Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll wrth fwrdd gan drefnu cerflun gwydr lliwgar, tal. Mae rhai lluniau yn hongian ar y wal tu ôl iddi.

  Gosod gwaith gwydr mewn oriel.

 • Mae menyw yn sefyll nesaf at fwrdd. Mae'n edrych drwy ryw ddogfennau lliwgar.

  Edrych drwy ffotograffau, lluniau a phamffledi i gael ysbrydoliaeth am syniadau dylunio newydd.

 • Mae dau fenyw yn sefyll wrth fwrdd gwaith mewn stiwdio dylunio. Maent yn edrych ar adran hir o wydr lliw sydd ar y bwrdd gwaith.

  Dangos enghraifft o waith dylunio blaenorol i ddarpar gleient.

 • Mae menyw yn paentio adran hanner cylch ar wydr lliw.

  Rhoi'r manylyn terfynol ar ddyluniad.

 • Mae menyw yn archwilio peth gwydr lliw. Mae rhai lluniau mewn ffram ar y wal uwch ben.

  Edrych ar ddarn gorffenedig o waith celf.

 • Mae menyw yn defnyddio peiriant mawr er mwyn ychwanegu lliwiau i rhan fach o wydr.

  Gweithio â gwydr i gael yr effaith a ddymunir.

 • Mae dau fenyw yn sefyll mewn stiwdio ddylunio. Maent yn edrych ar rai delweddau lliwgar.

  Cael trafodaeth â chleient am fanylion y dyluniad.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg wedi'i oleuo'n dda mewn stiwdio ddylunio. Mae'n paentio, gan ddefnyddio manylder bychan iawn.

  Mae angen i ddylunwyr gwydr roi sylw i fân fanylder yn eu gwaith.

 • Dylunydd Gwydr

 • Dylunydd Gwydr

Dylunudd Gwydr

Cyflwyniad

Mae dylunwyr gwydr yn ddylunwyr crefft neu gynnyrch arbenigol sy'n gweithio mewn tri phrif faes: gwydr stiwdio, gwydr pensaernïol a gwydr lliw. Eu nod yw dylunio cynhyrchion ymarferol, dibynadwy a chost effeithiol.

Adwaenir hefyd fel

 • Dyluniwr, Gwydr

Fideo - Stuart: Dylunydd Gwydr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Gwydr, byddwch yn arbenigo mewn cynhyrchion crefft a dylunio. Byddwch yn gweithio gyda:

 • gwydr stiwdio - mae hyn yn ymwneud â chynllunio a chynhyrchu eitemau gwydr addurniadol a swyddogaethol
 • gwydr pensaernïol - mae hyn yn ymwneud â dylunio a gweithgynhyrchu cynnyrch megis ffenestri a goleuadau
 • gwydr lliw - mae hyn yn faes dylunio hynod fedrus ac mae'n ymwneud â phrosiectau adnewyddu, neu ddyluniadau addurniadol ar gyfer adeiladau, er enghraifft

Byddwch yn ymwneud â holl brosesau dylunio'r cynnyrch a'i gydosod. Yn aml, byddwch yn gweithio'n hunangyflogedig.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Gwydr, byddwch angen:

 • dealltwriaeth o siâp, lliw a ffurf
 • sgiliau creadigol ac artistig
 • y gallu i gyfleu syniadau ar ffurf brasluniau neu fodelau
 • dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu a'r gwahanol ddeunyddiau y gallech eu defnyddio i wneud cynhyrchion gwydr
 • sgiliau datrys problemau
 • gweithio yn ôl dyddiadau cau a chyllidebau
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da
 • gwybodaeth o feddalweddgysylltiedig â dylunio
bydd Dylunwyr Gwydr hunangyflogedig neu lawrydd angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl Mae'r cyfraddau cyflog yn cael eu rhoi isod:

