Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn yn eistedd gyferbyn â'i gilydd wrth ddesgiau sy'n llawn gwaith papur. Mae posteri a dogfennau eraill yn sownd wrth y muriau.

  Mae ymchwilwyr gwleidyddol yn casglu ac yn dadansoddi gwybodaeth, ac yn ysgrifennu papurau polisi a datganiadau i'r wasg.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych ar sgrîn cyfrifiadur. Mae blwch yn llawn gwaith papur ar y ddesg.

  Defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer ymchwil.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ddesg ac yn siarad ar y ffôn. Mae'n dal dogfen bapur ac yn edrych ar fonitor cyfrifiadur.

  Mae angen sgiliau cyfathrebu da ar ymchwilwyr gwleidyddol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn gwneud nodiadau pensel ar ddogfen.

  Paratoi dogfen friffio.

 • Mae dyn yn teipio ar fysellfwrdd cyfrifiadur. Mae gwefan liwgar ar sgrîn y cyfrifiadur.

  Cadw gwefan yr AS yn ddiweddar.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn darllen ffolder cardbord goch. Mae llun o'r Senedd-dai ar sgrîn ei gyfrifiadur.

  Ymdrin ar ran yr Aelod Seneddol ag achos sy'n ymwneud ag etholwr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn darllen dogfen.

  Cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion y llywodraeth.

 • Mae dau ddyn yn eistedd gyferbyn â'i gilydd wrth ddesgiau sy'n llawn gwaith papur. Maent yn defnyddio cyfrifiaduron ac yn siarad â'i gilydd. Mae llun ar sgrîn un o'r cyfrifiaduron o'r Senedd-dai.

  Mae angen i ymchwilwyr gwleidyddol fedru gweithio fel rhan o dîm.

 • Ymchwilydd Gwleidyddol

Ymchwilydd Gwleidyddol

Cyflwyniad

Mae ymchwilwyr gwleidyddol yn gwneud ymchwil ar ran aelodau seneddol y Deyrnas Unedig ynghyd â'r cynulliadau cenedlaethol a rhanbarthol, pleidiau gwleidyddol a sefydliadau ymchwil. Maent yn rhoi cymorth a chyngor i wleidyddion drwy gasglu a dadansoddi gwybodaeth a thrwy ysgrifennu papurau polisi a datganiadau i'r wasg. Mae rhai ymchwilwyr gwleidyddol yn paratoi agendâu a chymryd cofnodion mewn cyfrafodydd.

Adwaenir hefyd fel

 • Ymchwilydd, Gwleidyddol
 • Cynorthwyydd Seneddol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ymchwilydd Gwleidyddol, byddwch yn canfod, dadansoddi a gwneud crynodeb o'r wybodaeth ar gyfer y bobl sydd ei hangen. Er enghraifft, gallech helpu Aelod Seneddol (AS) i baratoi ar gyfer dadl neu ymdrin â mater cymhleth yn ei etholaeth (yr ardal leol y mae'r AS yn ei chynrychioli). Efallai y gallech gael eich galw'n Gynorthwyydd Seneddol. Gallai cyfrifoldeb fod gan rai Ymchwilwyr Gwleidyddol am faes polisi penodol, gan ddefnyddio'u canfyddiadau i lunio papurau polisi ac areithiau. Serch hynny, mae angen i'r rhan fwyaf o Ymchwilwyr Gwleidyddol ganfod a deall y wybodaeth am bwyntiau allweddol unrhyw bwnc penodol. Hefyd, byddwch yn gwneud ymchwil a briffiau ysgrifenedig (dogfennau sy'n rhoi gwybodaeth gefndirol gryno, i'w defnyddio'n aml i baratoi Gwleidydd i ymdrin â'r cyfryngau neu fynychu cyfarfod). Efallai y byddwch yn paratoi datganiadau i'r wasg, yn llunio areithiau drafft ac yn helpu i ymdrin â chwestiynau oddi wrth yr etholwyr. Gallai rhai Ymchwilwyr Gwleidyddol fod yn diweddaru gwefan Gwleidydd. Bydd gennych rywfaint o ddyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol hefyd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys trefnu cyfarfodydd, llunio a dosbarthu agendâu, cymryd nodiadau mewn cyfarfodydd ac ysgrifennu'r cofnodion (adroddiad o'r hyn a ddywedwyd ac a gytunwyd). Byddwch yn gweithio'n agos â'ch cyflogwr, yn gwrando'n astud ac yn holi'r cwestiynau cywir i ddarganfod y wybodaeth y mae angen i chi ymchwilio iddi. Er mwyn gwneud eich ymchwil, efallai y byddwch, er enghraifft, yn:

