Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, yn gwisgo troswisg, mwgwd a gorchudd gwallt, yn sgrwbio ei ddwylo wrth sinc.

  Sgwrio cyn gwneud llawdriniaeth.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwn, mwgwd a gorchudd dros ei wallt yn gwisgo menyg. Mae dynes sy'n gwisgo troswisg a gorchudd dros ei gwallt yn clymu gwn y dyn.

  Mae'r llawfeddyg yn gwisgo menyg tra bo nyrs sy'n cylchdroi yn clymu ei wisg.

 • Mae'r llawfeddyg a thîm o nyrsys yn gosod lliain dros y claf sy'n gorwedd ar y bwrdd llawdriniaethau.

  Helpu'r nyrsys i roi llieiniau am y claf.

 • Mae'r llawfeddyg sy'n sefyll wrth y bwrdd llawdriniaethau'n pwyntio tuag at offer llawfeddygol sydd ar y troli. Mae nyrs yn gwrando ar y llawfeddyg.

  Rhoi cyfarwyddiadau i'r nyrs sgwrio (ei swydd yw trosglwyddo'r offer llawfeddygol i'r llawfeddyg)

 • Mae nyrs yn gosod golau yn ei le sy'n hongian uwchben y bwrdd llawdriniaethau. Mae'r llawfeddyg a thair nyrs arall yn sefyll wrth ochr y bwrdd llawdriniaethau.

  Goruchwylio'r nyrsys wrth iddynt oleuo golau ar y claf.

 • Mae'r llawfeddyg yn defnyddio fflaim i dorri i mewn i gorff y claf. Mae nyrs yn sefyll yr ochr arall i'r bwrdd llawdriniaethau.

  Gwneud yr endoriad: mae'r llawfeddyg yn defnyddio fflaim i dorri i mewn i gorff y claf.

 • Mae menyw yn gorwedd mewn gwely ysbyty. Mae dyn, yn gwisgo troswisg glas a gorchudd gwallt, yn sefyll wrth ochr y gwely. Mae'n siarad i'r fenyw.

  Siarad â'r claf ar y ward i wirio'r cynnydd y mae'n ei wneud yn sgîl y llawdriniaeth.

 • Llawfeddyg

Llawfeddyg

Cyflwyniad

Mae llawfeddygon yn feddygon sy'n arbenigo mewn gwneud llawdriniaeth ar rannau penodol o'r corff, er mwyn helpu cleifion sydd ag anafiadau, clefydau neu gyflyrau meddygol penodol.

Bydd yn rhaid i chi hyfforddi fel meddyg yn gyntaf, ac yna arbenigo fel llawfeddyg.

Fideo - Karen: Llawfeddyg

Gweithgareddau Gwaith

Mae llawfeddygon yn feddygon sy'n arbenigo mewn gwneud llawdriniaeth ar rannau penodol o'r corff neu i drin anafiadau, clefydau neu gyflyrau penodol.

Dyma'r prif feysydd llawdriniaeth:

Cardiothorasig

Arbenigedd llawfeddygol yw llawfeddygaeth gardiothorasig, sy'n ymdrin â gwneud diagnosis o gyflyrau'r galon, yr ysgyfaint a'r oesoffagws, a'u rheoli. Un arbenigedd bach, cyffrous iawn yw trawsblannu'r galon a'r ysgyfaint, a gyflawnir mewn wyth canolfan arbenigol yn y Deyrnas Unedig.

Y glust, y trwyn a'r gwddf (ENT)

Mae llawfeddygaeth ENT yn arbenigedd amrywiol a diddorol iawn. Mae'n cynnwys mwy o weithdrefnau llawfeddygol ar wahân na'r rhan fwyaf o ddisgyblaethau llawfeddygol eraill gyda'i gilydd! Yn ei hanfod, mae'n ymwneud â helpu pobl gyda phroblemau clyw, arogleuo, blasu a lleferydd.

