Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll wrth ddesg rheoli sain, sy'n llawn botymau a switsiau. Mae'n edrych ar ffolder agored.

  Gyda chynhyrchiad newydd, y cam cyntaf fel arfer yw creu plot cadarn. Mae hyn yn dangos pa sain a cherddoriaeth fydd yn cael eu chwarae ar ba adegau yn y rhaglen.

 • Mae dyn yn clymwu microffon i grys-t dyn arall.

  Efallai bydd raid i dechnegwyr sain theatr orfod gosod meicroffonau radio ar berfformwyr.

 • Mae dau ddyn yn sefyll o flaen panel rheoli, wedi ei osod ar wal. Mae'r ddau ohonynt yn edrych ar ddogfennau papur.

  Trafod y manylion â'r cynhyrchydd mewn sesiwn ymarfer.

 • Mae dyn yn sefyll mewn desg rheoli sain. Mae'r ddesg yn llawn botwmau a switsys.

  Mae technegwyr sain theatr yn gosod a gweithredu offer sain a ddefnyddir mwen theatrau. Mae'r offer hwn yn cael ei ddefnyddio i chwyddleisio lleisiau actorion ac i chwarae effeithiau sain a cherddoriaeth.

 • Mae dyn yn sefyll mewn theatr. Mae'n dal meicroffon a chêbl hir.

  Gosod meicroffonau i godi lleisiau'r perfformwyr.

 • Technegydd Sain mewn Theatr

Technegydd Sain Theatr

Cyflwyniad

Mae technegwyr sain theatr yn gosod, lleoli a gweithredu offer sain ar gyfer cynyrchiadau theatraidd. Fel arfer mae gweithredu systemau sain yn digwydd y tu ôl i gonsol.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Sain, Theatr

Fideo - Joe: Technegydd Llwyfan

Gweithgareddau Gwaith

Mewn sioeau theatr byw, defnyddir offer sain i chwyddo a chydbwyso lleisiau'r Actorion a'r Cantorion ac unrhyw offerynnau cerdd. Mae'n cael ei ddefnyddio hefyd i ddarparu effeithiau sain a cherddoriaeth gefndirol.

Byddwch yn gosod ac yn gweithredu'r offer hwn. Gallai hyn olygu:

 • dewis yr offer mwyaf addas a'r lleoliadau gorau
 • rigio microffonau ac uchelseinyddion mewn mannau priodol
 • cysylltu ceblau â'r consol sain neu'r ddesg gymysgu

Pan fyddwch yn gweithio ar gynhyrchiad, byddwch yn darganfod, neu'n recordio ac yn golygu, effeithiau sain addas a cherddoriaeth gefndirol. Yna, gallwch baratoi plot sain gyda chiwiau i nodi pryd y dylid eu chwarae yn ystod y sioe. Byddwch yn cydbwyso'r sain ac yn addasu'r offer, yn ôl yr angen, yn ystod ymarfer technegol.

Ar gyfer rhai sioeau, mae angen i'r Perfformwyr gael microffonau radio unigol. Mae Technegwyr Sain Theatr yn gosod y microffonau cyn bob perfformiad ac yn egluro wrth y Perfformwyr sut i'w defnyddio.

Yn ystod perfformiadau, byddwch yn gweithredu'r consol sain i newid rhwng microffonau neu i addasu lefelau rhyngddynt i gael yr effaith gywir.

Hefyd, byddwch yn gyfrifol am lanhau, cynnal a chadw a thrwsio offer.

Os nad oes Dylunydd Sain ar gynhyrchiad, efallai byddwch yn dylunio'r sain, gan gymryd rhan mewn trafodaethau gyda'r Cynhyrchydd a'r Cyfarwyddwr.

