Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg o flaen monitor cyfrifiadur. Mae'n siarad ar y ffon ac yn edrych ar y sgrin gyfrifiadur ar yr un pryd. Mae rhestr o wybodaeth ar sgrin y cyfrifiadur.

  Mae rheolwyr credyd yn cysylltu â chwsmeriaid i ofyn iddynt dalu am nwyddau a gwasanaethau a ddaeth i'w llaw.

 • Mae dynes sy'n gwisgo blowsen wen yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n gwirio gwybodaeth ar ryw ddalennau o bapur, gan ddal pen ysgrifennu gyferbyn ag un o'r cofnodion sydd ar y papur.

  Gwirio adroddiad sy'n dangos pa gyfrifon sydd angen eu talu heddiw.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg o flaen monitor cyfrifiadur. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn edrych ar sgrîn y cyfrifiadur yr un pryd. Mae rhestr o wybodaeth ar sgrîn y cyfrifiadur.

  Ffonio cwsmer i ofyn am daliad.

 • Mae menyw yngwisgo blws wen yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n siarad ar y ffôn. Mae bwrdd gwyn ar y wal y tu ôl iddi.

  Mae angen sgiliau rhyngbersonol a negodi da ar reolwyr credyd.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg o flaen dwy sgrîn cyfrifiadur. Mae'n teipio ar y bysellfwrdd. Mae pad nodiadau wrth ymyl y bysellfwrdd.

  E-bostio cwsmer.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae dynes yn sefyll wrth ei ymyl ac mae'r dyn yn edrych ar rywbeth y mae'r fenyw yn ei ddangos iddo ar ddarn o bapur. Mae cynllunydd blwyddyn y tu ôl iddynt ar y mur.

  Gwirio manylion y cyfrif â'r cyfrifydd rheoli.

 • Mae dwy ddynes yn eistedd wrth ford gron mewn swyddfa gyda phared gwydr y tu ôl iddynt. Gellir gweld desgiau'r ochr arall i'r pared. Mae papurau ar y ford ac mae'r menywod yn siarad â'i gilydd.

  Cytuno ar y cyd â chydweithiwr ar delerau talu i gyfrif credyd newydd.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg o flaen monitor cyfrifiadur ac yn defnyddio'r llygoden. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl ac mae'r ddau ohonynt yn edrych ar rywbeth ar sgrîn y cyfrifiadur. Mae'r ddau'n gwenu.

  Mae angen i reolwyr credyd fedru gweithio fel rhan o dîm.

 • Rheolwr Credyd

Rheolwr Credyd

Cyflwyniad

Mae rheolwyr credyd yn helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn talu eu biliau ar amser. Maent yn nodi cyfrifon sy'n ddyledus ac yn cysylltu â'r cwsmeriaid i ofyn iddynt dalu. Mae rheolwyr credyd yn datblygu perthynas dda gyda chwsmeriaid er mwyn dwyn perswâd arnynt i dalu.

Fideo - Vicky: Rheolwr Contractau

Gweithgareddau Gwaith

Mae angen i bob sefydliad sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn dod i mewn bob mis i dalu eu costau. Mae hyn yn cynnwys cwmnïau sy'n gwerthu nwyddau a gwasanaethau, a sefydliadau'r sector cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd.

Mae gwerthu pethau ar gredyd yn golygu nad oes yn rhaid i'r prynwr dalu am y nwyddau/gwasanaethau ar unwaith. Byddant yn cael dyddiad pan fydd yn rhaid iddynt dalu, naill ai'n llawn neu mewn rhandaliadau.

Mae rheolwyr credyd weithiau'n chwarae rhan yn penderfynu pa gwsmeriaid i roi credyd iddynt, a beth ddylai telerau ac amodau'r credyd fod. Os taw busnes arall yw'r cwsmer, gall fod angen ymchwilio i hanes ac adroddiadau ariannol y busnes hwnnw er mwyn sicrhau ei fod yn gwneud digon o arian i dalu ei filiau. Gallant hefyd dalu am adroddiad graddio credyd gan asiantaeth gredyd arbenigol.

Mae rheolwyr credyd yn helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn talu eu biliau ar amser. Maent yn cynnal adroddiadau sy'n dangos pa filiau sy'n ddyledus ac yn anfon llythyrau atgoffa atynt. Gallant gael targedau ar gyfer talu canran benodol o'u biliau erbyn eu dyddiad dyledus.

Maent yn nodi cyfrifon dyledus ac yn cysylltu â chwsmeriaid yn gofyn iddynt dalu. Gallant gysylltu trwy lythyr neu e-bost, neu ffonio neu hyd yn oed ymweld â'r cwsmer. Bydd y dull y byddant yn ei ddefnyddio'n amrywio yn ôl y sefydliad, y math o gwsmer, y swm sy'n ddyledus a'r amser y mae'r arian wedi bod yn ddyledus.

