Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych ar ddarn o bapur. Mae tri myfyriwr hefydyn eistedd wrth y bwrdd, yn edrych ar y papur.

  Trafod aseiniad gyda grwp o fyfyrwyr.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych ar rhai papurau.

  Gwaith un i un gyda myfyriwr.

 • Mae dwy fenyw yn edrych ar fonitor cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i ddangos y defnydd o'r Saesneg.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, ger ffenest. Mae'n gwneud peth gwaith papur.

  Marcio gwaith.

 • Mae dynes yn bodio drwy lyfr tra'i bod yn marcio dogfen.

  Gwirio rhywbeth mewn llyfr gramadeg.

 • Mae menyw yn eistedd wrth gyfrifiadur. Mae'n gwisgo clustffonau.

  Asesu perfformiad prawf clywedol myfyriwr.

 • Mae grwp o fenywod yn eistedd gyda'i gilydd, yn cael trafodaeth.

  Trafod gwaith gydag athrawon TEFL eraill.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Paratoi gwers ar y cyfrifiadur.

 • Athro Saesneg fel Iaith Dramor

Athro Saesneg fel Iaith Dramor

Cyflwyniad

Mae athrawon Saesneg fel iaith dramor yn dysgu Saesneg i ddysgwyr yn y DU a gwledydd eraill. Rhoddir y pwyslais ar ddarllen, siarad, gwrando ac ysgrifennu.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro Saesneg fel Iaith Dramor
 • TEFL
 • Athro/Athrawes EFL

Fideo - Elizabeth: Athro Saesneg fel Iaith Dramor

Gweithgareddau Gwaith

Ceir llawer o acronymau i egluro dysgu yn y maes hwn. Gall hyn fod yn ddryslyd iawn - er bod yr ystyron a'r dulliau dysgu dan sylw yn weddol debyg. Y meysydd pwysicaf yw TEFL a TESOL:

Mae

 • TEFL (Teaching English as a Foreign Language) yn ymwneud â dysgu Saesneg i ddysgwyr, mewn gwledydd eraill ac yn y DU, nad ydynt fel arfer yn byw nac yn gweithio mewn gwlad lle siaredir Saesneg. Er enghraifft, gallai dysgwyr fod eisiau dysgu Saesneg ar gyfer busnes, gwyliau, hobi neu ar gyfer astudio yn y DU. Mae
 • TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ar gyfer dysgwyr sydd wedi symud i wlad lle siaredir Saesneg i fyw a gweithio. Mae
 • ELT (English Language Teaching) yn cwmpasu TEFL a TESOL.

Gall athrawon weithio yn y DU (TESOL yn bennaf) a gwledydd eraill (TEFL fel arfer). Maent yn gweithio â dysgwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd, oedrannau a diwylliannau.

Mae'r gwaith yn amrywio o ddysgu pobl ar gyrsiau 'sgwrsio' anffurfiol i weithio â phobl busnes sydd angen Saesneg ar gyfer eu swydd. Mae Saesneg Busnes yn faes pwysig, yn arbennig yn TEFL; mae angen i athrawon y pwnc hwn fod yn gyfarwydd â therminoleg a syniadau busnes.

Mae TESOL yn dueddol o ganolbwyntio ar yr iaith 'ymarferol' sydd ei hangen ar ddysgwyr yn eu profiadau o ddydd i ddydd. Mae athrawon yn helpu dysgwyr i wneud pethau fel:

 • siarad â meddygon ac athrawon
 • gwneud ffrindiau
 • teithio ar gludiant cyhoeddus
 • cael cymhwysterau
 • llwyddo yn y prawf 'Life in the UK' a dod yn ddinesydd Prydeinig.

Waeth ym mha faes y maent yn gweithio, mae angen i athrawon ddadansoddi gallu dysgwyr iaith ac asesu eu hanghenion, gan ofalu eu bod yn dysgu ar lefel a chyflymder sy'n addas iddynt.

Mae athrawon yn cynllunio ac yn cyflwyno gwersi creadigol, llawn dychymyg, gan ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau. Mae amrywiaeth yn cynorthwyo dysgu, a hefyd yn sicrhau fod athrawon yn gallu cwrdd anghenion y dysgwyr gan ddefnyddio arddulliau dysgu gwahanol. Efallai y bydd rhaid i athrawon addasu adnoddau i'w gwneud yn fwy addas ar gyfer lefel iaith a sensitifrwydd diwylliannol y dosbarth.

