Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg swyddfa yn craffu ar dudalen mewn ffolder llawn dogfennau papur. Mae'n defnyddio cyfrifiannell.

  Gwirio pa mor gywir yw'r ffigyrau a roddodd yr awdurdod lleol i'r ysgol.

 • Mae dyn yn sefyll y tu allan, nesaf at wal, yn pwyntio at olau sgwar sydd wedi ei osod ar wal. Mae menyw yn sefyll nesaf ato, yn gwneud nodiadau ar lyfr nodiadau.

  Cydweithio â'r gofalwr i edrych ar broblemau sy'n ymwneud ag adeilad ysgol newydd.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio system gwybodaeth rheoli cyfrifiadurol i recodrio gwybodaeth ariannol a phersonél.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn ac yn craffu ar ddogfen bapur printiedig.

  Trafod dros y ffôn gyda'r cyflenwyr i gael gwerth am arian.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn dal ffolder agored. Mae menyw arall yn sefyll nesaf ati, yn dal taflen bapur. Maent yn siarad ac yn edrych ar rhywbeth ar y daflen bapur. Mae bwlch agored yn y wal y tu ôl iddynt.

  Trafod gwaith gydag ysgrifenyddes yr ysgol.

 • Rheolwr Ysgol Fusnes

Rheolwr Busnes Ysgolion

Cyflwyniad

Mae rheolwyr busnes ysgolion yn gyfrifol am y systemau ariannol a chymorth mewn ysgolion. Maent fel arfer yn rheoli ac yn goruchwylio staff gweinyddu, cymorth a chynnal a chadw. Maent hefyd yn gysylltiedig â chynllunio strategol ar dimau arweinyddiaeth ysgolion, ac yn penderfynu sut y bydd arian yn cael ei wario yn y dyfodol. Maent yn sicrhau bod yr ysgol yn gweithio o fewn ei chyllideb flynyddol.

Adwaenir hefyd fel

 • Bwrsar, Ysgol
 • Rheolwr Busnes, Ysgol
 • Bwrsar

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwyr Busnes Ysgolion, byddwch yn darparu a rheoli swyddogaethau ariannol, gweinyddol, adnoddau dynol a chefnogi sydd eu hangen ar gyfer rhedeg ysgol yn effeithiol. Byddwch yn cael eich adnabod fel Bwrsar Ysgol hefyd.

Chi fydd yn rheoli cyllid ysgolion. Byddwch yn cadw trac o'r hyn sydd wedi ei wario a faint o arian sy'n weddill. Mae'n rhaid i chi sicrhau fod yr ysgol a'r Llywodraethwyr yn cwrdd â'r angen i gael cynllun rheolaeth ariannol ddiogel a chryf yn ei le. Gelwir hyn yn Safon Gwerth Ariannol Ysgolion.

Ar ddiwedd pob blwyddyn, byddwch yn gyfrifol am baratoi datganiadau rheolaidd sy'n dangos cofnod cywir a chyflawn o drafodion ariannol. Byddwch hefyd yn ymwneud â chynllunio faint o arian bydd ei angen a sut y caiff ei wario yn y dyfodol.

Mae gan Reolwyr Busnes Ysgolion gyfrifoldeb cyffredinol dros systemau rheoli gwybodaeth gyfrifiadurol. Byddwch yn sicrhau eu bod yn cynnwys gwybodaeth gywir ynghylch cyllid, cyflogres a gwybodaeth disgyblion neu fyfyrwyr, er gall y wybodaeth hon gael ei gasglu a'i grynhoi gan staff gweinyddol.

Byddwch yn sicrhau fod ysgolion yn cydymffurfio gyda chyfreithiau megis deddfwriaeth cyflogaeth a rheoliadau iechyd a diogelwch. Gallwch fod yn gyfrifol am yswiriant ysgol a chyswllt gyda'r gymuned.

Fel rheol, mewn ysgolion mwy, bydd Rheolwyr Busnes yn gyfrifol am recriwtio, rheoli, datblygu, a goruchwylio staff gweinyddol, cefnogol, a chynnal a chadw megis Gofalwyr, Goruchwylwyr Amser Cinio, Derbynwyr, ac Ysgrifenyddion.

Byddwch yn crynhoi adroddiadau ac ystadegau ar gyfer yr awdurdod lleol a/neu Lywodraethwyr Ysgol, ac yn rhoi cyflwyniadau a chyngor ariannol mewn cyfarfodydd.

Byddwch yn gyfrifol am drafnidiaeth a chontractau arlwyo a chynnal a chadw a datblygu adeiladau ysgol, tir a systemau cyfrifiadur gweinyddol, a gallant ddewis, cyd-gysylltu gyda, a thalu, contractwyr.

