Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth fwrdd ac yn lluniadu ar ddalen o bapur. Mae esgidiau ar y bwrdd ac mae'n eu braslunio.

  Mae dylunwyr yn braslunio syniadau ac yn dewis y goreuon i'w dangos i'r cleient.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd dylunio.

  Mae dylunwyr yn defnyddio cyfrifiaduron i greu dyluniadau. Yma, mae dylunydd dodrefn yn gwneud rhai newidiadau i ddyluniad cadair.

 • Mae dyn yn gweithio ar y manylyn olaf i gar model arian sy'n sefyll ar fwrdd mewn swyddfa.

  Mae rhai dylunwyr yn llunio modelau o'u dyluniadau.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn darllen rhyw ddogfennau papur. Mae rhai dogfennau eraill a chryno ddisgiau ar y ddesg.

  Cyn y bydd dylunydd yn cychwyn dylunio, maent yn darllen brîff y dyluniad. Mae hynny'n dweud wrthynt yr hyn y mae arnynt angen ei wybod am y prosiect.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio'r ffôn. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Mae dylunwyr yn treulio llawer o'u hamser yn trafod prosiectau â'r cleientiaid.

 • Mae dyn yn dal gaing a morthwyl. Mae'n cerfio delwedd ar ddarn o bren.

  Mae rhai dylunwyr yn gwneud y cynhyrchion y buont yn eu dylunio.

 • Mae dau ddyn yn eistedd o flaen bwrdd gwyn mawr. Maent yn trafod yr hyn a ysgrifennwyd ar y bwrdd gwyn.

  Mae angen i ddylunwyr fod yn dra threfnus ac yn dda am gwrdd â therfynau amser. Yma, mae'r dylunwyr yn trafod amserlen y prosiect.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych drwy gylchgrawn ffasiwn. Hefyd, mae rhai cylchgronnau eraill ar y ddesg. Mae rhai lluniau ffasiwn wedi'u gludo ar y muriau o gwmpas.

  Mae dylunwyr yn ymchwilio i syniadau a thueddiadau a fydd yn eu helpu i greu dyluniadau newydd. Yma, mae dylunydd ffasiwn yn cael ysbrydolaeth o edrych drwy gylchgronnau ffasiwn.

 • Dylunydd

Dylunydd

Cyflwyniad

Fel Dylunydd byddwch yn sicrhau bod y pethau rydym yn eu defnyddio neu'r pethau sydd eu hangen arnom yn edrych yn dda a'u bod yn ddefnyddiol. Byddwch yn gweithio mewn meysydd fel tecstilau, ffasiwn, dylunio graffeg, dylunio cynnyrch neu gynllunio mewnol.

Fideo - Andrew: Cynorthwyydd Dylunio Diwydiannol

Fideo - Rebecca: Dylunydd Ffasiwn

Fideo - Lee: Dylunydd Graffeg

Fideo - Alan: Dylunydd Dodrefn

Fideo - Alys: Dylunydd Gemwaith

Fideo - Nick: Dylunydd Crefft

Fideo - Helen: Dylunydd Theatr

Fideo - Stuart: Dylunydd Gwydr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd byddwch yn sicrhau bod y pethau sydd eu hangen arnom neu'r pethau rydym yn eu defnyddio yn edrych yn dda a'u bod yn ddefnyddiol. Mae hwn yn cynnwys ystod eang o eitemau, megis setiau teledu, celfi, dillad, bwyd, pecynnau bwyd a chylchgronau. Mae nifer o wahanol feysydd dylunio. Gall y rhain gael eu grwpio yn y ffordd ganlynol:

