Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn siwmper streipiog a menyw mewn top melyn yn sefyll mewn siop. Mae'r ddau yn edrych ar ffram luniau.

  Mae'n gymorth cael llygad dda am cyd-gysylltu lliw a gosodiad pan yn cynghori cwsmeriaid ynghylch y ffram gywir ar gyfer eu lluniau.

 • Mae dyn yn dal ffrâm llun gwag i fyny ar lun.

  Bydd angen dawn dylunio i wneud yn dda fel fframiwr lluniau.

 • Mae dyn mewn crys T llwyd a menyw mewn cardigan melyn ysgafn yn edrych ar rhannau o wahanol fframau lluniau.

  Gall sgiliau pobl fod yn bwysig yn yr yrfa hon.

 • Mae dyn sy'n gwisgo crys-t llwyd yn paentio'r ymylon i ffrâm llun.

  Trin ffrâm yn y gweithdy.

 • Mae dyn sy'n gwisgo siwmper streipiog yn mesur llun.

  Bydd angen sgiliau rhif arnoch yn yr yrfa hon.

 • Mae menyw mewn top melyn yn edrych ar rhai fframau lluniau yn cael eu dal gan ddyn mewn swimper streipiog.

  Esbonio'r gwahanol fathau o fframiau i gwsmer.

 • Mae dyn yn gwisgo siwmper streipiog yn defnyddio peiriant torri er mwyn trin ychydig bren.

  Torri'r ffrâm i'r maint cywir.

 • Mae dyn yn gwisgo crys T llwyd yn defnyddio offer er mwyn gweithio ar ffram luniau.

  Mae cywirdeb yn bwysig iawn yn y math yma o yrfa.

Fframiwr Lluniau

Cyflwyniad

Mae fframwyr lluniau yn gosod ac yn gwneud fframiau ar gyfer lluniau ac eitemau 'arddangos' eraill. Maent yn paratoi fframiau gan ddefnyddio amrywiaeth o offer a deunyddiau. Maent yn torri mowntiau ac yn gosod lluniau yn ôl anghenion y cwsmeriaid.

Gweithgareddau Gwaith

Mae fframwyr lluniu yn fframio pob math o luniau, drychau ac eitemau arddangos eraill, megis photograffiaeth, tapinau a medlau. Maent hefyd yn gosod y lluniau neu eitemau.

Mae fframwyr yn cynghori cwsmeriarid ar y math o fframau sydd ar gael a steiliau addas. Maent fel rheol yn berchen ar ddetholiad o fowldiau ar gyfer fframau lle y gall gwsmeriaid ddewis. Maent hefyd yn cynghori cwsemriaid ar liw, cymesuredd ar gyfer gosodiadau a siap yr agoriad megis hirgrwn, sgwar neu hirsgwar.

Mae fframwyr yn paratoi gan wneud mesuriadau gofalus i’r ffram, gwydr, gosodiad, ar cefnfwrdd, fel bod arddangosfeydd wedi’u canola ar corneli yn sgwar.

Mae fframwyr yn rhoi’r llun at ei gilydd drwy ei glymu i’r gosodiad a pholishio’r gwydr. Maent wedyn yn diogelu’r gwydr a’r gosodiad i’r ffram gyda bwrdd i’r cefn ac yna gosod y cylchoedd crogi.

Mae sawl fframwr yn hunan-gyflogedig a bydd angen iddynt ymgymryd â’r tasgiau canlynol:

 • cyfrifo costau
 • prynu deunydd
 • cadw cofnodion
 • rheoli gweithdy.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn gwneud y swydd hon yn llwyddiannus, bydd arnoch angen:

 • Sgiliau ymarferol da er mwyn defnyddio amrywiaeth o offer a theclynnau llaw.
 • Gweithio'n daclus a rhoi sylw i fanylion.
 • Diddordeb mewn celf a dylunio.
 • Sgiliau busnes gan fod y rhan fwyaf o fframwyr yn hunan-gyflogedig.

Gall amodau fod yn llychlyd ac nid ydynt bob amser yn addas ar gyfer pobl ag anhwylderau ar y frest, cyflyrau croen neu asma.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

Mae fframiwr llun yn ei ennill yn yr ardal o £13,500 - £17,500, yn codi i £20,000 - £23,500 gyda phrofiad. Gall fframiwr llun hunan-gyflogedig llwyddiannus ennill dros £30,000 y flwyddyn.