Mewn cynyrchiadau teithiol, byddwch yn gosod yr offer ac yn ei brofi. Fel arfer bydd angen tynnu'r offer o'i le ar ôl cyfnod byr, weithiau ar ôl un noson yn unig. Mewn achosion o'r fath, byddwch yn debygol o fod yn gysylltiedig â'r gwaith o lwytho a dadlwytho'r offer.

Tra byddwch ar daith, byddwch yn aros mewn llety dros dro ac efallai y byddwch yn treulio wythnosau oddi cartref.

Mewn rhai theatrau llai, mae Technegwyr Sain Theatr yn gyfrifol am y sain a'r goleuadau.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dechnegydd Sain Theatr, bydd rhaid ichi gael:

 • clyw da a chytbwys
 • gwybodaeth dechnegol o drydan ac electroneg
 • gwybodaeth o allu gwahanol fathau o offer sain
 • rhoi sylw i fanylion a deall gofynion iechyd a diogelwch
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • gweithio'n dda mewn tîm ac ar eich pen eich hun
 • bod yn drefnus iawn a gallu gweithio'n llwyddiannus dan bwysau
 • y gallu i ymateb yn gyflym ac yn greadigol i unrhyw broblemau sy'n codi
 • gallu gweithio oriau anghymdeithasol
 • amynedd a gallu i ganolbwyntio
 • clust dda ar gyfer cerddoriaeth

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £19,000 - £21,500
 • Gyda phrofiad: £23,500 - £28,500
 • Mae Uwch Dechnegwyr Sain Theatr yn ennill £30,500

Oriau gwaith

Mae Technegwyr Sain Theatr fel arfer yn gweithio 40 awr yr wythnos. Fodd bynnag, efallai y bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar benwythnos a gweithio yn ystod gwyliau cyhoeddus.

Ble allwn i weithio?

Mae cyfleoedd ar gyfer Technegwyr Sain Theatr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU, ac mewn canolfannau cynhyrchiadau theatr mawr.

Mae cyflogwyr yn gwmniau theatr: mewn theatr deithiol, theatr daleithiol a West End Llundain. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys hyrwyddwyr digwyddiadau ac arddangosfeydd (dan do ac yn yr awyr agored).

Mae cyfleoedd yn codi i Dechnegwyr Sain Theatr weithio dramor mewn cynyrchiadau teithiol.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Dechnegwyr Sain Theatr weithio ar sail hunangyflogedig, llawrydd.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yng nghyhoeddiadau'r diwydiant, fel The Stage (wythnosol ac ar-lein), ar fyrddau swyddi, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Mae swyddi gwag mewn theatrau hefyd yn cael eu hysbysebu ar y gwefannau canlynol:

 • get into theatre
 • arts jobs
 • national theatre/theatr genedlaethol
 • The Guardian - theatre jobs

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Mae aelodau newydd yn dod i'r yrfa hon o wahanol gefndiroedd, fwyfwy gyda chymhwyster perthnasol.

Mae nifer cyfyngedig o gyrsiau HNC/HND, graddau sylfaen a graddau ar gael mewn theatr dechnegol. Mae yna hefyd nifer o gymwysterau lefel is mewn theatr dechnegol. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Mae cyrsiau mewn dylunio sain ar gael hefyd.

Gall rhai pobl llawn cymhelliant, sydd â dawn ar gyfer y math hwn o waith, fod yn llwyddiannus heb ddilyn cwrs hyfforddi cydnabyddedig.

Gyda neu heb gymhwyster theatr dechnegol, byddwch yn elwa o gael profiad mewn theatr amatur.

Y ffordd draddodiadol o ddechrau ar waith technegydd gyda grwpiau pop/roc yw dechrau fel 'roadie', gan symud yr offer o faniau i mewn i'r lleoliad ac yna llwytho i fyny eto ar ôl y sioe. Gall y profiad hwn arwain at weithredu fel cynorthwy-ydd i'r roadie technegol ac ennill digon o brofiad i symud ymlaen.

