Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Patholegydd Fforensig

Patholegydd Fforensig

Cyflwyniad

Fel Patholegydd Fforensig byddwch yn darganfod sut a pham mae pobl wedi marw. Byddwch yn gwneud hyn pan fydd amheuaeth nad yw rhywun wedi marw o achosion naturiol. Yn lleoliad y drosedd, byddwch yn edrych ar y corff am y tro cyntaf. Byddwch yn goruchwylio pobl sy'n casglu tystiolaeth megis samplau o waed neu feinweoedd.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Patholegydd Fforensig byddwch yn gweithio ar ystod eang o achosion, gan gynnwys marwolaethau sydyn, marwolaethau cymhleth yn yr ysbyty, damweiniau, hunanladdiad, marwolaethau yn y ddalfa ac achosion amheus, gan gynnwys dynladdiad o dan amheuaeth.

Weithiau, mae'r heddlu'n gofyn i Batholegwyr Fforensig fynd i safle'r drosedd. Gallai hyn eich helpu i gasglu gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol adeg yr awtopsi. Efallai y byddwch yn goruchwylio'r broses o gasglu samplau, megis crafion ewinedd a ffeibrau olion ynghyd â symud dillad ymaith. Fodd bynnag, gwaith ymchwilydd safleoedd troseddau yw crynhoi tystiolaeth fel arfer.

Byddwch yn cynnal yr awtopsïau yn y corffdy i ddarganfod sut y bu'r person farw. Yn gyntaf, byddwch yn cael hanes ('briff') amgylchiadau'r farwolaeth gan yr heddlu. Wedyn, byddwch yn archwilio unrhyw wybodaeth ychwanegol yn ofalus, megis lluniau o safle'r drosedd (os na fu'r patholegydd fforensig yno) a chofnodion meddygol y person marw.

I gychwyn yr awtopsi, byddwch yn pwyso ac yn mesur y corff. Ar y cyd â'r ymchwilydd safleoedd troseddau, byddwch yn cymryd samplau o'r corff. Rhaid i chi gadw cofnodion gofalus o'r canfyddiadau gydol yr awtopsi.

Ar ôl i chi gwblhau'r awtopsi, bydd technegydd y corffdy'n gosod yr organau'n ôl y tu fewn i'r corff ac yn cau'r corff yn ofalus â phwythau.

Ar ôl i'r awtopsi gael ei gwblhau, byddwch yn siarad â'r uwch-swyddog ymchwilio am y canfyddiadau ac efallai yn rhoi achos y farwolaeth. Wedyn, byddwch yn rhoi gwybod i'r crwner am eich canfyddiadau. Mae patholegwyr fforensig yn rhoi eu barn am anafiadau i helpu'r crwner roi rheithfarn ffurfiol am y modd y bu'r person farw. Hefyd, maen nhw'n rhoi gwybod i'r heddlu os byddant yn credu bod dynladdiad yn bosibl.

Fel Patholegydd Fforensig efallai y bydd rhaid i chi roi tystiolaeth yn llys y crwner neu yn Llys y Goron.

Bydd rhaid i chi weithio ochr yn ochr â llawer o weithwyr proffesiynol eraill, gan gynnwys gwyddonwyr fforensig, tocsicolegwyr, swyddogion heddlu, biogemegwyr, microfiolegwyr, ffarmacolegwyr a bargyfreithwyr. Hefyd, bydd rhaid i chi esbonio'ch canfyddiadau i aelodau'r cyhoedd (aelodau'r rheithgor) yn y llys.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn batholegydd fforensig, bydd arnoch angen:

 • Gallu a diddordeb mewn gwyddoniaeth acanatomeg.
 • Sgiliau dwylo ymarferol i wneud awtopsïau.
 • Meddwl ymchwilgar.
 • Rhoi sylw i fanylder.
 • Medru gweithio o dan bwysau.
 • Sgiliau cadw cofnodion a llunio adroddiadau.
 • Sgiliau cyfathrebu a gweithio mewn tîm - mae patholegwyr fforensig yn gweithio ochr yn ochr â phobl megis crwneri, yr heddlu ac ymchwilwyr safleoedd troseddau, gwyddonwyr fforensig a bargyfreithwyr.
 • Hyder i siarad gerbron pobl wrth roi tystiolaeth.
 • Hyblygrwydd a pharodrwydd i deithio'n aml. Efallai y bydd yn rhaid i batholegwyr fforensig fynd i safle trosedd unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Gallai fod yn rhaid iddyn nhw roi tystiolaeth mewn nifer o lysoedd yn yr ardal leol.

