Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd yn eil cerbyd trên. Mae'n trosglwyddo tocyn at deithiwr, sy'n eistedd nesaf ati.

  Mae angen i docynwyr fedru cyfathrebu'n eglur â'r teithwyr.

 • Mae dynes yn cau drws trên.

  Pan fo'r drysau i gyd ar gau, mae'r tocynnwr yn rhoi arwydd i'r gyrrwr fel y gellir ymadael.

 • Mae menyw yn sefyll mewn eil cerbyd trên. Mae'n trosglwyddo tocyn at deithiwr, sy'n eistedd nesaf ati.

  Yn ystod y daith, mae'r tocynnwr yn gwirio tocynnau'r teithwyr ac yn gwerthu tocynnau i'r sawl sydd eu hangen.

 • Mae dyn a menyw, yn gwisgo gwisgoedd trên, yn sefyll ar blatfform, nesaf at drên. Maent yn siarad.

  Mae tocynnwr y trên yn siarad â'r gyrrwr ar blatfform yr orsaf.

 • Mae dynes yn siarad ar y ffôn.

  Mae'r tocynnwr yn gwneud cyhoeddiadau i'r teithwyr.

 • Rheolwr Trên

Tocynnwr Trenau

Cyflwyniad

Mae tocynwyr trenau'n gyfrifol am ddiogelwch y trenau, gwirio'r tocynnau ac am ofalu am y teithwyr. Hefyd, maen nhw'n ateb ymholiadau'r teithwyr ac yn rhoi cymorth, lle bo angen.

Adwaenir hefyd fel

 • Tocynnwr, Trenau
 • Tocynnwr y Rheilffyrdd
 • Rheolwr ar Drenau

Fideo - Michael: Arweinydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Tocynwr Trenau, byddwch yn helpu’r teithwyr ac yn gwneud dyletswyddau sy’n sicrhau bod popeth yn mynd rhagddo’n esmwyth ar y trên. Yn yr orsaf drenau, byddwch yn gwirio ar y cyd â gyrrwr y trên a staff yr orsaf ei bod yn ddiogel i’r trên adael. Yn ystod y daith, byddwch yn gwneud cyhoeddiadau sain y trên i ddweud ble y mae pen taith y trên a rhoi unrhyw wybodaeth arall sy’n berthnasol. Er mwyn gwneud hyn, rhaid bod gwybodaeth dda gennych am y llwybrau, yr amserlenni a’r rheoliadau. Wrth gerdded drwy’r trên, byddwch yn sicrhau bod gan bawb ar y trên docyn dilys neu eu bod yn prynu un. Byddwch yn ateb cwestiynau’r teithwyr am y cysylltiadau ac unrhyw ymholiadau tebyg eraill. Hefyd, byddwch yn ymdopi’n ddiplomataidd ag unrhyw deithwyr annifyr. Os bydd trên yn torri i lawr, byddwch yn cydweithio â Gyrrwr y Trên i sicrhau diogelwch y teithwyr a rhwydwaith y rheilffyrdd. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Swyddog Trên, byddwch angen:

 • bod yn gwrtais a diplomataidd wrth ymdrin â’r teithwyr
 • sgiliau cyfathrebu da
 • medru ymdrin â theithwyr anodd neu annifyr
 • sgiliau mathemategol sylfaenol gan y gallech fod yn ymdrin ag arian ynghyd â thaliadau â chardiau
 • rhywfaint o wybodaeth am lwybrau trenau lleol a chenedlaethol
 • bod yn weddol heini
 • golwg lliw arferol, golwg a chlyw da

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr lwyddo mewn prawf meddygol sy’n cynnwys profion i brofi camddefnydd ar alcohol a chyffuriau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Bras gyfraddau cyflog yw'r rhai a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £28,500 - £30,500
 • Gyda phrofiad: £32,500 - £37,000
 • Mae Uwch Docynwyr Trenau yn ennill £40,000 - £43,000

Oriau gwaith

Mae Tocynwyr yn gweithio 35 - 40 awr yr wythnos, sy'n cynnwys gwaith sifft a gweithio gyda'r hwyr, ar y penwythnos a gwyliau’r banc. Gallai fod goramser ar gael.

Ble y gallwn i weithio?

Y Cwmnïau Gweithredu Trenau a hefyd trenau tanddaearol Llundain ac Eurostar yw'r darparwyr Gwaith fel arfer.

