Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn addasu offer ffotograffig sy'n sownd wrth ymbarél du. Mae wedi'i oleuo'n dda, sgrîn gwyn y tu ôl iddi.

  Mae angen i ffotograffwyr ystyried y golau cyn tynnu llun. Yma, mae'r ffotograffydd yn addasu ymbarél 'fflachio'.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd i wneud newidiadau i lun sydd ar sgrîn y cyfrifiadur.

  Mae'r rhan fwyaf o ffotograffwyr yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i olygu eu lluniau.

 • Mae dynes sy'n gwisgo gwisg unffurf feddygol yn gosod darn bach o offer meddygol ar ford wydr. Mae'n gwisgo menyg latecs gwynion. Mae camera o amgylch ei gwddf.

  Mae ffotograffwyr meddygol yn gweithio mewn ysbytai. Yma, mae'r ffotograffydd yn paratoi i dynnu llun o ryw offer meddygol.

 • Mae dyn yn tynnu llun clustog. Mae'r glustog yn gorwedd ar ford fechan sydd â chefndir gwyn o'i hamgylch.

  Yn aml, mae ffotograffwyr yn treulio amser yn arbrofi ag onglau gwahanol cyn tynnu'r llun.

 • Mae dynes yn tynnu lluniau o fodel fenywaidd sy'n sefyll o'i blaen. Mae menyw arall yn sefyll gerllaw sy'n dal dalen adlewyrchol fawr o liw arian. Maent mewn stiwdio.

  Mae ffotograffwyr yn tynnu lluniau o bob math o bethau. Yma, mae'r ffotograffydd yn tynnu lluniau a fydd yn mynd mewn cylchgrawn ffasiwn.

 • Mae dyn a dynes yn sefyll wrth ochr ei gilydd. Maent yn trafod cynnwys dau ddarn o bapur sydd yn nwylo'r dyn.

  Cael trafodaeth â'r cleient am y brîff - mae hyn yn dweud wrth y ffotograffydd pa fath o luniau y mae angen eu tynnu ynghyd â'r arddull, yr awyrgylch, y lleoliad ac ati.

 • Mae dynes sy'n gwisgo gwisg lawfeddygol las yn sefyll ac yn edrych drwy gamera. Y tu blaen iddi, mae dyn yn sefyll â'i gefn yn wynebu'r camera. Nid yw'n gwisgo crys ac mae marciau ar ei gefn sydd wedi'u gwneud â phen ysgrifennu.

  Hefyd, mae ffotograffwyr meddygol yn tynnu lluniau o gyflwr cleifion. Defnyddir y rhain yn aml at ddibenion hyfforddiant ac ymchwil.

 • Mae dyn a dynes yn sefyll y tu allan. Mae dyn yn edrych drwy gamera ac yn tynnu llun y ddynes sy'n sefyll o'i flaen. Mae'n dal darn o bapur.

  Mae ffotograffwyr y wasg yn tynnu lluniau a fydd yn mynd gydag erthyglau mewn papurau newydd neu gylchgronnau.

 • Ffotograffydd

Ffotograffydd

Cyflwyniad

Fel Ffotograffydd byddwch yn tynnu lluniau at amrywiaeth o ddibenion. Er enghraifft gallech dynnu llun stori newyddion, llawdriniaeth neu briodas. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau i gynhyrchu delwedd sy'n cofnodi ennyd mewn amser.

Fideo - Ian: Ffotograffydd Ffasiwn/Hysbysebion

Fideo - Louise: Ffotograffydd - Meddygfa

Fideo - Tim: Ffotograffydd Masnachol

Fideo - Robin: Ffotograffydd

Fideo - Amit: Ffotograffydd

Fideo - Jaclyn: Ffotograffydd

Gweithgareddau Gwaith

Mae sawl math gwahanol o Ffotograffydd, gan gynnwys:

 • portread - tynnu lluniau o bobl, boed yn fabis bychan neu'n oedolion, at sawl diben gwahanol
 • eiddo - tynnu lluniau o eiddo pobl fel bo modd iddynt hysbysebu mewn siopau, mewn llyfrynnau, ac ar y we
 • meddygol - creu lluniau ar gyfer gofal cleifion, addysg feddygol, ac ymchwil meddygol
 • priodas- tynnu lluniau o briodasau ar ran y cwpwl priod
 • ffasiwn - tynnu lluniau o ddillad ac ati, er mwyn hybu pobl i'w prynu
 • y wasg- tynnu lluniau i'w cynnwys mewn cyhoeddiadau lleol, rhanbarthol, neu genedlaethol megis papurau newydd, cylchgronau, gwefannau, ac asiantaethau newyddion. Bydd rhai Ffotograffwyr yn arbenigo mewn un maes o'r wasg, megis chwaraeon, cerddoriaeth, busnes, neu fasnach
Beth bynnag eich maes, byddwch yn defnyddio eich sgiliau a'ch gwybodaeth i greu delweddau sy'n cofnodi ennyd mewn amser. Gall eich gwaith amrywio'n fawr iawn, gan ddibynnu ar eich maes chi. Un peth sy'n gyffredin i bob Ffotograffydd yw'r offer technegol a ddefnyddir ganddynt. Gallai hyn gynnwys:
 • camerâu digidol
 • meddalwedd delweddu cyfrifiadurol
 • offer goleuo arbenigol
Wedi i'r llun gael ei dynnu, byddwch yn defnyddio meddalwedd delweddu cyfrifiadurol er mwyn gwirio ansawdd y ddelwedd yn ogystal ag i addasu'r lluniau. Efallai byddwch yn teithio'n lleol, trwy'r wlad, neu hyd yn oed dramor (mae hyn yn gyffredin ymysg Ffotograffwyr ffasiwn). Gallai hyn olygu treulio cyfnodau o'r cartref.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ffotograffydd, bydd angen:

 • meddwl creadigol
 • gwybodaeth am dechnegau ffotograffiaeth
 • y gallu i ddefnyddio ystod eang o gamerâu a lensys
 • i gadw i fyny gyda thechnoleg sy'n newid
 • y gallu i weithio i derfynau amser
 • llygad am fanylion, siâp, lliw a ffurf
 • sgiliau cyfathrebu da
 • gwybodaeth am feddalwedd delweddu cyfrifiadurol a thechnoleg ddigidol
 • sgiliau trefnu da
Mae meysydd gwahanol o ffotograffiaeth yn gofyn am nodweddion a sgiliau gwahanol, er enghraifft:
 • mae angen i Ffotograffwyr Meddygol fod â diddordeb mewn gwyddoniaeth a meddygaeth
 • mae angen i Ffotograffwyr Ffasiwn fod yn ymwybodol o dueddiadau ffasiwn
 • mae angen i Ffotograffwyr y Wasg fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n gwneud llun yn addas ar gyfer y newyddion
Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Ffotograffwyr hunangyflogedig neu lawrydd. Mae trwydded yrru yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod:

 • Cyflog cychwynnol: £19,000 - £21,500
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £28,000
 • Mae Uwch-ffotograffwyr yn ennill £30,500
Gallech gael eich talu yn ôl yr awr. Gall hyn amrywio rhwng £8 - £15 yr awr. Gall taliadau bonws gael eu hychwanegu ar ben cyflog. Mae gwaith di-dâl yn gyffredin ymysg Ffotograffwyr. Oriau gwaith Gall oriau gwaith amrywio. Mae rhai Ffotograffwyr yn gweithio oriau swyddfa rheolaidd, fel arfer dros wythnos 37 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae eraill yn gweithio oriau afreolaidd, a all gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus. Gall Ffotograffwyr llawrydd ddewis eu horiau gwaith eu hunain. Ble allwn i weithio?Gall Ffotograffwyr gael eu cyflogi mewn nifer o feysydd gwahanol, yn cynnwys:
 • hysbysebu
 • newyddiaduraeth paper newydd
 • stiwdios ffotograffiaeth
 • ffotograffiaeth ar-lein
Mae cyfleoedd ar gyfer Ffotograffwyr yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth Er bod rhai cwmnïau a sefydliadau yn cynnig cyflogaeth barhaol, mae'r rhan fwyaf o Ffotograffwyr yn hunangyflogedig ac yn gweithio ar gontract neu'n llawrydd. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn cylchgronau ffotograffiaeth, hysbysebu a masnach dylunio ac ar wefannau megis Cymdeithas y Photographers (AOP). Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau gwaith, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yn y Canolfan gwaith Plus. Mae'n syniad da adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan nad yw pob swydd ffotograffiaeth yn cael ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau am swyddi ar hapfod yn ddefnyddiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y ffordd orau y gallwch ddysgu am y diwydiant yw naill ai trwy fod yn Gynorthwyydd Ffotograffig amser llawn neu lawrydd, er bod llawer o gystadleuaeth am y swyddi hyn. Neu, gallwch ymuno â'r diwydiant trwy wneud cwrs mewn ffotograffiaeth. Mae cyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gael, sydd yn arwain at raddau sylfaen, HNC, HND neu raddau mewn ffotograffiaeth. Mae nifer o gyrsiau ffotograffiaeth i'w cael ar y we hefyd.

Mae rhai pobl yn dechrau cyrsiau gradd trwy Gwrs sylfaen. Gallai hyfforddeiaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon, darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion- 'Hyfforddeiaethau'

Mae rhai pobl yn dechrau'r yrfa hon trwy Uwch Brentisiaeth Gallwch ennill NVQ yn ystod ei ch prentisiaeth.

Gall Sefydliad Ffotograffiaeth Broffesiynol Prydain (BIPP) - y corff cymhwyso swyddogol ar gyfer ffotograffiaeth broffesiynol - ddarparu gwybodaeth am gyrsiau hyfforddiant ac aelodaeth.