Weithiau, mae swyddi rhedwr neu gynorthwyydd cyffredinol ar gael gan gwmnïau arbenigol sy'n llogi offer sain a staff, neu maent yn recriwtio technegwyr electroneg/cynnal a chadw.

Profiad Gwaith Mae profiad blaenorol o weithio ym maes cysylltiedig y theatr, fel gwaith Trydanol/Goleuo neu Reoli Llwyfan, yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon. Mae gan eraill brofiad perthnasol yn y diwydiant recordio cerddoriaeth, gwaith stiwdio neu electroneg. Mae cefndir blaenorol fel 'Gofer' neu Redwr, yn y theatr neu'r cyfryngau darlledu, yn ddefnyddiol hefyd.

Hyfforddiant

Mae rhai swyddi Technegydd dan hyfforddiant ar gael. Mae'r swyddi hyn yn cyfuno hyfforddiant yn y gwaith gydag astudio ar gyfer cymwysterau seiliedig ar waith.

Mae Cymdeithas Technegwyr Theatr Prydain yn cynnal cyrsiau hyfforddiant perthnasol i aelodau.

Efallai bod Prentisiaethau Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch ar gael yn eich ardal. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am brentisiaeth.

Dilyniant

Gall Technegwyr Sain Theatr profiadol symud ymlaen i waith dylunio sain. Mae'n bosibl symud i rolau rheoli technegol hefyd.

Cymwysterau

Byddai'n bosibl efallai cael mynediad heb hyfforddiant a chymwysterau ffurfiol. Fodd bynnag, rhaid bod gennych ddawn ym maes gwaith technegol a dangos fod gennych ddiddordeb go iawn yn y theatr. Pynciau defnyddiol i ddilyn gyrfa fel hon yw Peirianneg, TGCh gymwysedig, Ffiseg, Mathemateg ac Astudiaethau'r Cyfryngau. Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau theatr technegol yn amrywio. Mae cymwysterau galwedigaethol perthnasol yn cynnwys:

 • BTEC lefel 3 - rheoli digwyddiadau a sain byw
 • BTEC lefel 3 - celfyddydau cynhyrchu a theatr technegol
 • City & Guilds lefel 1,lefel 2 a lefel 3 - peirianneg sain a thechnoleg cerddoriaeth

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol am y cyfyngiadau hyn.

Profiad

Yn aml mae rhai sy'n dod i'r gwaith hwn yn hwyrach mewn bywyd yn gymwys a/neu mae ganddynt sgiliau a'r gallu a gafwyd wrth weithio mewn maes cysylltiedig â'r theatr, megis gwaith trydanol/goleuo neu waith rheoli llwyfan. Mae gan eraill brofiad perthnasol yn y diwydiant recordio cerddoriaeth, mewn gwaith stiwdio neu electroneg.

Mae profiad blaenorol o waith 'gaffer' neu 'runner', yn y theatr neu'r cyfryngau darlledu, yn ddefnyddiol. Mae gweithio fel 'roadie' yn y diwydiant cerddoriaeth hefyd yn ffordd ddefnyddiol o gael mynediad i waith technegydd.

Cyrsiau

Mae rhai colegau yn gostwng y gofynion ar gyfer ymgeiswyr os oes ganddynt brofiad perthnasol, boed hynny yn waith gyda neu heb dâl.

Ystadegau

 • Mae 55% o bobl mewn swyddi 'sain theatr' yn hunangyflogedig.
 • Mae 22% ohonynt yn gweithio rhan amser.
 • Mae 5% ohonynt yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Association of British Theatre Technicians (ABTT)

Cyfeiriad 55 Farringdon Road, London EC1M 3JB

Ffôn 020 7242 9200

E-bost info@abtt.org.uk

Gwefan www.abtt.org.uk

Joint Audio Media Education Support (JAMES)

Cyfeiriad PO Box 915, Aylesbury, Buckinghamshire HP20 9FT

Gwefan www.jamesonline.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English