Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwn llawfeddygol a gorchudd gwallt yn lapio offer profi pwysedd gwaed o amgylch braich claf. Mae'r claf yn gorwedd.

  Cymryd pwysedd gwaed y claf.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwn llawfeddygol a gorchudd gwallt yn gosod mwgwd dros geg claf. Mae'r claf yn gorwedd.

  Gosod mwgwd dros geg y claf.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwn llawfeddygol a chap yn dal mwgwd dros geg y claf ac yn pwyntio at ddarlleniadau ar y sgrîn.

  Monitro'r claf tra'n rhoi'r anesthetig iddo.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwn llawfeddygol a chap yn dal arddwrn claf tra'i fod yn edrych ar ddarlleniadau ar sgrîn fechan.

  Monitro'r claf cyn i'r llawdriniaeth ddechrau.

 • Anesthetydd

Anesthetydd

Cyflwyniad

Meddygon yw anesthetyddion sydd â gwybodaeth arbenigol am anestheteg. Mae prif ran eu gwaith ar ffurf gofal amdriniaethol sy'n cynnwys pob math o lawdriniaeth, meddygaeth gofal dwys a meddygaeth poenau. Maen nhw'n rhan o dîm amlbroffesiynol sy'n cydweithio'n agos â llawfeddygon, nyrsys ac ymarferwyr yr adran lawdriniaethau.

Fideo - Andrew: Anesthetydd Ymgynghorol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Anesthetydd, bydd eich rôl yn dra eang ac yn llawer mwy na ‘rhoi pobl i gysgu’. Ar wahân i’ch gwaith ar lawdriniaethau, byddwch yn arbenigwyr ar lawer o feysydd megis rheoli poenau hirdymor (meddygaeth poenau), gofal dwys a sefyllfaoedd brys lle y gallech wneud gwaith dadebru a chynnal bywyd ar lefel uwch. Gallai fod gennych ran i'w chwarae ym mhopeth o lawdriniaethau mawrion hyd at fân achosion o lawfeddygaeth ddydd. Mae eu cyswllt â’r claf yn dechrau mewn clinig rhagasesiadol neu ystafell frys. Bydd angen i chi sicrhau bod y claf:

 • yn ddigon iach i gael llawdriniaeth
 • , yn ystyried unrhyw risgiau neu anawsterau a allai fod ynghlwm wrth y llawdriniaeth ac yn ymwybodol ohonynt
 • yn deall y math o anesthetig y byddwch yn ei ddefnyddio.
Byddwch hefyd yn ateb unrhyw gwestiynau eraill a allai fod gan y claf. Fel Anesthetydd, gellwch roi cyffuriau mewn sawl ffordd yn ôl y math o lawdriniaeth, cyflwr corfforol y claf a’r hyn fyddai orau gan y claf ynghyd â’r offer, y staff ac adnoddau eraill sydd ar gael yn yr ysbyty. Pan fydd yn amser i’r llawdriniaeth, bydd y staff gofal iechyd yn mynd â’r claf i’r ystafell anesthetigion, fel arfer ar wely neu droli. Wrth baratoi am y llawdriniaeth, fel arfer cewch gymorth cynorthwyydd a allai fod yn Nyrs arbenigol neu’n Ymarferydd yn yr Adran Lawdriniaethau. Byddwch yn gwisgo troswisg a gorchuddion gwallt lliwgar ('capiau hirglust'). Unwaith eto, byddwch yn cynnal gwiriadau iechyd eto. Wedyn, byddwch yn cysylltu’r claf wrth offer mesuriadau ffisiolegol. Er enghraifft, byddwch yn rhoi clytiau gludog ar frest y claf fel y gallwch ddefnyddio electrocardiogram (ECG) i fonitro’r galon. Hefyd, byddwch yn mesur pwysedd gwaed a lefelau ocsigen y claf. Byddwch yn rhoi cyffuriau, toddiannau siwgr a halen neu waed yng ngwythiennau’r claf. Byddwch yn defnyddio nodwydd i roi tiwben blastig tenau (sef 'cannula') mewn gwythïen yng nghefn llaw neu fraich y claf. Wedyn, mae’r weithdrefn yn amrywio yn ôl y math o anesthetig sy’n cael ei ddefnyddio:
 • Mae anesthetigion lleol yn merwino rhan fechan o’r corff. Byddwch yn eu rhoi trwy gyfrwng diferion, chwistrelliadau, elïau neu bigiadau. Mae’r claf yn aros yn effro, ond nid yw’n teimlo dim poen.
 • Defnyddir anesthetigion rhanbarthol (neu 'flociau') ar ddarnau o’r corff sy’n ddyfnach neu’n fwy o faint. Fe’u rhoddir trwy bigiad ac maent yn cael gwared ar boen, ond mae’r claf yn aros ar ddi-hun.
 • Mae anesthetigion cyffredinol yn achosi anymwybyddiaeth o dan reolaeth. Byddwch yn eu rhoi trwy bigiadau neu efallai y bydd y claf yn anadlu nwyon ac ocsigen drwy fwgwd neu diwben.
Y cam nesaf yw bod y staff gofal iechyd yn mynd â’r claf i’r theatr ac yn ei symud ar draws y troli i ben y bwrdd llawfeddygol. Bellach rhaid i chi gadw llygad barcud ar y claf, monitro’r offer a’r gweithdrefnau llawfeddygol. Byddwch yn chwilio am newidiadau yng nghyflymder y galon, pwysedd y gwaed a darlleniadau’r ocsigen a allai fod yn arwydd cynnar bod rhywbeth yn mynd o chwith. Fel Anesthetydd, byddwch yn rhoi cyffuriau neu nwyon i gadw’r claf o dan ddylanwad yr anesthetig. Hefyd, gallech fod yn rhoi cyffuriau lleddfu poen, cyffuriau gwrthfiotig neu gyffuriau atal cyfog. Yn achos anasthesia gyffredinol, efallai y byddwch yn defnyddio cyffuriau ymlacio’r cyhyrau sy’n atal y claf rhag anadlu. Byddwch yn defnyddio peiriant anadlu i wneud hynny yn lle’r claf. Ar ôl y llawdriniaeth, mae’r staff yn mynd â’r cleifion i’r ystafell adfer. Yn y fan hon, bydd y cleifion a gafodd anesthetig cyffredinol yn adennill ymwybyddiaeth. Bydd Nyrs neu Ymarferydd yn yr Adran Lawdriniaethau’n monitro pwysedd gwaed, lefelau ocsigen a churiad calon y claf. Hefyd, byddwch yn rheoli’r broses o leddfu poenau yn sgil y llawdriniaeth. Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys ar ffurf pils, tabledi, hylifau a phigiadau.Mae anesthetyddion yn gweithio ar sawl math o lawdriniaethau yn ôl y fath o ysbyty yr ydych yn gweithio ynddo. Gallech fod yn gweithio mewn timau orthopedig, cardiaidd (y galon), pediatrig neu drawma. Mae rhai Anesthetyddion yn gofalu am leddfu poenau menywod sy’n rhoi genedigaeth. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Anesthetydd, byddwch angen:

 • diddordeb cryf a gallu yn y gwyddorau
 • sgiliau gweithio mewn tîm a sgiliau rhyngbersonol ardderchog i gydweithio ac arwain aelodau eraill o dîm y theatr
 • sgiliau cyfathrebu, tringarwch, sensitifrwydd a dull gofalgar o weithio â’r cleifion
 • sgiliau arweinyddiaeth a gwneud penderfyniadau
 • rhoi sylw i fanylder, er enghraifft, i fonitro’r claf
 • medru gweithio ag offer
 • sgiliau cadw cofnodion cywir
 • ymdeimlad cryf o gyfrifoldeb a medru cadw pwyll o dan bwysau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai isod.