Chi hefyd fydd yn gyfrifol am brynu offer a chyflenwadau, ac am sicrhau fod biliau yn cael eu talu. Byddwch yn sicrhau gwerth am arian ar gyfer holl wasanaethau a chyflenwadau ysgol.

Mae nifer ohonynt yn gweithio mewn un ysgol yn unig. Mae ysgolion llai weithiau yn rhannu gwasanaethau Rheolwr Busnes/Bwrsar.

Mewn ysgolion cynradd bach, efallai y byddwch yn cyfuno rôl Bwrsar/Rheolwr Busnes gyda rôl Ysgrifennydd Ysgol a derbynnydd. Yn yr achos yma, efallai byddwch yn gyfrifol dros gymorth cyntaf, trefnu cyfarfodydd gyda rhieni, ac ysgrifennu newyddlenni, er enghraifft.

Mewn ysgolion annibynnol a rhai ysgolion y wladwriaeth, byddwch yn paratoi talebau ar gyfer ffioedd dysgu a chasglu taliadau wrth rieni. Mewn ysgolion annibynnol, gallwch hefyd dalu treth a chyflog staff, gweinyddu pensiynau a chynghori Llywodraethwyr yr Ysgol ar fuddsoddi arian a marchnata.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Busnes Ysgol, dylech feddu ar:

 • sgiliau rheoli ac arwain
 • sgiliau a chymwyseddau da yn ymwneud â rheolaeth ariannol
 • sgiliau datrys problemau
 • sgiliau trafod
 • dull rhagweithiol a blaengar
 • sgiliau TG
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
 • sgiliau rhyngbersonol

Bydd angen i chi fod yn drefnus iawn, yn bendant, yn gadarn ac yn hyblyg.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Amcangyfrif yw'r cyfraddau tâl a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £37,000 - £44,500
 • Gyda phrofiad: £50,000 - £57,500
 • Mae Uwch Reolwyr Ysgolion Busnes yn ennill £62,000 - £69,000

Oriau gwaith

Bydd eich oriau gwaith yn seiliedig ar oriau swyddfa. Yn ogystal, gallai fod angen gwneud rhywfaint o waith gyda'r nos ac ar benwythnosau, er enghraifft, i fynychu cyfarfodydd Llywodraethwyr, neu weithgareddau eraill yn yr ysgol.

Ble gallwn i weithio?

Y cyflogwyr yw pob math o ysgolion cynradd ac uwchradd, yn cynnwys academïau, ysgolion annibynnol a cholegau chweched dosbarth.

Mae cyfleoedd ar gael ar gyfer Rheolwyr Busnes a Bwrsariaid ysgolion mewn dinasoedd, trefi ac ardaloedd gwledig ar draws y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag ar gyfer Rheolwyr Busnes a Bwrsariaid ysgolion yn cael eu hysbysebu ar wefan Cymdeithas Genedlaethol Rheolaeth Busnes Ysgolion.

Maent hefyd yn cael eu hysbysebu ar fyrddau swyddi, ar wefannau fel LGJobs a Chymdeithas Annibynnol Bwrsariaid Ysgolion, ar ran gwefannau ysgolion, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol a chyfnodolion, ar Universal Jobmatch ac yn Y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae sawl llwybr gwahanol ar gyfer yr yrfa hon. Mae rhai Bwrsariaid/Rheolwyr Busnes wedi gweithio fel Ysgrifenyddion Ysgol neu Gynorthwywyr Gweinyddol. Mae eraill yn dechrau ar ôl meithrin sgiliau ym maes < G ID="227">adnoddau dynol neu gyllid. Mae gan rai gymwysterau cyfrifo. I baratoi ar gyfer yr yrfa hon, dewiswch astudiaethau busnes, economeg, a mathemateg yn eich TGAU a'ch Safon Uwch. Mae cyrsiau cyfrifo a chyfrifiadureg yn ddefnyddiol hefyd. Bydd nifer o Reolwyr Busnes Ysgol yn astudio ar gyfer tystysgrif rheoli busnes ysgol (CBSM). Mae'r diploma rheoli busnes ysgol (DSBM) wedi ei anelu at Reolwyr Busnes/Bwrsariaid Ysgol profiadol a deiliaid y CSBM. Mae diploma uwch hefyd yn cael ei chynnig, a cheir rhaglen cyfarwyddwr busnes ysgol.

Mae'r dystysgrif adrodd ariannol ar gyfer academïau ar gyfer Rheolwyr Busnes. Mae'r rhaglen wedi ei hachredu gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu (CIPFA).

