Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ford hir ac yn edrych ar ryw ddogfennau papur.

  Cydosod deunydd wedi ei argraffu yn erbyn llawysgrif gwreiddiol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu mewn llyfryn nodiadau. Mae llyfer agored ar y bwrdd nesaf ato.

  Marcio cywiriadau ar lawysgrif.

 • Mae dyn yn sefyll mewn swyddfa, yn wynebu ffenestr. Mae'n dal darn o bapur tryloyw gyda phrint arno i fyny yn erbyn y ffenestr.

  Gwirio ansawdd cysodi.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych ar lyfr agored. Mae dyn arall yn sefyll nesaf ato, hefyd yn edrych ar y llyfr.

  Gweithio gyda golygydd copi.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych ar rhai dogfennau papur.

  Gwneud gwiriadau terfynol ar ansawdd print.

 • Darllenydd Proflenni

Darllenydd Proflenni

Cyflwyniad

Mae darllenwyr proflenni'n gwirio cyhoeddiadau am gamgymeriadau cyn iddynt fynd i gael eu hargraffu neu ymddangos ar-lein. Maent yn nodi ble y mae'r camgymeriadau, er enghraifft, yn y sillafu, gramadeg a'r atalnodi. Fel arfer, maent yn gweithio ar eu pennau eu hunain ac yn aml o'u cartrefi.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Darllenydd Proflenni, byddwch yn gweithio ar ystod eang o ddeunyddiau, gan gynnwys llyfrau, cylchgronau, taflenni gwybodaeth, adroddiadau, gwefannau a chyfnodolion academaidd.

Byddai gwaith Awdur yn dod i'ch llaw yn draddodiadol ar ôl golygu'r copi a'i gysodi. Yna, byddwch yn gwirio proflenni o'r tudalennau yn erbyn y fersiwn a olygwyd air am air, gan sicrhau bod y cysodwr wedi dilyn nodiadau golygydd y copi'n gywir.

Fodd bynnag, erbyn hyn mae darllen proflenni yn aml yn 'ddall' sy'n golygu nad oes fersiwn wedi'i golygu gennych i gymharu'r testun â hi. Yn aml, byddwch yn defnyddio nodiadau safonol arbennig yn y testun ac wrth ymylon tudalennau i ddangos beth yw'r camgymeriadau, ble y maent a sut y dylid eu cywiro. Efallai y byddwch yn defnyddio inc coch i ddangos camgymeriadau'r cysodwr ac inc glas i ddynodi unrhyw gamgymeriadau a hepgorodd (neu a wnaeth) y Golygydd Copi. Ar gyfer gwaith ar y sgrîn, efallai y byddwch yn defnyddio nodwedd sy'n 'olrhain newidiadau' i farcio'r testun.

Mae'ch tasgau'n cynnwys:

 • nodi camgymeriadau sillafu, gramadeg ac atalnodi
 • gwirio bod rhifau'r tudalennau mewn trefn
 • sicrhau cysondeb trwy ddilyn canllawiau arddull y cwmni
 • sicrhau bod capsiynau darluniau (diagramau, mapiau a lluniau) yn cydfynd â'r hyn sy'n cael ei ddangos yn y darlun

Nid ydych yn gwirio ffeithiau, yn awgrymu ailysgrifennu dim byd, yn gwneud sylwadau am gynllun tudalennau nac yn rhoi mynegeion at ei gilydd - nid yw'r elfennau hyn yn rhan o'ch rôl fel Darllenydd Proflenni.

Fel arfer, byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun, er efallai y byddech yn cysylltu â'r Golygydd Copi a/neu'r Awdur i drafod ymholiadau. Byddwch yn defnyddio geiriaduron papur ac ar-lein ynghyd â chyfeirlyfrau eraill i wirio manylion nad ydych yn sicr ohonynt.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddarllenydd Proflenni, bydd arnoch angen :

 • gwybodaeth gadarn o sillafu, gramadeg ac atalnodi
 • llygad craff i sylwi ar fanylder a medru canolbwyntio am gyfnodau hirion
 • gweithio'n daclus ac yn gywir
 • sgiliau trefniadol a rheoli amser i gwrdd â therfynau amser
 • mwynhau gweithio ar eich pen eich hun
 • sgiliau cyfathrebu da i ymdrin â chleientiaid ac awduron
 • sgiliau TG
 • gwybodaeth o'r broses sydd ynghlwm wrth gynhyrchu llyfrau, deunyddiau eraill sy'n cael eu hargraffu a gwefannau
Mae'r rhan fwyaf o Ddarllenwyr Proflenni'n hunangyflogedig. Felly, fel arfer, bydd arnoch angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £23,500 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £30,500
 • Safleoedd uwch: £32,500
Gallai'r rhai sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain fynd drwy gyfnodau heb waith.

Oriau gwaith Gallai'r oriau gwaith ddibynnu ar lwyth gwaith, ond gallai fod angen i chi weithio gyda'r hwyr ac ar y penwythnos i gwrdd â therfynau amser.

