Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd er mwyn gwneud dewidiadau i ddelwedd ar sgrin y cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i olygu llun.

 • Mae dyn yn cymryd ffoto o glustog. Mae'r glustog yn gorffwys ar fwrdd bach wedi ei amgylchynu gan gefndir gwyn.

  Arbrofi â'r gwrthrych o onglau gwahanol.

 • Mae dyn yn sefyll mewn stiwdio ffotograffaidd. Mae'n edrych ar gylchgrawn. Yn y cefndir, mae peth offer camera.

  Edrych drwy gylchgrawn i weld y gwaith wedi'i argraffu.

 • Mae menyw yn penlinio ar y llawr, yn trefnu clustog a fydd yn cael ei ffotograffu. Mae'r clustog yn gorffwys ar liain wen. Mae peth offer ffotograffaidd nesaf i'r clustog.

  Mae cleientiaid weithiau yn cyflwynno eu hunain ar gyfer sethu ffotograffau. Yma, mae cleient yn helpu i osod cynnyrch ar gyfer ei saethu.

 • Mae dyn yn plygu dros ben camera mewn stiwdio ffotograffig. Mae'n tynnu llun rhyw wrthrychau sydd ar y ddaear.

  Tynnu llun yn y stiwdio. Hefyd, mae ffotograffwyr diwydiannol/masnachol yn gweithio ar leoliad.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at gamera, mewn stiwdio ffotograffaidd. Mae'n edrych i fewn i gamera er mwyn gwirio fod wedi ei osod yn gywir. Mae'r eitemau y mae ar fin eu ffotograffu ar y llawr o flaen y camera.

  Gwirio cyfansawdd y llun yn ffenestr weld y camera.

 • Mae dyn yn sefyll, yn gwneud addasiadau i gamera. Mae mewn stiwdio ffotograffaidd.

  Addasu offer.

 • Mae dyn a menyw yn sefyll wrth ei gilydd. Maent yn trafod cynnwys dau ddarn o bapur, mae'r dyn yn ei ddal.

  Trafod briff gyda chleient.

Ffotograffydd Diwydiannol/Masnachol

Cyflwyniad

Mae ffotograffwyr diwydiannol/masnachol yn cymryd ffotograffau ar gyfer dibenion diwydiannol a/neu fasnachol. Gallai’r rhain gynnwys ffotograffau agos o beiriannau, ffotograffiaeth oediog o brosesau diwydiannol a ffotograffau i gyhoeddiadau a deunyddiau hyfforddi ar gyfer cwmnïau.

Adwaenir hefyd fel

 • Ffotygraffydd Masnachol
 • Ffotograffydd, Diwydiannol/Masnachol

Fideo - Tim: Ffotograffydd Masnachol

Gweithgareddau Gwaith

Mae ffotograffwyr sy'n gweithio mewn diwydiant neu fasnach yn ymgymryd âg ystod eang o ffotograffiaeth. Gallant gael eu cyflogi yn un o'r meysydd canlynol:

 • Gweithgynhyrchu.
 • Ymchwil a datblygu.
 • Pensaernïaeth ac adeiladu.
 • Busnes.
 • Addysg.

Mae eu gwaith yn wahanol yn ôl y math o sefydliad maent yn gweithio ar ei ran.

Gall ffotograffwyr diwydiannol gymryd lluniau o beirianwaith a phrosesau diwydiannol.

Gall ffotograffwyr masnachol gymryd ffotos ar gyfer defnydd mewn cyhoeddusrwydd. Mae rhai adrannau ffotograffyddiaeth yn aml yn darparu gwasanaethau y tu allan i gwmnïau. Gall hwn ymestyn ystod gwaith ffotograffydd.

Gall ffotograffwyr sy'ngweithio ar liwt eu hunain fod yn cymryd rhan mewn gwaith tebyg, ond fel rheol yn canolbwyntio ar agweddau masnachol y gwaith, megis marchnata nwyddau neu wasanaethau. Mae rhai ffotograffwyr yn arbenigo mewn meysydd megis ffotograffiaeth awyr neu bensaernïaeth.

Mae arbenigedd technegol sydd eu hangen ar y ffotograffydd yn cynnwys goleuo, offer a thechnegau soffistigedig eraill. Gall y math o dechnegau gynnwys delweddu electronig a thrin ffotograffaudrwy gymorth cyfrifiadur, sy'n boblogaidd ar gyfer dibenion marchnata.

Unwaith i ffotograff gael ei dynnu, mae ffotograffwyr yn defnyddio meddalwedd delweddi cyfrifiadurol er mwyn gwirio ansawdd y ddelwedd yn ogystal âg ail gyffwrdd a golygu'r ffotograffau.

