrsiau achrededig.

Nid oes angen gradd yn ymwneud â thirfesur bob amser i fod yn Syrfëwr. Bydd graddau mewn pynciau eraill yn dderbyniol yn aml. Mae pobl â sgiliau cyfathrebu a busnes yn werthfawr iawn i'r proffesiwn hwn.

Mae Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd hefyd yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Mae cyrsiau HND ar gael gyda nifer o ddewisiadau tirfesur. Gellir defnyddio hwn fel llwybr i gwrs gradd llawn, neu fel mynediad i swyddi Syrfewyr Dan Hyfforddiant. Gallai interniaeth hefyd fod yn fan da i gychwyn. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Profiad Gwaith Fel arfer, bydd yr ymgeiswyr hwyr sy'n cael llwyddiant yn meddu ar brofiad sylweddol ar lefel dechnegol. Er enghraifft, gall oedolion sy'n ymgeisio barhau fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Byddai cefndir ym maes cynllunio neu adeiladu'n ddefnyddiol hefyd

Hyfforddiant

Yn dilyn y cam addysg, byddwch yn cael hyfforddiant yn y swydd. I fod yn aelod cwbl gymwys o'r RICS, bydd angen i chi wneud o leiaf dwy flynedd o ddysgu strwythuredig wrth weithio. Mae aelodau llawn o'r RICS yn cael statws siartredig. Dyma lefel uchaf cymhwysedd mewn proffesiwn.

Mae nifer o gyrsiau ôl-radd yn ymwneud â thirfesur ar gael yn y DU.

Dilyniant

Gall syrfewyr profiadol symud i uwch swyddi, ee, Prif Syrfëwr. Mae rhai Syrfewyr yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd , bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer.

I wneud cwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 3 chymhwyster Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu'n uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft

 • cymhwyster BTEC lefel 3 (Bydd tirfesur neu dechnolegau tirfesur yn rhoi mantais i chi)
 • :Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion am fwy o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i wneud eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi eu cynllunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i mewn i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Os ydych yn raddedig heb radd achrededig, gallwch wneud cwrs trosi ôl-radd dwy flynedd mewn tirfesur. Efallai y bydd y rheiny â gradd berthnasol fel adeiladwaith neu adeiladu yn cael blaenoriaeth.

Mae'r Coleg Rheoli Ystadau yn cynnig gradd

ôl-raddedig mewn Tirfesur, gydag amrywiaeth o opsiynau arbenigol, trwy ddysgu o bell.

Mae nifer o sefydliadau'n cynnig cymwysterau ôl-radd mewn tirfesur trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 3% o syrfewyr yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 15% oriau hyblyg.
 • Mae 4% yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Yr RICS yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy'n gweithio fel syrfewyr.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Chartered Institute of Building (CIOB)

Cyfeiriad Englemere, Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

Ffôn 01344 630700

E-bost reception@ciob.org.uk

Gwefan www.ciob.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Association of Building Engineers (ABE)

Cyfeiriad Lutyens House, Billing Brook Road, Weston Favell, Northampton NN3 8NW

Ffôn 01604 404121

E-bost building.engineers@abe.org.uk

Gwefan www.abe.org.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

Society for Underwater Technology (SUT)

Cyfeiriad 1 Fetter Lane, London EC4A 1BR

Ffôn 020 3440 5535

E-bost info@sut.org

Gwefan www.sut.org.uk

Society for Underwater Technology (SUT) Aberdeen Branch

Scottish enquiries

Cyfeiriad Enterprise Centre, Exploration Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GX

Ffôn 01224 823637

E-bost info@sut.org

Gwefan www.aberdeen.sut.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English