Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae Seiciatregydd yn gwneud nodiadau tra'i fod yn gwrando ar glaf.

 • Seiciatrydd

Seiciatrydd

Cyflwyniad

Meddygon yw seiciatryddion sy'n trin ac yn gofalu am bobl sydd â phroblemau iechyd y meddwl. Byddwch yn delio â phroblemau fel iselder, pyliau o banig, cam-drin cyffuriau ac alcohol, anhwylderau bwyta a salwch meddwl difrifol.

Adwaenir hefyd fel

 • Seiciatrydd Ymgynghorol

Gweithgareddau Gwaith

Os byddwch yn dewis bod yn Seiciatrydd, byddwch yn asesu cleifion sydd â phroblemau iechyd y meddwl, yn gwneud diagnosis ohonynt ac yn eu trin. Gall y problemau hyn fod ar sawl ffurf, gan gynnwys:

 • iselder
 • anhwylderau bwyta
 • pyliau o banig a gorbryder
 • camddefnyddio alcohol a chyffuriau
 • ffobiâu
 • sgitsoffrenia

Byddwch yn defnyddio ystod o dechnegau i asesu'ch cleifion a gwneud diagnosis. Yr un fath â mathau eraill o feddygon, bydd angen i chi ofyn cwestiynau gofalus i'r claf i dynnu gwybodaeth bwysig o'i enau.

Hefyd, mae seiciatryddion yn cydweithio'n agos â phroffesiynolion eraill, megis meddygon teulu a gweithwyr cymdeithasol ym maes iechyd meddwl, i wneud diagnosis - felly rhaid eich bod yn gallu gweithio fel rhan o dîm!

Gellir trin llawer o broblemau ac afiechydon iechyd y meddwl yn dra effeithiol. Oherwydd byddwch yn feddyg cymwysedig, gallwch ragnodi cyffuriau, er bod

sawl math arall o driniaeth.

Mae sawl maes arbenigol (arbenigedd) ym maes seiciatreg, er enghraifft:

 • Mae ar seiciatryddion oedolion cyffredinol angen gwybodaeth eang am faterion a thriniaethau seiciatryddol, er y gallai fod diddordeb arbenigol ganddynt mewn maes fel anhwylderau bwyta neu ddibyniaeth ar gyffuriau.
 • Mae seiciatreg henaint yn ymwneud â'r problemau iechyd meddwl sydd ar rai pobl oedrannus. Mae trin a gofalu am bobl sydd â demensia yn gryn her, er bod y seiciatryddion sy'n gweithio yn y maes hwn yn ymdrin a'r ystod lawn o broblemau seiciatryddol.
 • Mae seiciatreg plant a'r glasoed yn ymwneud â phroblemau deallusol, emosiynol ac ymddygiadol plant o'u geni hyd at oedran gadael yr ysgol. Rhaid i'r seiciatrydd feithrin perthynas agos â'r plentyn a'i deulu. Maent yn ymdrin â materion fel anhwylderau bwyta, problemau ymaddasu i'r ysgol, camddefnyddio alcohol a chyffuriau ac iselder. Mae .
 • seiciatryddion fforensig yn cydweithio â throseddwyr sydd â phroblemau iechyd y meddwl arnyn nhw. Maent yn trin ac yn gofalu am y troseddwyr mewn carchardai yn ogystal ag mewn ysbytai cyffredinol a sieicatryddol. Hefyd, mae seiciatryddion fforensig yn cydweithio â'r llysoedd barn, gan roi cymorth ym maes penderfynu ar faterion fel cyfrifoldeb troseddol.
 • Mae seiciatryddion anableddau dysgu yn trin problemau iechyd meddwl pobl sydd ag anableddau dysgu. Er enghraifft, gallai fod iselder, gorbryder a theimlad o gryn rwystredigaeth ar glaf sydd ag anawsterau dysgu
 • Tra bo angen sgiliauseicotherapi ar bob seiciatrydd, mae rhai'n dewis arbenigo ym maes seicotherapi meddygol. Maent yn asesu ac yn trin pobl sydd, er enghraifft, ag arnynt anhwylderau ymddygiad a phersonoliaeth a phroblemau rhywiol a rhyngbersonol. Maent yn defnyddio triniaethau siarad megis therapi gwybyddol ymddygiadol.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Bydd y rhinweddau personol canlynol o gymorth mawr. Nid oes eu hangen i gyd arnoch o reidrwydd, ond a ydych yn adnabod rhywfaint ohonoch chi'ch hun yma?