Cyffredinol

Fel llawfeddyg cyffredinol, byddwch fel arfer yn cyflawni llawdriniaeth yn un o'r meysydd is-arbenigol canlynol, sef gwaith fasgwlaidd, endocrinaidd, oncolegol a gastro-berfeddol.

Llawfeddygaeth nerfol

Mae llawfeddygaeth nerfol yn ymdrin â gwneud diagnosis o salwch, clefydau ac anafiadau sy'n effeithio ar y system nerfol, a'u trin. Mae'n cynnwys rheoli gofal llawfeddygol, anllawfeddygol a dwys cleifion ag anhwylderau sy'n effeithio ar yr ymennydd a'r benglog, yr asgwrn cefn a'r system nerfol, a'u hadsefydlu.

Geneuol a genol-wynebol

Mae llawfeddygaeth eneuol a genol-wynebol yn ymdrin ag amrywiaeth o gyflyrau sy'n effeithio ar y geg, yr ên, yr wyneb a'r gwddf. Gall hyn gynnwys helpu pobl i reoli problemau wynebol, gan gynnwys taflod hollt a thrawma wynebol.

Orthopedig a thrawma

Dyma un o'r arbenigeddau llawfeddygol mwyaf erbyn hyn. Llawfeddygaeth orthopedig, neu orthopedeg, yw'r gangen llawfeddygaeth sy'n ymdrin â chyflyrau yn ymwneud â'r system gyhyr-ysgerbydol (eich esgyrn!). Fel llawfeddyg orthopedig, byddwch yn defnyddio dulliau llawfeddygol ac anllawfeddygol i drin trawma cyhyr-ysgerbydol, anafiadau chwaraeon, clefydau dirywiol, heintiau, tiwmorau, ac anhwylderau genedigol.

Pediatrig

Mae llawfeddygaeth bediatrig yn cynnwys cyflawni llawdriniaeth ar fabanod heb eu geni, babanod, plant, y glasoed, ac oedolion ifanc. Gallech weithio mewn ysbyty plant.

Llawfeddygaeth blastig

Llawfeddygaeth blastig yw'r gangen meddygaeth sy'n arbenigo mewn atgyweirio ac ail-greu meinwe a chroen sydd ar goll neu wedi'i ddifrodi, fel arfer o ganlyniad i lawdriniaeth, salwch, anaf neu annormaledd sy'n bresennol o enedigaeth. Prif nod llawfeddygaeth blastig yw adfer swyddogaeth meinweoedd a chroen i lefel mor normal â phosibl. Mae gwella golwg rhannau o'r corff yn amcan pwysig, ond eilaidd, o lawfeddygaeth blastig.

Wroleg

Wroleg yw'r gangen meddygaeth sy'n canolbwyntio ar glefydau meddygol system llwybr wrinol dynion a menywod, ac organau atgenhedlu dynion.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn llawfeddyg, mae'n rhaid i chi hyfforddi fel Meddyg yn gyntaf. Mae'r un mor bwysig i feddygon allu cyfathrebu'n dda â chleifion, gofalwyr a chydweithwyr, ag ydyw i bwytho clwyf neu ddarllen pelydr X. Nid oes un set benodol o nodweddion sy'n gwneud Meddyg da. Mae meddygaeth yn cynnwys ystod eang o bobl, sy'n gweithio mewn rolau amrywiol iawn. Yn yr un modd ag unrhyw dîm cryf, mae angen pobl sydd â gwahanol alluoedd sy'n ategu ei gilydd. Mae sylwadau gan Feddygon a myfyrwyr yn awgrymu y bydd arnoch angen y nodweddion personol canlynol. Ni fydd arnoch angen pob un ohonynt o reidrwydd, ond ydych chi'n adnabod eich hun yma i ryw raddau?

