Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn yn sefyll ar lwyfan theatr, yn adeiladu golygfa. Mae un o'r dynion yn sefyll ar ysgol.

  Maent yn gosod golygfa, dodrefn a phropiau eraill syn y sioe.

 • Mae dau ddyn yn cario bwrdd mawr.

  Mae codi a chario yn rhan fawr o'r swydd, felly mae ffitrwydd yn hanfodol.

 • Mae nifer o bobl yn gweithio tu ôl i lenni llwyfan theatr.

  Mae dynion llwyfan yn gweithio 'y tu ôl i'r llwyfan' mewn theatrau a thai opera.

 • Mae dyn yn sefyll ar set theatr, yn adeiladu lamp stryd nwy hen ffasiwn.

  Mae angen cadw'r propiau mewn cyflwr gweithio da.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl llen fawr mewn theatr.

  Codi llenni'r llwyfan ar ddechrau perfformiad.

 • Criw Llwyfan

 • Criw Llwyfan

Criw Llwyfan

Cyflwyniad

Fel aelod o'r Criw Llwyfan, byddwch yn gweithio mewn theatr. Byddwch yn helpu i osod golygfeydd, dodrefn a phropiau cyn perfformiadau. Hefyd, byddwch yn newid pethau o gwmpas rhwng golygfeydd ac yn ystod yr egwyl.

Adwaenir hefyd fel

 • Dyn llwyfan

Fideo - Kevin: Rheolwr Technegol

Gweithgareddau Gwaith

Fel aelod o'r Criw Llwyfan, byddwch yn gweithio mewn theatrau. Byddwch yn gosod y golygfeydd, y dodrefn a'r propiau cyn perfformiadau. Hefyd, byddwch yn newid pethau rhwng golygfeydd ac yn ystod yr egwyl. Bob tro y bydd golygfa yn cael ei symud, mae'n rhaid i chi sicrhau ei bod wedi ei gosod yn gwbl ddiogel a chadarn.

Ar ddiwedd perfformiad, byddwch yn tynnu rhywfaint o'r golygfeydd ac yn eu storio, yn barod ar gyfer y sioe nesaf. Gall rhywfaint o'r golygfeydd aros yn eu lle.

Mae rhai o'r Criw Llwyfan yn helpu i adeiladu neu beintio setiau, dodrefn a phropiau, yn ogystal â'u cadw yn lân ac mewn cyflwr da.

Yn achos cynyrchiadau teithiol, byddwch yn gosod ac yn diogelu golygfeydd ym mhob lleoliad newydd. Fel arfer bydd angen i'r golygfeydd gael eu tynnu i lawr ar ôl cyfnod byr, weithiau ar ôl un noson yn unig. Yn hyn o beth, byddwch yn debygol o fod yn gysylltiedig â'r gwaith o lwytho a dadlwytho'r golygfeydd, a'r propiau.

Tra byddwch yn teithio, byddwch yn debygol o aros mewn llety dros dro a gallech dreulio wythnosau oddi cartref.

Mewn cwmnïau theatr mawr, mae Criw Llwyfan yn gweithio mewn timau.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn aelod o Griw Llwyfan, bydd rhaid cael :

 • ffitrwydd cyffredinol da, oherwydd yr holl waith codi, plygu a dringo a wneir
 • amynedd - efallai bydd rhaid treulio cyfnodau maith yn disgwyl am newid golygfa
 • y gallu i weithio’n gyflym ar adegau prysur
 • sgiliau gwaith tîm
 • hyblygrwydd
 • y gallu i weithio oriau anghymdeithasol

Mae'n ddefnyddiol cael sgiliau ymarferol ac efallai rhywfaint o sgiliau gwaith coed neu DIY sylfaen.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £14,500 - £15,500
 • Gyda phrofiad: £16,500 - £18,000
 • Mae Criw Llwyfan Uwch yn ennill £20,000
Gall Criw Llwyfan llawrydd ennill tua £50 fesul perfformiad.Oriau gwaith Mae Criw Llwyfan fel arfer yn gweithio 40 awr yr wythnos. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gweithio oriau hir ac afreolaidd, gan gynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus. Ble allwn i weithio? Mae cyfleoedd i Griw Llwyfan ar gael mewn trefi a dinasoedd ledled y DU, ac yn arbennig mewn canolfannau cynhyrchu theatr fawr fel Llundain, Birmingham, Manceinion, Leeds a Chaeredin. Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau theatr, opera a bale. Mae'r rhan fwyaf o theatrau yn cyflogi grwp bach o Griw Llwyfan preswyl i gyflawni dyletswyddau cyffredinol cyn, ar ôl ac yn ystod perfformiadau. Mae rhai cwmnïau yn cael eu lleoli yn barhaol mewn rhai ardaloedd ac eraill yn teithio o amgylch y wlad. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi i Griw Llwyfan weithio ar sail hunangyflogedig, llawrydd. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cynrychioli chi mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais?', am ragor o fanylion ynghylch sut i wneud cais am brentisiaethau. Fodd bynnag, nid oes llwybrau mynediad penodol ar gyfer yr yrfa hon. Mae pobl o gefndiroedd amrywiol a chanddynt amrywiaeth o gymwysterau gwahanol yn ymuno â'r proffesiwn. Serch hynny, byddai cymhwyster yn y celfyddydau perfformio yn fanteisiol. Hyfforddiant Fel arfer caiff pobl eu hyfforddi yn y swydd, trwy weithio ar y cyd â staff mwy profiadol. Profiad Gwaith Gall sgiliau a galluoedd perthnasol o weithio ar gynyrchiadau amatur, cymunedol neu theatr i blant, cwmnïau rep neu fyfyrwyr hefyd fod yn ddefnyddiol. Cynnydd Gyda phrofiad o weithio yn y theatr ynghyd â'r sgiliau perthnasol a brwdfrydedd, gallai fod yn bosibl datblygu i swyddi eraill yn y theatr, megis gwaith technegydd, rheoli llwyfan, neu waith gweinyddu.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch Brentisiaeth ,fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod y cyfyngiadau hynny yn gwbl angenrheidiol.

Profiad

Gall sgiliau a gallu perthnasol a gafwyd ym maes drama amatur, theatr gymunedol neu theatr plant, theatrau un cwmni neu gynyrchiadau myfyrwyr, fod yn ddefnyddiol.

Mae profiad o waith ymarferol blaenorol lle byddwch yn defnyddio eich dwylo yn ddefnyddiol.

Ystadegau

 • Mae 21% o bobl mewn swyddi fel y rhain yn hunangyflogedig.
 • Mae 27% ohonynt yn gweithio rhan amser.
 • Mae 15% o weithwyr yn gwneud gwaith dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Association of British Theatre Technicians (ABTT)

Cyfeiriad 55 Farringdon Road, London EC1M 3JB

Ffôn 020 7242 9200

E-bost info@abtt.org.uk

Gwefan www.abtt.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English