Mae rheolwyr credyd yn ceisio nodi a chysylltu â'r person iawn yn sefydliad cwsmer busnes; mae angen iddynt gysylltu â'r person a all awdurdodi'r taliad.

Mae rhai rheolwyr credyd yn gweithio ym maes credyd defnyddwyr. Maent yn cysylltu ag unigolion i gael taliad, er enghraifft, ar gyfer biliau ffôn, nwy a thrydan a benthyciadau personol.

Mae angen iddynt ddatblygu perthynas dda gyda chwsmeriaid er mwyn dwyn perswâd arnynt i dalu. Mae'n rhaid iddynt ymdrin yn bwyllog ond yn gadarn gydag esgusodion dros beidio talu a thrafod ffyrdd priodol i gwsmeriaid dalu. Mae'n rhaid iddynt gadw ewyllys da eu cwsmeriaid yn ystod y broses hon.

Os yw cwsmer yn dal i wrthod talu, neu'n methu talu, gall rheolwyr credyd baratoi manylion er mwyn i asiantaethau casglu dyled neu gyfreithwyr allu cymryd camau cyfreithiol i adfer y ddyled.

Mae rheolwyr credyd yn gweithio'n agos gyda staff cyllid a gweinyddol eraill yn eu sefydliad eu hunain er mwyn sicrhau bod taliadau'n cael eu prosesu'n gywir a bod cofnodion wedi eu diweddaru. Fel hyn, eu nod yw peidio cysylltu â chwsmeriaid sydd eisoes wedi talu. Gallant hefyd weithio gydag adrannau gwerthu i adolygu cofnodion talu cwsmer pan fydd archebion mawr yn cael eu gwneud, er enghraifft.

Mewn cwmnïau bach, gall un rheolwr credyd ymdrin â'r holl gwsmeriaid. Mewn sefydliad mawr, bydd rheolwr credyd yn ymdrin â rhestr o gwsmeriaid fel rhan o dîm rheoli credyd. Mae rhai rheolwyr credyd yn gweithio i asiantaethau sy'n ymdrin â chwsmeriaid mwy nag un cleient.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Credyd, bydd angen i chi allu:

 • deall pobl a dulliau busnes
 • gweithio o dan bwysau i gyrraedd terfynau amser tynn
 • trafod gyda phobl a allai fod yn cael anawsterau ariannol
 • ymdrin yn broffesiynol, yn gwrtais ac yn bwyllog â phobl
 • ymdrin â gwrthdaro a'i ddatrys
 • talu sylw i fanylion
 • gweithio'n dda mewn tîm ac ar eich menter eich hun
 • blaenoriaethu a chynllunio tasgau
Gallai'r gallu i siarad iaith dramor fod yn ddefnyddiol mewn cwmnïau sy'n gwerthu eu nwyddau neu eu gwasanaethau dramor.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £20,000-£21,000
 • Gyda phrofiad: £21,500-£23,500
 • Mae Uwch Reolwyr Credyd yn ennill £25,000-£26,500

Oriau gwaith

Mae Rheolwyr Credyd fel arfer yn gweithio rhwng 35 a 40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mewn rhai sefydliadau, efallai y bydd angen i reolwyr credyd weithio sifftiau.

Ble allen i weithio?

Gall bron i unrhyw fath o fusnes mewn diwydiant a masnach eich cyflogi.

Mae cyfleoedd ar gyfer rheolwyr credyd yn digwydd mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar fyrddau swyddi megis jobsincredit, ar wefannau cyflogwyr, trwy wefan Sefydliad Rheoli Credyd, ar Dod o hyd i swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae rhai pobl yn dechrau ym maes rheoli credyd ar ôl cael profiad mewn cyfrifon, cyllid, gwasanaeth cwsmeriaid neu gasglu dyledion.

Mae astudio ar gyfer Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Ariannol y Sefydliad Astudiaethau Ariannol yn lle da i ddechrau. Bydd angen i chi ddod o hyd i goleg sy'n cynnig y pwnc hwn.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da; neu, ar ôl astudio Safon Uwch, gallech ddechrau Prentisiaeth Radd. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais', am ragor o fanylion am sut i wneud cais am safleoedd prentisiaeth.

Gall cwmnïau mawr gynnig cynlluniau hyfforddiant i bobl â chymwysterau TGAU neu Safon Uwch; mae rhai pobl yn dechrau gyda gradd, HND neu radd sylfaen mewn pwnc busnes neu gyllid. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Mae'r hyfforddiant yn y swydd, wedi ei gyfuno ag astudio ar gyfer cymwysterau'r Sefydliad Rheoli Credyd (ICM). Mae tri phrif gymhwyster ar hyn o bryd:

 • tystysgrif Lefel 2.
 • diploma lefel 3 mewn rheoli credyd.
 • Diploma Lefel 5 mewn Rheoli Credyd (Rhaglen Graddedigion ICM)

Efallai gallwch gael eich eithrio o rai o'r arholiadau os oes gennych rai cymwysterau perthnasol yn barod.