Saesneg yw'r brif iaith yn yr ystafelloedd dosbarth, ac fel arfer mae'n cael ei siarad drwy'r adeg. Mae dulliau dysgu yn cynnwys:

 • gwaith pâr a gwaith grwp
 • chwarae rôl
 • byrddau gwyn rhyngweithiol a gemau iaith ar-lein
 • adnoddau celldwll megis sgyrsiau a recordiwyd, caneuon a ffilmiau
 • realia (defnyddio eitemau bob dydd i gyfleu pwynt ieithyddol ac adeiladu geirfa).

Mae dysgu yn golygu canfod y cydbwysedd cywir rhwng 'bod yn rhugl' (gallu'r dysgwr i wneud ei hun yn ddealladwy, er efallai gyda rhai camgymeriadau gramadegol) a 'manwl gywirdeb' (dewis y 'ffurf' gywir o'r amser, ymadrodd, ayyb). Os yw'r wers yn sôn am ganfod cymorth brys meddygol, er enghraifft, yna bydd bod yn rhugl yn bwysicach. Fodd bynnag, os yw'n wers sy'n canolbwyntio ar yr amser presennol, dyweder, yna bydd yr athro/athrawes yn chwilio am fanwl gywirdeb.

Ble bynnag y bo'n bosibl, mae athrawon yn amcanu i leihau faint o amser sy’n cael ei dreulio yn egluro pethau ('amser siarad athro'), gan roi mwy o amser i'r dysgwyr siarad, ysgrifennu, gwrando a darllen.

Efallai y bydd athrawon yn trefnu ac yn goruchwylio gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol, megis mynd â myfyrwyr ar deithiau neu ymweliadau addysgiadol.

Gall dysgu ddigwydd mewn prifysgolion a cholegau addysg bellach ac addysg uwch, ysgolion ieithoedd preifat, canolfannau cymunedol a gweithleoedd. Ceir cyfleoedd hefyd i roi gwersi un-i-un preifat, a allai ddigwydd yng nghartref y dysgwr neu yng nghartref yr athro.

Yn UK fel arfer mae TESOL yn digwydd mewn dosbarthiadau o allu tebyg. Mae gwersi un i un yn fwy cyffredin yn achos athrawon sy'n cynnal TEFL mewn gwledydd eraill. Efallai y bydd rhai athrawon yn gweithio yn unig ag oedolyn, a rhai yn unig gyda phlant; efallai y disgwylir i athrawon TEFL mewn canolfannau iaith preifat ddysgu pob oedran.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Yn y swydd hon, bydd angen:

 • Gwybodaeth gadarn o ramadeg ac atalnodi Saesneg, a rhywfaint o wybodaeth o ffonoleg.
 • Y gallu i annog, ysgogi a chefnogi dysgwyr.
 • Amynedd, doethineb a sensitifrwydd.
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser.
 • Hyder i sefyll ac addysgu o flaen dosbarth.
 • Dychymyg a dawn greadigol i ddatblygu ac addasu adnoddau gwersi.
 • Sgiliau darllen ac arsylwi da.

Gall gwybodaeth am iaith dramor fod yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol am fod Saesneg fel arfer yn cael ei siarad drwy'r amser yn ystod gwersi. Gall gwybodaeth am ieithoedd tramor eich helpu i ragweld problemau y mae dysgwyr o gefndiroedd penodol yn tueddu i'w cael yn y Saesneg, er enghraifft, am nad yw amser yn y Saesneg yn bodoli yn eu hiaith gyntaf.

Wrth addysgu Saesneg i bobl sy'n gweithio mewn masnach neu ddiwydiant, gall fod yn ddefnyddiol cael rhywfaint o wybodaeth o derminoleg busnes, meddygol, cyfreithiol neu dechnolegol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £20,500 - £22,000
 • Gyda phrofiad: £24,500 - £29,500
 • Mae Uwch Athrawon yn ennill £32,000 - £35,500

Gall cyflogau tramor fod yn rhydd o dreth a gallent gynnwys ychwanegiadau. Gallai manteision eraill gynnwys llety a hedfan rhad ac am ddim, a lwfansau eraill.