 • Ymboeni am bobl - A ydych chi'n ymboeni am y bobl o'ch cwmpas a beth sy'n digwydd iddyn nhw?

 • Meddwl ymchwilgar - A ydych bob amser am gael gwybod rhagor am bethau sydd o ddiddordeb ichi? Ac a ydych chi'n dadansoddi ac yn diweddaru'r wybodaeth sydd gennych eisoes?

 • Diddordeb mewn pobl- A ydych chi'n chwilfrydig am feddyliau a theimladau pobl eraill? A ydych chi'n hoffi pobl eraill ar y cyfan ac yn dangos diddordeb yn y pethau maen nhw'n eu dweud a'u gwneud?

 • Meddwl agored - A ydych chi'n cyd-dynnu'n dda â phobl sydd ag agweddau a chefndir sy'n wahanol iawn i'ch rhai chi? A ydych chi'n gallu gweld pethau o safbwynt pobl eraill?

 • Dychymyg - A ydych chi'n gallu gweld o gwmpas problemau i ddod o hyd i atebion newydd? A ydy pobl yn dod atoch chi am syniadau?

 • Y gallu i ymdopi dan bwysau - Sut ydych chi wedi ymdopi â sefyllfaoedd o bwysau fel nesáu at arholiadau? A ydy hynny'n effeithio'n sylweddol ar eich ymddygiad neu a ydych chi'n gallu ymdopi?

 • Gwaith caled - A ydych chi'n gallu ymdopi â gwaith caled dros gyfnodau maith?
 • Amynedd - A ydych chi'n colli'ch amynedd yn hawdd gyda phobl eraill, neu a ydych chi'n fodlon bwrw ymlaen ar eu cyflymder nhw?

 • Natur benderfynol - Os nad yw pethau'n gywir y tro cyntaf, a ydych chi'n cymryd amser ac yn gwneud ymdrech i ddatrys y peth?
 • Pendantrwydd - A ydych chi'n gwneud penderfyniadau'n weddol hyderus, yn seiliedig ar y pethau rydych chi'n eu gwybod?
 • Gostyngeiddrwydd - A ydych chi'n gyffyrddus yn cydnabod terfynau eich gallu a'ch gwybodaeth, ac yn fodlon gofyn i eraill am gymorth?

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Er mwyn bod yn Seiciatrydd, rhaid i chi hyfforddi'n feddyg yn gyntaf, ac yna arbenigo.

 • Blwyddyn sylfaen 1: £27,146
 • Blwyddyn sylfaen 2: £30,805
 • Doctoriaid sy'n dechrau ar eu hyfforddiant: £37,191 - £47,132
 • Doctoriaid arbenigol: £39,060 - £72,840
 • Mae meddygon ymgynghorol yn ennill £77,913 - £105,042
Oriau'r gwaith Gall oriau gwaith Seiciatryddion Ysbyty fod yn hir ac afreolaidd. Gallant gynnwys gwaith shifft, penwythnos a gwyliau cyhoeddus. Ble y gallwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (mewn ysbytai ac yn y gymuned) a chwmnïau meddygol preifat, y lluoedd arfog, adrannau'r llywodraeth, a sefydliadau ymchwil ac addysgu. Mae cyfleoedd ar gyfer Seiciatryddion yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i seiciatryddion weithio mewn meddygfeydd preifat. Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Hysbysebir y swyddi gwag ar wefan swyddi'r Gwasanaeth Iechyd, mewn cyfnodolion proffesiynol ac ar fyrddau swyddi arbenigol a chyffredinol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Felly, sut mae dod yn Seiciatrydd? Wel, er mwyn dod yn Seiciatrydd, rhaid i chi hyfforddi fel Meddyg yn gyntaf, ac yna arbenigo. Yn gyntaf, bydd angen i chi ddangos eich cymhelliad a dangos bod gennych ddealltwriaeth realistig o ofynion y rôl hon. Mae profiad gwaith, fel cysgodi meddygon a staff gofal iechyd eraill, neu efallai gweithio mewn amgylchedd gofal (fel cartref gofal) yn hanfodol i gael lle mewn ysgol feddygaeth. Mae'n gallu ymddangos yn gymhleth iawn ond, yn syml, rhaid cwblhau tri phrif gam sef:

 • Cam 1 Cwrs Gradd mewn Ysgol Feddygol
 • Cam 2 Rhaglen Sylfaen
 • Cam 3 Hyfforddiant arbenigedd, ymarfer cyffredinol a rhediad
Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Ceisiadau i Ysgolion Meddygol'. Dyma'r tri cham yn fanylach: Cam 1: Ysgol Feddygol i Israddedigion Mae hyn yn cynnwys cyfnod astudio mewn ysgol feddygol (sydd ynghlwm wrth brifysgol) gan gynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn ysbyty a lleoliad cymunedol. Mae'r gwahanol fathau o gyrsiau gradd meddygol yn cynnwys:
 • Cwrs gradd pum mlynedd arferol
 • Cyrsiau sy'n cynnwys blwyddyn gyn-feddygol, i ymgeiswyr gyda chymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) nad ydynt mewn pynciau gwyddoniaeth
 • Cyrsiau carlam i raddedigion (pedair blynedd o hyd)
Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle mewn Ysgol Feddygol? Mae mwyafrif yr ysgolion meddygol yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, ond bydd eraill yn derbyn Safon UG mewn cemeg, gan ddibynnu ar y cymwysterau eraill sy'n cael eu cynnig. Mae rhai'n gofyn am Safon Uwch mewn Bioleg. Ymgeiswyr sydd heb Safon Uwch mewn gwyddoniaeth O ran ymgeiswyr sydd heb bynciau gwyddoniaeth i'w cynnig ar lefel Safon Uwch (neu gyfwerth), mae modd gwneud blwyddyn gyn-feddygol ychwanegol mewn rhai prifysgolion. Mae'r flwyddyn gyn-feddygol yn gwrs rhagarweiniol mewn cemeg, ffiseg a bioleg ac mae fel arfer yn para 30 wythnos. Ymgeiswyr heb Safon Uwch Cynigir nifer fach o gyrsiau mynediad sy'n gallu arwain at radd feddygol. Mae derbynioldeb cyrsiau mynediad yn amrywio rhwng ysgolion meddygol ac felly mae'n hanfodol gwirio hyn cyn dechrau cwrs mynediad. O ran ymgeiswyr sydd heb Safon Uwch ond sydd â phrofiad bywyd sylweddol, efallai bydd angen cymwysterau academaidd arnynt o hyd a bydd angen iddynt gyflwyno tystiolaeth o'u gallu i ymdopi â gofynion y cwrs y maent yn ymgeisio amdano. Ymgeiswyr sydd â gradd Mae mwy a mwy o ysgolion meddygol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion. Fel arfer, mae graddedigion sy'n ymgeisio angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf. Mae rhai ysgolion meddygol yn gofyn bod y radd mewn pwnc sy'n berthnasol i wyddoniaeth, ond nid yw eraill yn gofyn hynny, felly cofiwch holi'r ysgol feddygol y bwriadwch fynd iddi. Am beth fydd ysgolion meddygol yn chwilio mewn ymgeiswyr? Mae'n anodd cael lle mewn ysgol feddygol! Byddwch yn cael eich galw am gyfweliad ac yn wynebu cwestiynau craff am eich cymhelliant, eich gwaith yn yr ysgol, eich hobïau a'ch diddordebau personol, a bydd rhaid ichi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyflawniadau academaidd. Un cwestiwn allweddol fydd eich rhesymau dros ddymuno bod yn feddyg. Dylech hefyd allu arddangos profiad gwaith cyflogedig neu wirfoddol perthnasol e.e. gwaith yn cynorthwyo mewn ysbyty, neu ym maes nyrsio neu ofal preswyl. Gall myfyrwyr ddod o hyd i gyfeiriadau ysbytai a chartrefi preswyl lleol ar-lein, neu yn y llyfr ffôn. Beth am gysylltu â nhw a threfnu ychydig o brofiad gwaith? Cam 2: Rhaglen sylfaen Dyma raglen ddwy flynedd y mae'n rhaid i holl raddedigion meddygol y Deyrnas Unedig ei dilyn cyn symud ymlaen at hyfforddiant pellach. Rhaid eich bod wedi cwblhau hyfforddiant cam 1 ysgol feddygol israddedig cyn dechrau ar y rhaglen sylfaen o ddwy flynedd. Byddwch yn cael eich galw'n feddyg sylfaen tra byddwch ar y rhaglen hyfforddi. Cam 3: Hyfforddiant arbenigedd, ymarfer cyffredinol a rhediad Dyma'r cam pan fyddwch yn cael hyfforddi mewn Seiciatreg ac arbenigo arni. Mae fel arfer yn cymryd 6 blynedd i gwblhau'r cam hwn. Wedi i chi gwblhau hwn, gallwch alw'ch hun yn Seiciatrydd! Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae mwyafrif yr ysgolion meddygol yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, ond bydd eraill yn derbyn Safon UG mewn cemeg, gan ddibynnu ar y cymwysterau eraill sy'n cael eu cynnig. Mae rhai'n mynnu Safon Uwch mewn bioleg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

