Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, yn gwisgo troswisg glas a rhwyd gwallt, yn eistedd mewn labordy. Mae'n defnyddio darn o offer er mwyn gweithgynhyrchu eitem.

  Mae technegwyr peirianneg cynhyrchu yn cynorthwyo peirianwyr cynhyrchu mewn cwmnïau sy'n cynhyrchu neu'n prosesu pethau.

 • Mae dyn, yn gwisgo troswisg glas a rhwyd gwallt, yn eistedd mewn labordy. Mae'n darllen darn o bapur sy'n cynnwys manylion cyfarwyddiadau gweithredu darn o beiriant newydd.

  Darllen y cyfarwyddiadau gweithredu ar gyfer darn newydd o beirianwaith.

 • Mae dyn, yn gwisgo troswisg glas a rhwyd wallt, yn eistedd mewn labordy. Mae'n casglu rhannau ar gyfer silffoedd.

  Casglu rhannau o'r siopau.

 • Mae dyn, yn gwisgo troswisg glas a rhwyd wallt, yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddir cyfrifiaduron i gynllunio prosesau cynhyrchu a chasglu a dadansoddi data.

 • Mae dyn, yn gwisgo troswisg a rhwyd gwallt, yn sefyll mewn labordy. Mae'n rhaglennu darn o offer, sydd yn cael ei rheoli gan gyfrifiadur.

  Mae llawer o offer wedi ei rheoli gan gyfrifiaduron. Mae technegwyr yn rhaglenni'r offer pan gyflwynir proses gynhyrchu newydd.

 • Mae dyn a menyw, yn gwisgo traswisgoedd a rhwydi gwallt, yn sefyll mewn labordy. Maent yn defnyddio darn o offer.

  Mae'r gallu i weithio fel rhan o dîm yn bwysig.

 • Technegydd Peirianneg Cynhyrchu

Technegydd Peirianneg Cynhyrchu

Cyflwyniad

Mae technegwyr peirianneg cynhyrchu yn helpu i ddylunio, datblygu a gwella systemau cynhyrchu. Maent yn gweithio mewn ystod o feysydd cynhyrchu, er enghraifft, y diwydiant olew a nwy, cynhyrchu ceir, prosesu bwyd neu electroneg.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Peirianneg, Cynhyrchu
 • Technegydd Peirianneg Systemau Cynhyrchu
 • Technegydd Cynnal Cynhyrchu

Fideo - Steve: Technegydd Peirianneg Cynhyrchu

Gweithgareddau Gwaith

Mae Technegwyr Peirianneg Cynhyrchu yn gweithio mewn ystod eang o ddiwydiannau. Byddwch yn helpu i gynllunio, datblygu a gwella systemau cynhyrchu. Mewn cwmnïau mawr, byddwch yn aml yn arbenigo mewn maes penodedig o gynhyrchu. Mewn swyddfeydd cynllunio, byddwch yn paratoi cynlluniau a dyluniadau ar gyfer systemau cynhyrchu, a chyfrifo costau. Byddwch yn defnyddio technoleg Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) i wneud modelau cyfrifiadur o’r system newydd neu well. Gallech roi cymorth i gyfrifo costau unrhyw dechnoleg newydd y mae'n rhaid ei hychwanegu er mwyn gwneud y system yn fwy effeithiol. Mae gweithgynhyrchu yn faes sy’n newid yn gyflym - mae’n defnyddio offer soffistigedig megis laser, technoleg gyfrifiadurol, peiriannau cydosod awtomatig a roboteg. Byddwch yn gosod peirianwaith y system gynhyrchu, a’i brofi i sicrhau ei fod yn gweithio’n iawn. Unwaith bydd y cynhyrchu'n dechrau, byddwch yn sicrhau bod yr holl beirianwaith yn ddiogel ac yn gweithio i’r eithaf. Gallech oruchwylio timau o Weithwyr Cynnal a Chadw er mwyn lleoli, adnabod a chywiro unrhyw wallau yn y peirianwaith. Mae rhai Technegwyr Peirianneg Cynhyrchu yn ymwneud â gwaith diogelu ansawdd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn profi’r cynnyrch mewn cymalau allweddol o’r system, er mwyn sicrhau bod y broses yn ddiogel ac yn rhedeg yn llyfn, a bod y cynnyrch o ansawdd uchel. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dechnegydd Peirianneg Cynhyrchu, bydd angen:

 • dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu a pheirianneg
 • diddordeb mewn mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg
 • bod yn barod i ddatblygu gwybodaeth newydd, a gwybod am y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg
 • mwynhau datrys problemau
 • dull trwyadl, rhesymegol a threfnus o wneud eich gwaith
 • sgiliau rhyngbersonol da, i weithio'n agos gyda Pheirianwyr Systemau Cynhyrchu, Technegwyr Peirianneg, Crefftwyr a Gweithwyr Cynhyrchu eraill
 • gallu dysgu a dilyn gweithdrefnau diogelwch
 • teimlad cryf o gyfrifoldeb dros eraill
 • sgiliau rhif a threfnu i gyfrifo costau a chynllunio rhaglenni gosod
 • y gallu i ddarllen a dehongli cyfarwyddiadau technegol a diagramau, a'u hesbonio i gydweithwyr

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £26,500 - £29,500
 • Gyda phrofiad: £31,500 - £38,500
 • Mae Uwch Dechnegwyr Peirianneg Cynhyrchu yn ennill £41,500 - £45,500
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Dechnegwyr Peirianneg Cynhyrchu yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau. Efallai y bydd angen i rai Technegwyr Peirianneg Cynhyrchu weithio sifftiau. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn gwmnïau ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannau gweithgynhyrchu, mewn peirianneg, electroneg, technoleg gwybodaeth, bwyd, deunydd fferyllol a thecstilau. Mae cyfleoedd ar gyfer Technegwyr Peirianneg Cynhyrchu yn digwydd ar hyd a lled y DU. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd leol/cenedlaethol, cyhoeddiadau diwydiant masnach, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch. Gall swyddi gwag hefyd fod ar gael trwy asiantaethau recriwtio arbenigol peirianneg, byrddau swyddi ar y rhyngrwyd ac ar wefannau cyrff peirianneg proffesiynol. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwchyn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais' am ragor o fanylion ynghylch gwneud cais am swyddi prentisiaeth. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael gwaith fel hyfforddai, a chael eich rhyddhau am ddiwrnod neu gyfnod i fynd i'r coleg yn rhan-amser. Llwybr mynediad arall yw dilyn cwrs coleg amser llawn, gan arwain at Safon Uwch berthnasol neu gymhwyster BTEC Lefel 2 neu Lefel 3 cyn chwilio am waith. Hyfforddiant Efallai y byddwch yn gallu gweithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waith perthnasol. Mae cofrestriad proffesiynol - a elwir yn EngTech - ar gael i'r rhai hynny sydd wedi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol a drwyddedir gan y Cyngor Peirianneg. Mae angen i chi hefyd gwblhau Prentisiaeth Uwch berthnasol; neu feddu ar gymhwyster megis BTEC Lefel 3, ar y cyd â phrofiad perthnasol. Gallwch wneud cais os nad oes gennych gymhwyster, ond mae angen i chi gael profiad gwaith sylweddol. Mae manylion llawn am sut i gofrestru fel EngTech ar gael yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, y gellir ei gweld ar eu gwefan. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o fewn amgylchedd peirianneg yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Byddai profiad o swydd gynhyrchu, ar linell gynhyrchu er enghraifft, yn ddefnyddiol iawn hefyd oherwydd bydd yn dangos eich bod yn deall y broses gynhyrchu. Dilyniant Gydag addysg a hyfforddiant pellach, gall Technegwyr Peirianneg Cynhyrchu fynd ymlaen i gofrestru ar lefel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a Pheiriannydd Siartredig (CEng).

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU ar radd C/4 neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Gallai cymhwyster galwedigaethol lefel 2 neu 3 fod yn ddewis da yn lle Safon Uwch a gallai roi mantais i chi, er enghraifft :

 • BTEC lefel 3 - peirianneg gweithgynhyrchu
 • City & Guilds lefel 2 a lefel 3 - peirianneg gweithgynhyrchu mecanyddol
Gallai darparwyr hyfforddiant ofyn i chi wneud prawf gallu.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oed

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oed ar gyfer dechrau cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod angen gwirioneddol dros gael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol a geir fel gosodwr neu grefftwr o fantais.

Cyrsiau

Bydd y rhan fwyaf o golegau yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hyn nad oes ganddynt y gofynion mynediad arferol fel arfer. Dylech wirio polisi derbyniadau colegau unigol.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Technegydd Peirianneg (EngTech) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Ystadegau

 • Mae 2% o'r bobl sydd mewn galwedigaethau fel technegydd peirianneg gynhyrchu'n gweithio'n rhan-amser. Mae gan
 • 16% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau yn uchel yn eu proffesiynau.

Am fwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Institution of Engineering and Technology (IET)

Cyfeiriad Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 2AY

Ffôn 01438 313311

E-bost postmaster@theiet.org

Gwefan www.theiet.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English