Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, yn gwisgo cot labordy wen, yn defnyddio darn o offer mewn labordy.

  Pwyso sampl.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen yn sefyll mewn labordy. Mae e'n defnyddio cyfrifiadur. Mae offer i'w gweld wrth ei ochr.

  Gosod offer cyfrifiadurol i wneud gorchwylion rheolaidd i reoli'r ansawdd.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen yn sefyll wrth ymyl bwrdd mewn labordy. Mae'n edrych ar ddalen o bapur â dwy res o bast dannedd arni. Hefyd, mae yna boteli ar y bwrdd.

  Blasu'r past dannedd i weld pa flas ydyw.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen yn penglinio rhwng dwy res o silffoedd. Mae blychau cochion ar bob un o'r silffoedd. Mae'n cymryd rhywbeth bach allan o un o'r blychau.

  Mae llwythi gwahanol o samplau yn cael eu cadw yn y siop a'u dewis pan fydd eu hangen.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen yn eistedd wrth ddesg. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i wneud dadansoddiad ystadegol.

 • Mae dyn sy'n gwisgo cot labordy wen wrth ymyl bwrdd. Mae wedi rhoi dwy res o bast dannedd ar hyd dalen wen o bapur sydd wedi'i gosod ar y bwrdd. Hefyd, mae poteli o wahanol feintiau ar y ford.

  Cynnal arolygiad gweledol o bast dannedd gwahanol.

 • Technegydd Ansawdd

Technegydd Ansawdd

Cyflwyniad

Fel Technegydd Ansawdd, byddwch yn sicrhau bod cynnyrch yn cwrdd â safonau ansawdd a diogelwch. Er mwyn gwneud hyn, byddwch yn mesur a phwyso cynnyrch, yn archwilio samplau ac yn defnyddio peiriannau i'w profi.

Gallech weithio mewn ystod eang o ddiwydiannau, yn cynnwys bwyd a diod, deunyddiau fferyllol ac electroneg.

Adwaenir hefyd fel

 • Canfyddwr Namau
 • Rheolwr Ansawdd
 • Technegydd Sicrhau Ansawdd
 • Technegydd Sicrhau Ansawdd

Fideo - Sarah: Technegydd Ansawdd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegydd Ansawdd, byddwch yn sicrhau bod cynnyrch yn cwrdd â safonau ansawdd a diogelwch.

Byddwch yn gwneud hyn trwy fesur a phwyso cynhyrchion, archwilio samplau a defnyddio peiriannau i'w profi. Gallech fod yn gweithio mewn ffatri, labordy, gweithdy neu swyddfa. Byddwch yn ymweld â llawr y ffatri er mwyn cymryd samplau o gynhyrchion ac arolygu cynhyrchu, a thrafod unrhyw broblemau gyda chydweithwyr.

Mae Technegwyr Ansawdd hefyd yn arolygu cynnyrch a brynwyd gan eu cwmni. Byddwch yn cynnal cofnodion o berfformiad cyflenwyr ac yn gwirio a phrofi samplau o gynnyrch yn rheolaidd.

Mae’r dulliau profi y byddwch yn eu defnyddio yn amrywio, yn dibynnu ar y math o gynnyrch rydych yn gweithio ag ef. Er enghraifft, yn y diwydiant prosesu bwyd, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod cynnyrch yn cwrdd â safonau diogelwch a maetheg. Mewn cwmni fferyllol, gallech fod yn profi diogelwch a phurdeb cyffuriau.

Byddwch yn gwneud arolygiadau gweledol gyda’r llygad noeth neu gallech fod yn defnyddio offer technegol, megismicrosgopau. Gall profion pellach fod yn angenrheidiol, yn cynnwys pwyso a mesur.

Bydd yn rhaid i chi gadw cofnod o’r holl brofion rydych wedi’u gwneud ac mae'n bosibl y bydd angen i chi ysgrifennu adroddiad i arddangos eich canfyddiadau ac efallai gyflwyno'r canlyniadau i eraill.

Os oes problem, bydd yn rhaid i chi gyfarfod â staff cynhyrchu er mwyn datgelu'r hyn sy’n achosi’r broblem a phenderfynu os oes angen newid prosesau presennol o gwbl. Efallai y byddwch yn rhoi argymellion ar gyfer gwella.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dechnegydd Ansawdd, bydd angen i chi:

 • fod yn sylwgar
 • fod yn dda iawn yn talu sylw i fanylion
 • fod yn amyneddgar am fod rhai profion yn gymhleth ac yn cymryd amser hir i'w cwblhau
 • gael dull rhesymegol, trefnus o wneud eich gwaith
 • fod yn gywir wrth gymryd mesuriadau a chofnodi ffigurau
 • gael sgiliau rhif da, er enghraifft, i fesur a phwyso samplau, neu efallai i ddeall a defnyddio ystadegau
 • gael sgiliau cyfrifiadurol da i ddadansoddi, cadw ac arddangos canlyniadau profion ar gyfrifiaduron
 • gael doethineb a disgresiwn i ddangos problemau i weithwyr cynhyrchu
 • gael sgiliau cyfathrebu da i ysgogi eraill i wella ansawdd eu gwaith, yn ogystal ag esbonio eich canfyddiadau'n glir i bobl eraill
 • gael sgiliau rhyngbersonol da i ddod ymlaen gyda phobl o bob oed a chefndir
 • gael sgiliau ysgrifennu adroddiadau