CyrsiauOs na fydd y cymwysterau angenrheidiol arferol gennych i wneud gradd mewn meddygaeth, efallai y byddech yn medru cael mynediad i'r cwrs drwy gyfrwng:

 • cwrs Mynediad i Feddygaeth.
 • Blwyddyn 'sylfaen' neu 'gyn-glinigol' os nad oes lefel A gennych mewn gwyddoniaeth.

Mae ysgolion meddygol yn croesawu mwyfwy geisiadau gan raddedigion. Fel arfer, mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf ar raddedigion sy'n ymgeisio. Mae rhai ysgolion meddygol yn mynnu bod y radd mewn pwnc sy'n berthnasol i wyddoniaeth, ond nid yw pob ysgol yn mynnu hyn, felly sicrhewch eich bod yn holi'r ysgol feddygol y bwriadwch fynd iddi.

Hefyd, mae graddau meddygol byrrach neu rai llwybr carlam ar gael i raddedigion ac maent fel arfer yn para pedair blynedd. Fel arfer, byddai arnoch angen gradd gyntaf berthnasol, er enghraifft, mewn pwnc gwyddoniaeth, er bod rhai prifysgolion yn derbyn graddedigion mewn unrhyw bwnc.

Hyfforddiant

Gallwch hyfforddi mewn arbenigedd (unwaith y byddwch yn gymwysedig i fod yn feddyg) yn rhan-amser. Gall hyn fod drwy gyfrwng 'Rhaglen Hyfforddiant Llai na Llawn Amser' y GIG lle bo'r myfyrwyr yn gwneud 50 - 80% o'r rhaglen llawn amser wythnosol arferol.

Y dewisiadau eraill am hyfforddiant rhan-amser yw 'rhannu swydd' a 'rhan-amser parhaol'.

Cyllid

Mae'n bosibl y bydd myfyrwyr ar gyrsiau prifysgol mewn meddygaeth (sy'n cael eu cydnabod gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol) yn gymwys am gymorth ariannol gan y GIG yn rhan o'u cwrs.

Os cewch eich derbyn ar gyrsiau cymeradwy, efallai byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG. Mae'r amser y caiff hwn ei ddarparu'n dibynnu ar y math o gwrs rydych yn ei wneud.

1) Cyllid i fyfyrwyr israddedig ar gyrsiau pum mlynedd safonol

Os cewch eich derbyn ar y cyrsiau pum mlynedd safonol, mae gennych yr hawl i gael benthyciadau myfyrwyr gan Student Finance England am gynhaliaeth a ffioedd dysgu yn y pedair blynedd gyntaf.