 • darllen papurau newydd a chyhoeddiadau swyddogol
 • ymweld â llyfrgell Ty’r Cyffredin i chwilio am wybodaeth
 • defnyddio'r fewnrwyd seneddol
 • defnyddio cronfeydd data cyfrifiadurol neu'r rhyngrwyd
 • Cydweithio â charfanau pwyso a grwpiau buddiannau arbennig
Efallai y byddwch yn cysylltu â Gwleidyddion ar wahân i'ch cyflogwr uniongyrchol ynghyd â Chynorthwywyr Ymchwil a staff gweinyddol neu ymwelwyr. Byddwch yn cydweithio'n agos â'r staff yn swyddfa etholaeth yr AS, er enghraifft, â'r Gweithwyr Achosion. Hefyd, byddwch yn dadansoddi ac yn adolygu'r wybodaeth bresennol sydd gan eich cyflogwr. Weithiau, gallech lunio neu ddadansoddi ystadegau a graffiau. Efallai y byddai dyletswyddau eraill gennych fel trefnu teithiau o amgylch y senedd i'r etholwyr. Mae rhai Ymchwilwyr Gwleidyddol yn gweithio i:
 • grwpiau pwyso
 • sefydliadau ymchwil
 • elusennau
 • ymgynghoriaethau gwleidyddol
 • undebau llafur
. Bydd uwch-swyddogion eich sefydliad yn defnyddio'r briffiau a'r areithiau y byddwch yn eu hysgrifennu. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ymchwilydd Gwleidyddol, bydd arnoch angen bod:

 • â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion cyfoes
 • yn frwdfrydig, yn wydn, yn hyderus ac egnïol
 • yn gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun
 • yn fodlon cymryd llwyth gwaith trwm, yn enwedig adeg etholiadau
 • yn gallu gweithio'n annibynnol ac o dan bwysau
 • â sgiliau trefniadol da iawn er mwyn blaenoriaethu gorchwylion a chwrdd â therfynau amser ac er mwyn trefnu cyfarfodydd a pharatoi agendâu
 • yn gallu defnyddio dull trefnus, rhesymegol a dadansoddol o wneud ymchwil
 • â'r sgiliau i ganfod a deall gwybodaeth a'i chyflwyno'n eglur ac yn gryno i'r bobl sydd ei hangen
 • yn gallu rhoi sylw i fanylder
 • yn dda iawn am gyfathrebu
 • â'r gallu i lunio adroddiadau, cofnodion cyfarfodydd, nodiadau briffio, areithiau ac erthyglau
 • â sgiliau
 • gweithio mewn tîm a sgiliau rhyngbersonolda.
 • â'r gallu i gysylltu ag amrywiaeth o bobl (gan gynnwys Gwleidyddion, grwpiau buddiannau arbennig a Chynorthwywyr Ymchwil eraill)
 • â'r gallu i ymdrin â materion cyfrinachol mewn modd sensitif

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £21,000 - £26,000
 • Gyda phrofiad: £29,500 - £34,000
Oriau gwaith Er bod y cyfraddau cyflog yn seiliedig ar 37.5 awr yr wythnos, efallai y byddai angen i chi weithio oriau hirach neu afreolaidd, yn enwedig pan fo etholiad ar y gorwel. Yn aml, cyflogir Ymchwilwyr Gwleidyddol ar gontractau cyfnod penodedig. Ble allwn i weithio? Canolir y swyddi yn Llundain o amgylch Whitehall a San Steffan, Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon. Mae'r sawl sy'n gweithio i Aelodau Seneddol yn debygol o weithio mewn swyddfeydd cyfyng yn San Steffan. Hefyd, mae ymchwilwyr sy'n gweithio i garfanau pwyso, sefydliadau ymchwil ac yn y blaen yn fwy tebygol o weithio yn Llundain nag yn unman arall. Mae cyfleoedd i Ymchwilwyr Gwleidyddol hefyd yn bodoli yn rhai o sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd, yn enwedig ym Mrwsel. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar wefannau arbenigol megis w4mp, ar rai byrddau swyddi ac mewn papurau newydd cenedlaethol. Hefyd, hysbysebir interniaethau ar wefan w4mp.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Graddedigion yw'r rhan fwyaf o Ymchwilwyr Gwleidyddol, oni bai bod gennych sgiliau perthnasol, er enghraifft, ym maes ymchwil gymdeithasol neu newyddion/newyddiaduraeth wleidyddol neu hanes o ymwneud â phlaid wleidyddol. Mae gradd gan lawer o'r dechreuwyr ym maes gwleidyddiaeth, economeg neu'r gyfraith. Serch hynny, gall mynediad hefyd fod yn bosibl i bobl sydd â gradd mewn pwnc arall, yn enwedig os oedd ymchwilio i wybodaeth, ei dadansoddi a rhoi cyflwyniad cryno ohoni yn rhan o'r pwnc, megis hanes neu newyddiaduraeth, er enghraifft. Mae cymwysterau ôl-raddedig perthnasol, er enghraifft, gwleidyddiaeth neu ymchwil gymdeithasol, gan rai dechreuwyr. Mae'n annhebygol y cewch fynediad uniongyrchol i swydd Ymchwilydd neu Gynorthwyydd Ymchwil oni bai i chi wneud rhyw fath o brofiad gwaith neu interniaeth gydag Aelod Seneddol yn Lloegr neu'r Alban neu Aelod Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu Gynulliad Gogledd Iwerddon am gyfnod penodedig. Gall hyn roi profiad gwerthfawr i chi ynghyd â'r cyfle i wneud cyswllt â phobl ddefnyddiol, ond efallai na fyddai'n swydd am dâl (er efallai y byddai treuliau teithio a chinio'n cael eu talu). Hyfforddiant Fel arfer, mae Ymchwilwyr Gwleidyddol yn cael rhywfaint o hyfforddiant yn y swydd, er enghraifft, hyfforddiant cynefino i newydd-ddyfodiaid neu hyfforddiant technoleg gwybodaeth. Mae disgwyl i chi gadw i fyny â materion cyfoes a'r materion polisi diweddaraf. Mae cyrsiau eraill sydd ar gael i ymchwilwyr yn cynnwys:

