Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Cwrs golff.

  Nod gofalwyr y grîn yw llwyddo i ddarparu'r cyflwr gorau i chwarae golff ar y maes golff bob dydd.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn cerddyn ar hyd cwrs golff, gan wthio brws mawr ar draws y gwair.

  Un o orchwylion cyntaf y dydd yw brwsio'r glaswellt i gael gwared ar y gwlith.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn gyrru tractor bach ar draws porfa golff.

  Defnyddio peiriant i awyru'r glaslawr golff.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn racannu y tywod mewn byncer.

  Rhacanu byncer.

 • Mae dyn yn gwsigo siwt foeler glas, yn gyrru torrwr gwair wedi'i beiriannu ar draws llain golff.

  Mae'n rhaid cadw'r borfa'n fyr ar feysydd golff. Felly, mae gofalwyr y grîn yn torri'r borfa yn rheolaidd.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn gwthio periant gwrteithio bach ar draws llain golff.

  Rhoi gwrtaith ar y glaswellt.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn gorwedd ar wair ar gwrs golff. Mae cyfres o chwistrellwyr dwr wedi cynnau o'i flaen.

  Gweithio system dyfrhau i roi dwr ar y glaslawr a'i gadw mewn cyflwr da.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n cywiro injan fach.

  Mae gofalwyr y grîn yn gorfod cynnal a chadw'r offer y maen nhw yn ei ddefnyddio.

 • Gofalwr Cwrs Golff

Ceidwad y Glaslawr Golff

Cyflwyniad

Mae gofalwyr grîn cyrsiau golff yn cadw arwynebeddau chwarae cyrsiau golff, a'r tir o'u hamgylch, yn y cyflwr gorau posibl. Mae'r tasgau dyddiol yn cynnwys torri'r glaswellt, dyfrio, crafu bynceri, chwistrellu plaladdwyr ac atgyweirio offer. Maent hefyd yn helpu i wneud ardaloedd chwarae newydd, a diogelu cyrsiau rhag fandaliaeth a cham-drin.

Adwaenir hefyd fel

 • Gofalwr y Grîn, Golff

Fideo - Tim: Gofalwr y Grîn Golff

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gofalwr Grîn Golff, byddwch yn gyfrifol am yr holl dasgau angenrheidiol i gynnal a chadw a gwella arwynebeddau chwarae cyrsiau golff. Byddwch yn gyfrifol am y mannau garw sy’n amgylchynu’r cyrsiau, a all fod yn gynefinoedd pwysig i fywyd gwyllt.

Yn ogystal â gofalu am gyrsiau, byddwch hefyd yn helpu i wneud lleiniau chwarae newydd, ac weithiau cyrsiau cyfan newydd. Er enghraifft, gallech fod yn hau had, gosod tywyrch, plannu coed ac adeiladau bynceri.

Mae gan Ofalwyr Griniau Golff nifer o dasgau cynnal a chadw i’w cyflawni’n ddyddiol. Un o’r rhai cyntaf yw brwsio’r glaswellt i dynnu gwlith y bore a malurion. Gallwch symud marcwyr ti a newid y tyllau ar griniau; mae’r tasgau hyn yn helpu i leihau'r traul ar y glaswellt.

Mae rhacanu'r bynceri i greu arwyneb gwastad yn bwysig, ac mae’r un peth yn wir am gynnal a chadw ymylon y bynceri yn rheolaidd. Gallai tasgau eraill gynnwys gwasgaru gwrtaith, rheoli plâu a chwyn, a dyfrhau’r glaswellt.

Drwy gydol y dydd, byddwch hefyd yn hysbysu Rheolwr y Cwrs neu Brif Ofalwr y Grîn ynghylch unrhyw broblemau a sylwyd arnynt, gan gynnwys difrod a achoswyd gan fandaliaeth. Byddwch yn helpu i ddatrys problemau, er enghraifft, delio â draeniad gwael mewn un o’r bynceri.

Mae Gofalwyr Griniau Golff yn defnyddio offer llaw i wneud rhai tasgau cynnal a chadw. Gallech hefyd ddefnyddio peiriannau ac offer megis:

 • Peiriannau torri gwair y gellir eistedd arnynt
 • Tractorau
 • Llifiau cadwyn
 • Taenwyr gwrtaith
 • Strimwyr
Efallai mai eich cyfrifoldeb chi fydd cynnal a chadw offer a threfnu eu bod yn cael gwasanaeth; gall hyn gynnwys gwneud gwaith trwsio (ar ôl hyfforddiant pellach yn unig).

Efallai y bydd Gofalwyr y Griniau Golff yn dod i gysylltiad â’r golffwyr. Gallai hyn gynnwys gwrando ar gwyn ynghylch cyflwr y cwrs a delio â hyn mewn ffordd gyfeillgar a defnyddiol.