 • pryder ynghylch pobl - A ydych chi'n pryderu am y bobl o'ch cwmpas a'r hyn sy'n digwydd iddynt?
 • diddordeb mewn pobl - A ydych chi'n meddwl tybed beth mae pobl eraill yn ei feddwl a sut maen nhw'n teimlo? A ydych chi'n hoffi pobl eraill yn gyffredinol ac oes gennych chi ddiddordeb yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud a'i wneud?
 • ymagwedd resymegol - A ydych chi'n awyddus i sefydlu ffeithiau, profi syniadau a chanfod sut mae pethau'n gweithio a pham maen nhw'n mynd o'i le? A ydych chi'n mynd i'r afael â phroblemau mewn ffordd resymegol?
 • meddwl agored - A ydych chi'n cyd-dynnu'n dda â phobl y mae eu hagweddau a'u cefndir yn wahanol iawn i'ch rhai chi? A allwch chi weld pethau o safbwynt pobl eraill?
 • dychymyg - A allwch chi weld y tu hwnt i broblemau i ddarganfod datrysiadau newydd? A yw pobl yn dod atoch chi am syniadau?
 • y gallu i ymdopi â phwysau - Sut rydych chi wedi ymdopi â sefyllfaoedd sy'n achosi straen, fel y cyfnod cyn arholiadau? A yw'n effeithio ar eich ymddygiad yn sylweddol neu ydych chi'n gallu ymdopi ag ef?
 • gwaith caled - A allwch chi ymdopi â gwaith caled dros gyfnodau parhaus?
 • amynedd - A ydych chi'n mynd yn ddiamynedd gyda phobl eraill yn rhwydd, neu ydych chi'n fodlon gweithredu ar eu cyflymder nhw?
 • penderfyniad - Os na fydd rhywbeth yn gweithio y tro cyntaf, a ydych hi'n cymryd amser ac yn gwneud ymdrech i'w ddatrys?
 • Pendantrwydd - A ydych chi'n gwneud penderfyniadau gydag eithaf tipyn o hyder, yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n ei wybod?
 • gostyngeiddrwydd - A ydych chi'n fodlon cydnabod terfynau eich gallu a'ch gwybodaeth, ac yn barod i geisio cymorth gan bobl eraill?

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras a roddir isod.

 • Blwyddyn sylfaen 1: £27,146
 • Blwyddyn sylfaen 2: £31,422
 • Meddygon ar gychwyn hyfforddiant: £37,191 - £47,132
 • Meddygon arbenigol: £39,060 - £72,840
 • Mae Ymgynghorwyr yn ennill £77,913 - £105,042

Oriau gwaith

Gall oriau gwaith Llawfeddyg fod yn hir ac afreolaidd. Gallant gynnwys gwaith sifft, gweithio ar y penwythnos a gweithio ar wyliau cyhoeddus.

Galw

Ceir cystadleuaeth gref am swyddi a dyrchafiad.

Ble allwn i weithio?

Mae ysbytai'r GIG ac ysbytai preifat yn cyflogi Llawfeddygon, mewn ysbytai ledled y Deyrnas Unedig. Mae cyfleoedd ar gael i weithio mewn gwledydd eraill, yn enwedig yn Ewrop.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan swyddi'r GIG, mewn cyfnodolion proffesiynol ac ar hysbysfyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Felly, sut gallwch fod yn llawfeddyg?

Fe all ymddangos yn gymhleth iawn ond, yn ei hanfod, mae tri phrif gam y mae'n rhaid eu cwblhau er mwyn cymhwyso fel llawfeddyg:

 • Cam 1: Cwrs Gradd Ysgol Feddygol
 • Cam 2: Rhaglen Sylfaen
 • Cam 3: Hyfforddiant arbenigol, ymarfer cyffredinol a rhedeg trwodd

Dyma ragor o fanylion am y tri cham:

Cam 1: Ysgol Feddygol Israddedig

Mae hyn yn cynnwys cyfnod astudio mewn ysgol feddygol (sy'n gysylltiedig â phrifysgol) gan gynnwys lleoliadau profiad gwaith mewn ysbyty a lleoliad cymunedol.