Mae'r Tocynwyr yn gweithio ar fwrdd trenau sy'n teithio i gyrchfannau lleol/cenedlaethol ledled y Deyrnas Unedig.

Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir y swyddi gwag ar bob un o’r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Hefyd, hysbysebir swyddi gwag ar wefannau’r Cwmnïau Gweithredu Trenau.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediadNid oes llwybrau mynediad penodol yn yr yrfa hon. Serch hynny, mae'n ddefnyddiol meddu ar rai cymwysterau TGAU neu gyfwerth. Mae'r pynciau defnyddiol yn cynnwys:

 • Saesneg
 • mathemateg
 • hamdden a thwristiaeth.
Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaethau, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio'.

Fel arfer, mae’r Cwmnïau Gweithredu Trenau angen i chi fod yn hyn na 18 oed oherwydd y gwaith sifft. Mae rhai cwmnïau’n cynnal cynlluniau hyfforddiant i bobl sy’n 16 oed a throsodd.

Hyfforddiant

Mae’r Cwmnïau Gweithredu Trenau’n recriwtio pobl i’w hyfforddi. Gallai hyn bara rhwng dau a thri mis gan gynnwys cwrs cynefino byr. Mae rhai o’r pethau y byddwch yn eu dysgu’n cynnwys:

 • mathau o docynnau
 • diogelwch
 • rheolau a rheoliadau’r rheilffyrdd
 • y dull o ymdrin â sefyllfaoedd anodd ac argyfyngau.
Mae hyfforddiant yn y swydd yn dilyn hyn. Mae City & Guilds yn cynnig cymhwyster lefel 2 mewn gwasanaethau rheilffyrdd (gwasanaethau teithwyr). Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu:
 • sut i gynnal amgylchedd diogel yn y gweithle
 • sut i yrru a rheoli trenau sy'n rhan o'r gwasanaeth
 • sut i yrru tramiau
 • gweithrediadau signal
 • sut i ddarparu amgylchedd glan a thaclus
 • sut i ddarparu cynnyrch teithio

Dilyniant

Gallai tocynwyr trenau ymgymryd â swyddogaeth fwy goruchwyliol drwy symud ymlaen i fod yn Uwch-docynnwr, Arweinydd Criw’r Trên neu’r Swyddog Diogelu Refeniw.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes gwasanaeth cwsmeriaid, manwerthu, ymwneud â'r cyhoedd, neu drin a thrafod arian, yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Nid oes angen cymwysterau fel arfer, ond mae sgiliau Saesneg a mathemateg da yn angenrheidiol. Byddai TGAU Saesneg a mathemateg, wedi'u graddio 9 - 4 (A* - C), yn ddefnyddiol. Mae gwybodaeth am ddaearyddiaeth y rheilffyrdd yn bwysig. Byddwch yn gwneud profion asesu fel rhan o’r broses recriwtio. Hefyd, mae profiad o weithio mewn swyddi lle’r oeddech yn dod wyneb yn wyneb â’r cwsmer yn bwysig. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pump TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae cyfyngiadau oedran yn berthnasol i’r alwedigaeth hon.

18 oed yw’r isafswm oedran i docynnwr ar gledrau ‘Network Rail’ ac mae hon yn swydd lle bo diogelwch yn hanfodol.

Sgiliau/profiad

Gall profiad blaenorol o weithio ym maes gwasanaethu’r cwsmer, gwerthiannau manwerthu, ymdrin â’r cyhoedd a thrafod arian fod yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Gallai fod modd cael mynediad i’r yrfa hon drwy gyfrwng Prentisiaeth Lefel Ganolradd Gwasanaethau’r Rheilffyrdd.

Ystadegau

 • Mae 16% o docynwyr trenau’n gweithio’n rhan amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Network Rail

Cyfeiriad Kings Place, 90 York Way, London N1 9AG

Ffôn 020 7557 8000

Gwefan www.networkrail.co.uk

Association of Train Operating Companies (ATOC)

Train operating companies

Gwefan www.atoc.org/train-companies

Transport for London (TfL)

Gwefan www.tfl.gov.uk/corporate/jobs/default.aspx

Eurostar

E-bost Insurance@allianz-assistance.co.uk

Gwefan www.eurostar.com/uk-en/about-eurostar/eurostar-vacancies

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English