Mae patholegwyr fforensig yn ymdrin ag achosion sy'n peri pryder i rai pobl - rhaid wrth gryfder emosiynol i wneud y gwaith hwn.

Mae trwydded yrru'n aml yn hanfodol oherwydd yr angen i deithio i safleoedd troseddau a llysoedd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £27,500 - £30,000
 • Gyda phrofiad: £35,000 - £41,000
 • Mae Uwch Batholegwyr Fforensig yn ennill £44,500 - £50,000

Oriau gwaith

Bydd eich oriau gwaith yn amrywio yn dibynnu ar y math o waith. Os byddwch yn gweithio mewn adran, bydd gennych oriau swyddfa arferol pan na fyddwch nhw ar alwad. Serch hynny, mae bod ar alwad yn golygu oriau afreolaidd a allai gynnwys y penwythnos a gwyliau'r banc.

Ble allwn i weithio?

Practisau mewn grwp (o dri fan leiaf) o batholegwyr fforensig ymgynghorol cofrestredig yw'r cyflogwyr. Maen nhw'n gwasanaethu heddluoedd lleol ac fe'u lleolir ym mhractisau cofrestredig y Swyddfa Gartref mewn canolfannau rhanbarthol ledled Cymru a Lloegr.

 • Dwyrain Canolbarth Lloegr
 • Llundain Fwyaf, De-Ddwyrain Lloegr a Gorllewin Canolbarth Lloegr
 • Glannau Humber a Swydd Efrog
 • De a Chanolbarth Cymru a Swydd Gaerloyw
 • Gogledd-Ddwyrain Lloegr
 • Gogledd-Orllewin Lloegr
 • Gorllewin a De-Orllewin Lloegr

Mae cyfleoedd i batholegwyr fforensig weithio mewn gwledydd eraill.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir y swyddi gwag mewn cyfnodolion meddygol arbenigol, gan gynnwys y 'British Medical Journal'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Meddygon meddygol yw Patholegwyr Fforensig sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol pellach.

Felly, sut mae dod yn Feddyg?

Gall ymddangos yn gymhleth iawn, ond yn y bôn mae tri phrif gam y mae'n rhaid eu cwblhau er mwyn cymhwyso fel Meddyg:

 • Cam 1 - Cwrs Gradd Ysgol Feddygol
 • Cam 2 - Rhaglen Sylfaen
 • Cam 3 - Hyfforddiant ar Arbenigedd, Ymarfer Cyffredinol a hyfforddiant cynhwysfawr

Dyma'r tri cham yn fwy manwl:

Cam 1: Ysgol Feddygol i Israddedigion

Mae hyn yn cynnwys cyfnod o astudio yn yr ysgol feddygol (ynghlwm wrth brifysgol) gan gynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn ysbyty ac yn y gymuned.

Mae'r gwahanol fathau o gwrs gradd feddygol yn cynnwys:

 • Cwrs gradd safonol pum mlynedd
 • Cyrsiau sy'n cynnwys blwyddyn gyn-feddygol, ar gyfer ymgeiswyr gyda chymwysterau Safon Uwch nad ydynt yn gymwysterau gwyddonol (neu gymwysterau cyfatebol)
 • Cyrsiau carlam ar gyfer graddedigion (pedair blynedd o hyd)

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle mewn Ysgol Feddygol?

Mae mwyafrif yr ysgolion meddygol yn gofyn am dri chymhwyster Safon uwch gan gynnwys cemeg. Bydd eraill yn derbyn safon UG mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill a gynigir. Mae rhai yn gofyn am gymhwyster Safon Uwch mewn bioleg.

Ymgeiswyr heb gymwysterau Safon Uwch mewn gwyddoniaeth

Ar gyfer ymgeiswyr heb gymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) mewn pynciau gwyddonol, mae'n bosibl gwneud blwyddyn cyn-feddygol ychwanegol mewn rhai prifysgolion. Cwrs rhagarweiniol mewn cemeg, ffiseg a bioleg yw'r flwyddyn gyn-feddygol ac mae'n para 30 wythnos fel arfer.

Ymgeiswyr heb gymwysterau Safon Uwch

Cynigir nifer fach o gyrsiau mynediad sy'n gallu arwain at radd feddygol. Mae derbynioldeb cyrsiau mynediad yn amrywio rhwng ysgolion meddygol ac felly mae'n hanfodol eich bod yn gwirio hyn cyn cychwyn ar gwrs mynediad.

Efallai y bydd angen i ymgeiswyr heb gymwysterau Safon Uwch ond gyda phrofiad bywyd sylweddol gael cymwysterau academaidd a bydd angen cynhyrchu tystiolaeth o'u gallu i ymdopi â gofynion y cwrs y maent yn ymgeisio amdano.