Mae'r gwahanol fathau o gwrs gradd meddygol yn cynnwys:

 • Cwrs gradd pum mlynedd safonol
 • Cyrsiau sy'n cynnwys blwyddyn gyn-feddygol, ar gyfer ymgeiswyr sydd â chymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) mewn pynciau nad ydynt yn wyddonol
 • Cyrsiau carlam ar gyfer graddedigion (pedair blynedd)

Pa gymwysterau y mae arnoch eu hangen i gael lle mewn Ysgol Feddygol?

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion meddygol yn gofyn am gymhwyster Safon Uwch mewn cemeg, tra bydd eraill yn derbyn cymhwyster Uwch Gyfrannol mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill sy'n cael eu cynnig. Mae rhai'n mynnu Safon Uwch mewn bioleg.

Ymgeiswyr sydd â chymwysterau Safon Uwch mewn pynciau nad ydynt yn wyddonol

O ran ymgeiswyr nad oes ganddynt bynciau gwyddonol i'w cynnig ar lefel Safon Uwch (neu gyfwerth), mae'n bosibl gwneud blwyddyn gyn-feddygol ychwanegol mewn rhai prifysgolion. Mae'r flwyddyn gyn-feddygol yn gwrs rhagarweiniol mewn cemeg, ffiseg a bioleg, ac mae fel arfer yn para 30 wythnos.

Ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau Safon Uwch

Cynigir nifer fach o gyrsiau mynediad sy'n gallu arwain at radd feddygol. Mae derbynioldeb cyrsiau mynediad yn amrywio rhwng ysgolion meddygol, felly mae'n hanfodol eich bod yn gwirio hyn cyn dechrau cwrs mynediad.

Mae'n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau Safon Uwch, ond sydd â phrofiad bywyd sylweddol, feddu ar gymwysterau academaidd o hyd, a bydd angen iddynt ddarparu tystiolaeth o'u gallu i ymdopi â gofynion y cwrs maen nhw'n ymgeisio ar ei gyfer.

Ymgeiswyr sydd â gradd

Mae mwy a mwy o ysgolion meddygol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion. Fel arfer, bydd angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf ar ymgeiswyr graddedig. Mae rhai ysgolion meddygol yn mynnu bod y radd mewn pwnc cysylltiedig â gwyddoniaeth, ond nid yw hyn yn wir am eraill, felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio gyda'ch ysgol feddygol arfaethedig.

Beth fydd ysgolion meddygol yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr?

Mae'n anodd cael lle mewn ysgol feddygol! Cewch eich galw am gyfweliad a bydd yn rhaid i chi ateb cwestiynau treiddgar am eich ysgogiad, eich gwaith yn yr ysgol, eich hobïau a'ch diddordebau personol, yn ogystal â gorfod dangos tystiolaeth o'ch cyflawniadau academaidd.

Cwestiwn allweddol fydd eich rhesymau dros ddymuno bod yn feddyg. Dylech hefyd allu dangos profiad gwaith taledig neu wirfoddol perthnasol e.e. gwaith cynorthwyol mewn gofal nyrsio neu breswyl.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i gyfeiriadau ysbytai a chartrefi preswyl lleol ar-lein neu yn y llyfr ffôn. Beth am gysylltu â nhw a threfnu ychydig o brofiad gwaith?

Cam 2: Rhaglen sylfaen

Rhaglen dwy flynedd yw hon y mae'n rhaid i'r holl raddedigion meddygol yn y Deyrnas Unedig ei dilyn cyn symud ymlaen i hyfforddiant ychwanegol. Mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau cam 1, sef ysgol feddygol israddedig, cyn dechrau'r hyfforddiant Sylfaen dwy flynedd.

