Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn pwyntio â phen ysgrifennu at rywbeth sydd ar ddogfen bapur sydd ar y ddesg o'i blaen. Mae'n sgwrsio â menyw sy'n sefyll wrth ei hochr.

  Gofyn i oruchwyliwr am gyngor ynglyn â chais.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Prosesu gwybodaeth am adawyr.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Ychwanegu newydd-ddyfodiaid at y system.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych ar ddarn o bapur tra'i bod yn mewnbynnu gwybodaeth ar gyfrifiadur.

  Defnyddio taenlen i gyfrifo taliad arbennig.

 • Mae dynes yn defnyddio'r ffôn tra'i bod yn eistedd mewn swyddfa. Mae'n gwenu ac yn edrych ar sgrîn ei chyfrifiadur.

  Ateb ymholiad aelod o'r staff am eu cyflog.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae ganddi ddogfen bapur o liw gwyrdd golau o'i blaen.

  Cwblhau datganiadau ar gyfer Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

 • Mae rhywun yn mewnbynnu rhifau ar gyfrifiannell sydd ar ddesg. Hefyd, mae dogfen sydd wedi'i hargraffu ar y ddesg mewn ffolder agored.

  Cyfrifo taliad â llaw.

 • Mae dynes yn sefyll wrth ymyl rhes o silffoedd sy'n mynd o'r llawr i'r nenfwd a'r rheini'n llawn dop o ffolderi sydd wedi'u labelu. Mae'n rhoi ffolder fawr ar un o'r silffoedd.

  Cadw cofnodion cywir.

 • Gweinyddwr Cyflogres

Gweinyddwr y Gyflogres

Cyflwyniad

Fel Gweinyddwr y Gyflogres, byddwch chi'n cadw cofnodion o nifer yr oriau mae staff yn ei weithio. Byddwch chi'n cyfrifo cyflogau neu daliadau yn ofalus, a hynny yn seiliedig ar gyfraddau cyflog, taliadau bonws a goramser. Bydd rhaid i chi hefyd gyfrifo didyniadau fel treth incwm, Yswiriant Cenedlaethol a chyfraniadau pensiwn.

Adwaenir hefyd fel

 • Clerc, Cyflogau
 • Clerc Cyflogau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweinyddwr y Gyflogres, byddwch chi'n cadw cofnodion o nifer yr oriau a weithiwyd gan staff mewn sefydliad. Yna byddwch chi'n gallu cyfrifo cyfraddau cyflog neu gyfraddau tâl yn ofalus, a hynny yn seiliedig ar gyfraddau cyflog, taliadau bonws, goramser a ffactorau eraill, fel darn gwaith neu gredydau treth.

Rhaid i chi hefyd gyfrifo didyniadau fel treth incwm, Yswiriant Gwladol, cyfraniadau pensiwn ac ad-daliadau benthyciadau i fyfyrwyr.

Byddwch chi'n defnyddio cyfrifianellau, cyfrifiaduron taenlennineu systemau cyflogres â meddalwedd arbenigol i gyfrifo'r tâl cywir. Efallai y byddwch chi'n mewnbynnu llawer o ddata i system cyflogres y cwmni, ac felly rhaid i chi sicrhau bod y data hynny yn gywir bob amser.

Wrth wneud cyfrifon, rhaid i chi hefyd gymryd i ystyriaeth newidiadau mewn amgylchiadau gweithwyr, fel dyrchafiad, codiadau cyflog cyffredinol, cyfnod mamolaeth neu dâl salwch. Mae'n hanfodol eich bod yn cadw cofnodion cywir i sicrhau bod staff wedi cael eu talu'n gywir.

Mae arian yn cael ei drosglwyddo fel arfer yn uniongyrchol i gyfrifon banc staff. Os bydd staff yn dal i dderbyn eu cyflogau mewn arian parod, byddwch chi weithiau'n tynnu arian o gyfrif banc y sefydliad, neu gallai'r arian gael ei ddosbarthu gan gwmni diogelwch. Yna byddwch chi'n rhoi at ei gilydd ac yn dosbarthu pecynnau cyflog mewn ystafell ddiogel.

Rhaid i chi ychwanegu staff newydd at y gyflogres, a chwblhau ffurflenni treth ar gyfer staff sy'n gadael y cwmni neu'r sefydliad. Pan fydd aelodau o staff yn dechrau neu'n gadael o fewn wythnos neu fis, rhaid i chi weithio allan yr hyn sy'n ddyledus iddynt am y rhan y maent wedi gweithio. Byddwch chi'n gwneud addasiadau ar gyfer pethau fel gwyliau sy'n weddill.

Rhan bwysig o'ch rôl chi fydd defnyddio meddalwedd sy'n anfon cofnodion cyflogres i'r Cyllid a Thollau EM (HMRC), sy'n dangos faint o dreth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol a dalwyd gan gyflogeion.