Ymgeiswyr heb radd

Mae ysgolion meddygol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion yn gynyddol. Fel arfer mae angen gradd anrhydedd ddosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ar ymgeiswyr sy'n raddedigion. Mae rhai ysgolion meddygol yn gofyn am raddau mewn pwnc sy'n gysylltiedig gwyddoniaeth, ond nid eraill, felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio gyda'r ysgol feddygol sydd gennych mewn golwg.

Beth fydd ysgolion meddygol yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr?

Mae cael mynediad i ysgol feddygol yn anodd! Byddwch yn cael eich galw am gyfweliad a gofynnir cwestiynau treiddgar i chi am eich cymhelliant, eich gwaith yn yr ysgol, eich hobïau a'ch diddordebau personol, yn ogystal â gorfod cynhyrchu tystiolaeth o'ch cyflawniadau academaidd.

Cwestiwn allweddol fydd eich rhesymau dros ddymuno bod yn feddyg. Dylech hefyd allu dangos profiad gwaith cyflogedig neu waith gwirfoddol perthnasol e.e. gwaith fel staff cynorthwyol mewn ysbyty, gofal nyrsio neu ofal preswyl.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i gyfeiriadau ysbytai lleol a chartrefi preswyl ar-lein, neu yn y llyfr ffôn. Beth am gysylltu â nhw a threfnu profiad gwaith?

Cam 2: Rhaglen sylfaen

Mae hon yn rhaglen dwy flynedd y mae'n rhaid i holl raddedigion meddygol y DU ei dilyn cyn symud ymlaen i hyfforddiant pellach. Mae'n rhaid cwblhau cam 1 yr ysgol feddygol i israddedigion yn gyntaf cyn dechrau ar yr hyfforddiant Sylfaen dwy flynedd.

Byddwch yn cael eich adnabod fel meddyg sylfaen tra byddwch ar y rhaglen hyfforddiant.

Cam 3: Hyfforddiant ar Arbenigedd, Ymarfer Cyffredinol a hyfforddiant Cynhwysfawr

Byddwch yn hyfforddi ac yn arbenigo mewn naill ai ymarfer cyffredinol neu arbenigedd o'ch dewis. Bydd hyd a natur yr hyfforddiant yn dibynnu ar y maes gyrfa/arbenigedd yr ydych yn dymuno gweithio ynddo. Ar ôl cwblhau hyn, gallwch alw eich hun yn Feddyg!

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o ysgolion meddygol yn gofyn am gymhwyster Safon Uwch mewn cemeg, ond bydd eraill yn derbyn Safon UG mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill. Mae rhai yn gofyn am gymwystera Safon Uwch mewn bioleg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Cyrsiau

Os na fydd y cymwysterau academaidd angenrheidiol arferol gennych i wneud gradd mewn meddygaeth, efallai y gallech gael mynediad i'r cwrs drwy gyfrwng:

 • cwrs Mynediad i Feddygaeth.
 • Blwyddyn 'sylfaen' neu 'gyn-glinigol' os nad oes cymhwyster Safon UwchA gennych mewn gwyddoniaeth.

Mae ysgolion meddygol yn gynyddol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion. Fel arfer mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ar ymgeiswyr sy'n raddedigion. Mae rhai ysgolion meddygol yn gofyn am radd mewn pwnc sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth, ond nid eraill, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cadarnhau hynny gyda'ch ysgol feddygol arfaethedig.

Hefyd, mae graddau meddygol byrrach neu rai llwybr carlam ar gael i raddedigion ac maent fel arfer yn para pedair blynedd. Fel arfer, byddai angen gradd gyntaf berthnasol arnoch, er enghraifft, mewn pwnc gwyddoniaeth, er bod rhai prifysgolion yn derbyn graddedigion mewn unrhyw bwnc.

Hyfforddiant

Gallwch hyfforddi mewn arbenigedd (ar ôl i chi gymhwyso i fod yn feddyg) ar sail ran-amser. Gall hyn fod drwy gyfrwng 'Rhaglen Hyfforddiant Llai na Llawn Amser' y GIG lle bo'r myfyrwyr yn gwneud 50-80% o'r rhaglen wythnosol lawn amser arferol.

Opsiynau eraill ar gyfer hyfforddiant rhan-amser yw 'rhannu swydd' a 'rhan-amser parhaol.

Cyllid

Gall myfyrwyr ar gyrsiau prifysgol mewn meddygaeth (a gaiff eu cycdnabod gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol) fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG fel rhan o'u cwrs.