Oriau gwaith

Mae oriau addysgu (neu 'cyswllt') yn amrywio'n fawr, gan ddibynnu ar y nifer o ddosbarthiadau sydd gennych ac a yw eich swydd yn llawn-amser neu'n rhan-amser. Er enghraifft, gallech gael 26-30 awr o addysgu yr wythnos (ond bydd angen treulio amser hefyd yn paratoi gwersi ac yn marcio gwaith).

Fel Athro/Athrawes sydd â swydd lawn-amser yn y DU, er enghraifft, mewn coleg addysg bellach, gallai'ch wythnos waith fod yn fwy safonol, ond efallai y bydd angen cymryd dosbarthiadau nos.

Mae pobl sy'n addysgu dramor yn aml yn cael gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Gallai fod gan athrawon sy'n rhoi gwersi preifat fwy o hyblygrwydd i amrywio eu horiau.

Ble allen i weithio?

Mae yna amrywiaeth o gyflogwyr ac amgylcheddau gwaith. Yn y Deyrnas Unedig, mae cyflogwyr yn cynnwys prifysgolion, colegau addysg bellach ac addysg uwch, canolfannau addysg oedolion, awdurdodau lleol ac ysgolion iaith preifat.

Mewn gwledydd eraill, mae'r rhan fwyaf o gyfleoedd ar gael gydag ysgolion iaith preifat a sefydliadau fel y Cyngor Prydeinig. Gallwch wirfoddoli i adddysgu Saesneg mewn gwledydd sy'n datblygu trwy sefydliadau fel Gwasanaethau Gwirfoddol Dramor (VSO) a thrwy elusennau eraill.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu yn y wasg leol a phapurau cenedlaethol fel The Guardian a The Times Educational Supplement (TES), ac ar fyrddau swyddi fel 'Tefl.com' a 'Dave's ESL Cafe'. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad a hyfforddiant

Mae dau gymhwyster yn cael eu cydnabod yn eang gan gyflogwyr yn darparu hyfforddiant cychwynnol o ansawdd uchel.

Y rhain yw:

 • CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) mewn Asesiad Iaith Saesneg o Gaergrawnt.
 • CertTESOL (Coleg y Drindod Llundain Tystysgrif mewn Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill ).

Gallwch astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser. Gall cyrsiau para o bedair wythnos (dwys, llawn-amser) i gwrs rhan-amser o flwyddyn (er enghraifft, un diwrnod yr wythnos). Mae hefyd yn bosibl astudio ar gyfer y cymwysterau hyn mewn gwlad arall. Mae'r cyrsiau yn cynnwys arsylwyd, asesir ymarfer dysgu ac aseiniadau ysgrifenedig.

Gallwch astudio TEFL/TESOL fel rhan o raigraddau a cyrsiau TAR . Fodd bynnag, mae'r cynnwys yn amrywio ymysg cyrsiau, felly dylech ddewis cyrsiau yn ofalus ac edrych i weld a ydynt yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Os ydych chi eisoes yn cael y CELTA neu CertTESOL ond does dim profiad o addysgu dysgwyr ifanc, efallai y byddwch yn gallu cymryd yr estyniad Dysgwr Ifanc (YL) i CELTA neu'r cwrs SKOLA Drindod Dysgwyr Ifanc Estyniad (STYLE).

Os ydych am weithio yn y 'sector dysgu gydol oes', sy'n cynnwys colegau addysg bellach a chanolfannau addysg oedolion a chymunedol, mae nifer o gymwysterau perthnasol, gan ddechrau gyda'r dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3.

Dilyniant

Gall athrawon profiadol gymryd chymwysterau pellach fel y Diploma Caergrawnt yn Saesneg Dysgu Iaith i Oedolion (DELTA).

Gall athrawon symud i rolau rheoli, fel penaeth adran neu gyfarwyddwr astudiaethau (er enghraifft, sydd â chyfrifoldeb am recriwtio athrawon newydd a threfnu eu hamserlenni).

Mae yna hefyd gyfleoedd i symud i mewn i'r sector cyhoeddi dysgu iaith Saesneg.

Mae rhai athrawon yn mynd ymlaen i addysgu cyrsiau hyfforddi, fel y CELTA a'r CertTESOL.