O'r bumed flwyddyn ymlaen, bydd ffioedd dysgu'n cael eu talu gan Gynllun Bwrsariaeth Myfyrwyr y GIG a byddwch yn gymwys i wneud cais am fwrsariaeth gan y GIG sy'n destun prawf modd, er mwyn talu costau cynhaliaeth a benthyciad cynhaliaeth wedi'i leihau gan Student Finance England.

Mae £1,000 o grant nad yw'n destun prawf modd ar gael hefyd i fyfyrwyr yn rhan o'u dyfarniad Bwrsariaeth y GIG.

Bydd y trefniadau cyllid hyn yn parhau'n berthnasol os ydych yn dechrau'ch astudiaethau ym mlynyddoedd academaidd 2014/15 a 2015/16 (gall prifysgolion godi hyd at fwyafswm o £9,000 mewn ffioedd dysgu yn 2014/15 a 2015/2016).

Fodd bynnag, mae'r trefniadau i fyfyrwyr meddygol graddedig ar gwrs pum mlynedd yn wahanol. Yn ystod pedair blynedd gyntaf y cwrs, ni fyddech yn gymwys i gael benthyciad am ffioedd dysgu na grant cynhaliaeth ni waeth a ydych wedi cael cyllid o'r blaen. Fodd bynnag, efallai byddwch yn gymwys i wneud cais am fenthyciad cynhaliaeth llawn, ar sail incwm, gan Student Finance England.

O bumed flwyddyn yr hyfforddiant, mae myfyrwyr meddygol graddedig yn cael yr un cymorth â myfyrwyr meddygol israddedig (gweler uchod).

2) Cyllid i raddedigion ar gyrsiau carlam

Ar hyn o bryd, bydd rhaid ichi ariannu £3,465 gyntaf eich ffioedd dysgu yn y flwyddyn gyntaf. Ym mlynyddoedd dilynol eich cwrs, bydd cynllun Bwrsariaeth y GIG yn talu £3,465 tuag at eich ffioedd dysgu. Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr cymwys yn gallu cael benthyciad gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i dalu'r gwahaniaeth rhwng £3,465 a ffioedd dysgu eu prifysgolion, hyd at fwyafswm o £9,000.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y manylion cyswllt isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

Ffôn 0161 8557409

E-bost ukcatcustomerservices@pearson.com

Gwefan www.ukcat.ac.uk

Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT)

Ffôn 020 3829 5924

E-bost unitedkingdom@acer.org

Gwefan www.gamsatuk.org

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

BMJ Careers

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4410

E-bost bmjcareershelp@bmj.com

Gwefan www.bmjcareers.com

British Medical Association (BMA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 16 Cromac Place, Cromac Wood, Ormeau Road, Belfast BT7 2JB

Ffôn 028 9026 9666

E-bost BMANorthernIreland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Money 4 MedStudents

Cyfeiriad 24 King's Road, Wimbledon, London SW19 8QN

Ffôn 020 8545 8443

E-bost jkubale@rmbf.org

Gwefan www.money4medstudents.org

British Medical Association (BMA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 14 Queen Street, Edinburgh EH2 1LL

Ffôn 0131 2473000

E-bost BMAScotland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

British Medical Journal (BMJ)

Gwefan www.bmj.com

Getting into Medical School 2014 Entry

Author: Simon Horner Publisher: Trotman

The Essential Guide to Becoming a Doctor

Authors: Adrian Blundell, Richard Harrison, Benjamin W. Turney Publisher: Wiley-Blackwell

Scottish Medical Training (SMT)

Scottish enquiries

E-bost enquiries@scotmt.org.uk

Gwefan www.scotmt.scot.nhs.uk

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Royal College of Psychiatrists

Cyfeiriad 17 Belgrave Square, London SW1X 8PG

Ffôn 020 7235 2351

E-bost reception@rcpsych.ac.uk

Gwefan www.rcpsych.ac.uk

Royal College of Psychiatrists Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 12 Queen Street, Edinburgh EH2 1JE

Ffôn 0131 2202910

E-bost kaddie@scotdiv.rcpsych.ac.uk

Gwefan www.rcpsych.ac.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English