Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn sefyll mewn parc ac yn tocio coeden.

  Defnyddio offeryn tocio i dynnu cangen.

 • Mae menyw, yn gwisgo amddiffynydd clustiau, yn defnyddio torrwr perthi mewn parc cyhoeddus.

  Defnyddio tociwr trydan i gadw'r perthi'n edrych yn dda.

 • Mae dynes yn rhoi lluniau ar yr hysbysfwrdd.

  Rhoi lluniau i fyny yn ystafell ddosbarth y parc.

 • Mae dynes yn sefyll y tu allan ac yn rhoi petrol mewn peiriant chwythu dail. Mae yna gant a mil o ddail ar y ddaear.

  Rhoi petrol yn y peiriant chwythu dail.

 • Mae dynes yn sefyll mewn parc ac yn ysgubo dail.

  Cadw'r parc yn daclus drwy ysgubo'r dail.

 • Mae dynes yn eistedd wrth fwrdd ac yn edrych ar amryw o bamffledi a thaflenni.

  Mae'r gan y parc hwn ystafell ddosbarth sy'n cael ei defnyddio gan ysgolion lleol i ddysgu plant ynghylch yr amgylchedd naturiol.

 • Warden Parc

Warden Parciau

Cyflwyniad

Bydd wardeiniaid parciau yn sicrhau fod parciau yn addas i’w defnyddio gan y cyhoedd. Gall eu gwaith gynnwys amrywiaeth o ddyletswyddau gwahanol, megis cynnal a chadw tiroedd a rheoli cyfleusterau chwaraeon.

Adwaenir hefyd fel

 • Warden, Parc

Gweithgareddau Gwaith

Fel Warden Parc rydych yn gyfrifol am un neu ragor o barciau mewn ardal benodol. Mae rhai yn rheoli amrywiaeth o gyfleusterau parciau, megis lawntiau bowlio, cyrtiau tennis neu leiniau pytio. Fodd bynnag, mae gwaith yn aml yn cynnwys dyletswyddau gofalu am diroedd, megis torri, tacluso a chribinio lawntiau.

Byddwch yn sicrhau fod parciau, eu hadeiladau a’u hamwynderau yn cael eu cadw’n lân a thaclus, mewn cyflwr rhesymol ac yn ddiogel i’w defnyddio. Byddwch fel arfer yn gyfrifol am hysbysu’r heddlu am unrhyw fandaliaeth neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Lle mae cyfleusterau chwaraeon ar gael, byddwch yn derbyn archebion ac yn gwerthu tocynnau. Cedwir cofnodion o arian a dderbynnir a chyfleusterau a ddefnyddir gan y cyhoedd. Efallai byddwch hefyd yn cynorthwyo i staffio cyfleusterau bwyd a diod.

Mae rhai yn gweithio mewn mwy nag un parc, felly rydych yn teithio rhwng y parciau hynny. Gwneir gwaith gweinyddol mewn swyddfa ganolog neu mewn fan.

Mae rhai yn gyfrifol am weithio gyda grwpiau ysgolion neu gymunedol, ac mewn mannau, yn cydlynu grwpiau gwirfoddolwyr. Gwisgir dillad amddiffynnol i wneud gwaith garddio. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Warden Parc, byddwch angen:

 • sgiliau pobl da ac agwedd gyfeillgar
 • y sgiliau cyfathrebu angenrheidiol i ateb ymholiadau ac egluro rheolau a rheoliadau
 • y gallu i ymdrin ag unrhyw broblemau posibl yn dawel a phwyllog
 • sgiliau ymarferol cyffredinol a garddwriaethol
 • onestrwydd a dibynadwyedd

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl Bras amcan yw'r cyfraddau cyflog a roddir isod.

 • Dechrau: £18,000-£19,500
 • Gyda phrofiad: £21,500-£25,000
 • Mae Uwch Wardeniaid Parc yn ennill £27,500-£30,500
Oriau gwaith Mae Wardeniaid Parc fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos. Efallai y bydd angen gweithio dros y penwythnos a gwaith sifft, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. Mae gwaith rhan-amser ar gael mewn rhai ardaloedd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyfleoedd ar gyfer Wardeiniaid Parc yn digwydd mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae cyflogwyr yn bennaf yn awdurdodau lleol.

Ble mae swyddi gwag eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, yn yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Dod o hyd i swydd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Mae cyflogwyr fel arfer yn chwilio am bobl sydd â rhywfaint o brofiad mewn gwaith garddwriaethol neu waith tir. Bydd Prentisiaeth Lefel Ganolraddhefyd yn eich helpu i gael y swydd hon. Cymrwch olwg ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut ydw i'n gwneud cais', fam fwy o wybodaeth ynglyn â gwneud cais am swyddi prentisiaeth.Hyfforddiant Mae hyfforddiant yn bennaf ar-y-gwaith, yn aml yn arwain at gymwysterau perthnasol sydd yn seiliedig ar waith. Gall hyfforddiant gwmpasu defnyddio offer, cymorth cyntaf neu ofal cwsmer, er enghraifft. Dilyniant Gall profiad yn y swydd hon arwain at weithio fel Warden Cefn Gwlad neu Geidwad, er enghraifft. Fel arall, os yw garddwriaeth yw rhan fawr o'r gwaith, mae hyn yn faes y gallech symud i mewn iddo. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio yn yr awyr agored, er enghraifft ym maes garddwriaeth, tirmonaeth neu waith cadwraeth , yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Deddf Ailsefydlu Troseddwyr Gall gweithio gyda phlant a phobl ifanc o dan 18 oed mewn gyrfa hwn fod yn eithriad i'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw treuliodd neu gollfarnau heb ddarfod, rhybuddion, ceryddon neu rybuddion, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mai dim ond rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allan nhw ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Profiad

Mae’n gyffredin i bobl gychwyn gwneud y gwaith hwn pan fyddan nhw’n oedolion. Gall cefndir perthnasol mewn gwaith awyr agored, megis garddwriaeth amwynderau, tirmonaeth neu waith cadwraeth, fod yn ddefnyddiol. Mae cyfle da i gael gwaith gan y sawl sydd â sgiliau garddio ymarferol, neu gefndir ym maes gwasanaeth i gwsmeriaid.

Mewn rhai rhannau o’r wlad, efallai bydd cyfleoedd i gychwyn gwneud y gwaith hwn trwy gynlluniau hyfforddi a ariennir gan y llywodraeth. Mae manylion ar gael gan Ganolfannau Byd Gwaith.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English