Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn soldro bwrdd cylched.

  Mae angen i beirianwyr ddeall sut mae pethau'n gweithio a meddu ar ddull rhesymegol o ddatrys problemau. Yma, mae peiriannydd yn sodro elfen newydd ar fwrdd cylched.

 • Mae dyn yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n gweithio braich robotaidd fawr.

  Mae'n bwysig bod peirianwyr yn mabwysiadu dull ymarferol, ond creadigol o ddatrys problemau a bod gwybodaeth ganddynt am fathemateg a ffiseg.

 • Mae tri o bobl sy'n gwisgo siacedi llachar a hetiau caled yn sefyll mewn cae yn llawn pwdel. Maent yn edrych ar fap.

  Weithiau, mae peirianneg yn golygu gweithio yn yr awyr agored, er enghraifft, wrth wneud archwiliad o'r gwaith ar safle adeiladu.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwisg taniwr werdd yn sefyll wrth orsaf weithio. Mae'n soldro bwrdd cylchedd.

  Mae rhai peirianwyr yn cychwyn eu gyrfaoedd drwy wneud prentisiaeth - mae hynny'n eu helpu i ddysgu tra'u bod yn ennill arian.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae peirianwyr yn defnyddio cynllunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) yn eu gwaith.

 • Mae dau ddyn yn gwneud arbrawf y tu fewn i dwnel gwynt. Maent yn gwylio drwy ffenestr fechan.

  Mae sawl gwahanol fath o beirianneg, ond gellir eu rhoi'n fras mewn tri grwp - sifil, trydanol/electronig a mecanyddol.

 • Peiriannydd

Peiriannydd

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd, byddwch yn ymchwilio, dylunio a datblygu amrywiaeth enfawr o bethau, o esgidiau chwaraeon i ffyrdd, twneli a phontydd, ac o fylbiau golau i loerenni. Byddwch yn gweithio ar adeiladau, cynhyrchion, systemau neu brosesau mewn amrywiaeth helaeth o ddiwydiannau, yn cynnwys gweithgynhyrchu, ynni, cyfathrebu, adeiladu, cyfrifiadureg, trafnidiaeth, cemegau a dwr.

Fideo - Kevin : Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Fideo - John: Peiriannydd Mecanyddol

Fideo - Gordon: Prosthetydd/Peiriannydd Clinigol

Fideo - Elizabeth: Peiriannydd Cemegol

Fideo - Kate: Peiriannydd Cemegol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd, byddwch chi'n defnyddio egwyddorion gwyddonol i ddod o hyd i atebion creadigol i broblemau ymarferol. Bydd eich gwaith yn amrywiol iawn ac yn effeithio ar fywydau pawb, a hynny trwy feysydd fel adeiladu, gweithgynhyrchu, prosesu, cyfathrebu, cludiant, tanwydd a thechnoleg feddygol.

Mae peirianwyr wedi llywio llawer o'r byd modern. Maent wedi rhoi i ni ffyrdd, pontydd, argaeau, setiau teledu, cyfrifiaduron personol, y ffôn symudol, gorsafoedd ynni niwclear, cronfeydd dwr, pibellau a sglodion micro - gallai'r rhestr barhau'n ddiddiwedd.

Mae'r gwaith a wneir gan Beirianwyr yn eang. Ar unrhyw gam mewn prosiect, gallech ymwneud â'r canlynol:

 • cynllunio'r prosiect
 • cynnal astudiaethau dichonoldeb
 • adeiladu a phrofi prototeipiau
 • ymchwil a dylunio
 • astudiaethau diagnostig i ddod o hyd i achosion problemau
 • cyfarfodydd â chydweithwyr a chleientiaid
 • ymweliadau â safleoedd ac ysgrifennu adroddiadau.

Mae'r angen i warchod yr amgylchedd, ailgylchu, a lleihau gwastraff ac allyriadau carbon wedi dod yn rhan hanfodol o rôl y Peiriannydd modern.