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Gall Uwch Ddylunwyr Gwydr ennill £35,000
Mae Dylunwyr - Grefftwyr hunangyflogedig yn debygol o ennill pen isaf yr ystod, yn enwedig wrth ddechrau arni. Mae Dylunwyr Gwydr hunangyflogedig yn profi mwy o amrywio yn eu hincwm, felly gallech ennill swm is. Oriau gwaith Mae Dylunwyr Gwydr fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio dros benwythnosau, yn enwedig wrth agosáu at ddyddiadau gorffen. Os ydych chi'n Ddylunydd Gwydr hunangyflogedig, gallech weithio oriau afreolaidd, yn dibynnu ar faint o waith sydd gennych o wythnos i wythnos. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu sy'n masgynhyrchu cynnyrch gwydr ac ymgynghoriaethau dylunio arbenigol. Efallai y byddant hefyd yn cyflogi Dylunwyr Gwydr llawrydd. Mae cyfleoedd ar gyfer Dylunwyr Gwydr yn digwydd gyda gweithgynhyrchwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi i Ddylunwyr Gwydr weithio'n hunangyflogedig, fel Dylunwyr - Grefftwyr a gweithio o gartref, rhannu stiwdio neu rannu gweithdy. Mae'n bosibl eich bod yn gallu hyrwyddo eich gwaith eich hun ar-lein, felly gallai hyn fod yn haws i Ddylunwyr Gwydr hunangyflogedig. Gall gwaith ymgynghorol a gwaith contract cyfnod penodol fod ar gael i Ddylunwyr profiadol. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Hysbysebir swyddi yng nghylchgronau/cyfnodolion y diwydiant dylunio, ar bob un o'r prif fyrddau gwaith, ar Universal Jobmatch, ac yn Ganolfan Byd Gwaith. Mae adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol yn syniad da, gan nad yw pob swydd ddylunio yn cael ei hysbysebu. Mae gwneud ceisiadau am swyddi ar hapyn gallu bod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae cwrs sylfaen mewn celf a dylunio ac yna gradd, HND neu radd sylfaen mewn pwnc sydd yn cynnwys dylunio gwydr yn llwybr cyffredin i'r yrfa hon. Yn aml, mae'r rhain yn gyrsiau dylunio tri dimensiwn neu ddylunio cyfunol. Mae dylunio gwydr yn cael ei astudio'n aml gyda dylunio cerameg. Ond, bydd angen i chi gael o leiaf 5 TGAU gradd 9 - 4 (A* - C) gan gynnwys mathemateg a Saesneg hefyd. Mae interniaeth yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon hefyd. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth hefyd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion am sut i ymgeisio am brentisiaeth, 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?'.

Hyfforddiant Fel arall, mae cyrsiau'r grefft o wneud gwydr ar gael mewn rhai colegau. Mae'r rhain yn cynnwys chwythu gwydr, addurno, ffurfio â llaw a gweithio turn. Gall y cyrsiau hyn fod yn addas ar gyfer Dylunwyr Gwydr sy'n gobeithio dod yn hunangyflogedig. Mae rhai cyrsiau ar gael yn rhan-amser yn ystod y dydd ac mae rhai eraill yn cael eu cynnig fel dosbarthiadau gyda'r nos. Mae rhai ar gael fel cyrsiau amser llawn.

Bydd rhywfaint o'ch hyfforddiant yn y swydd.

Profiad Gwaith Byddai profiad o weithio fel Cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy, neu o fewn ymgynghoriaeth ddylunio, yn werthfawr. Byddai ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant cynhyrchu gwydr yn fanteisiol. Mae rhai pobl yn datblygu diddordeb mewn creu gwydr i fod yn yrfa trwy werthu darnau y maent wedi'u creu. Bydd y rhan fwyaf sy'n mentro ar yr yrfa yn y modd yma yn cychwyn yn rhan-amser, gan weithio swyddi eraill, o ganlyniad i'r costau o ddatblygu gweithdy masnachol. Er mwyn cael eich derbyn ar un o'r cyrsiau neu i gychwyn ar y gwaith, bydd angen i chi feddu ar bortffolio o'ch gwaith sy'n arddangos eich doniau creadigol.