Mae tystysgrif lefel 2 yn cynnwys unedau trafod ac asesu risg credyd. Caiff unedau ar lefel 2 eu hasesu gan aseiniad yn seiliedig ar waith.

Yn ogystal ag egwyddorion rheoli credyd, mae diploma lefel 3 yn cynnwys unedau ar gyfrifyddu, economeg a chyfraith busnes. Mae asesiadau'r unedau hyn trwy arholiad.

Mae diploma lefel 5 yn cynnwys unedau ar reoli risg, strategaeth fusnes, arweinyddiaeth, a thrafodion cyfreithiol ac ansolfedd.

Gellir astudio'r cymwysterau mewn sawl ffordd, gan gynnwys yn rhan-amser mewn canolfan ddysgu (mae'r manylion ar gael ar wefan yr ICM), mewn ystafell ddosbarth rithwir trwy'r we, neu trwy ddysgu o bell gyda chymorth.

Profiad gwaith

Mae rhai newydd-ddyfodiaid wedi datblygu eu sgiliau drwy weithio ym meysydd bancio, yswiriant, cymdeithas adeiladu neu waith cyfrifyddu, er enghraifft, fel Cyfrifydd neu Dechnegydd Cyfrifyddu.

Dilyniant

Ar ôl mwy o brofiad, gall Rheolwyr Credyd gamu ymlaen i fod yn Uwch-reolwyr Credyd, Goruchwylwyr Credyd, Arweinwyr Credyd Cynorthwyol ac Arweinwyr Credyd.

Cymwysterau

Nid oes gan y Sefydliad Rheoli Credyd ofynion mynediad lleiafswm ar gyfer tystysgrif lefel 2/diploma lefel 3.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae cyflogwyr yn debygol o ofyn bod gan newydd ddyfodiaid o leiaf TGAU mewn Saesneg a mathemateg. Mae gan nifer o newydd ddyfodiaid gymwysterau pellach, fel Lefelau A neu gyfwerth.

Mae rhai pobl yn cael mynediad fel graddedigion. Ar gyfer mynediad i gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, yr isafswm gofynion arferol yw:

 • 2/3 lefel A
 • TGAU gradd C/4 neu'n uwch mewn 2/3 pwnc arall

Mae dewisiadau eraill yn lle lefel A yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Rhyngwladol

Serch hynny, mae gofynion cwrs yn amrywio, felly gwiriwch brosbectysau’n ofalus.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 lefel A arnoch.

Gall pwyntiau tariff UCAS o dystysgrif neu ddiploma mewn astudiaethau ariannol yr ifs gael eu derbyn gan rhai sefydliadau ar y cyd â chymwysterau eraill.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwirioneddol angen ar y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai cychwynwyr newydd wedi datblygu sgiliau trwy weithio yn y maes bancio, yswiriant, cymdeithas adeiladu neu waith cyfrifyddu, er enghraifft, fel person sy'n cadw llyfrau neu dechnegydd cyfrifo.

Cyrsiau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau i gofrestru fel myfyriwr gyda'r Sefydliad Rheoli Credyd (ICM).

Mae Diplomâu ICM yn cynnig cymwysterau mewn Rheoli Credyd ar Lefelau 2, 3 a 5 y gellir eu hastudio trwy ddysgu o bell neu mewn dosbarthiadau nos. Mae mwy o fanylion ar wefan ICM.

Ystadegau

 • Mae 21% o'r bobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau fel rheolwr credyd yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 8% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Rheoli Credyd yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

Directions

Publisher: Financial Skills Partnership (FSP)

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost directions@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.directions.org.uk/careers

Financial Skills Partnership (FSP)

Skills for the financial, finance and accountancy sectors

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost info@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.financialskillspartnership.org.uk

ifs School of Finance

Cyfeiriad 8th Floor, Peninsular House, 36 Monument Street, London EC3R 8LJ

Ffôn 020 7444 7111

E-bost customerservices@ifslearning.ac.uk

Gwefan www.ifslearning.ac.uk

Jobs in Credit

Publisher: Incisive Media

Gwefan www.jobsincredit.com/careers

Institute of Credit Management (ICM)

Cyfeiriad The Water Mill, Station Road, South Luffenham, Leics LE15 8NB

Ffôn 01780 722900

E-bost info@icm.org.uk

Gwefan www.icm.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English