Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae cloc ar y mur y tu ôl i'r ddesg ynghyd â hysbysfwrdd llawn.

  Fel arfer, mae rheolwyr yn gyfrifol am gyllideb.

 • Mae dyn sy'n gwisgo siaced wiltiog las a het galed las yn sefyll wrth ymyl bwrdd ac yn edrych ar ddalen fawr o bapur.

  Paratoi rota staff.

 • Mae dwy ddynes yn sefyll y tu ôl i'r cownter mewn siop sych-lanhau ac yn edrych ar bâr o drowsus brown golau. Mae menyw arall yn sefyll o flaen y cownter.

  Mae rhai rheolwyr yn cysylltu'n rheolaidd ag aelodau'r cyhoedd. Mae rheolwr y siop sychlanhau hon yn ymdrin ag ymholiad gan gwsmer.

 • Mae dwy ddynes, un ar ei thraed a'r llall ar ei heistedd, yn edrych ar sgrîn cyfrifiadur ar ddesg.

  Goruchwylio aelod o staff.

 • Mae dyn a dynes sy'n gwisgo tabardiau llachar yn sefyll yn yr eil mewn warws wrth ymyl pentwr o gratiau gleision. Maent yn siarad â'i gilydd.

  Mae angen sgiliau rhyngbersonol da ar reolwyr ac mae'n rhaid iddynt ddangos rhinweddau arweinyddol.

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn ty gwydr masnachol mawr sy'n llawn planhigion cochion. Maent yn siarad â'i gilydd ac yn edrych yn ofalus ar un planhigyn sydd mewn llestr.

  Mae rheolwyr yn gweithio ym mhob math o faes busnes a hynny'r tu fewn a'r tu allan.

 • Mae dyn yn sefyll yn nhu blaen ystafell ac yn pwyntio at ryw ysgrifen ar fwrdd gwyn. Mae dau o bobl yn eistedd wrth ford ac yn ei wylio.

  Mae angen sgiliau da i wneud cyflwyniadau a chyfathrebu ar reolwyr.

 • Mae dyn a dynes yn eistedd wrth fwrdd ac yn wynebu ei gilydd. Mae'r dyn yn dal dalen o bapur.

  Cynnal sesiwn arfarnu ffurfiol gydag aelod o'r staff.

 • Rheolwr

Rheolwr

Cyflwyniad

Fel rheolwr, byddwch yn gyfrifol am redeg timau, adrannau a sefydliadau. Mae'r gwaith hwn yn aml yn cynnwys goruchwylio pobl; gallech hefyd fod yn rheoli gweithgareddau gwaith, prosesau, adnoddau ffisegol a gwybodaeth.

Fideo - Tracey-Ann: Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid

Fideo - Helena: Rheolwr Arlwyo/Bwyty

Fideo - Jeremy: Rheolwr Ymgysylltu â'r Gymuned

Fideo - Richard: Rheolwr Gwesty

Fideo - Chris: Rheolwr Cymorth Cyfrifiadurol/TGCh

Fideo - Simon: Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Fideo - Ann: Rheolwr Cyfleusterau

Fideo - Nick: Rheolwr Adeiladu

Fideo - Stephen: Rheolwr Dosbarthu

Fideo - Steve: Rheolwr Allforio

Fideo - Chris: Rheolwr Fferm

Fideo - Toby: Rheolwr Fferm Bysgod

Fideo - Wendy: Rheolwr Gwasanaethau Iechyd

Fideo - Tim: Rheolwr Gweithdy

Fideo - Neil: Rheolwr Chwarel

Fideo - Stephanie: Prif Weithredwr

Fideo - Lucy: Rheolwr Tai a Chasgliadau

Fideo - Lesley: Rheolwr Eiddo

Fideo - Stuart: Dirprwy Reolwr Llwyfan

Fideo - Tim: Rheolwr Technegol

Fideo - Arvind: Rheolwr Stiwdio

Fideo - Liv: Rheolwr Theatr

Fideo - Amanda: Rheolwr Cronfa Fuddsoddi

Fideo - Miki: Rheolwr Gwerthu

Fideo - Neil: Rheolwr Warws

Fideo - Joan: Executive Head Housekeeper

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr, gallech fod yn gweithio unrhyw fan

ble mae angen gwneud penderfyniadau ynghylch datblygiad a gofal adnoddau dynol a ffisegol, a'r defnydd mwyaf effeithiol ohonynt.