 • Blwyddyn Sylfaen 1: £27,146
 • Blwyddyn Sylfaen 2: £31,422
 • Meddygon yn dechrau ar hyfforddiant: £37,191 - £47,132
 • Meddygon arbenigol: £39,060 - £72,840
 • Mae Ymgynghorwyr yn ennill £77,913 - £105,042
Oriau gwaith Gall oriau gwaith Anesthetyddion fod yn hir ac afreolaidd, a chynnwys gwaith sifftiau, penwythnosau a gwyliau cyhoeddus. Ble y gallwn i weithio? Ar wahân i'r GIG a chwmnïau meddygol preifat, mae cyflogwyr yn cynnwys y lluoedd arfog, adrannau llywodraethol a sefydliadau ymchwil a dysgu. Mae cyfleoedd ar gyfer Anesthetyddion mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Ble y caiff y swyddi eu hysbysebu? Hysbysebir swyddi ar wefan swyddi'r GIG, mewn cyfnodolion proffesiynol ac ar wefannau recriwtio.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Felly, sut ydych yn dod yn Anesthetydd? I ddechrau, bydd angen i chi ddangos eich cymhelliant, a dangos bod gennych ddealltwriaeth realistig o'r hyn y mae'r rôl yn ei olygu. Mae profiad gwaith, fel cysgodi meddygon a staff gofal iechyd eraill, neu weithio mewn amgylchedd ofal (fel cartref gofal), yn hanfodol er mwyn cael mynediad i ysgol feddygaeth Er mwyn dod yn Anesthetydd, yn gyntaf rhaid i chi hyfforddi i fod yn Feddyg, ac yna dewis arbenigo yng ngham olaf eich hyfforddiant Gall ymddangos yn gymhleth iawn, ond yn y bôn mae tri phrif gam y mae'n rhaid eu cwblhau er mwyn cymhwyso fel Meddyg:

 • Cam 1 Cwrs Gradd
 • Ysgol Feddygol
 • Cam 2 Rhaglen Sylfaen
 • Cam 3 Anesthetydd Arbenigol a hyfforddiant at y pryd
Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol Cam 1: Ysgol Feddygol i Israddedigion Mae hyn yn cynnwys cyfnod o astudio yn yr ysgol feddygol (sydd ynghlwm wrth brifysgol) gan gynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn ysbyty a lleoliad cymunedol. Mae'r gwahanol fathau o gyrsiau gradd meddygol yn cynnwys:
 • cwrs pum mlynedd safonol
 • cyrsiau sy'n cynnwys blwyddyn gyn-feddygol, ar gyfer ymgeiswyr â chymwysterau Safon Uwch nad ydynt yn rhai gwyddoniaeth (neu gyfwerth)
 • cyrsiau carlam i raddedigion (pedair blynedd o hyd)
Pa gymwysterau sydd eu hangen i fynd i'r Ysgol Feddygol? Mae'n ofynnol cael tri chymhwyster Safon Uwch, yn cynnwys cemeg, ar gyfer y rhan fwyaf o ysgolion meddygol. Bydd eraill yn derbyn Safon Uwch Gyfrannol mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill a gynigir. Mae Safon Uwch mewn bioleg yn ofynnol ar gyfer rhai. Ymgeiswyr sydd heb Safonau Uwch mewn gwyddoniaeth Ar gyfer ymgeiswyr heb bynciau gwyddoniaeth i'w cynnig ar Safon Uwch (neu gyfwerth), mae'n bosibl iddynt ymgymryd â blwyddyn gyn-feddygol ychwanegol mewn rhai prifysgolion. Cwrs rhagarweiniol mewn cemeg, ffiseg a bioleg yw'r flwyddyn gyn-feddygol, ac fel arfer mae'n para 30 wythnos. Ymgeiswyr sydd heb Safonau UwchCynigir nifer fach o gyrsiau mynediad a all arwain at ddilyn gradd feddygol. Mae derbynioldeb cyrsiau mynediad yn amrywio rhwng ysgolion meddygol ac felly mae'n hanfodol eich bod yn gwirio hyn cyn dechrau ar gwrs mynediad. Yn achos ymgeiswyr sydd heb Safonau Uwch ond sydd â phrofiad bywyd sylweddol, mae'n bosibl y bydd dal yn rhaid iddynt feddu ar gymwysterau academaidd a chyflwyno tystiolaeth o'u gallu i ymdopi â gofynion y cwrs y maent yn ymgeisio amdano. Ymgeiswyr sydd â gradd Mae ysgolion meddygol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion mwyfwy. Fel arfer mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ar ymgeiswyr graddedig. Mae'n rhaid bod y radd mewn pwnc cysylltiedig â gwyddoniaeth ar gyfer rhai ysgolion meddygol, ond nid ar gyfer eraill, felly sicrhewch eich bod yn gwirio hynny gyda'ch ysgol feddygol arfaethedig. Am ba rinweddau y bydd ysgolion meddygol yn chwilio amdanynt mewn ymgeiswyr? Mae cael eich derbyn i ysgol feddygol yn anodd! Fe'ch gelwir am gyfweliad a byddwch yn wynebu cwestiynau treiddgar am eich cymhelliant, eich gwaith yn yr ysgol, hobïau a diddordebau personol, yn ogystal â gorfod cyflwyno tystiolaeth o'ch cyflawniadau academaidd. Cwestiwn allweddol fydd eich rhesymau dros eisiau bod yn feddyg. Dylech hefyd fod yn gallu dangos profiad gwaith perthnasol, boed yn wirfoddol neu â thâl e.e. gweithio fel cynorthwyydd mewn ysbyty, nyrsio neu ofal preswyl. Gall myfyrwyr ddod o hyd i gyfeiriadau ysbytai lleol a chartrefi preswyl ar-lein neu yn y llyfr ffôn. Beth am gysylltu â nhw a threfnu peth profiad gwaith? Cam 2: Rhaglen sylfaen Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd y mae'n rhaid i holl raddedigion meddygol y DU ymgymryd â hi cyn symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Yn gyntaf mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau cam 1 ysgol feddygol i israddedigion cyn dechrau ar yr hyfforddiant Sylfaen dwy flynedd. Cewch eich galw'n feddyg sylfaen tra byddwch ar y rhaglen hyfforddiant.Cam 3: Anesthetydd Arbenigol a hyfforddiant ar y pryd Dyma pryd y cewch gyfle i hyfforddi ac arbenigo fel Anesthetydd. Bydd hyd a natur yr hyfforddiant yn dibynnu ar y maes gyrfa/arbenigedd yr ydych yn dymuno gweithio ynddo. Pan fydd hwn wedi dod i ben cewch alw eich hun yn Feddyg! Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Dilyniant Mae Anesthetyddion yn aml yn datblygu is-arbenigedd megis gofal plant neu lawdriniaeth sylweddol ar y galon neu'r ysgyfaint (mae llawer mwy o enghreifftiau). Hefyd mae'n bosibl camu ymlaen i swydd ymchwil neu addysgu. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddweud wrth gyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod sydd gennych, ynghyd â rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os yw'n gofyn i chi wneud. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle dim ond gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ei datgelu os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o ysgolion meddygol yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, a bydd eraill yn gofyn am gymhwyster UG mewn cemeg, gan ddibynnu ar y cymwysterau eraill sydd gennych. Mae rhai'n gofyn am Safon Uwch mewn bioleg. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Cyrsiau Os na fydd y cymwysterau academaidd arferol gennych i wneud gradd mewn meddygaeth, efallai y byddech yn medru cael lle ar y cwrs gyda:

 • cwrs Mynediad i Feddygaeth.
 • Blwyddyn 'sylfaen' neu 'gyn-glinigol' os nad oes Safon Uwch gennych mewn gwyddoniaeth.
Mae ysgolion meddygol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion yn fwy aml erbyn hyn. Fel arfer, mae ymgeiswyr sy'n raddedigion angen gradd anrhydedd ddosbath cyntaf neu ail ddosbarth uwch. Mae rhai o'r ysgolion meddygol yn gofyn am radd mewn pwnc sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth, ond mae yna rai sydd ddim yn gofyn am hyn, felly holwch yr ysgol feddygol y bwriedwch fynd iddi i weld.

Hefyd, mae graddau meddygol byrrach neu garlam ar gael i raddedigion ac maent fel arfer yn para pedair blynedd. Fel arfer, byddai arnoch angen gradd gyntaf berthnasol, er enghraifft, mewn pwnc gwyddoniaeth, er bod rhai prifysgolion yn derbyn graddedigion mewn unrhyw bwnc.

Hyfforddiant

Gallwch gael hyfforddiant rhan-amser mewn arbenigedd (unwaith y byddwch yn gymwys i fod yn feddyg). Gall hyn fod trwy 'Raglen Hyfforddiant Llai na Llawn Amser' y GIG lle mae'r myfyrwyr yn gwneud 50 - 80% o'r rhaglen wythnosol lawn-amser arferol.

Mae 'rhannu swydd' a gweithio'n 'rhan-amser yn barhaol' yn opsiynau eraill i gael hyfforddiant rhan-amser.