Yn dibynnu ar y maes yr ydych yn gweithio ynddo, gall fod angen y gallu hefyd i ddefnyddio offer technegol, er enghraifft, microsgopau a pheiriannau profi awtomataidd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £21,500 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £26,500
 • Gall Uwch Dechnegydd Ansawdd ennill £29,500 - £32,000

Oriau gwaith

Fel Technegydd Ansawdd, byddwch fel arfer yn gweithio 39 awr yr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai bydd angen gwneud gwaith shifft, gan gynnwys gwaith ar y penwythnos, mewn rhai amgylcheddau cynhyrchu.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau mewn peirianneg, electroneg, bwyd a diod, deunyddiau fferyllol a thecstilau.

Mae cyfleoedd yn codi i Dechnegwyr Ansawdd gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi sy’n targedu pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/quality-assurance/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Mae'n bosibl dechrau a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd, Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Gradd.

Mae gan lawer o Dechnegwyr Ansawdd brofiad gwaith blaenorol mewn diwydiant gweithgynhyrchu perthnasol. Fodd bynnag, mae'n bosibl dechrau mewn swydd dan hyfforddiant neu Gynorthwyydd Rheoli Ansawdd, gyda hyfforddiant yn y gwaith.

Hyfforddiant

Mae rhai swyddi rheoli ansawdd yn galw am hyfforddiant yn y gwaith yn unig.

Mae'r Sefydliad Ansawdd Siartredig (CQI) yn cynnig nifer o gyrsiau sy'n ymwneud ag ansawdd. Gall cyrsiau gael eu hastudio trwy ddysgu o bell neu'n rhan-amser, gyda'r nos. Gall y CQI ddarparu rhestr o ganolfannau addysg sydd wedi'u cymeradwyo.

Gall hefyd fod yn bosibl gweithio tuag at dystysgrifau a diplomâu mewn technegau gwella busnes (gwella ansawdd).

Dilyniant

Mae'n bosib camu ymlaen i swydd Rheoli Ansawdd. Mae rheolwyr ansawdd yn debygol o fod angen gradd neu gymhwyster cenedlaethol uwch, neu fod yn aelodau o gorff proffesiynol.

Mae nifer o gyrsiau gradd arbenigol a nifer o gyrsiau ôl-raddedig ar agweddau ar reoli ansawdd ar gael.

Gall aelodau CQI gymryd rhan yn eu cynllun datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

Cymwysterau

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol i ddod yn Dechnegydd Ansawdd.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch-brentisiaeth, bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf dwy Safon Uwch arnoch, neu Uwch Brentisiaeth.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch fel arfer.

Gallai rhai cyflogwyr ofyn am 4 TGAU ar radd C/4 neu'n uwch, yn cynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth, technoleg neu beirianneg.

Gan ddibynnu ar lefel dechnegol y gwaith, mae'n well gan rai cyflogwyr bod gan ymgeiswyr gymwysterau uwch, er enghraifft, Safon Uwch neu gymwysterau cenedlaethol uwch.

Ar gyfer rhai swyddi, efallai y bydd gofyn am radd neu hyd yn oed gymhwyster ôl-raddedig, fel arfer mewn pwnc gwyddoniaeth neu beirianneg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'n well gan lawer o gyflogwyr bobl â phrofiad o wneud penderfyniadau cynhyrchu, neu roi cyfarwyddiadau ar lawr y siop, mewn diwydiant cynhyrchu.

Cyrsiau

Mae nifer o ganolfannau ar draws y wlad yn cynnig cymwysterau'r Sefydliad Ansawdd Siartredig (CQI) trwy ddysgu o bell. Mae rhestr o ddarparwyr ar gael gan y CQI.

Ystadegau

 • Mae 2% o bobl mewn galwedigaethau fel arolygydd rheoli ansawdd yn hunangyflogedig.
 • Mae 7% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 10% oriau hyblyg.
 • Mae 5% o'r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau yn uchel yn eu proffesiynau.

Am fwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y cysylltiadau isod.

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Chartered Quality Institute (CQI)

Cyfeiriad 2nd Floor North, Chancery Exchange, 10 Furnival Street, London EC4A 1AB

Ffôn 020 7245 6722

E-bost info@thecqi.org

Gwefan www.thecqi.org

Quality Management and Training (QM&T)

Cyfeiriad PO Box 172, Guildford, Surrey GU2 7FN

Ffôn 01483 453511

E-bost info@qmt.co.uk

Gwefan www.qmt.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English