Mae yna sawl maes peirianneg. Y prif rai yw:

 • Peirianneg Fecanyddol - Dylunio, cynhyrchu a chynnal a chadw pob rhan symudol o beiriannau. Mae hwn yn faes amrywiol iawn, sy'n cynnwys popeth o ddylunio ceir Fformiwla 1, i osod tyrbinau nwy mewn diwydiant, neu helpu gyda phrosiect elusen.
 • Peirianneg Gemegol - Mae hyn yn cynnwys trawsnewid deunyddiau crai yn ystod eang o gynnyrch defnyddiol, megis plastigion, llifynnau, cyffuriau/meddyginiaethau, paint a chynhyrchion glanhau.
 • Peirianneg Drydanol - Cynhyrchu a chyflenwi pwer i gartrefi a busnesau.
 • Peirianneg Electronig - Datblygu cynnyrch sy'n defnyddio trydan, megis cyfrifiaduron, lloerenni a setiau teledu digidol.
 • Peirianneg Sifil - Dylunio ac adeiladu strwythurau megis ffyrdd, pontydd, meysydd awyr a thwneli.

Mae yna hefyd sawl math o beirianneg sy'n benodol i ddiwydiannau penodol. Mae'r rhain yn cynnwys peirianneg awyrennol, modurol, biofeddygol a thelathrebu, er enghraifft.

Fel Peiriannydd, efallai y byddwch chi'n arbenigo mewn un maes. Neu gallech ddod yn Beiriannydd Cyffredinol, gan feithrin dealltwriaeth eang o sawl math gwahanol o beirianneg.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd, byddwch angen:

 • gallu technegol
 • diddordeb mewn mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg
 • y gallu i gyfuno dull gweithredu dadansoddol a rhesymegol â chreadigrwydd a dychymyg i ddatrys problemau
 • y gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm
 • y gallu i annog syniadau pobl eraill
 • bod yn hyblyg a gallu cyfaddawdu
 • sgiliau cyfathrebu da i ysgrifennu adroddiadau ac egluro gwybodaeth gymhleth i bobl nad oes ganddynt gefndir technegol
 • sgiliau trefnu da i gynllunio'ch amser eich hun a chydlynu adnoddau
 • parodrwydd i gymryd cyfrifoldeb ac arwain a chymell pobl eraill
 • sgiliau TG da – mae llawer o waith peirianneg yn gofyn am y defnydd o gyfrifiaduron
 • parodrwydd i gadw i fyny â’r datblygiadau diweddaraf ym maes peirianneg

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae’r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £30,00 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,500
 • Mae Uwch Beirianwyr yn ennill £49,500 - £54,000
Oriau Gwaith Bydd y rhan fwyaf o Beirianwyr yn gweithio 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai bydd angen i chi gychwyn yn gynnar, gorffen yn hwyr, neu wneud ychydig o waith ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu.Ble allwn i weithio? Mae’r cyflogwyr yn gwmnïau o fewn diwydiannau:
 • gweithgynhyrchu
 • ynni
 • cyfathrebu
 • adeiladu
 • cyfrifiadura
 • cludiant
 • cemegau
 • dwr
 • roboteg
 • morol ac alltraeth
 • adrannau’r llywodraeth
 • lluoedd arfog
Mae cyfleoedd yn codi i Beirianwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Mae yna gyfleoedd i Beirianwyr weithio mewn gwledydd eraill, yn Ewrop ac yng ngweddill y byd. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi i Beirianwyr weithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig, annibynnol, neu mewn partneriaeth ag arbenigwyr eraill o fewn practis proffesiynol. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi sy’n targedu pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/ Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Y ffordd arferol o ddod yn Beiriannydd yw astudio am radd, gradd sylfaen neu HND perthnasol mewn peirianneg.