Mae fel rheol angen trwydded yrru ar ffotograffwyr diwydiannol/masnachol gan eu bod yn aml yn teithio i wahanol leoliadau. Maent yn teithio'n lleol, yn genedlaethol neu hyd yn oed dramor. Gall ffotograffwyr sy'n gweithio ar leoliad weithio mewn amgylchiadau anarferol, megis ar blatfform olew.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel ffotograffydd diwydiannol/masnachol, bydd rhaid :

 • Bod yn greadigol, ond hefyd cael meddwl â gogwydd technegol.
 • Bod yn drylwyr iawn wrth weithio.
 • Sgiliau cyfathrebu a threfnu da.
 • Gwybodaeth o dechnegau ffotograffiaeth.
 • Gallu i ddefnyddio amrediad eang o gamerâu a lensys.
 • Sylwgar o safbwynt manylion, siâp, lliw a ffurf.
 • Gallu i gwblhau gwaith mewn pryd.
 • Bod yn gyfarwydd â’r newidiadau diweddaraf ym maes technoleg.
 • Gwybodaeth o feddalwedd delweddu cyfrifiadurol a thechnolegddigidol

Bydd angen i ffotograffwyr diwydiannol/masnachol hunangyflogedigneu rai llawrydd gael sgiliau busnes a marchnata.

Mae trwydded yrru yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae cyfraddau talu ar gyfer ffotograffwyr diwydiannol/masnachol yn amrywio yn dibynnu ar y sector ffotograffiaeth maent yn gweithio mewn, ac a ydynt yn cael eu cyflogi neu hunangyflogedig.

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

Mae ffotograffwyr diwydiannol/ masnachol yn ennill yn yr ardal o £16,000 - £19,000 y flwyddyn, yn codi i tua £24,500 - £32,000, gyda phrofiad. Gall cyflogau uwch bod ar gael i ffotograffwyr mwy profiadol.

Gall ffotograffwyr diwydiannol/masnachol cael eu talu yn ôl yr awr. Gall hyn amrywio o £7 i £15 yr awr.

Gall taliadau bonws cael eu dyfarnu ar ben cyflog.

Mae digwyddiadau o waith di-dâl yn uchel ymysg ffotograffwyr.

Oriau gwaith

Mae'r oriau gwaith yn amrywio. Mae rhai ffotograffwyr diwydiannol/masnachol yn gweithio oriau swyddfa reolaidd, fel arfer dros 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae eraill yn gweithio oriau afreolaidd, a all gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, ac yn gweithio dros y penwythnos ac ar wyliau cyhoeddus.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith?

Mae'r gystadleuaeth am swyddi ffotograffiaeth yn gryf, gan fod yn aml cael mwy o ymgeiswyr na swyddi gwag.

Mae cystadleuaeth gref ar gyfer gwaith llawrydd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys adrannau lleol a chenedlaethol y llywodraeth, prifysgolion, amgueddfeydd a chwmnïau mewn masnach a diwydiant.

Mae cyfleoedd ar gyfer ffotograffwyr diwydiannol/masnachol yn digwydd mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn fwy yn Llundain a De Ddwyrain Lloegr, lle mae asiantaethau nifer o gyfryngau yn seiliedig arnynt.

Hunan-gyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi ar gyfer ffotograffwyr i weithio ar, sail llawrydd, hunangyflogedig, a'i chyflogi ar gontractau byr.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn cylchgronau ffotograffiaeth, masnach dylunio ac ar wefannau megis Cymdeithas y ffotograffwyr (AOP).

Mae swyddi gwag hefyd yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif byrddau gwaith, ar Universal Jobmatch, ac yn y Canolfan byd gwaith.

Mae'n syniad da i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan nad yw pob swydd ffotograffiaeth yn cael eu hysbysebu. Gallgwneud ceisiadau am swyddi ar hap i gyflogwyr fod yn ddefnyddiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Y ffordd orau i ffotograffydd potensial dysgu am y diwydiant yw trwy ddod yn cynorthwyydd ffotograffig naill ai yn llawn-amser neu llawrydd, er bod llawer o gystadleuaeth ar gyfer y swyddi hyn.

Fel arall, gallwch fynd i mewn i'r diwydiant drwy wneud cwrs mewn ffotograffiaeth. Mae cyrsiau llawn-amser a rhan-amser ar gael, gan arwain at graddau sylfaen, HND neu graddau mewn ffotograffiaeth.

Mae rhai pobl yn dod ymlaen i gyrsiau gradd drwy cwrs sylfaen.

Mae rhai pobl yn mynd i mewn gyrfa hwn drwy Uwch Brentisiaeth.

Mae Sefydliad Prydeinig Ffotograffiaeth Proffesiynol (BIPP) - y corff cymhwyso swyddogol ar gyfer ffotograffiaeth proffesiynol - gall ddarparu gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi ac aelodaeth.

