Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gwasgu botwm ar banel rheoli digidol. Mae'n creu gosodiadau ar durn.

  Gwneud gosodiadau ar gyfer turn.

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn llachar yn rhoi awch ar ddarn o offer gan ddefnyddio peiriant hogi offer. Mae gwreichion yn hedfan o'r olwyn lifanu.

  Defnyddio peiriant malu i hogi teclyn.

 • Mae dyn yn gweithio ar ddarn bach o fetel mewn gweithdy. Mae'n cael gwaredu ar yr ymylon cas oddi ar ran o'r offer.

  Llyfnhau (dileu ymylon garw ar) rhan o offeryn mawr.

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn llachar a het galed yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n siapio offer drwy ddefnyddio peiriant turn.

  Ffurfio teclyn gan ddefnyddio turn.

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn llachar a gogls diogelwch yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n defnyddio peiriant turio'n ofalus.

  Gweithio ar atgyweiriad ar gydran teclyn (rhan).

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn llachar a gogls diogelwch yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n defnyddio turn i gynhyrchu offer peirianyddol.

  Defnyddio turn i greu teclyn peiriant.

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn llachar yn sefyll wrth ymyl bwrdd. Mae'n edrych ar ryw ddalennau o bapur sydd wedi'u gosod ar y bwrdd. Mae lluniadau technegol arnynt.

  Astudio darlun technegol.

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn llachar, gogls diogelwch a het galed yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n defnyddio peiriant turio.

  Sicrhau fod gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn cael ei dilyn pan yn gweithredu dril.

 • Gwneuthurwr Offer

Gwneuthurwr Offer

Cyflwyniad

Mae gwneuthurwyr offer yn defnyddio sgiliau llaw traddodiadol, ynghyd â'r dechnoleg ddiweddaraf, i ddatblygu a chynnal a chadw offer a pheiriannau sy'n cael eu defnyddio yn y broses weithgynhyrchu.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannwr Crefft - Gwneuthurwr Offer
 • Peiriannydd Crefft Peirianneg - Gwneuthurwr Offer
 • Gwneuthurwr Offer Peiriant

Fideo - Steve: Goruchwyliwr Ystafell Offer

Gweithgareddau Gwaith

Mae Gwneuthurwyr Offer yn gweithio i fanylebau a gofynion ansawdd uchel er mwyn cynhyrchu offer periannau, sydd yn cael eu defnyddio mewn gweithgynhyrchu.

Byddwch hefyd yn gwneud mowldiau er mwyn creu siapau, dalwyr i gyfeirio torwyr neu gynnal darn yn ei le, a deiau, sydd yn flociau wedi eu siapio sy'n cael eu defnyddio i dorri, stampio neu wasgu defnydd.

Ar ddechrau eich gwaith, byddwch yn defnyddio dyluniadau technegol er mwyn dysgu am y cynnyrch. Wedyn, byddwch yn gweithredu ystod o beiriannau peirianneg arbenigol, megis turnau a pheiriannau llifanu, melino a thyllu.

Mae Gwneuthurwyr Offer yn defnyddio offer llaw megis durlifiau, a pheiriannau bach fel peiriannau llifanu a llathru, er mwyn llyfnhau a gorffen offeryn. Pan fyddwch yn hapus gyda'r offeryn, byddwch yn ei osod yn y peiriant cynhyrchu ac yn goruchwylio gwneuthuriad prawf. Weithiau, byddwch yn atgyweirio offer.

Mae'r rhan fwyaf o beiriannau wedi'u rheoli'n rhifiadol â chyfrifiadur (CNC), sy'n cynnwys teipio cyfarwyddiadau i gyfrifiadur sy'n gosod, rhaglennu a gweithredu'r peiriant.

Mae Gwneuthurwyr Offer fel rheol yn gwisgo dillad diogelwch megis troswisg, yn ogystal â sbectol ddiogelwch ac amddiffynwyr clyw, os bydd angen. Mae'r gwaith yn cael ei wneud mewn ffatrïoedd a gweithdai.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Wneuthurwr Offer, bydd arnoch angen:

 • bod yn fanwl gywir iawn yn eich gwaith
 • amynedd, lefelau uchel o ganolbwyntio a meddwl rhesymegol
 • gallu darllen, deall a dadansoddi lluniadau peirianyddol
 • sgiliau rhifyddol da, i wneud mesuriadau manwl gywir a chyfrifiadau cywir
 • sgiliau cyd-symud da rhwng y llaw a'r llygad er mwyn defnyddio amrediad eang o offer peiriant, offer llaw a chyfarpar arall
 • gweithio'n effeithiol heb oruchwyliaeth, gan fod llawer o wneuthurwyr offer yn gweithio ar eu pen eu hunain
 • bod yn weddol ffit ac actif, oherwydd mae gwneuthurwyr offer yn treulio llawer o amser ar eu traed

Fel arfer, mae peiriannau wedi'u rheoli rhifiadol â chyfrifiadur (CNC) yn cael eu defnyddio yn y math hwn o waith, felly mae cael rhywfaint o sgiliau cyfrifiadurol yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £25,500 - £26,500
 • Gyda phrofiad: £27,000 - £30,000

Oriau gwaith

Mae Gwneuthurwyr Offer fel arfer yn gweithio hyd at wythnos o 39 awr, a all gynnwys gwaith shift a gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmniau peirianneg trwm ac ysgafn sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu a phrosesu plastigion.

Mae cyfleoedd i Wneuthurwyr Offer mewn gweithdai peirianneg mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau diwydiant masnach, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Un ffordd o ddechrau'r yrfa hon yw trwy wneud prentisiaeth.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am brentisiaeth.

Mae rhai pobl yn astudio yn y coleg i gael cymwysterau perthnasol, e.e. Diplomâu Cenedlaethol Edexcel (BTEC), Safon Uwch neu gymwysterau City & Guilds, cyn chwilio am waith.

Hyfforddiant

Cyn ymuno â llawr y ffatri a gweithio o dan oruchwyliaeth Gwneuthurwr Offer profiadol, gallwch fynychu canolfan hyfforddiant am sawl wythnos.

Mae Tystysgrifau/Diplomâu NVQ ar gael mewn Cyflawni Gweithrediadau Peirianneg ar lefelau 1 a 2, a Gwneud Offer Peirianneg ar lefel 3.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol a gafwyd mewn gwaith Crefftwr neu Weithredwr mewn diwydiannau peirianneg yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Gall Gwneuthurwyr Offer fynd ymlaen i swyddi arweinydd/goruchwyliwr tîm ar ôl hyfforddiant a phrofiad pellach.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pum TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'r rhan fwyaf o'r cychwynwyr newydd yn ymadawyr ysgol. Mae sgiliau perthnasol a gafwyd fel crefftwr neu weithredwr yn y diwydiannau peirianneg o fantais.

Cyrsiau

Bydd y rhan fwyaf o golegau'n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hyn sydd heb y gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi mynediad colegau unigol.

Ystadegau

 • Mae 8% o bobl mewn galwedigaethau fel gwneuthurwr offer yn hunangyflogedig.
 • Mae 9% yn gweithio'n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English