Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw, yn gwisgo cot labordy wen, yn eistedd wrth ddesg. Mae'n symud label bychan, gludiog o brintiwr.

  Labelu pethau dal samplau.

 • Mae menyw, yn gwisgo cot labordy wen, yn sefyll wrth ddesg. Mae'n chwistrellu hylif i fewn i gynhwysydd plastig bach. Mae yna gyfrifiadur ar y ddesg y tu ôl iddi.

  Paratoi samplau gwaed ar gyfer profion.

 • Mae menyw, yn gwisgo cot labordy wen, yn eistedd mewn labordy. Mae'n gosod samplau gwaed mewn darn mawr o offer.

  Rhoi'r samplau gwaed mewn allgyrchydd.

 • Mae menyw, yn gwisgo cot labordy gwyn, yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cynnal cofnodion ar gyfrifiadur.

 • Mae menyw, yn gwisgo cot labordy wen, yn sefyll wrth sinc labordy. Mae'n golchi bocs plastig bach.

  Rhaid cadw'r offer i gyd yn lân.

 • Mae dwy fenyw, yn gwsigo gwisgoedd labordy, mewn labordy. Maent yn edrych ar ddarn mawr o offer gwyddonol, sydd ar fainc gwaith.

  Mae cynorthwy-wyr labordai meddygol yn gweithio dan oruchwiliaeth gwyddonwyr biofeddygol.

 • Mae menyw, yn gwisgo gwisg feddygol wen, yn cymryd sampl waed wrth fenyw sy'n eistedd drws nesaf iddi.

  Cymryd sampl gwaed.

 • Cynorthwyydd Labordy Meddygol

Cynorthwy-ydd Labordai Meddygol

Cyflwyniad

Bydd cynorthwywyr labordai meddygol yn helpu a chefnogi gwyddonwyr mewn labordai meddygol. Mae ganddyn nhw ddyletswyddau megis paratoi toddiannau cemegol, labelu samplau, a glanhau a diheintio offer, a defnyddio cyfrifiaduron i gofnodi ac astudio canlyniadau arbrofion.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwyydd Labordy, Meddygol
 • Gweithiwr Cymorth Clinigol: Gwyddor Gofal Iechyd
 • Swyddog Technegol Cynorthwyol (Gwyddor Gofal Iechyd)

Fideo - Michelle: Cynorthwyydd Labordy Meddygol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwywyr Labordai Meddygol, byddwch yn cefnogi gwaith Gwyddonwyr Biofeddygol, eu cynorthwyo i ddadansoddi samplau meddygol, er enghraifft, gwaed a meinweoedd. Bydd hyn yn helpu Meddygon i wneud diagnosis o glefydau a phenderfynu ar y driniaeth.

Bydd gennych dasgau megis:

 • paratoi toddiannau cemegol
 • didoli samplau gwaed a meinweoedd
 • gwaredu gwastraff cemegol a biolegol yn ofalus
 • labelu tiwbiau a photeli
 • gofalu am gyflenwadau offer ac archebu rhagor pan fydd angen hynny
 • glanhau a diheintio offer

Byddwch hefyd yn cofnodi ac yn dadansoddi gwybodaeth o arbrofion, gan ddefnyddio cyfrifiaduron gan amlaf.

Mae dyletswyddau clercyddol yn cynnwys cofnodi sbesimenau sy’n cyrraedd ac anfon canlyniadau at adrannau ysbytai.

Gallwch arbenigo mewn un maes gwaith. Ar ôl ennill profiad, gallwch hyfforddi a goruchwylio aelodau staff eraill, neu gael rhagor o gyfrifoldeb am dasgau megis rheoli stoc.

