Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn sefyll yng nghanol ystafell ddosbarth. Mae myfyrwyr yn eistedd yn yr ystafell ac mae gliniadur gan bob un ohonynt.

  Cymryd dosbarth - mae'r coleg addysg bellach hwn yn arbenigo yn y cyfryngau.

 • Mae dau fyfyriwr yn eistedd wrth gyfrifiadur mewn ystafell ddosbarth. Mae'r ddau'n gwisgo ffonau clust. Mae dynes yn sefyll wrth eu hymyl ac yn pwyntio at y sgrîn.

  Mae darlithwyr yn cydweithio â myfyrwyr mewn grwpiau llai o faint ar gyfer rhai gweithgareddau.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n edrych ar ddau lyfr agored ac yn ysgrifennu ar bad nodiadau.

  Addysg uwch: paratoi a chynllunio ar gyfer darlith.

 • Mae dyn yn lluniadu ar fwrdd gwyn.

  Addysgu gan ddefnyddio bwrdd gwyn.

 • Mae dyn yn eistedd y tu ôl i ddesg mewn swyddfa. Mae dyn arall yn eistedd wrth ei ochr. Mae'r ddau ddyn yn siarad â'i gilydd. Mae rhywfaint o lyfrau ar y ddesg.

  Cael trafodaeth â darlithydd arall am y gwaith.

 • Mae dyn yn sefyll yn nhu blaen ystafell ddosbarth. Mae'n defnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol i gyflwyno gwybodaeth am sgriwiau gyrru awyrennau.

  Rhoi darlith, gan ddefnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol yn yr achos hwn.

 • Darlithydd

Darlithydd

Cyflwyniad

Mae darlithwyr yn dysgu pynciau academaidd neu bynciau cysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr addysg bellach neu addysg uwch.

Maent yn paratoi ac yn cynnal darlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Mae darlithwyr yn asesu gwaith, yn hysbysu'r cynnydd y mae'r myfyrwyr yn ei wneud ac yn marcio profion. Gallant hefyd wneud ymchwil a rhywfaint o ddyletswyddau gweinyddol.

Fideo - Frances: Darlithydd Addysg Bellach

Fideo - Keith: Darlithydd Addysg Uwch

Fideo - Mark: Uwch Ddarlithydd

Fideo - Dr Antoine: Uwch-ddarlithydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Darlithydd, bydd gennych lawer o ddyletswyddau gwahanol, gan gynnwys:

 • cynllunio a dylunio cyrsiau
 • rhoi darlithoedd ac arddangosiadau
 • creu seminarau a sesiynau tiwtorial a'u harwain
 • asesu cynnydd myfyrwyr ac adrodd arno
 • gosod ymarferion, gwaith cwrs ac arholiadau, a'u marcio
Byddwch yn defnyddio adnoddau fel deunyddiau clyweledol, byrddau gwyn rhyngweithiol a llwyfannau TG amrywiol, er mwyn
 • ennyn diddordeb a dysgu
 • bodloni anghenion myfyrwyr â dulliau dysgugwahanol
 • llunio deunyddiau ar gyfer cyrsiau
Rhaid i chi hefyd gymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm gyda Darlithwyr eraill i drafod materion sy’n ymwneud â’r cyrsiau a byddwch yn dod i gyswllt â sefydliadau allanol fel byrddau arholi a busnesau lleol. Byddwch yn helpu datblygu sgiliau dadansoddiadol myfyrwyr ac yn annog ymchwil ac astudio annibynnol. Hefyd, byddwch yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy'n cael anawsterau gyda'u hastudiaethau. Mae'n hanfodol eich bod yn cadw i fyny â datblygiadau yn eich meysydd arbenigol. Fel Darlithydd Addysg Uwch byddwch yn gwneud ymchwil yn eich meysydd arbenigol gyda’r nod o gyhoeddi'ch darganfyddiadau. Bydd rhaid i chi wneud rhywfaint o waith gweinyddol hefyd, ac efallai y bydd gennych gyfrifoldeb dros gyllideb. Efallai y bydd rhaid i chi sicrhau cyllid ar gyfer eich cyrsiau - a gall hyn fod yn frwydr anodd ar adegau. Mae rhai Darlithwyr hefyd yn cyfrannu tuag at farchnata'u cyrsiau a helpu gyda datblygiad cyrsiau newydd. Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddarlithydd, byddwch angen:

 • y gallu i ysbrydoli ac ysgogi'ch myfyrwyr
 • sgiliau trefnu a chynllunio
 • y gallu i'ch mynegi'ch hun yn eglur, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • yr hyder i addysgu nifer fawr o fyfyrwyr mewn ystafelloedd darlithio
 • amynedd, tact a goddefgarwch
 • sgiliau ymchwilio, yn enwedig ym maes addysg uwch

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cychwyn: £37,500 - £42,500
 • Gyda phrofiad: £46,500 - £54,000
 • Mae Uwch Ddarlithwyr yn ennill £57,500 - £63,500
Oriau gwaith

Fel arfer, mae Darlithwyr yn gweithio tua 40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond efallai bydd angen i chi weithio oriau hirach, gan gynnwys gweithio gyda'r hwyr ac ar y penwythnos i farcio gwaith, paratoi darlithoedd a chadw at ymrwymiadau ymchwil. Fel arfer, mae Darlithwyr llawn-amser yn gweithio o leiaf 37 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n arferol i Ddarlithwyr weithio oriau ychwanegol yn eu cartrefi - yn marcio gwaith y myfyrwyr ac yn paratoi gwersi. Cynhelir rhai darlithoedd gyda'r hwyr ac ar y penwythnos. Efallai y bydd yn rhaid i Ddarlithwyr oruchwylio arholiadau gyda'r hwyr neu ar y penwythnos. Ble allen i weithio? Gall Darlithwyr weithio mewn colegau addysg bellach ac addysg uwch, colegau yn y sector preifat, prifysgolion, y gwasanaeth carchardai, y lluoedd arfog a mewn diwydiant. Hefyd, mae cyfleoedd i weithio dramor, yn enwedig mewn addysg uwch.

Hunangyflogaeth Gall Darlithwyr weithio'n hunangyflogedig ar eu liwt eu hunain. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu yn y wasg leol a phapurau newydd cenedlaethol fel y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES), ar wefannau colegau a phrifysgolion a byrddau swyddi fel jobs.ac.uk. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mae'r llwybrau mynediad yn dibynnu yn ôl p'un ai ym maes addysg bellach neu ym maes addysg uwch yr ydych am weithio.

Mynediad i Addysg Bellach

Mae colegau addysg bellach unigol yn gwneud eu penderfyniad eu hunain am y cymwysterau y maent yn disgwyl i ddarlithwyr feddu arnynt. Fel canllaw, bydd fel arfer arnoch angen cymhwyster lefel 3 fan leiaf yn y pwnc rydych am ei ddysgu ynghyd â chymhwyster i ddysgu yn y sector addysg bellach.

Mae nifer o gymwysterau newydd ar gael:

 • Dyfarniad lefel 3 ym maes Addysg a Hyfforddiant. Cymhwyster byr, rhagarweiniol yw hwn yn seiliedig ar wybodaeth
 • Tystysgrif lefel 4 ym maes Addysg a Hyfforddiant. Gan roi isafswm o 30 awr o ymarfer dysgu, mae'r cymhwyster hwn yn addas i bobl sydd eisoes yn gweithio mewn swydd ddysgu wirfoddol neu am dâl.
 • Diploma lefel 5 ym maes Addysg a Hyfforddiant. Mae'n cymryd rhwng un a dwy flynedd ac yn rhoi 100 awr o ymarfer dysgu fan leiaf.
 • Diploma lefel 5 ym maes Addysg a Hyfforddiant gyda llwybr arbenigol. Fel uchod, ond yn eich galluogi i arbenigo ym maes rhifedd, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) neu i weithio â dysgwyr anabl. Mae'n cymryd rhwng un a dwy flynedd i'w gwblhau.