Cyllid

Efallai y bydd myfyrwyr ar gyrsiau meddygol mewn prifysgol (a gydnabyddir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol) yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG fel rhan o'u cwrs. Os cewch le ar gyrsiau sydd wedi eu cymeradwyo, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG. Mae'r amseru ar gyfer darparu'r cymorth hwn yn dibynnu ar y math o gwrs yr ydych yn ei ddilyn. 1) Cyllid i fyfyrwyr israddedig ar gyrsiau pum mlynedd safonol Os cewch le ar y cyrsiau pum mlynedd safonol, bydd gennych hawl i gael benthyciadau myfyrwyr gan Student Finance England ar gyfer eich ffioedd dysgu a'ch costau cynhaliaeth yn y pedair blynedd gyntaf. Bydd y ffioedd dysgu yn cael eu talu gan Gynllun Bwrsarïau Myfyrwyr y GIG o'r bumed flwyddyn ymlaen a chewch geisio am fwrsari gan y GIG sy'n ddarostyngedig i brawf modd, i dalu'ch costau cynhaliaeth, ynghyd â benthyciad cynhaliaeth llai gan Student Finance England. Hefyd, gall myfyrwyr wneud cais am grant o £1,000 sydd heb fod yn ddarostyngedig i brawf modd, fel rhan o ddyfarniad Bwrsarïau'r GIG. Fodd bynnag, mae'r trefniadau i fyfyrwyr meddygol graddedig sydd ar gwrs pum mlynedd yn wahanol. Nid fyddech yn gymwys i gael benthyciad i dalu'ch costau cynhaliaeth na'ch ffioedd dysgu yn y pedair blynedd gyntaf, waeth a ydych chi wedi cael nawdd yn flaenorol ai peidio. Serch hynny, gallech geisio am fenthyciad cynhaliaeth llawn sy'n seiliedig ar incwm gan Student Finance England. O'r bumed flwyddyn o hyfforddiant, mae myfyrwyr meddygol graddedig yn cael yr un cymorth â myfyrwyr meddygol israddedig (gweler uchod). 2) Cyllid i raddedigion ar gyrsiau carlam Ar hyn o bryd, rhaid i chi ariannu £3,465 cyntaf eich ffioedd dysgu yn y flwyddyn gyntaf. Yn ystod blynyddoedd dilynol eich cwrs, bydd cynllun Bwrsari'r GIG yn talu £3,465 tuag at eich ffioedd dysgu. Trwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr cymwys yn gallu cael benthyciad gan Student Loan Company i dalu'r gwahaniaeth rhwng £3,465 a ffioedd dysgu eu prifysgolion, hyd at uchafswm ffi o £9,000.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y manylion cyswllt isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Northern Ireland Medical and Dental Training Agency (NIMDTA)

Irish enquiries

Cyfeiriad Beechill House, 42 Beechill Road, Belfast BT8 7RL

Ffôn 028 9040 0000

E-bost nimdta@nimdta.gov.uk

Gwefan www.nimdta.gov.uk

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

Ffôn 0161 8557409

E-bost ukcatcustomerservices@pearson.com

Gwefan www.ukcat.ac.uk

Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT)

Ffôn 020 3829 5924

E-bost unitedkingdom@acer.org

Gwefan www.gamsatuk.org

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

BMJ Careers

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4410

E-bost bmjcareershelp@bmj.com

Gwefan www.bmjcareers.com

British Medical Association (BMA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 16 Cromac Place, Cromac Wood, Ormeau Road, Belfast BT7 2JB

Ffôn 028 9026 9666

E-bost BMANorthernIreland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Money 4 MedStudents

Cyfeiriad 24 King's Road, Wimbledon, London SW19 8QN

Ffôn 020 8545 8443

E-bost jkubale@rmbf.org

Gwefan www.money4medstudents.org

British Medical Association (BMA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 14 Queen Street, Edinburgh EH2 1LL

Ffôn 0131 2473000

E-bost BMAScotland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

British Medical Journal (BMJ)

Gwefan www.bmj.com

Getting into Medical School 2014 Entry

Author: Simon Horner Publisher: Trotman

The Essential Guide to Becoming a Doctor

Authors: Adrian Blundell, Richard Harrison, Benjamin W. Turney Publisher: Wiley-Blackwell

Scottish Medical Training (SMT)

Scottish enquiries

E-bost enquiries@scotmt.org.uk

Gwefan www.scotmt.scot.nhs.uk

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Royal College of Anaesthetists

Cyfeiriad Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG

Ffôn 020 7092 1500

E-bost info@rcoa.ac.uk

Gwefan www.rcoa.ac.uk

Faculty of Intensive Care Medicine (FICM)

Cyfeiriad Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG

Ffôn 020 7092 1653

E-bost ficm@rcoa.ac.uk

Gwefan www.ficm.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English