Deddf Ailsefydlu Troseddwyr

Yn y DU, gall gyrfa hwn fod yn eithriad i'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, os ydych chi'n gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed neu ar safle coleg addysg bellach lle mae yna ddysgwyr o dan 18 oed. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i'ch gyflogwr am unrhyw treuliodd neu euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, heb eu ddarfod os byddant yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mai dim ond rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae gofynion mynediad ar gyfer CELTA a CertTESOL yn amrywio, er y bydd angen cymwysterau arnoch fel arfer i ddechrau addysg uwch, fel dau gymhwyster Safon Uwch neu gyfwerth.

Gall fod angen i chi lwyddo mewn prawf gramadeg Saesneg i gael eich derbyn ar gyrsiau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Yn y DU, mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Fodd bynnag, bydd y sefyllfa y tu allan i'r DU yn amrywio o wlad i wlad. Ni fydd gan rhai gwledydd gyfreithiau yn erbyn gwahaniaethu ar sail oed, sy'n golygu y gall rhai cyflogwyr osod terfynau oed uchaf ar gyfer recriwtio athrawon.

Mae rhai gwledydd yn gosod terfynau oed ar gyfer teithebau gweithio.

Os ydych yn bwriadu addysgu dramor, dylech ganfod beth yw'r sefyllfa cyn chwilio am waith.

Sgiliau/profiad

Mae rhai cychwynwyr eisoes yn athrawon cymwys a phrofiadol mewn maes arall, er nad yw hyn o reidrwydd yn fantais. Bydd gwybodaeth a sgiliau a gafwyd trwy weithio gyda phlant yn ddefnyddiol os ydych yn bwriadu addysgu'r grwp oedran hwn.

Dysgu o bell

Mae nifer o ganolfannau'n cynnig cymwysterau trwy ddysgu o bell. Fodd bynnag, mae ymarfer dysgu trwy arsylwi yn bwysig iawn ac felly mae cwrs dysgu o bell heb hyn yn debygol o fod yn annerbyniol i'r rhan fwyaf o gyflogwyr.

Mae Arholiadau ESOL Prifysgol Caergrawnt yn darparu CELTA ar-lein sy'n cyfuno dysgu o bell ag ymarfer dysgu mewn ystafell ddosbarth.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Eteach

E-bost info@eteach.com

Gwefan www.eteach.com

British Council

Cyfeiriad Bridgewater House, 58 Whitworth Street, Manchester M1 6BB

Ffôn 0161 9577755

E-bost general.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org

British Council Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Waverley Gate (4th Floor), 2-4 Waterloo Place, Edinburgh EH1 3EG

Ffôn 0131 5245700

E-bost general.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org/scotland

English UK

Cyfeiriad 219 St John Street, London EC1V 4LY

Ffôn 020 7608 7960

E-bost info@englishuk.com

Gwefan www.englishuk.com

International House London (IH)

Cyfeiriad 16 Stukeley Street, Covent Garden, London WC2B 5LQ

Ffôn 020 7611 2400

E-bost info@ihlondon.com

Gwefan www.ihlondon.com

Trinity College London

Cyfeiriad 89 Albert Embankment, London SE1 7TP

Ffôn 020 7820 6100

E-bost info@trinitycollege.co.uk

Gwefan www.trinitycollege.co.uk

Cambridge English Language Assessment

Ffôn 01223 553997

Gwefan www.cambridgeenglish.org

Working Abroad

Cyfeiriad The Coombe, Spring Barn Farm, Kingston Road, Lewes BN7 3ND

Ffôn 01273 479047

E-bost info@workingabroad.com

Gwefan www.workingabroad.com

Volunteer Work Abroad (VSO UK)

Cyfeiriad 27a Carlton Drive, Putney, London SW15 2BS

Ffôn 020 8780 7500

E-bost enquiry@vso.org.uk

Gwefan www.vso.org.uk

TEFL.com

Cyfeiriad 72 Pentyla Baglan Road, Port Talbot SA12 8AD

E-bost support@tefl.com

Gwefan www.tefl.com

Dave's ESL Cafe

Gwefan www.eslcafe.com/jobs/

An A-Z of ELT (Methodology)

Author: Scott Thornbury Publisher: Macmillan Education

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

EF Education First

Cyfeiriad 22 Chelsea Manor Street, London SW3 5RL

Ffôn 020 7341 8531

E-bost overseas.recruitment@ef.com

Gwefan www.englishfirst.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English