Ble y gallwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn gwmnïau cyhoeddi (naill ai sefydliadau mawrion sy'n cwmpasu ystod eang o gyhoeddiadau, neu gwmnïau arbenigol bychain sy'n ymdrin ag un neu ddau o feysydd cyhoeddi), asiantaethau dylunio graffig, argraffwyr, cyrff llywodraethol ac unrhyw sefydliad sy'n cyhoeddi deunydd ysgrifenedig, boed hynny wedi'i argraffu neu ar-lein. Er y canolir y diwydiant cyhoeddi traddodiadol yn Llundain, de-ddwyrain Lloegr, Rhydychen a Chaergrawnt, gall darllenwyr proflenni weithio yn unrhyw fan yn y Deyrnas Unedig. Hunangyflogaeth

Mae'r rhan fwyaf o Ddarllenwyr Proflenni'n hunangyflogedig ac ar eu liwt eu hunain, gan weithio fel arfer o'u cartrefi. Ble y caiff y swyddi gwag eu hysbysebu? Mae'r SfEP yn cyhoeddi swyddi gwag yn 'SfEP Announce', sef bwletin newyddion drwy'r e-bost ar gyfer ei aelodau. Hysbysebir swyddi gwag mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, mewn cylchgronau masnach megis 'The Bookseller' (gan gynnwys y fersiwn ar-lein), ac ar hysbysfyrddau swyddi golygyddol a chyffredinol. Yn aml, mae darllenwyr proflenni ar eu liwt eu hunain yn hysbysebu ar gyfeiriaduron ar-lein y gellir gwneud chwiliad arnynt. Er enghraifft, gall aelodau 'cyffredin' ac 'uwch' yr SfEP gynnwys cofnod yng 'Nghyfeiriadur y Gwasanaethau Golygyddol'. Hefyd, gall fod yn syniad da bod gennych eich gwefan eich hun sy'n hysbysebu'ch gwasanaethau ac yn cynnwys tystlythyrau gan gleientiaid y buoch yn cydweithio â hwy. Mae gwefannau'r cyfryngau LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, darganfod swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ynghylch 'Darganfod Gwaith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes llwybrau penodol o gael mynediad i'r yrfa hon. Profiad Gwaith Mae gradd gan rai Darllenwyr Proflenni, er enghraifft, yn Saesneg neu mewn pwnc sy'n gysylltiedig â'u maes prawfddarllen arbenigol, megis cyhoeddi gwyddonol. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Hyfforddiant Mae'r SfEP yn cynnig cynllun mentora lle y gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r cyrsiau prawfddarllen priodol ennill mwy o sgiliau yn y maes drwy gael mynediad at fentor profiadol. Er mwyn dod yn aelod 'cyffredinol' o'r SfEP, rhaid eich bod yn medru arddangos tystiolaeth o'ch cymhwysedd ar ffurf hyfforddiant. I ddod yn aelod 'uwch', rhaid bod gennych gryn gymhwysedd a phrofiad sylweddol o brawfddarllen. Mae pobl sy'n llwyddo ym mhrawf achredu'r SfEP ym maes prawfddarllen yn dod yn aelodau uwch yn awtomatig. Dod ymlaen Mae rhai Darllenwyr Proflenni'n symud i swyddi is-olygu/golygu copïau. Hefyd, mae modd i Ddarllenwyr Proflenni profiadol ddarparu hyfforddiant prawfddarllen.

Cymwysterau

Nid oes isafswm gofynion addysgol i gael mynediad i'r gwaith hwn, er bod arnoch angen gwybodaeth ardderchog am sillafu, gramadeg ac atalnodi Saesneg.

Gallai fod yn fantais petai gradd neu brofiad o faes penodol gennych chi oherwydd bod gwybodaeth arbenigol yn ddefnyddiol i rai cyhoeddiadau.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyrsiau

Mae'r Ganolfan Hyfforddiant Cyhoeddi yn 'Book House' (PTC), Hyfforddiant Golygyddol (EditTrain) a Chymdeithas y Golygyddion a'r Darllenwyr Proflenni (SfEP) yn cynnig cyrsiau prawfddarllen. Mae'r PTC ac EditTrain yn cynnal cyrsiau drwy gyfrwng dysgu o bell.

Cyllid

Mae rhywfaint o gyllid i wneud hyfforddiant ar gael gan Gymdeithas y Golygyddion a'r Darllenwyr Proflenni (SfEP).

Gwybodaeth Bellach

Publishing Training Centre at Book House

E-bost publishing.training@bookhouse.co.uk

Gwefan www.train4publishing.co.uk

The National Union of Journalists (NUJ)

Ffôn 020 78433700

E-bost info@nuj.org.uk

Gwefan www.nuj.org.uk/work/careers/

Professional Publishers Association (PPA)

E-bost info@ppa.co.uk

Gwefan www.ppa.co.uk

Society for Editors and Proofreaders (SfEP)

E-bost administrator@sfep.org.uk

Gwefan www.sfep.org.uk

London School of Publishing (LSP)

E-bost enquiries@publishing-school.co.uk

Gwefan www.publishing-school.co.uk

Women In Publishing (WiP)

Gwefan www.womeninpublishing.org.uk

The Bookseller

E-bost bookseller@escosubs.co.uk

Gwefan www.thebookseller.com

Society of Young Publishers (SYP)

E-bost sypchair@thesyp.org.uk

Gwefan www.thesyp.org.uk

Bookcareers

Gwefan www.bookcareers.com

Inside Book Publishing

Author: Giles Clark Publisher: Routledge

Editorial Training

E-bost info@edittrain.co.uk

Gwefan www.edittrain.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English