Er bod swyddi rheoli'n gallu bod yn wahanol iawn, mae ganddynt rai pethau'n gyffredin fel arfer. Er enghraifft, gallech ddisgwyl bod yn gyfrifol am bobl eraill. Bydd disgwyl i chi:

 • Wneud y gorau o sgiliau'ch staff.
 • Dewis aelodau newydd o staff, adeiladu timau.
 • Datblygu perfformiad y tîm ac unigolion.
 • Cadw disgyblaeth a gwneud penderfyniadau cadarn.
Mae'n hanfodol i chi sicrhau bod eich staff yn deall yn glir pam y maent mor bwysig i'r sefydliad.

Fel Rheolwr, gallai fod gennych swydd eithaf cyffredinol, yn cydlynu gwaith nifer o adrannau, neu gallech fod yn arbenigo mewn un math o reoli, er enghraifft, rheoli cyllid, adnoddau dynol, marchnata, gwerthu, TG neu strategaeth.

Felly, fel y gwelwch, gall gwaith rheoli fynd â chi i lawer o wahanol feysydd!

Rhaid eich bod yn gallu gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar adroddiadau a chyfrifon ariannol, ar ôl gwrando ar gyngor cyfrifyddion neu gyfarwyddwyr cyllid a'i ddeall.

Ar yr ochr farchnata, byddwch yn gwneud penderfyniadau sy'n gwella'r cyswllt rhwng eich sefydliad a'i gwsmeriaid, er enghraifft, mewn materion fel prisio, hysbysebu, dosbarthu a dadansoddi ffigurau gwerthu.

Ar lefelau rheoli uwch, byddech fel arfer yn ymwneud â chynllunio strategol. Mae hyn yn golygu ystyried i ba gyfeiriad mae'r sefydliad yn symud, gan gynnwys ei gryfderau a'i wendidau.

Rydych yn debygol o orfod ymdrin â nifer fawr o reoliadau a chanllawiau, yn cwmpasu materion fel iechyd a diogelwch, rheoli amgylcheddol ac arferion gweithio.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Reolwr, dylai fod gennych:

 • sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • sgiliau trefnu i reoli adnoddau dynol a ffisegol
 • sgiliau ysgrifennu da
 • sgiliau rheoli amser cadarn
 • sgiliau cyflwyno a thrafod cryf

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £20,000 - £23,000
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £34,000
 • Mae Uwch Reolwyr yn ennill £40,500 - £46,000
Gallai bonws sy'n gysylltiedig â pherfformiad gael ei ychwanegu at eich cyflog. Gan ddibynnu ar y cyflogwr a'r swydd, efallai y cewch fuddion ychwanegol fel car cwmni neu ofal iechyd preifat.

Oriau gwaith

Mae oriau gwaith Rheolwyr hefyd yn amrywio. Mae rhai'n gweithio oriau swyddfa, o ddydd Llun i ddydd Gwener, tra bod eraill yn gweithio shifftiau. Efallai y bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar benwythnosau ac ar wyliau cyhoeddus. Mae'n debygol y bydd Rheolwyr ar bob lefel yn gweithio oriau hirach na staff eraill. Felly byddwch yn barod i weithio'n galed!

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn sefydliadau o bob math, o fusnesau bach sy'n cyflogi dim ond ychydig o staff, i adrannau llywodraeth ganolog a lleol a chorfforaethau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n cyflogi miloedd o bobl. Mae elusennau hefyd yn dibynnu ar waith Rheolwyr rhagorol. Mae cyfleoedd yn codi i Reolwyr mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y Deyrnas Unedig. Mae yna gyfleoedd i rai Rheolwyr a gyflogir gan sefydliadau sydd wedi'u lleoli yn y DU i weithio mewn gwledydd eraill.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd, Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, yn fan cychwyn da, yn cwmpasu tair gwahanol lefel fynediad.

Mae hefyd yn bosibl cael swydd reoli drwy weithio 'drwy'r rhengoedd' ac ennill dyrchafiad.

Un llwybr arall yw cynllun hyfforddi i raddedigion ar ôl cael gradd. Mae rhai cyflogwyr, yn enwedig mewn meysydd technegol neu arbenigol, yn gofyn am radd berthnasol. Ar gyfer cynlluniau hyfforddi eraill, mae unrhyw bwnc gradd yn addas. Efallai bydd mantais gan bobl sydd wedi cwblhau blwyddyn o leoliad myfyriwr.

Gall rhaglenni hyfforddi i raddedigion ymdrin â rheoli cyffredinol, neu faes rheoli arbenigol, fel marchnata, gwerthu, adnoddau dynol, neu'r gadwyn gyflenwi/dosbarthu (logisteg).

Weithiau byddwch yn gallu ymuno â chynllun hyfforddi ar ôl cwblhau Safonau Uwch, Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3 neu gymwysterau cywerth.

Gallai fod yn bosibl astudio naill ai'n llawn-amser neu'n rhan-amser ar gyfer gradd sylfaen. Maent yn cael eu cynnig yn y meysydd rheoli cyffredinol ac arbenigol.