Byddwch chi'n ateb unrhyw gwestiynau sydd gan bobl am eu cyflog, tâl neu gyfraniadau, ac yn helpu i ddatrys problemau. Mewn llawer o swyddfeydd, byddwch chi hefyd yn cyflawni dyletswyddau swyddfa cyffredinol eraill fel ffeilio, llungopio ac ateb y ffôn.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais I chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weinyddwr y Gyflogres, byddwch angen:

 • sgiliau rhif da
 • sgiliau TG (er enghraifft, rhoi data i mewn i daenlenni a chronfeydd data)
 • sgiliau cyfathrebu da
 • agwedd drefnus a rhesymegol tuag at eich gwaith

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £19,000 - £20,500
 • Gyda phrofiad: £22,500 - £26,500
 • Mae Uwch Weinyddwyr y Gyflogres yn ennill £30,000 - £35,000

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Weinyddwyr y Gyflogres yn gweithio 35 - 39 awr yr wythnos. Gallai fod cyfle i chi weithio'n llawn-amser, rhan-amser, dros dro neu weithio oriau hyblyg.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn fusnesau a sefydliadau ym mhob sector o ddiwydiant, masnach a gwasanaeth cyhoeddus.

Mae Gweinyddwyr y Gyflogres yn gweithio mewn swyddfeydd mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar fyrddau gwaith a gwefannau cyflogwyr, ar Find a Job, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Gallwch chi ddechrau yn yr yrfa hon drwy wneud cais uniongyrchol am swydd dan hyfforddiant gyda chyflogwr; mae gan rai hyfforddeion brofiad o weithio fel Cynorthwyydd Cyfrifon.

Mae'n well gan y rhan fwyaf o gyflogwyr bod gan Weinyddwyr y Gyflogres rai cymwysterau TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch hefyd yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'.

Hyfforddiant

Mae Cymdeithas Ryngwladol Ceidwaid y Cyfrifon (IAB) yn cynnig amrywiaeth o ddyfarniadau a thystysgrifau, gan gynnwys:

 • dyfarniad lefel 1 yn y gyflogres gyfrifiadurol
 • dyfarniad lefel 1 yn y gyflogres
 • dyfarniad lefel 1 yn y gyflogres ar gyfer busnesau
 • tystysgrif lefel 1 mewn cadw llyfrau a'r gyflogres
 • dyfarniad lefel 2 yn y gyflogres gyfrifiadurol
 • dyfarniad lefel 2 yn y gyflogres
 • tystysgrif lefel 3 mewn gweinyddu cyflogres gyfrifiadurol
 • tystysgrif lefel 3 mewn gweinyddu cyflogres

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes cyfrifon, swyddfeydd, neu weinyddu, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Gallai Gweinyddwyr y Gyflogres symud ymlaen i fod yn Arweinydd Tîm, Rheolwr Cyflogres neu Bensiynau, neu'n Gyfrifydd, yn sgil hyfforddiant a phrofiad pellach.

Gall deiliaid tystysgrif Ymarferydd Sefydliad Siartredig Proffesiynol y Gyflogres gymryd y dystysgrif ymarferydd uwch yn y gyflogres ac yna'r diploma mewn rheoli'r gyflogres; mae cwblhau'r diploma yn llwyddiannus yn arwain at radd sylfaenmewn Rheoli'r Gyflogres.

Cymwysterau

Mae'n well gan y rhan fwyaf o gyflogwyr ymgeiswyr â rhywfaint o gymwysterau TGAU gradd C/4 neu'n uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg. Gallant, o bosib, dderbyn cymwysterau cyfwerth cysylltiedig â gwaith mewn pynciau busnes, fel cymhwyster BTEClefel 2

. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pump TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Mynediad

Mae gan rai cychwynwyr gefndir, er enghraifft, mewn cyfrifon, gwaith swyddfa a gweinyddol.

Efallai y gallech wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Cyflogres.

Cyrsiau

Fel arfer bydd colegau'n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi mynediad colegau unigol. Mae llawer o golegau'n cynnal cyrsiau gloywi.

Dysgu o bell

Mae Cymdeithas Ryngwladol Cadwyr Llyfrau (IAB) yn cynnig dyfarniadau a thystysgrifau mewn cyflogres trwy ddysgu o bell. Cysylltwch â'r IAB am fanylion.

Mae Sefydliad Siartredig Gweithwyr Cyflogres Proffesiynol yn cynnig tair Tystysgrif Genedlaethol y Gyflogres trwy 'ddysgu plethog'. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd â thiwtor arbenigol, dysgu o bell a chymorth ar-lein.

Ystadegau

 • Mae 12% o gynorthwywyr y gyflogres yn hunangyflogedig.
 • Mae 26% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 23% oriau hyblyg.
 • Mae 5% o gyflogwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan Sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau yn uchel yn eu proffesiynau.

Am fwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, edrychwch ar y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

International Association of Book-keepers (IAB)

Cyfeiriad Suite 5, 20 Churchill Square, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4YU

Ffôn 0844 3303527

E-bost mail@iab.org.uk

Gwefan www.iab.org.uk

Chartered Institute of Payroll Professionals (CIPP)

Cyfeiriad Shelly House, Farmhouse Way, Monkspath, Shirley, West Midlands B90 4EH

Ffôn 0121 7121000

E-bost info@cipp.org.uk

Gwefan www.cipp.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English