Fodd bynnag, mae Uwch Brentisiaeth, Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd hefyd yn gallu bod yn fan cychwyn da.

Yn ogystal â chyrsiau peirianneg cyffredinol, mae yna lawer o gyrsiau arbenigol sy’n adlewyrchu gwahanol feysydd peirianneg, er enghraifft, mecanyddol, trydanol/electroneg, awyrennau, cemegol, cerbydau modur, sifil, adeileddol, systemau, rheoli a chynllunio.

Mae’n bwysig iawn eich bod yn pori'n ofalus trwy wefannau colegau/prifysgolion i sicrhau bod y cwrs yr ydych wedi’i ddewis yn briodol i’r maes peirianneg yr ydych yn dymuno gweithio ynddo.

Hyfforddiant

Bydd rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddi i raddedigion, sy’n cynnig hyfforddiant a phrofiad strwythuredig.

Gan ddibynnu ar eu lefel mynediad, gall Peirianwyr ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng). Mae’r ddau fath o statws yn uchel iawn eu parch yng ngolwg cyflogwyr ym mhob rhan o’r diwydiant.

I gofrestru fel CEng neu IEng, bydd rhaid i chi ymuno â sefydliad proffesiynol perthnasol ym maes peirianneg sydd wedi’i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg.

I ddod yn CEng neu IEng, bydd angen i chi arddangos medrusrwydd ac ymroddiad priodol. Amlinellir y safonau sy’n ymwneud â hyn yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, y gellir ei lawrlwytho o’i wefan.

Gall UK-SPEC a’r sefydliad peirianneg yr ydych yn aelod ohono ddweud wrthych pa gymwysterau a gymeradwyir neu a achredir tuag at statws CEng neu IEng. Bydd eich sefydliad peirianneg hefyd yn eich cynghori ynghylch eich cais, a bydd yn prosesu'ch cais.

Mae llwybrau at statws CEng yn cynnwys cwblhau’r canlynol:

 • Gradd anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg, a naill ai gradd Meistr briodol neu Ddoethuriaeth mewn Peirianneg (EngD) sydd wedi’i hachredu gan sefydliad proffesiynol ym maes peirianneg, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel gradd Meistr.
 • Neu radd MEng integredig achrededig.

Mae'r llwybrau at statws IEng yn cynnwys cwblhau:< UL class="list3">

 • Gradd Baglor neu anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg.
 • Neu, HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg a thechnoleg, yn ogystal â dysgu pellach priodol hyd at safon gradd.
 • Neu, NVQ lefel 4, sydd wedi’i gymeradwyo gan sefydliad peirianneg trwyddedig.
 • Fodd bynnag, byddwch yn dal i allu ennill statws CEng neu IEng hyd yn oed os nad oes gennych y cymwysterau academaidd hyn. Mae rhagor o fanylion am y broses asesu ar gael yn UK-SPEC.

  Dilyniant

  Gan ddibynnu ar eu cymhwyster, gall Peirianwyr symud ymlaen i gymryd rhagor o gyfrifoldeb dros reoli prosiectau a thimau o beirianwyr.

  Bydd rhai peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu wneud gwaith o dan gontract ar eu liwt eu hunain.

  Cymwysterau

  I gael lle ar gwrs gradd mewn peirianneg, fel arfer bydd arnoch angen:

  • 2/3 Safon Uwch
  • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
  • 2/3 TGAU mewn pynciau eraill ar radd C/4 neu uwch
  • Yn aml iawn, gofynnir am fathemateg a phwnc gwyddonol neu dechnoleg fel pynciau Safon Uwch
  • Fel arfer, bydd angen TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol ar radd C/4 neu uwch
  I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch. I gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen o leiaf pump TGAU A*-C neu 9-4 fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch. Yn aml, derbynnir cymwysterau eraill, fel Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn peirianneg, neu Ddiploma’r Fagloriaeth Ryngwladol. Porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

  Cyfleoedd i Oedolion

  Terfynau Oedran

  Mae’n angen i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

  Cyrsiau

  Os nad oes gennych y cymwysterau sy’n ofynnol i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol (ee, Mynediad at Beirianneg) gynnig ffordd arall o gael lle ar gwrs.

  Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol ynghylch hyn.

  Dysgu o bell

  Mae cyrsiau dysgu o bell ar gael gan y Brifysgol Agored, sy’n cynnig gradd MEng mewn Peirianneg.

  Mae amrywiaeth o sefydliadau eraill yn cynnig cymwysterau israddedig ac uwchraddedig mewn peirianneg trwy gyfrwng dysgu o bell.

  Hyfforddiant

  Mae gwybodaeth ynghylch llwybrau at gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

  Nawdd

  Mae nawdd i ariannu astudiaethau addysg uwch ar gael (o fewn sawl un o ganghennau peirianneg) gan y cwmnïau peirianneg a gweithgynhyrchu mwy.

  Cyllid

  Mae cyllid i ariannu astudiaethau uwchraddedig ar gael trwy brifysgolion gan rhai cynghorau ymchwil, yn cynnwys y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

  Ystadegau

  • Mae 16% o bobl sy’n dilyn swyddi fel peirianwyr proffesiynol hunangyflogedig.
  • mae 6% yn gweithio’n rhan amser.
  • Mae gan 17% ohonynt oriau gwaith hyblyg. Mae gan
  • 3% o weithwyr swyddi dros dro.

  Gwybodaeth Bellach

  Sefydliadau proffesiynolBydd sefydliadau proffesiynol yn gwneud y gwaith canlynol:

  • Cefnogi eu haelodau.
  • Gwarchod y cyhoedd trwy gynnal safonau uchel yn eu proffesiynau.

  I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, cyfeiriwch at y cysylltiadau isod.

  Semta

  Skills for science, engineering and manufacturing technologies

  Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

  Ffôn 0845 6439001

  E-bost customerservices@semta.org.uk

  Gwefan www.semta.org.uk

  The Engineer

  Engineering technology news

  E-bost customerservices@theengineer.co.uk

  Gwefan www.theengineer.co.uk

  Tomorrow's Engineers

  Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

  E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

  Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

  Inside Careers

  Specialists in graduate careers

  Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

  Ffôn 020 7565 7900

  Gwefan www.insidecareers.co.uk

  Engineer Jobs

  Publisher: Venture Marketing Group

  E-bost ner@vmgl.com

  Gwefan www.engineerjobs.co.uk

  Getting into Engineering Courses

  Author: James Burnett Publisher: Trotman

  Gwefan www.mpw.ac.uk/university-guides/getting-into/engineering-courses/

  Scottish Engineering

  Scottish enquiries

  Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

  Ffôn 0141 2213181

  E-bost consult@scottishengineering.org.uk

  Gwefan www.scottishengineering.org.uk

  Engineering Council

  Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

  Ffôn 020 3206 0500

  Gwefan www.engc.org.uk

  Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

  Irish enquiries

  Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

  Ffôn 028 9182 2377

  E-bost info@etcni.org.uk

  Gwefan www.etcni.org.uk

  Women's Engineering Society (WES)

  Cyfeiriad Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 2AY

  Ffôn 01438 765506

  E-bost info@wes.org.uk

  Gwefan www.wes.org.uk

  WISE

  Women in science, engineering and technology

  Cyfeiriad Quest House, 38 Vicar Lane, Bradford BD1 5LD

  Ffôn 01274 724009

  E-bost info@wisecampaign.org.uk

  Gwefan www.wisecampaign.org.uk

  Careers Wales - Welsh Apprenticeships

  Ffôn 0800 028 4844

  Gwefan ams.careerswales.com/

  Croeso i Gyrfa Cymru

  Dewiswch iaith

  Cymraeg

  Welcome to Careers Wales

  Please select your language

  English