Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn gorwedd ar fwrdd ac yn gwisgo gwn. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl. Mae hi ar fin mynd drwy beiriant radiograffeg.

  Mae radiograffwyr yn arbenigo ym maes gwneud diagnosis o broblemau neu eu trin, gan ddefnyddio pelydrau X a dulliau eraill.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n edrych ar fonitor cyfrifiadur mawr.

  Mae'r offer a ddefnyddir ym maes radiograffeg yn gymhleth a drud. Hefyd, gallant wneud niwed os na fyddant yn cael eu defnyddio'n gywir.

 • Mae dynes yn gorwedd ar wely o dan beiriant radiograffeg. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl ac maent yn siarad â'i gilydd.

  P'un ai rydych yn trin cleifion neu'n gwneud diagnosis, mae angen sgiliau rhyngbersonol i wneud i'r cleifion deimlo'n gartrefol ac esbonio'r hyn a fydd yn digwydd.

 • Mae dynes yn gorwedd ar wely. Mae dyn yn eistedd wrth ei hymyl wrth ddesg fechan. Mae'n edrych ar fonitor tra'i fod yn defnyddio un fraich i ddefnyddio offer meddygol ar y ddynes.

  Gwneud diagnosis o broblem sydd yng ngwddf y claf.

 • Mae dyn yn sefyll mewn ystafell ac yn dal lluniau pelydr X gyferbyn â golau llachar.

  Er bod pelydr X yn dechneg gyffredin ym maes radiograffeg, mae'r dulliau eraill yn cynnwys defnyddio cemegau ac offer electromagnetig.

 • Radiograffydd

Radiograffydd

Cyflwyniad

Mae radiograffwyr yn defnyddio llawer iawn o ddulliau ac offer naill ai i wneud diagnosis o glefydau ac anafiadau neu i drin canser.

Fideo - Mark: Radiograffydd Diagnostig

Gweithgareddau Gwaith

Mae dau fath o Radiograffydd yn bodoli: Diagnostig a Therapiwtig. Mae Radiograffwyr Diagnostig yn cynhyrchu lluniau o ansawdd uchel o’r corff i wneud diagnosis a chadw golwg ar glefydau ac anafiadau. Byddwch yn defnyddio ystod o offer cymhleth sy’n aml yn gyfrifiadurol yn ei natur, gan ddewis mathau gwahanol o dechnoleg yn ôl y claf a’r math o archwiliad. Gallech helpu i wneud diagnosis o ystod eang o broblemau sy’n amrywio o arddwrn sydd wedi’i dorri hyd at ganser. Mae’r technegau’n cynnwys pelydrau X i gael golwg ar esgyrn a gwrthrychau drwy'r feinwe, gwneud darluniau cyseinedd magnetig i lunio mapiau dau a thri dimensiwn o feinwe’r corff, uwchsain, a thomograffeg gyfrifiadurol i greu lluniau tri dimensiwn. Mae Radiograffwyr Therapiwtig yn cydweithio â Meddygon, Ffisegwyr Meddygol a phroffesiynolion eraill ym maes gofal iechyd gan drin cleifion sydd â chanser. Byddwch yn defnyddio offer cymhleth i gyflwyno pelydrau X nerthol a mathau eraill o ymbelydredd i drin y tiwmor canser. Rhaid i chi fod yn dra chywir am faint a lleoliad y tiwmor a’r ddos angenrheidiol fel y gallwch anelu’r driniaeth at y tiwmor gan osgoi gwneud niwed i feinwe iach sydd o’i amgylch. Gall fod rhan gan Radiograffwyr Therapiwtig i’w chwarae ym mhob agwedd ar y driniaeth, gan gynnwys ei chynllunio, ei thrafod â’r claf ac asesu i ba raddau y mae’r claf yn ymateb i’r therapi. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Radiograffydd, byddwch angen:

 • sgiliau gweithio mewn tîm a’r gallu i ddwyn perthynas dda â staff iechyd proffesiynol eraill fel Meddygon
 • sgiliau cyfathrebu i gyd-dynnu’n dda â chleifion o bob oedran a chefndir ynghyd â’u teuluoedd neu eu gofalwyr
 • agwedd ofalgar, gyfrifol a chefnogol
 • medru tawelu meddyliau cleifion gorbryderus
 • bod yn bwyllog, trefnus a chywir, gan roi sylw i fanylder
 • diddordeb a gallu yn y gwyddorau, yn enwedig anatomeg a ffisioleg
 • hyder i weithio â thechnoleg soffistigedig

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Telir gweithwyr y GIG ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog diffiniol, yn ôl eu sgiliau a’u cyfrifoldebau. Bras gyfraddau cyflog yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol - Band 5: £24,214 - £30,112
Oriau gwaith Fel arfer, mae Radiograffwyr yn gweithio wythnos o 37 awr. Yn achos Radiograffwyr Diagnostig, mae hyn yn aml yn cynnwys gwaith sifftiau ar ffurf rota, gan gynnwys gweithio gyda'r hwyr ac ar y penwythnos. Ble y gallwn i weithio? Mae’r cyflogwyr yn cynnwys y GIG a chwmnïau gofal iechyd preifat. Mae'r lluoedd arfog yn cyflogi rhywfaint o Radiograffwyr Diagnostig ac mae cyfle i Radiograffwyr weithio ym myd addysg fel Darlithwyr Prifysgol ac mewn diwydiant ym maes hyfforddi, gwerthu neu wneud ymchwil. Mae cyfleoedd ar gael i Radiograffwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Hysbysebir y swyddi gwag mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefan swyddi'r GIG ac ar fyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Er mwyn bod yn Radiograffydd, fel arfer mae arnoch angen gwneud gradd ym maes radiograffeg (ddiagnostig neu therapiwtig). Bydd hyn yn eich galluogi i wneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), sef gofyniad hanfodol i weithio fel Radiograffydd.