 • dylunio graffeg (gan ddefnyddio delwedd, print a ffotograffiaeth er mwyn cyfleu neges)
 • dylunio ffasiwn a thecstilau (dillad, gemwaith, esgidiau, carpedi)
 • dylunio cynnyrch (dodrefn, offer domestig, ceir, cerameg)
 • cynllunio mewnol (tai, swyddfeydd, arddangosfeydd)
Ym mhob un o'r meysydd yma, gallech weithio mewn diwydiant, yn cynllunio pethau ar gyfer cynhyrchu dwys , neu ar brosiectau maint bach mewn gweithdai, naill ai ar eich pen eich hun neu gydag ychydig o bobl eraill. Ym mha bynnag faes y byddwch yn gweithio, byddwch yn mynd drwy gamau tebyg yn eich gwaith. Yn gyntaf rhoddir briff i chi, sy'n gasgliad o gyfarwyddiadau ar gyfer y prosiect yr ydych yn gweithio arno. Efallai y bydd angen gwneud peth ymchwil arnynt. Mae'n rhaid i chi ddeall yn llawn:
 • ar gyfer pwy rydych yn dylunio
 • beth yw anghenion y cwsmer
 • sut bydd y cwsmer yn defnyddio'r cynnyrch
 • pa gynnyrch arall sydd ar y farchnad
 • beth yw'r deunydd gorau i'w ddefnyddio
 • beth fydd y gost o gynhyrchu
 • pa mor hawdd fydd ei gynhyrchu
Pan fydd gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, gallwch wedyn gynhyrchu cyfres o ddyluniadau a braslun i'w dangos i'r cleient. Fel arfer, byddwch yn defnyddio dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) yn eich gwaith. Os bydd y dyluniadau cychwynnol yn cael eu cymeradwyo, byddwch yn creu dyluniad terfynol ac weithiau fodel neu brototeip. Os ydych yn gweithio mewn diwydiant, bydd y rhain yn cael eu trosglwyddo i staff gynhyrchu a fydd yn eu defnyddio i wneud y cynnyrch gorffenedig. Fel Dylunydd sy'n gweithio ar brosiectau bach byddwch yn aml yn gwneud yr eitem orffenedig eich hun. Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd, bydd angen:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • gweithio'n dda ar eich pen eich hun a chydag eraill
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da
 • gwybodaeth am feddalwedd yn ymwneud â dylunio
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • gweithio i derfynau amser a chyllidebau
 • cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau dylunio newydd
 • sgiliau datrys problemau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr yn ennill £33,000 - £35,500
Oriau Gwaith Byddwch fel rheol yn gweithio 39 awr yr wythnos, Llun i Gwener. Gall oriau gwaith ar gyfer dylunwyr hunangyflogedig fod yn anghyson, yn dibynnu ar faint o waith sydd gennych. Fodd bynnag, efallai bydd gofyn gorffen yn hwyr a gwaith penwythnos o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau agosáu. Ble allwn i weithio? Fel Dylunydd gallech weithio i:
 • gwmnïau gweithgynhyrchu sy'n ymwneud â chynhyrchu ar raddfa fawr
 • cwmnïau sy'n ymwneud â pheirianneg ac adeiladu
 • cwmnïau sy'n ymgynghori ar ddylunio
Mae cyfleoedd i Ddylunwyr yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y DU. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi ar gyfer Dylunwyr llawrydd i wneud gwaith ymgynghorol yn ogystal â chytundebau gwaith cyfnod penodol. Gallwch gael y gwaith hwn drwy asiantaethau recriwtio arbenigol. Fel Dylunydd hunangyflogedig efallai y byddwch yn gweithio o gartref, neu o stiwdios neu weithdai, y byddant efallai yn rhannu gyda Dylunwyr eraill. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi yn cael eu hysbysebu mewn cylchgronau/cyfnodolion diwydiant, ar yr holl brif hysbysfyrddau, ar Universal Jobmatch, a'r Ganolfan Byd Gwaith. Mae'n syniad da adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan nad yw pob swydd ddylunio wedi'u hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau ar hap hefyd fod yn effeithiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Llwybr cyffredin i mewn i'r yrfa hon yw o gwrs sylfaen mewn celf a dylunio wedi ei ddilyn gan radd, HND neu radd sylfaenmewn pwnc sy'n seiliedig ar ddylunio. Mae llawer o gyrsiau dylunio gwahanol. Mae rhai yn eang ac mae eraill yn canolbwyntio ar faes arbenigol, fel dylunio dodrefn neu gynllunio mewnol. Ffordd wych o gael mynediad i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth'Interniaethau', am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Uwchhefyd yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - sut mae gwneud cais' am ragor o fanylion.HyfforddiantUnwaith y byddwch wedi eich cyflogi, gall fod yn bosibl gweithio tuag at gymwysterau mewn dylunio. Dilyniant Mae rhai Dylunwyr yn gweithio'u ffordd i fyny o ddechrau fel Cynorthwyydd Dylunio. Mae rhai Dylunwyr yn symud i swyddi uwch neu'n dod yn Gyfarwyddwyr Creadigol. Profiad Gwaith Gwerthfawrogir sgiliau gaiff eu hennill fel Cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig megis hysbysebu neu farchnata hefyd yn ddefnyddiol. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant y dymunwch weithio ynddo yn fantais. I gael mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, byddwch fel arfer angen portffolio o waith yn dangos eich gallu creadigol.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch lle bydd arnoch angen cymhwyster Safon Uwch mewn celf neu bwnc yn ymwneud â chelf
 • TGAU gradd C/4 neu'n uwch mewn 4/5 pwnc lle mae rhai cyrsiau yn gofyn eich bod wedi pasio Saesneg
Mae dewisiadau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymhwyster lefel 3BTEC mewn celf a dylunio neu ddylunio graffig
 • cymhwyster lefel 2City and Guilds mewn technegau 2D a 3D celf a dylunio
 • Prentisiaeth Dylunio Lefel Uwch
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Mae llawer o gymwysterau eraill hefyd yn cael eu derbyn felly darllenwch wefannau'r prifysgolion i gael rhagor o fanylion. I gael lle ar unrhyw gwrs mewn celf a dylunio, bydd angen portffolio o'ch gwaith arnoch. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau fel cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio yn werthfawr.

Mae profiad mewn meysydd perthnasol fel hysbysebu neu farchnata hefyd yn ddefnyddiol. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant yr ydych yn dymuno gweithio ynddo o fantais.

I ddechrau'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, fel arfer bydd angen bod gennych bortffolio o waith yn dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i wneud eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai Cwrs mynediad (ee, Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn ffordd i mewn. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud Cwrs Sylfaen Celf a Dylunio rhan-amser, sydd yn arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) hefyd ar gael yn rhan-amser, gyda'r nos a/neu yn ystod y dydd yn aml.

Fel arfer, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn arbennig y rheiny â phrofiad yn y celfyddydau, crefftau neu ddylunio. Dylech wirio polisi mynediad prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol mewn pynciau celf a dylunio, ar lefelau amrywiol, yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

Crafts Council

Cyfeiriad 44a Pentonville Road, Islington, London N1 9BY

Ffôn 020 7806 2500

E-bost reception@craftscouncil.org.uk

Gwefan www.craftscouncil.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Wales Arts International (Welsh Enquiries)

Cyfeiriad Bute Place, Cardiff, UK, CF10 5AL

Ffôn 029 2044 1320

E-bost info@wai.org.uk

Gwefan www.wai.org.uk

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English