Mae rhai Cynorthwywyr Labordai Meddygol yn arbenigo mewn Fflebotomi. Mae hyn yn golygu tynnu samplau o waed cleifion, eu labelu’n gywir, eu gwarchod a mynd â’r samplau yn brydlon a diogel i’r labordy iawn.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gynorthwyydd Labordy Meddygol, byddwch angen:

 • diddordeb mewn gwyddoniaeth (yn enwedig bioleg a chemeg), gofal iechyd a gwaith labordai
 • sgiliau ymarferol, er enghraifft, i drin a thrafod sbesimenau ac offer bychan
 • bod yn fodlon dysgu sgiliau technegol newydd
 • sylw i fanylion a dull trwyadl a gofalus o weithio
 • sgiliau trin rhifau i wirio canlyniadau, cofnodi mesuriadau a rhifo
 • sgiliau cadw cofnodion cywir
 • sgiliau ysgrifennu i lunio adroddiadau
 • sgiliau cyfrifiadurol i gofnodi a dadansoddi gwybodaeth o brofion ac arbrofion, a monitro lefelau stoc
 • y gallu i ganolbwyntio - mae rhai elfennau o’r gwaith yn golygu ailadrodd yr un tasgau byr
 • sgiliau gwaith tîm
 • y gallu i weithio’n dda dan bwysau

Bydd rhai Cynorthwywyr Labordy Meddygol yn dod i gysylltiad â chleifion, felly rhaid i chi fod yn gyfeillgar a chydymdeimladol a gallu rhoi sicrwydd i bobl sy’n bryderus. Ni ddylech ofni nodwyddau na gwaed chwaith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Caiff gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) eu talu yn unol â graddfa gyflog gynyddol o fewn bandiau cyflog penodol, yn ôl eu sgiliau a’u cyfrifoldebau. Brasamcan yw’r cyfraddau cyflog a nodir isod.

 • Cychwyn - Band 3: £18,813 - £20,795
Oriau gwaith Bydd Cynorthwywyr Labordai Meddygol yn gweithio 37.5 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan weithio ar ddydd Sadwrn a gwyliau cyhoeddus yn achlysurol. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys:
 • labordai meddygol ysbytai’r GIG a Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG (NHSBT)
 • Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (rhan o Public Health England)
 • ysbytai preifat
 • elusennau
 • y diwydiant fferyllol
 • adrannau ymchwil gwyddonol y llywodraeth
 • Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol
 • labordai fforensig
Mae cyfleoedd ar gael i Gynorthwywyr Labordai Meddygol mewn labordai mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble caiff swyddi eu hysbysebu? Hysbysebir swyddi ar wefan swyddi’r GIG, mewn papurau lleol/cenedlaethol, mewn Canolfannau Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ac ar fyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Gellwch wneud cais uniongyrchol am swyddi gwag a chael hyfforddiant yn y gwaith. Mae'n bosibl dechrau a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd, Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. HyfforddiantMae hyn yn cwmpasu rôl y swydd a gweithdrefnau diogelwch. Yna, gallwch ennill tystysgrifau medrusrwydd am wneud tasgau penodol yn gywir a diogel. Bydd y rhain yn ddefnyddiol os byddwch yn dymuno symud ymlaen i ysbyty arall yn ystod eich gyrfa. Gallwch hyfforddi tuag at gymhwyster lefel 2neu lefel 3 hefyd. DilyniantAr ôl ennill profiad, gall staff sy’n gweithio mewn swyddi cynorthwyol mewn gwyddoniaeth gofal iechyd ymgeisio am swyddi uwch, megis 'Cymrawd Gwyddoniaeth Gofal Iechyd', a elwir hefyd yn ‘Ymarferwr Cynorthwyol’. Ar y lefel hon, efallai bydd cyflogwyr yn eu cefnogi i astudio am gymhwyster lefel 3 perthnasol, cymhwyster cenedlaethol uwch neu radd sylfaen. Profiad GwaithByddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd meddygol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.Deddf Adsefydlu Troseddwyr Gall gweithio fel Cynorthwyydd Labordy Meddygol sy’n dod i gysylltiad â chleifion olygu fod yn eithriad o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu fod rhaid i chi hysbysu cyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddion neu geryddon sydd wedi darfod neu rai sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle bydd rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth ynghylch collfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg efallai.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch fel arfer.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allan nhw ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Hyfforddiant

Gellir cychwyn a hyfforddi trwy wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch mewn Iechyd - Cymorth Gofal Iechyd Clinigol.

Ystadegau

 • Mae 18% o gynorthwywyr labordai, yn cynnwys cynorthwywyr labordai meddygol, yn gweithio’n rhan amser.
 • Mae 17% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English