Byddwch yn gweithio yn yr awyr agored waeth beth fo’r tywydd. Gall y gwaith fod yn galed yn gorfforol, er enghraifft, plygu, codi a chloddio. I wneud rhai tasgau bydd angen i chi wisgo dillad amddiffynnol megis esgidiau, menig a masgiau.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Ofalwr Grîn Golff, rhaid cael:

 • diddordeb mewn cynnal a chadw glaswellt chwaraeon golff
 • ffitrwydd corfforol
 • parodrwydd i weithio yn yr awyr agored – glaw neu hindda
 • Sgiliau ymarferol, er mwyn gallu defnyddio amrywiaeth o offer, cyfarpar a pheiriannau.
 • sgiliau arsylwi a gwaith trylwyr, i sylwi ar broblemau gyda'r cwrs, megis diffyg draeniad
 • sgiliau rhif, er enghraifft, er mwyn cyfrifo faint o had neu wrtaith i’w ddefnyddio
 • sgiliau cyfathrebu a ffordd gwrtais, gyfeillgar o weithio, er mwyn cydweithio â chwaraewyr ac aelodau’r cyhoedd
 • sgiliau gwaith tîm - a’r gallu i dreulio llawer o amser yn gweithio ar eich pen eich hun

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £16,500 - £17,500
 • Gyda phrofiad: £18,000 - £20,000
 • Mae Uwch Ofalwyr Griniau Golff yn ennill £21,000 - £22,500

Oriau gwaith

Fel arfer mae Gofalwyr Griniau Golff yn gweithio 39 - 40 awr yr wythnos. Yn ystod misoedd yr haf, efallai y byddwch yn cychwyn gweithio am 6:00 am ac yn gorffen tua 2:30 pm. Efallai y bydd rhaid i chi weithio ar rai penwythnosau. Efallai y byddwch yn gorfod gweithio oriau hwy yn ystod yr haf a llai yn ystod y gaeaf.

Ble allwn i weithio?

Y cyflogwyr yw clybiau golff trefol a phreifat. Mae cyfleoedd ar gyfer Gofalwyr Griniau Golff i'w cael mewn ardaloedd gwledig, ardaloedd arfordirol (lincs), ac ar gyrion trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae galw byd-eang hefyd am Ofalwyr Griniau Golff sydd wedi eu hyfforddi ym Mhrydain.

Ble mae’r swyddi yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi yn cael eu hysbysebu ar wefan Cymdeithas Gofalwyr Griniau Golff Prydeinig a Rhyngwladol a’i chylchgrawn 'Greenkeeper International', mewn papurau newydd lleol a chylchgronau golff (gan gynnwys eu gwefannau), mewn Canolfannau Byd Gwaith, ar wefan Universal Jobmatch, ac ar hysbysfyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol i fod yn Ofalwr Grîn Golff. Mae'n bosibl gwneud cais am swydd fel Gofalwr Grîn Golff dan hyfforddiant neu brentis, gyda hyfforddiant yn y swydd.

Gallai Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth eich helpu hefyd i gael y swydd hon. Gall fod yn bosibl hefyd ddechrau ar ôl cwblhau cwrs perthnasol yn y coleg. Mae'r rhain yn cynnwys cymwysterau lefel 2 a lefel 3 BTEC a City & Guilds. Gallai pobl sydd wedi cwblhau cymwysterau perthnasol hefyd allu dechrau ar lefel prif gynorthwyydd neu ddirprwy reolwr cwrs. Mae sawl gradd sylfaen ar gael mewn garddwriaeth. Mae Coleg Myerscough yn gwneud gradd sylfaen mewn Glaswellt Chwaraeon a gradd mewn Gwyddor a Rheolaeth Glaswellt Chwaraeon. Mae graddau garddwriaeth cyffredinol hefyd ar gael. Hyfforddiant Fel Gofalwr Grîn Golff o dan hyfforddiant, gallech weithio tuag at Ddyfarniadau, Tystysgrifau neu Ddiplomâu Gwasanaethau Tir City & Guilds lefel 2 neu lefel 3 mewn Garddwriaeth seiliedig ar Waith.