Hyfforddiant

Ar ôl cael swydd, bydd eich hyfforddiant yn aml yn digwydd yn y gwaith, ynghyd â chyrsiau wedi'u cynllunio i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a rhyngbersonol. Mae rhai mathau o hyfforddiant yn gallu arwain at gymwysterau proffesiynol.

Mae'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) yn cynnal ystod o gyrsiau byr ar gyfer pob lefel o reolaeth. Mae hefyd yn cynnig cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, o'r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arwain Tîm (sy'n cael ei anelu at Reolwyr dan Hyfforddiant) at y Diploma Lefel 8 mewn Cyfeiriad Strategol ac Arweinyddiaeth (sy'n cael ei anelu at Uwch Reolwyr).

Mae'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn cynnig ystod o gymwysterau rheoli ac arwain, gan gynnwys prentisiaethau.

Mae'r Sefydliad Rheoli Gweinyddol (IAM) yn cynnig llond gwlad o gymwysterau sy'n cael eu hanelu at reolwyr sy'n gweithio mewn swydd gweinyddu swyddfa. Mae ei gymwysterau'n cynnwys prentisiaethau.

Dilyniant

Gall rheolwyr fynd ymlaen i swyddi uwch reolwyr a chyfarwyddwyr.

Cymwysterau

Efallai bydd cyflogwyr yn gofyn am gymwysterau hyd at lefel gradd neu HND/HNC.

I gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu'n uwch mewn 2/3 phwnc arall
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen o leiaf pump TGAU ar radd A*-C neu 9-4 fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch.

Mae'r dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Mae'n bosib mynd i mewn i faes rheoli gyda llai o gymwysterau, a hefyd i symud ymlaen at lefel rheolwr trwy ddyrchafiad.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwirioneddol angen ar y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae cyflogwyr yn aml yn dewis pobl â chymwysterau perthnasol a/neu brofiad i ymgymryd â hyfforddiant rheoli. Mae rhai yn darparu hyfforddiant yn y gweithle i lenwi swyddi goruchwylio a swyddi rheoli iau eraill.

Mae llawer o sectorau swyddi a diwydiannau wedi adrodd prinder rheolwyr gymwys yn eu hardaloedd. Maent wedi gwneud recriwtio rheolwyr cymwys a phrofiadol yn flaenoriaeth.

Gall Lefel Prentisiaeth Ganolradd neu Lefel Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth gynnig llwybr i mewn i dîm arwain, ac yna yrfaoedd rheoli. Efallai byddPrentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth hefyd fod ar gael yn eich ardal.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau arferol sydd eu hangen i fynd i mewn i'r cwrs graddo'ch dewis neu gwrsHND, coleg neu brifysgol efallai mai cwrs Mynediad bydd y ffordd i mewn i chi.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch (AU). Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig yn cynnig ystod o gymwysterau rheoli cyffredinol gan ddysgu o bell .

Mae dysgu o bell ar gael drwy'r Brifysgol Agored, yr Ysgol Fusnes (OUBS) gyda gradd sylfaen a gradd anrhydedd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae'r OUBS hefyd yn cynnig y Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) ar ddwy raglen astudio. Mae mynediad i'r llwybr carlam graddedig yn gofyn i chi feddu ar radd anrhydedd neu gymhwyster academaidd neu broffesiynol cyfatebol a phrofiad rheoli.

Os nad ydych yn bodloni'r gofynion hyn, gallwch fynd i mewn drwy fynediad agored, drwy gymryd y Dystysgrif Broffesiynol a'r rhaglenni Diploma yn gyntaf. Mae cyflawni'r Diploma yn cyfrif fel Cam 1 o'r MBA.

Mae nifer o brifysgolion eraill ac ysgolion busnes preifat yn cynnig MBA drwy ddysgu o bell.

Cyllid

Efallai y bydd rhai corfforaethau a chwmnïau mwy o faint yn cynnig nawdd ar gyfer astudiaethau addysg uwch o raddau cysylltiedig rheoli.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Institute of Administrative Management (IAM)

Ffôn 020 7091 2600

E-bost info@instam.org

Gwefan www.instam.org

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Getting into Business & Economics Courses

Author: Carly Roberts Publisher: Trotman

Gwefan www.prospectseducationresources.co.uk/products/9781911067382.html

Chartered Management Institute (CMI)

Ffôn 01536 204222

E-bost enquiries@managers.org.uk

Gwefan www.managers.org.uk

Institute of Leadership & Management (ILM)

Cyfeiriad Stowe House, Netherstowe, Lichfield, Staffordshire WS13 6TJ

Ffôn 01543 266867

E-bost customer@i-l-m.com

Gwefan www.i-l-m.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English