 • perfformio o dan bwysau
 • cymryd cofnodion
 • sgiliau ysgrifenedig effeithiol
 • hyfforddiant am Lyfrgell Ty’r Cyffredin.
Profiad gwaith Gellir ennill sgiliau perthnasol, er enghraifft, mewn gweithgarwch gwleidyddol neu drwy ymwneud â grwpiau pwyso. Gall gwaith gwirfoddol, er enghraifft, mewn undebau llafur, gwleidyddiaeth myfyrwyr neu grwpiau cymunedol, fod yn werthfawr.Dilyniant Gall Ymchwilwyr Gwleidyddol fynd ymlaen i swyddi Uwch-ymchwilwyr neu i swyddi ymchwil lle y byddant yn gweithio i uwch-wleidyddion/gwleidyddion amlycach. Mae rhai Ymchwilwyr Gwleidyddol profiadol yn mynd ymlaen i geisio swyddi fel gwleidyddion etholedig. Efallai y byddai ambell un yn sefydlu eu busnes ymgynghoriaeth wleidyddol eu hunain.

Cymwysterau

Y gofynion arferol i gael mynediad i radd berthnasol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • TGAU Saesneg gradd C/4 neu uwch
Er mwyn gwneud llawer o raddau perthnasol, mae'n debygol y bydd arnoch angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn mathemateg. Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio. Felly, gwiriwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Sgiliau/profiad

Gellir ennill sgiliau perthnasol mewn meysydd megis gweithgarwch gwleidyddol neu ymwneud â charfanau pwyso. Gall gwaith gwirfoddol, er enghraifft, mewn undebau llafur, gwleidyddiaeth myfyrwyr neu grwpiau cymunedol fod yn werthfawr.

Cyrsiau mynediad

Os nad yw'r cymwysterau arferol gennych chi i gael mynediad i'r cwrsgradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrsMynediad coleg neu brifysgol fod yn ddull o gael mynediad.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u llunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau mynediad arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn â'r colegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig gradd mewn Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg drwy gyfrwngdysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 25% o'r bobl sy'n gwneud galwedigaethau megis ymchwilydd gwleidyddol yn gweithio'n rhan amser.
 • Mae 43% aroriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Conservative Party

Cyfeiriad Conservative Campaign Headquarters, 30 Millbank, London SW1P 4DP

Ffôn 020 7222 9000

Gwefan www.conservatives.com

Labour Party

Cyfeiriad Labour Central, Kings Manor, Newcastle upon Tyne NE1 6PA

Ffôn 0845 0922299

Gwefan www.labour.org.uk

Liberal Democrats

Cyfeiriad 8-10 Great George Street, London SW1P 3AE

Ffôn 020 7222 7999

Gwefan www.libdems.org.uk

Working for an MP (W4MP)

E-bost jobs@w4mp.org

Gwefan www.w4mp.org

Scottish Conservatives

Scottish enquiries

Cyfeiriad 67 Northumberland Street, Edinburgh EH3 6JG

Ffôn 0131 5240030

E-bost info@scottishconservatives.com

Gwefan www.scottishconservatives.com

Scottish Green Party

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bonnington Mill, 72 Newhaven Road, Edinburgh EH6 5QG

Ffôn 0870 0772207

Gwefan www.scottishgreens.org.uk

Scottish Labour Party

Scottish enquiries

Gwefan www.scottishlabour.org.uk

Scottish Liberal Democrats

Scottish enquiries

Cyfeiriad 4 Clifton Terrace, Edinburgh EH12 5DR

Ffôn 0131 3372314

Gwefan www.scotlibdems.org.uk

Scottish National Party (SNP)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Gordon Lamb House, 3 Jackson's Entry, Edinburgh EH8 8PJ

Ffôn 0800 6335432

E-bost info@snp.org

Gwefan www.snp.org

Green Party

Cyfeiriad Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT

Ffôn 020 7549 0310

E-bost office@greenparty.org.uk

Gwefan www.greenparty.org.uk

UK Parliament

Gwefan www.parliament.uk

Welsh Government

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English