Byddech yn treulio rhan sylweddol o’r cwrs yn adrannau radiograffeg/radiotherapi ysbytai yn cydweithio â chleifion a Radiograffwyr cymwysedig cyn gynted ag y bo modd. Hefyd, mae’n bosibl cofrestru drwy gyfrwng cymhwyster ôl-raddedig. Gallwch ddod o hyd i restr o ddarparwyr y cyrsiau ar wefan Cymdeithas y Radiograffwyr a’r HCPC. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Cyllid Bwrsariaeth Caerdydd a Bangor yw'r unig ddwy brifysgol sy'n cynnig cyrsiau a ariennir gan fwrsariaeth erbyn hyn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Phrifysgol Caerdydd. Profiad Gwaith Bydd profiad blaenorol/cymhwyster o fewn amgylchedd gofalu neu ysbyty yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon. Dod ymlaen Unwaith y byddwch wedi’ch cyflogi, gallech arbenigo mewn maes Radiograffeg penodol. Er enghraifft, gallai Radiograffwyr Diagnostig arbenigo ym maes uwchsain, sganio CT neu sgrinio’r fron. Gallai Radiograffwyr Therapiwtig arbenigo ym maes cynllunio neu gyflwyno triniaethau. Gallech symud ymlaen i swyddi rheoli neu ddod yn Radiograffydd Ymgynghorol. Hefyd, mae cyfleoedd ar gael ym myd dysgu ac ymchwil. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle dim ond am gollfarnau sydd heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Er mwyn gwneud gradd ym maes radiograffeg ddiagnostig neu therapiwtig, yr isafswm gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddoniaeth
 • TGAU gradd A*- C neu 9-4 yn eich pynciau Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 ac uwch mewn 2/3 o bynciau eraill, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Gallai cymwysterau cyfatebol, megis cymhwyster BTEC lefel 3 a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol. Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Cyrsiau

Mae cwrs gradd rhan amser ar gael ym Mhrifysgol Dinas Birmigham (ym maes Radiotherapi a Radiotherapi Diagnostig).

Gall pobl sydd eisoes yn gweithio mewn swydd gefnogol, er enghraifft, ymarferwyr cynorthwyol, wneud cwrs gradd mewn gwasanaeth yn rhan amser ym Mhrifysgol Glan Ddeheuol Llundain (Radiotherapi Diagnostig).

Os na fydd y cymwysterau angenrheidiol arferol gennych i gael mynediad i gwrs gradd ym maes radiograffeg ddiagnostig neu therapiwtig, efallai y byddwch yn medru dechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, megis Mynediad at Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i gychwyn cwrs Mynediad, er y dylech wirio manylion y cyrsiau yn unigol.

Cyllid

Er mwyn cael cymorth ariannol gan y GIG, bydd arnoch angen cwrdd â meini prawf penodol. Os byddwch yn bodloni'r meini prawf a'ch bod ar gwrs cymeradwy (sy'n arwain at gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal), byddwch yn cael grant o £1,000 ar gyfer pob blwyddyn o'ch cwrs. Hefyd, gallwch wneud cais am fwrsari sy'n destun G ID="491">prawf modd o hyd at £4,395 y flwyddyn (neu fwy yn Llundain) Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Ystadegau

 • Mae 15% o radiograffwyr yn gweithio'n rhan amser.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

Cymdeithas y Radiograffwyr yw sefydliad proffesiynol radiograffeg yn y Deyrnas Unedig.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

University of Ulster

Irish enquiries

Ffôn 028 7012 3456

Gwefan www.ulster.ac.uk

Health and Care Professions Council (HCPC)

Cyfeiriad Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU

Ffôn 0845 3006184

E-bost education@hcpc-uk.org

Gwefan www.hcpc-uk.org

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

NHS Business Services Authority

Gwefan www.nhsbsa.nhs.uk

Society of Radiographers

Cyfeiriad 207 Providence Square, Mill Street, London SE1 2EW

Ffôn 020 7740 7200

Gwefan www.sor.org

Irish Institute of Radiography and Radiation Therapy (IIRRT)

Irish enquiries

Cyfeiriad 28 Millbrook Court, Kilmainham, Dublin 8

Ffôn 0871 313795

E-bost info@iirrt.ie

Gwefan www.iirrt.ie

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Cardiff University - Diagnostic Radiography

School of Healthcare Sciences

Ffôn 02920 687540

E-bost ElliottJ9@cardiff.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English