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant yn ar-y-gwaith.

Mae Cymdeithas y Ffotograffwyr (AOP) hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio.

Mae City & Guilds hefyd yn cynnig cymwysterau mewn ffotograffiaeth.

Dilyniant

Gall Ffotograffwyr symud i sefydliadau mwy neu weithio dramor.

Mae llawer o ffotograffwyr yn dod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

Nid oes arnoch angen cymwysterau bob amser i fynd i mewn i fyd ffotograffiaeth. Fodd bynnag, mae’n well gan rai cyflogwyr fod gennych gymwysterau.

Er mwyn cychwyn Uwch Brentisiaeth, fel arfer bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael mynediad i gwrs gradd perthnasol, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Lefel A. Gall rhai cyrsiau fod angen ichi fod wedi llwyddo mewn Celfyddyd a ffotograffiaeth.
 • 4/5 TGAU, gradd C neu uwch. Fel arfer bydd arnoch angen Saesneg a Mathemateg.

Cymwysterau eraill yn lle Lefel A yw:

 • 1/2 Lefel A. Gallai llwyddo mewn Celf fod yn ddefnyddiol.
 • 4/5 TGAU, gradd C neu uwch. Efallai bydd gofyn eich bod wedi llwyddo mewn Saesneg, Mathemateg a Chelf.

Mae cymwysterau yn lle Lefel A yn cynnwys:

 • BTEC lefel 3 Diploma Cenedlaethol mewn Celfyddyd a Dylunio.
 • Uwch Brentisiaeth.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau yn gofyn am Gelfyddyd ar lefel uwch.

Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn hefyd felly darllenwch y prosbectysau i gael rhagor o fanylion.

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer Cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Lefel A. Byddwch angen Lefel A mewn Celfyddyd neu bwnc sy'n seiliedig ar gelfyddyd.
 • Cymwysterau TGAU gradd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Bydd rhai cyrsiau yn gofyn eich bod wedi llwyddo mewn Saesneg.

Ar gyfer yr holl gyrsiau perthnasol, bydd cael portffolio o'ch gwaith ffotograffiaeth yn ddefnyddiol iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau Oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod y cyfyngiadau hynny yn gwbl angenrheidiol.

Sgiliau/profiad

Mae hwn yn faes eithriadol o gystadleuol. Fel arfer mae angen sgiliau perthnasol a portffolioproffesiynol. Mae rhai ffotograffwyr proffesiynol yn cychwyn eu gyrfa fel cynorthwywyr ffotograffig.

Cyrsiau

Gellir astudio ffotograffiaeth yn llawn amser neu'n rhan amser, neu gellir ei ddatblygu o lefel diddordeb. Mae'n ddefnyddiol diweddaru eich sgiliau drwy fynd ar gyrsiau byrion mewn technegau a dulliau ffotograffig megis y rhai a gynigir gan City & Guilds.

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad i'ch dewis o ran gradd neu gwrs HND, efallai mai Cwrs Mynediad yn y coleg neu'r brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) fyddai'r ffordd i gael mynediad. Fel arfer nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond dylech edrych ar fanylion cyrsiau unigol.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Ceir rhestr lawn o gymwysterau perthnasol ar wefan Skillset.

Gall Prentisiaethau Lefel Ganolradd a Prentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal.

Fel arfer bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn arbennig rhai a chanddynt brofiad perthnasol. Dylech ddarllen polisi derbyniadau prifysgolion unigol a cholegau AU.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol ar lefelau amrywiol mewn ffotograffiaeth yn cael eu cynnig gan nifer o ganolfannau, gan gynnwys y Brifysgol Agored, drwy gyfrwng dysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 55% o'r rhai sy'n gweithio fel ffotograffwyr diwydiannol/masnachol yn hunangyflogedig.
 • Mae 22% yn gweithio rhan amser.
 • Mae 5% ohonynt yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 20% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Association of Photographers (AOP)

Cyfeiriad 21 Downham Road, London N1 5AA

Ffôn 020 7739 6669

E-bost info@aophoto.co.uk

Gwefan www.the-aop.org

Royal Photographic Society

Cyfeiriad Fenton House, 122 Wells Road, Bath BA2 3AH

Ffôn 01225 325733

E-bost reception@rps.org

Gwefan www.rps.org

British Institute of Professional Photography (BIPP)

Cyfeiriad The Coach House, The Firs, High Street, Whitchurch, Aylesbury, Buckinghamshire HP22 4SJ

Ffôn 01296 642020

E-bost info@bipp.com

Gwefan www.bipp.com

British Journal of Photography

Publisher: Incisive Media

E-bost support@apptitudemedia.co.uk

Gwefan www.bjp-online.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English