Mynediad i Addysg Uwch

Fel arfer, mae arnoch angen gradd a chymhwyster ôl-radd (sef PhDfel arfer). Mae cael mynediad heb PhD yn anodd, ond gallai hynny fod yn bosibl i ddarlithwyr sydd â phrofiad gwaith proffesiynol neu ddiwydiannol ac sy'n dysgu cyrsiau cysylltiedig â gwaith, megis cyfrifyddiaeth.

Hyfforddiant

Mae angen i ddarlithwyr addysg bellach gadw i fyny â'r sgiliau a'r wybodaeth ddiweddaraf drwy gyfrwng datblygu proffesiynol parhaus sydd ar gofnod.

Mae cymwysterau ôl-radd fel tystysgrifau ôl-radd (PGCerts) ym maes addysg uwch ar gael. Mae rhai prifysgolion yn ei gwneud yn orfodol i'r staff newydd wneud cwrs ôl-radd; gallwch ei gwblhau ochr yn ochr â'ch gwaith darlithio ac ymchwil.

Mae'r Brifysgol Agored yn gwneud tysygrif ôl-radd ym maes ymarfer academaidd a hynny ar gyfer darlithwyr addysg uwch newydd a phrofiadol drwy gyfrwng dysgu o bell.

Dod ymlaen

Gall darlithwyr ymgymryd â swyddogaeth rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr a symud i swyddi marchnata yn y coleg neu'r brifysgol neu i swydd rheoli, er enghraifft.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae swyddi mewn colegau addysg bellach lle y byddwch yn gweithio â phobl o dan 18 oed yn eithriadau i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mai dim ond am gollfarnau sydd heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Addysg bellach Er mwyn dod yn Ddarlithydd, fel arfer bydd arnoch angen cymhwyster lefel 3 o leiaf yn y pwnc rydych am ei ddysgu. Mae gan lawer o Ddarlithwyr radd, gradd sylfaen, cymhwyster proffesiynol neu uwch cenedlaethol perthnasol. Er mwyn cael mynediad i gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 5 pwnc
Gellir cael mynediad i radd sylfaen neu gymhwyster uwch cenedlaethol gydag 1 Safon Uwch a 5 TGAU (A*- C neu 9 - 4). Mae cymwysterau yn lle lefel A yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Serch hynny, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly, gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Addysg Uwch Mae gan y rhan fwyaf o Ddarlithwyr PhD. Fel arfer, y gofynion i gael mynediad i gwrs PhD yw gradd Anrhydedd 2:1 o leiaf; yn aml, bydd arnoch hefyd angen gradd Meistr megis MA, MSc neu MPhil. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Hyfforddiant

Mae cymwysterau dysgu rhan amser ar gael i ddysgu yn y sector addysg bellach.

Mae hyfforddiant perthnasol i addysg uwch yn cynnwys Tystysgrifau ôl-radd ( PGCerts) i ddysgu ym maes addysg uwch. Mae rhai cyrsiau ar gael drwy ddysgu ar-lein.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

New 2 Teaching

Publisher: Association of Teachers and Lecturers (ATL)

Ffôn 020 7930 6441

Gwefan www.new2teaching.org.uk

Institute for Learning (IfL)

Ffôn 0800 093 9111

E-bost enquiries@ifl.ac.uk

Gwefan www.ifl.ac.uk

jobs.ac.uk

Gwefan www.jobs.ac.uk

Professional Learning and Development Forum (PLDF) Scotland

Scottish enquiries

Ffôn 01786 466009

E-bost pldf@scotcol.ac.uk

Gwefan www.pldfscotland.ac.uk

Learning and Skills Improvement Service (LSIS)

Cyfeiriad Friars House, Manor House Drive, Coventry CV1 2TE

Ffôn 02476 627900

E-bost enquiries@lsis.org.uk

Gwefan www.lsis.org.uk

Higher Education Academy

E-bost enquiries@heacademy.ac.uk

Gwefan www.heacademy.ac.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English