Hyfforddiant Pe hoffech chi ragor o hyfforddiant, mae gan Jessops academi arbennig y gallech ymuno â hi. Er enghraifft, mae eu cymhwyster lefel 1 mewn ffotograffiaeth ar gyfer y rhai sydd heb unrhyw fath o brofiad yn y maes. Ceir cymysgedd o agweddau theori ac ymarferol yn y cwrs, ac mae oddeutu 6 awr o hyd. Ond, maent yn argymell i chi ddod â'ch camera, cardiau cof, a batris eich hunain- fel bo modd i chi ddysgu i wneud y gorau gyda'ch camera chi. Mae'r academi yn cynnal digwyddiadau, gweithdai, a phrofiadau hefyd, a gallent fod yn ffordd wych i chi ddenu sylw! Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn lleol i chi.

Profiad Gwaith Dyma faes cystadleuol iawn. Bydd gan y rhai sydd â sgiliau ac/neu gymwysterau perthnasol fantais dros eraill. Bydd rhai yn cychwyn ar gyflog, ac eraill yn Gynorthwywyr llawrydd. Byddwch angen portffolio o'ch gwaith er mwyn ceisio am gyrsiau neu swyddi.

Cymwysterau

I ddechrau Prentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu'n uwch, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. I ddechrau cwrs gradd perthnasol, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch. Gall rhai cyrsiau ofyn am gymwysterau mewn Celf a Ffotograffiaeth.
 • 4/5 TGAU gradd C/4 neu'n uwch. Fel arfer bydd arnoch angen Saesneg a Mathemateg.

Mae dewisiadau amgen i Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn 'Celf a Dylunio' or 'Ffotograffiaeth' (Mae hefyd gynhwyster lefel 2 mewn Ffotograffiaeth)
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).
Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau'n gofyn bod gennych gymhwyster Celf ar lefel Uwch. I wneud HNC, HND neu radd sylfaen berthnasol, fel arfer bydd angen:

 • 1/2 gymhwyster Safon Uwch. Gallai pas mewn Celf fod yn ddefnyddiol.
 • 4/5 TGAU gradd C/4 neu'n uwch. Gallai fod angen llwyddo Saesneg, Mathemateg a Chelf.
Ar gyfer pob cwrs perthnasol, byddai cael portffolio o'ch gwaith ffotograffig yn ddefnyddiol iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywferth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae hwn yn faes hynod o gystadleuol. Mae sgiliau a/neu gymwysterau perthnasol yn ddymunol fel arfer. Mae rhai pobl yn dechrau fel cynorthwywyr cyflogedig neu lawrydd.

Bydd angen portffolio arnoch o waith ffotograffig er mwyn dechrau cyrsiau a chyflogaeth.

Cyrsiau

Gellir astudio ffotograffiaeth ar sail amser llawn neu ran amser, neu gall ddatblygu fel hobi. Mae'n ddefnyddiol diweddaru eich sgiliau trwy wneud cyrsiau byr mewn technegau a dulliau ffotograffig fel y rheiny sy'n cael eu cynnig gan City & Guilds.

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i wneud eich gradd neu gwrs HND dewisol, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn ffordd i mewn. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae rhestr lawn o gymwysterau perthnasol ar gael ar wefan Skillset.

Gall Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal chi.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn arbennig y rheiny â phrofiad perthnasol. Dylech wirio polisi mynediad prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol ar lefelau amrywiol mewn ffotograffiaeth yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 55% o'r rheiny mewn galwedigaethau fel ffotograffydd yn hunangyflogedig.
 • Mae 22% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 5% oriau hyblyg.
 • Mae 20% o'r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Am fwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Institute of Medical Illustrators (IMI)

Cyfeiriad 12 Coldbath Square, London EC1R 5HL

Ffôn 020 7837 2846

E-bost info@imi.org.uk

Gwefan www.imi.org.uk

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

National Council for the Training of Journalists (NCTJ)

E-bost info@nctj.com

Gwefan www.nctj.com

The National Union of Journalists (NUJ)

Ffôn 020 78433700

E-bost info@nuj.org.uk

Gwefan www.nuj.org.uk/work/careers/

Chartered Institute of Journalists (CIoJ)

Ffôn 020 7252 1187

E-bost memberservices@cioj.co.uk

Gwefan www.cioj.co.uk

Newspaper Society (NS)

E-bost ns@newspapersoc.org.uk

Gwefan www.newspapersoc.org.uk

Scottish Newspaper Society (SNS)

Scottish enquiries

Gwefan www.scotns.org.uk

Association of Photographers (AOP)

Cyfeiriad 21 Downham Road, London N1 5AA

Ffôn 020 7739 6669

E-bost info@aophoto.co.uk

Gwefan www.the-aop.org

Royal Photographic Society

Cyfeiriad Fenton House, 122 Wells Road, Bath BA2 3AH

Ffôn 01225 325733

E-bost reception@rps.org

Gwefan www.rps.org

British Institute of Professional Photography (BIPP)

Cyfeiriad The Coach House, The Firs, High Street, Whitchurch, Aylesbury, Buckinghamshire HP22 4SJ

Ffôn 01296 642020

E-bost info@bipp.com

Gwefan www.bipp.com

British Journal of Photography

Publisher: Incisive Media

E-bost support@apptitudemedia.co.uk

Gwefan www.bjp-online.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Jessops Academy

Gwefan www.jessops.com/courses/academy

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English