Gall fframiwr llun cyflogedig cael eu talu yn yr ardal o £6 - £15 yr awr.

Oriau gwaith

Mae fframwir llun llawn-amser fel arfer yn gweithio wythnos sylfaenol o 39-awr. Efallai y bydd angen gweithio goramser a dydd Sadwrn.

Galw

Mae'r galw am fframwir llun yn gyson ond mae hwn yn ddiwydiant bach. Mae aelodau newydd yn aml yn artistiaid sy'n cynnal fframio i ychwanegu at eu hincwm.

Anghenion sgiliau yn y dyfodolMae'r prinder sgiliau canlynol wedi'u nodi o fewn y diwydiant:

 • sgiliau technegol sy'n gysylltiedig â swydd, gan gynnwys gwneud cabinet, caboli, clustogwaith, a cherfio/peiriannu pren .
 • Rheolaeth ac arweiniad sgiliau.
 • Sgiliau Gwaith Tîm.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn gwmniau a siopau fframio mawr ac orielau celf. Gall fframiwr llun profiadol hefyd addysgu; naill ai ar sail ran-amser, yn ystod y dydd, neu gyda'r nos.

Mae cyfleoedd i fframiwr llun yn digwydd gyda chwmniau mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunan-gyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi ar gyfer fframiwr llun profiadol yn gweithio'n annibynnol fel crefftwyr hunan-gyflogedig.

Ble mae swyddi gwag eu hysbysebu?

Mae rhai swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar wefan y Fasnach Urdd Celfyddyd Gain.

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif byrddau swyddi, ar Jobmatch Cyffredinol, ac yn Y Canolfan Gwaith Plws.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Nid oes unrhyw lwybrau mynediad penodol i'r math hwn o waith.

Mae llawer o'r framwyr llun yn sefydlu eu hunain mewn busnes bach yn dysgu trwy fynychu dosbarthiadau nos neu gyrsiau byr. Mae rhai yn hunan-ddysgu trwy ddarllen llyfrau ac ymarfer fframio fel hobi.

Os byddwch yn dod o hyd i gwaith gyda fframio lluniau sefydledig, rydych yn debygol o gael eich cymryd arno fel hyfforddai a dysgu ar-y-gwaith.

Hyfforddiant

Bydd yr hyfforddiant ar-y-gwaith.

Er mwyn symud ymlaen yn yr yrfa hon, gall framwyr sefyll profion i gymhwyso fel Fframiwr Urdd Clod. Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei gynnig gan y Masnach Urdd celfyddyd gain. Rydych yn cael eich profi ar eich sgiliau fframio sylfaenol a rhaid bod eich gwaith o safon ddi-fai.

Dilyniant

Mae'n gyffredin iawn i framwyr llun i ddod ynhunangyflogedig.

Mae rhai framwyr yn symud i feysydd eraill yn y diwydiant gwaith coed.

Cymwysterau

Nid oes angen cymwysterau arnoch bob amser i wneud y swydd hon. Mae gallu ymarferol yn cael ei ystyried yn bwysicach. Fodd bynnag, bydd cymwysterau TGAU neu gyfwerth yn ddefnyddiol. Pynciau fel Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthsafol) a Chynhyrchu fyddai fwyaf defnyddiol.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod y cyfyngiadau hynny yn gwbl angenrheidiol.

Sgiliau/profiad

Mae llawer o bobl sy'n mynd i'r gwaith hwn yn bobl a chanddynt sgiliau mewn gwaith coed o ryw fath. Mae'n bosibl astudio fframio lluniau drwy fynychu dosbarthiadau nos neu gyrsiau byrion mewn coleg lleol.

Mae diddordeb mawr mewn celf a dylunio yn bwysig. Mae cefndir ymarferol o waith llaw yn ddefnyddiol.

Ystadegau

 • Mae 52% o bobl mewn swyddi fel fframwyr lluniau yn hunangyflogedig.
 • Mae 11% ohonynt yn gweithio'n rhan amser.
 • Mae 5% ohonynt yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Fine Art Trade Guild

Cyfeiriad 16-18 Empress Place, London SW6 1TT

Ffôn 020 7381 6616

E-bost info@fineart.co.uk

Gwefan www.fineart.co.uk

Art Business Today

Publisher: Fine Art Trade Guild

E-bost info@fineart.co.uk

Gwefan www.fineart.co.uk/Art_Business_Today.aspx

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English