Dilyniant

Mae llawer o Ddylunwyr Gwydr yn mynd yn hunangyflogedig. Gyda hyfforddiant a phrofiad, gall fod yn bosibl symud i swyddi rheoli.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaenol perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch, gyda Safon Uwch mewn celf neu bwnc seiliedig ar gelf
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc, gyda rhai cyrsiau yn gofyn i chi lwyddo mewn Saesneg
Y dewisiadau yn hytrach na Safon Uwch yw:
 • cymhwyster BTEC lefel 3 mewn celf a dylunio
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn dylunio
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae'r gofynion mynediad yn amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod y cyfyngiadau hynny yn gwbl angenrheidiol.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a ddysgir fel cynorthwyydd stiwdio ddylunio neu weithdy, neu mewn cwmni ymgynghori dylunio yn cael eu gwerthfawrogi. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant cynhyrchu gwydr yn fantais.

Mae rhai pobl yn datblygu'r diddordeb sydd ganddynt mewn cynhyrchu gwydr yn raddol gan ei ddatblygu'n yrfa drwy werthu eitemau gwydr a ddyluniwyd ac a wnaed ganddynt eu hunain.

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n mynd i faes dylunio gwydr drwy ddilyn y llwybr hwn yn gwneud hynny yn rhan amser ac ar yr un pryd yn gweithio mewn swyddi eraill oherwydd y costau o ddatblygu gweithdy masnachol.

Er mwyn cael mynediad i waith neu gyrsiau perthnasol, mae'n rhaid i chi gael portffolio o waith sy'n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad i'r radd neu i'r cwrs HND o'ch dewis, gallai cwrs mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn ffordd o gael mynediad. Fel arfer nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud Cwrs Sylfaen mewn Celf yn rhan-amser, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) hefyd ar gael yn rhan-amser, yn aml gyda'r nos a/neu yn y dydd.

Fel arfer bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'u gofynion mynediad arferol, yn enwedig ymgeiswyr â phrofiad ym maes celf, crefftau neu ddylunio. Dylech wirio polisi derbyniadau prifysgol a cholegau addysg uwch unigol.

Mae Prifysgol Sunderland yn cynnig MA mewn Astudiaethau Gwydr, drwy ddilyn cyrsiau nos rhan-amser.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol mewn pynciau celf a dylunio ar lefelau amrywiol yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, drwy gyfrwng dysgu o bell.

Hyfforddiant

Gall Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal.

Cyllid

Mae Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elizabeth yn cynnig grantiau o hyd at £15,000 i bobl sy'n dymuno cychwyn busnesau crefftau/dylunio.

Mae'r Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass yn cynnal cystadlaethau a gwobrau i annog gyrfaoedd myfyrwyr ac artistiaid ifanc.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Glass Training (GTL)

Cyfeiriad 4 Bridle Stile, Mosborough, Sheffield, South Yorkshire S20 5BR

Ffôn 0114 2488874

E-bost info@glass-training.co.uk

Gwefan www.glass-training.co.uk

Proskills UK

Skills for process and manufacturing industries

Cyfeiriad Centurion Court, 85b Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 833844

E-bost info@proskills.co.uk

Gwefan www.proskills.co.uk

Prospect4u

Careers in manufacturing

Gwefan www.prospect4u.co.uk

GQA Qualifications

Cyfeiriad Unit 1, 12 O'clock Court, Attercliffe Road, Sheffield S4 7WW

Ffôn 0114 2720033

E-bost info@gqaqualifications.com

Gwefan www.gqaqualifications.com

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

Crafts Council

Cyfeiriad 44a Pentonville Road, Islington, London N1 9BY

Ffôn 020 7806 2500

E-bost reception@craftscouncil.org.uk

Gwefan www.craftscouncil.org.uk

Queen Elizabeth Scholarship Trust

Cyfeiriad No 1 Buckingham Place, London SW1E 6HR

Ffôn 020 7828 2268

E-bost qest@rwha.co.uk

Gwefan www.qest.org.uk

Heart of England Glass

Gwefan heartofenglandglass.co.uk

Society of Glass Technology (SGT)

Cyfeiriad 9 Churchill Way, Chapeltown, Sheffield S35 2PY

Ffôn 0114 2634455

Gwefan www.sgt.org

Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass

Cyfeiriad The Glaziers’ Company, 9 Montague Close, London Bridge, London SE1 9DD

Ffôn 020 7403 6652

E-bost info@worshipfulglaziers.com

Gwefan www.worshipfulglaziers.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English