Fe'ch gelwir yn feddyg sylfaen tra'ch bod yn dilyn y rhaglen hyfforddi.

Cam 3: Hyfforddiant arbenigol, ymarfer cyffredinol a rhedeg trwodd

Dyma pryd gallwch hyfforddi ac arbenigo fel llawfeddyg. Pan fyddwch wedi cwblhau hyn, gallwch eich galw'ch hun yn llawfeddyg!

Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'n gofyn i chi.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o ysgolion meddygol yn gofyn am Safon Uwch mewn cemeg, tra bydd eraill yn derbyn cymhwyster Uwch Gyfrannol mewn cemeg, yn dibynnu ar y cymwysterau eraill sy'n cael eu cynnig. Mae rhai'n mynnu Safon Uwch mewn bioleg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau academaidd arferol sydd eu hangen ar gyfer gradd mewn meddygaeth, fe allech gael lle ar y cwrs trwy:

Mae mwy a mwy o ysgolion meddygol yn croesawu ceisiadau gan raddedigion. Fel arfer, bydd angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf ar ymgeiswyr sy'n raddedigion. Mae rhai ysgolion meddygol yn mynnu bod y radd mewn pwnc cysylltiedig â gwyddoniaeth, ond nid pob un, felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio gyda'ch ysgol feddygol arfaethedig.

Ceir graddau meddygol byrrach neu lwybr carlam hefyd, sydd fel arfer yn para pedair blynedd, ar gyfer graddedigion. Fel arfer, byddai angen gradd gyntaf berthnasol arnoch, er enghraifft, mewn pwnc gwyddonol, er bod rhai prifysgolion yn derbyn graddedigion mewn unrhyw bwnc.

Hyfforddiant

Gallwch hyfforddi mewn arbenigedd (pan fyddwch wedi cymhwyso fel meddyg) ar sail ran-amser. Gall hyn fod trwy 'Raglen Hyfforddiant Llai nag Amser Llawn' y GIG, sy'n golygu bod myfyrwyr yn gwneud 50-80% o'r rhaglen wythnosol amser llawn arferol.

Dewisiadau eraill ar gyfer hyfforddiant rhan-amser yw 'rhannu swydd' a 'rhan-amser parhaol'.

Cyllid

Gallai myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau prifysgol mewn meddygaeth (a gydnabyddir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol) fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG yn rhan o'u cwrs.

Os cewch eich derbyn ar gyrsiau cymeradwy, fe allech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y GIG. Bydd amseriad hyn yn dibynnu ar y math o gwrs rydych chi'n ei ddilyn.

1) Cyllid ar gyfer myfyrwyr israddedig sy'n dilyn cyrsiau pum mlynedd safonol

Mae cael eich derbyn ar y cyrsiau pum mlynedd safonol yn golygu bod gennych hawl i gael benthyciadau myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr ar gyfer cynhaliaeth a ffioedd dysgu yn ystod y pedair blynedd cyntaf.

O flwyddyn pump ymlaen, telir y ffioedd dysgu gan Gynllun Bwrsariaeth Myfyrwyr y GIG a byddwch yn gymwys i wneud cais am fwrsariaeth y GIG â phrawf modd i dalu am gostau cynhaliaeth a benthyciad cynhaliaeth llai gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr.

Gall myfyrwyr hefyd gael mynediad at grant heb brawf modd o £1,000 yn rhan o'u dyfarniad Bwrsariaeth y GIG.

Bydd y trefniadau cyllid hyn yn parhau i fod yn gymwys os ydych yn dechrau eich astudiaethau ym mlynyddoedd academaidd 2014/15 a 2015/16 (gall prifysgolion godi ffioedd dysgu o hyd at £9,000 yn 2014/15 a 2015/2016).