Os cewch eich derbyn ar gyrsiau cymeradwy, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG. Mae amseriad hyn yn dibynnu ar y math o gwrs yr ydych yn ei ddilyn.

1) Cyllid i israddedigion ar gyrsiau safonol pum mlynedd

Mae cael mynediad i'r cyrsiau safonol pum mlynedd yn golygu bod gennych hawl i gael benthyciadau myfyriwr gan Student Finance England ar gyfer cynhaliaeth a ffioedd dysgu ar gyfer y pedair blynedd gyntaf.

O flwyddyn pump ymlaen bydd y ffioedd dysgu yn cael eu talu gan Gynllun Bwrsari i Fyfyrwyr y GIG a byddwch yn gymwys i wneud cais am fwrsari'r GIG ar sail prawf modd i dalu costau cynhaliaeth a benthyciad cynhaliaeth llai gan Student Finance England.

Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad i grant o £1,000 nad yw'n seiliedig ar brawf modd fel rhan o'u dyfarniad Bwrsari'r GIG.

Fodd bynnag, mae'r trefniadau i fyfyrwyr meddygol sy'n raddedigion sydd ar gwrs pum mlynedd yn wahanol. Ni fyddech yn gymwys i gael grant ar gyfer ffioedd dysgu na chostau cynhaliaeth yn y pedair blynedd gyntaf, p'un a ydych wedi cael cyllid yn y gorffennol ai peidio. Fodd bynnag, efallai y gallech wneud cais am fenthyciad cynahliaeth llawn yn seiliedig ar incwm gan Student Finance England.

O bumed flwyddyn yr hyfforddiant, bydd myfyrwyr meddygol sy'n raddedigion yn cael yr un cymroth â myfyrwyr meddygol israddedig (gweler uchod)

2) Cyllid i raddedigion ar gyrsiau carlam

Ar hyn o bryd bydd yn rhaid i chi gyllido'r £3,465 cyntaf o'ch ffioedd dysgu yn y flwyddyn gyntaf. Ym mlynyddoedd dilynol eich cwrs, bydd cynllun Bwrsari y GIG yn talu £3,465 tuag at eich ffioedd dysgu. Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr cymwys yn gallu cael benthyciad drwy'r Cwmni Benthycicadau Myfyrwyr i dalu'r gwahaniaeth rhwng £3,465 a ffioedd dysgu eu prifysgolion, hyd at uchafswm o £9,000.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y manylion cyswllt isod.

Civil Service Jobs

Gwefan www.civilservice.gov.uk/jobs

Skills for Justice

Skills for justice, community safety, armed forces and legal services

Cyfeiriad Distington House, 26 Atlas Way, Sheffield S4 7QQ

Ffôn 0114 2611499

E-bost info@sfjuk.com

Gwefan www.sfjuk.com

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

Northern Ireland Medical and Dental Training Agency (NIMDTA)

Irish enquiries

Cyfeiriad Beechill House, 42 Beechill Road, Belfast BT8 7RL

Ffôn 028 9040 0000

E-bost nimdta@nimdta.gov.uk

Gwefan www.nimdta.gov.uk

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

Ffôn 0161 8557409

E-bost ukcatcustomerservices@pearson.com

Gwefan www.ukcat.ac.uk

Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT)

Ffôn 020 3829 5924

E-bost unitedkingdom@acer.org

Gwefan www.gamsatuk.org

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

BMJ Careers

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4410

E-bost bmjcareershelp@bmj.com

Gwefan www.bmjcareers.com

British Medical Association (BMA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 16 Cromac Place, Cromac Wood, Ormeau Road, Belfast BT7 2JB

Ffôn 028 9026 9666

E-bost BMANorthernIreland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Money 4 MedStudents

Cyfeiriad 24 King's Road, Wimbledon, London SW19 8QN

Ffôn 020 8545 8443

E-bost jkubale@rmbf.org

Gwefan www.money4medstudents.org

British Medical Association (BMA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 14 Queen Street, Edinburgh EH2 1LL

Ffôn 0131 2473000

E-bost BMAScotland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

British Medical Journal (BMJ)

Gwefan www.bmj.com

Getting into Medical School 2014 Entry

Author: Simon Horner Publisher: Trotman

The Essential Guide to Becoming a Doctor

Authors: Adrian Blundell, Richard Harrison, Benjamin W. Turney Publisher: Wiley-Blackwell

Scottish Medical Training (SMT)

Scottish enquiries

E-bost enquiries@scotmt.org.uk

Gwefan www.scotmt.scot.nhs.uk

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Royal College of Pathologists

Cyfeiriad 2 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AF

Ffôn 020 7451 6700

E-bost info@rcpath.org

Gwefan www.rcpath.org

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English