Mae rhai Rheolwyr Busnes yn astudio am radd meistr mewn gweinyddu busnes (MBA). Gradd dosbarth cyntaf yw'r gofyniad derbyn fel arfer, ond bydd dysgu ymarferol a phrofiad yn cael eu hystyried.

Mae Cymdeithas Annibynnol Bwrsariaid Ysgolion (ISBA) yn cynnig cwrs bwrsar newydd dros ddau ddiwrnod. Cynhelir y cwrs bob blwyddyn ym mis Tachwedd, ac mae'n cynnig cyflwyniad i waith bwrsar o fewn ysgol annibynnol. Mae'n cymryd rhwng 18-24 mis i gwblhau'r brentisiaeth lefel 4 i fod yn weithiwr busnes ysgol. Ar ôl ei gwblhau, gallech ddod yn aelod o'r Sefydliad dros Arwain Busnes Ysgolion (ISBL).

Dilyniant

Mae rhai Rheolwyr Busnes/Bwrsariaid yn gwneud cynnydd trwy symud i ysgolion mwy a derbyn mwy o gyfrifoldeb. Mae llawer ohonynt yn aelodau o uwch dîm arwain yr ysgol.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon wedi ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau wedi eu treulio neu heb eu treulio, rhybuddion neu geryddon, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, pan fyddwch ond yn gorfod datgelu gwybodaeth am gollfarnau heb eu treulio os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Ar gyfer gwneud cwrs gradd mewn pwnc busnes neu gyfrifyddu neu i gofrestru gyda chorff cyfrifyddu siartredig, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu'n uwch mewn 2/3 pwnc arall
 • TGAU Saesneg a mathemateg (gradd C/4 neu'n uwch)

Mae cymwysterau amgen i Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymhwyster BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu bydd angen eich bod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg a hyfforddiant, heblaw eu bod yn gallu dangos fod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sawl person yn cael mynediad wedi cael profiad, er enghraifft, bancio, cyllid, cyfrifyddu, gweinyddu, neu reoli gwesty. Mae eraill yn cael mynediad drwy sgiliau a ennillwyd fel ysgrifenydd/esau ysgol neu gynorthwywyr gweinyddol.

Mae cydnabyddiaeth gynyddol o werth rheolwyr busnes/bwrsariaid ysgol, gan fod gan ysgolion fwy o hunan-lywodreath dros eu cyllidau ac adnoddau.

Cyrsiau

Mae Cymdeithas Genedlaethol Rheolaeth Busnes Ysgol (NASBM) yn cynnig dewis eang o weithdai a chyrsiau hyfforddi er mwyn cefnogi swydd rheolwr busnes yr ysgol.

Mae NASBM hefyd yn cynnig cyrsiau byr: Rhaglen Ymsefydlu a Rhaglen Datblygu.

Mae Coleg Cenedlaethol ar gyfer Dysgu ac Arweinyddiaeth (a adnabyddir fel y Coleg Cenedlaethol) yn cynnig y Dystysgrif, Diploma a Diploma Uwch o Reolaeth Busnes Ysgol. Gall y rhain gael eu hastudio arlein, gyda rhywfaint o fynychu'r coleg. Mae gan y Coleg Cenedlaethol hefyd gasgliad o raglenni ar gyfer cynnydd i swydd rheolwr busnes ysgol.

Cyrsiau mynediad

Os nad yw'r cymwysterau perthnasol gyda chi i gael mynediad i'r gradd neu'r HND cwrs y dewisoch, gall cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau yma wedi'u cynllunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda'r colegau unigol.

Ystadegau

 • Mae 12% o bobl mewn galwedigaethau megis rheolwr busnes ysgol/bwrsar yn gweithio rhan amser.
 • mae gan 26% oriau hyblyg.
 • Mae 5% o'r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau yn uchel yn eu proffesiynau.

Cymdeithas Genedlaethol Rheoli Busnes Ysgol yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

National Association of School Business Management (NASBM)

Cyfeiriad First Floor Offices, 140 Wood Street, Rugby, Warwickshire CV21 2SP

Ffôn 01788 573300

E-bost info@nasbm.co.uk

Gwefan www.nasbm.co.uk

National College for Teaching and Leadership

Ffôn 0845 6090009

E-bost college.enquiries@bt.com

Gwefan www.education.gov.uk/nationalcollege

Independent Schools' Bursars Association (ISBA)

Cyfeiriad Bluett House, Unit 11-12 Manor Farm, Cliddesden, nr Basingstoke, Hampshire RG25 2JB

Ffôn 01256 330369

E-bost office@theisba.org.uk

Gwefan www.theisba.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Local Government Careers in Wales

Gwefan www.lgcareerswales.org.uk

Welsh Local Government Association

E-bost enquiry@wlga.gov.uk

Gwefan www.wlga.gov.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English