Fodd bynnag, mae'r trefniadau ar gyfer myfyrwyr meddygol graddedig sy'n dilyn cwrs pum mlynedd yn wahanol. Yn ystod pedair blynedd cyntaf y cwrs, ni fyddech yn gymwys i gael benthyciad ar gyfer ffioedd dysgu na grant cynhaliaeth ni waeth a ydych chi wedi derbyn cyllid yn flaenorol ai peidio. Fodd bynnag, fe allai fod yn bosibl i chi wneud cais am fenthyciad cynhaliaeth llawn, seiliedig ar incwm, gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr.

O flwyddyn pump yr hyfforddiant ymlaen, bydd myfyrwyr meddygol graddedig yn cael yr un cymorth â myfyrwyr meddygol israddedig (gweler uchod).

2) Cyllid ar gyfer graddedigion ar gyrsiau carlam

Ar hyn o bryd, bydd yn rhaid i chi ariannu £3,465 cyntaf eich ffioedd dysgu yn y flwyddyn gyntaf. Yn ystod blynyddoedd dilynol eich cwrs, bydd Cynllun Bwrsariaeth y GIG yn talu £3,465 tuag at eich ffioedd dysgu. Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr cymwys yn gallu cael benthyciad gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr i dalu am y gwahaniaeth rhwng £3,465 a ffioedd dysgu eu prifysgolion, hyd at ffi uchaf o £9,000.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae sefydliadau proffesiynol yn cyflawni'r rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

Northern Ireland Medical and Dental Training Agency (NIMDTA)

Irish enquiries

Cyfeiriad Beechill House, 42 Beechill Road, Belfast BT8 7RL

Ffôn 028 9040 0000

E-bost nimdta@nimdta.gov.uk

Gwefan www.nimdta.gov.uk

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

Ffôn 0161 8557409

E-bost ukcatcustomerservices@pearson.com

Gwefan www.ukcat.ac.uk

Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT)

Ffôn 020 3829 5924

E-bost unitedkingdom@acer.org

Gwefan www.gamsatuk.org

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

BMJ Careers

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4410

E-bost bmjcareershelp@bmj.com

Gwefan www.bmjcareers.com

British Medical Association (BMA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 16 Cromac Place, Cromac Wood, Ormeau Road, Belfast BT7 2JB

Ffôn 028 9026 9666

E-bost BMANorthernIreland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Money 4 MedStudents

Cyfeiriad 24 King's Road, Wimbledon, London SW19 8QN

Ffôn 020 8545 8443

E-bost jkubale@rmbf.org

Gwefan www.money4medstudents.org

British Medical Association (BMA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 14 Queen Street, Edinburgh EH2 1LL

Ffôn 0131 2473000

E-bost BMAScotland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

General Medical Council (GMC)

Cyfeiriad 3 Hardman Street, Manchester M3 3AW

Ffôn 0161 9236602

E-bost gmc@gmc-uk.org

Gwefan www.gmc-uk.org

General Medical Council (GMC Scotland)

Scottish enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, The Tun, 4 Jackson's Entry, Edinburgh EH8 8PJ

Ffôn 0131 5258700

E-bost gmcscotland@gmc-uk.org

Gwefan www.gmc-uk.org

British Medical Journal (BMJ)

Gwefan www.bmj.com

Getting into Medical School 2014 Entry

Author: Simon Horner Publisher: Trotman

The Essential Guide to Becoming a Doctor

Authors: Adrian Blundell, Richard Harrison, Benjamin W. Turney Publisher: Wiley-Blackwell

Scottish Medical Training (SMT)

Scottish enquiries

E-bost enquiries@scotmt.org.uk

Gwefan www.scotmt.scot.nhs.uk

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

Royal College of Surgeons of England (RCS)

Cyfeiriad 35-43 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3PE

Ffôn 020 7405 3474

E-bost careers@rcseng.ac.uk

Gwefan www.rcseng.ac.uk

Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSEd)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Nicolson Street, Edinburgh EH8 9DW

Ffôn 0131 5271600

E-bost mail@rcsed.ac.uk

Gwefan www.rcsed.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English