Trwy hyfforddiant ac ymarfer cymeradwy, bydd angen i chi gyflawni Dyfarniadau, Tystysgrifau neu Ddiplomâu Gwasanaethau Tir City & Guilds mewn meysydd fel defnydd diogel o blaladdwyr, cynnal a chadw peiriannau a defnyddio tractor. Gallai eich hyfforddiant hefyd gynnwys amser i ffwrdd, er enghraifft, diwrnod neu gyfnod astudio, er mwyn astudio ar gyfer cymwysterau perthnasol yn y coleg. Gyda hyfforddiant, profiad a chymwysterau, mae cyfleoedd i ddatblygu i swyddi mwy cyfrifol, megis Gofalwr Grîn Cynorthwyol, Prif Gynorthwyydd, Prif Ofalwr Grîn/Dirprwy Reolwr Cwrs, Rheolwr Cwrs a Chyfarwyddwr Golff/Rheolwr Gweithrediadau. Mae Cymdeithas Gofalwyr Griniau Golff Prydeinig a Rhyngwladol (BIGGA) yn dyfarnu ei Thystysgrif Gofalwr Grîn Meistr i aelodau o'r Gymdeithas sydd wedi cyrraedd safonau uchaf gofal griniau a rheoli cwrs golff. Gall aelodau Llawn, Cyswllt a Rhyngwladol ymuno â'r cynllun a chyflawni credydau Cam 1. Fodd bynnag, bydd angen eich bod eisoes yn gweithio fel rheolwr cwrs (uwcharolygydd) neu brif ofalwr grîn i gamu ymlaen i Gam 2 a 3. Profiad Gwaith Bydd profiad blaenorol mewn amgylchedd yn ymwneud â'r tir, fel garddio, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Mae llwybr gyrfa clir ar gyfer Gofalwyr Griniau Golff. Gyda'r lefel gywir o brofiad, hyfforddiant a chymwysterau, gallwch ddechrau, neu weithio eich ffordd i fyny i swyddi lefel uwch fel Prif Gynorthwyydd, Dirprwy Reolwr Cwrs a Phrif Ofalwr Grîn. O'r fan honno, gallech ddod yn Rheolwr Cwrs ac yna'n Gyfarwyddwr Golff/Rheolwr Gweithrediadau.

Cymwysterau

Nid oes gofynion mynediad penodol, er y byddai rhai cymwysterau TGAU, er enghraifft mewn pynciau gwyddoniaeth, neu gymhwyster perthnasol arall, yn ddefnyddiol.

Byddai cymhwyster City & Guilds neu BTEC lefel 2 neu lefel 3 mewn garddwriaeth yn lle gwych i ddechrau.

I gael eich derbyn i astudio City and Guilds neu BTEC lefel 2 mewn garddwriaeth, fel arfer nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau academaidd. Fodd bynnag, gallai colegau ofyn am rai cymwysterau TGAU neu gyfwerth.

Fel arfer, gellir dechrau cwrs City and Guilds neu BTEC lefel 3 mewn garddwriaeth gyda 4 TGAU (A* - C neu 9 - 4), neu gymhwyster lefel 2 yn gyntaf.

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai dechreuwyr wedi datblygu sgiliau a gwybodaeth berthnasol trwy brofiad yn garddio neu waith arall yn yr awyr agored, gyda thâl neu heb dâl.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau'n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi mynediad colegau unigol.

Gallech hefyd allu dechrau a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Garddwriaeth, os yw'r rhain ar gael yn eich ardal chi.

Mae Coleg Myerscough yn cynnig gradd sylfaen Glaswellt Chwaraeon, trwy ddysgu o bell (ar-lein). Mae hefyd yn cynnal cwrs ategol blwyddyn, hefyd trwy ddysgu o bell, sydd yn galluogi myfyrwyr gradd sylfaen i gyflawni gradd anrhydedd lawn mewn Gwyddor a Rheolaeth Glaswellt Chwaraeon.

Gallwch chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sgiliau sector ar gyfer y sector tir ac amgylcheddol.

Cyllid

Mae Cymdeithas Ryngwladol Gofalwyr Grîn Golff Prydain ac Iwerddon (BIGGA) yn cynnig nifer fach o ysgoloriaethau addysg uwch i'w aelodau.

Mae BIGGA hefyd yn cynnal Cynllun Ad-dalu Ffioedd. Gall aelodau BIGGA wneud cais am ad-daliad o 80% o ffioedd addysg a hyfforddiant hyd at uchafswm o £350.

Ystadegau

 • Mae 5% o bobl mewn galwedigaethau fel gofalwr grîn golff yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 6% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Greenkeepers Training Committee (GTC)

Cyfeiriad BIGGA House, Aldwark, Alne, York YO61 1UF

Ffôn 01347 838640

E-bost golf@the-gtc.co.uk

Gwefan www.the-gtc.co.uk

British and International Golf Greenkeepers Association (BIGGA)

Cyfeiriad BIGGA House, Aldwark, Alne, York YO61 1UF

Ffôn 01347 833800

E-bost info@bigga.co.uk

Gwefan www.bigga.org.uk

Greenkeeper International

Publisher: British and International Golf Greenkeepers Association (BIGGA)

Gwefan www.bigga.org.uk/about-us/magazine/

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English