Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn gweithio ar ddec cwch bach.

  Mae technegwyr peirianneg morol yn datrys problemau, gan ddefnyddio cyfuniad o sgiliau technegol a chreadigrwydd.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt boeler las, yn sefyll nesaf i ddarn mawr o beiriant ar fwrdd cwch. Mae'n defnyddio sgriwdreifer.

  Mae technegydd perianneg morol yn gyfrifol am rhaglen cynnal a chadw cyson a gwiriadau diogelwch ar gwch.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt foeler glas, yn gweithio ar ddec cwch gwyn.

  Cynnal atgyweirio man.

 • Mae dyn yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n brwsio coes yrru cwch gyda brws weiren. Mae ganddo glwtyn mewn un llaw a brws weiren yn y llall.

  Mae technegwyr perianneg morol yn gwneud peth o'u gwaith mewn gweithdy. Yma, mae'r technegydd perianneg morol yn brwsio coes yrru cwch gyda brws weiren.

 • Mae dyn yn dringo ochr cwch ar hyd ysgol.

  Dringo ysgol i gyrraedd y cwch tra ei fod yn y iard gychod.

 • Mae dyn yn gorwedd mewn lle caeëdig iawn yng nghragen cwch.

  Mae technegwyr perianneg morol yn gorfod bod yn barod i weithio mewn gofodau cyfyng pan yn gweithio ar gychod.

 • Mae dyn yn edrych i lawr gorddrws pren, agored, ar beiriant cwch.

  Gwneud gwaith cynnal a chadw ar beiriant.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio gliniadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i ddiweddaru cofnodion atgyweirio cychod.

 • Technegydd Peirianneg Forol

Technegydd Peirianneg Forol

Cyflwyniad

Mae technegwyr peirianneg forol yn cefnogi gwaith peirianwyr morol o fewn tri phrif faes: peirianneg alltraeth, peirianneg forol a diwydiannau a leolir ar y lan.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Peirianneg, Morol
 • Technegydd Peirianneg Llong
 • Crefftwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegwr Peirianneg Morol, byddwch yn cefnogi gwaith Peirianwyr Morol.

Ym maes peirianneg alltraeth, efallai byddwch yn gweithio fel staff cynnal a chadw atodol sy’n gyfrifol am yr offer cymhleth a ddefnyddir i drin ffynhonnau olew a nwy.

Mae cost cynhyrchu olew a nwy yn uchel iawn, felly mae’n hanfodol sicrhau na wnaiff offer diffygiol atal cynhyrchu.

Gallech arwain timau o Dechnegwyr a Mecanyddion yn y gwaith o gynnal a chadw’r offer yn rheolaidd, yn ogystal â gwaith atgyweirio brys.

Efallai byddwch yn ymwneud â’r gwaith o adeiladu a rhedeg llwyfannau olew sefydlog neu symudol, yn ogystal â’u systemau, gan helpu Peirianwyr i ganfod atebion i’r problemau a achosir gan wynt, tonnau, cerrynt a natur gwely’r môr.

Ym maes peirianneg forol, byddwch yn ymwneud â’r gwaith o adeiladu a rhedeg y peiriannau sy’n gyrru llongau yn eu blaen ac offer a systemau cysylltiedig.

Mae Technegwyr Peirianneg Morol yn gweithio ar amrywiaeth helaeth o longau, gan gynnwys:

 • llongau cargo
 • llongau teithio
 • llongau gosod leiniau peipiau
 • llongau rhyfel
 • llongau tanfor

Yn y Llynges Frenhinol, byddwch yn gweithio ar longau cludo awyrennau, llongau rhyfel bychan, ffrigadau, llongau ymosod, llongau ysgubo ffrwydron neu longau tanfor yn unrhyw ran o’r byd.

Mae technegwyr peirianneg forol yn fedrus iawn, ac maen nhw’n deall yr offer mecanyddol, hydrolig, electroneg a thrydanol cymhleth iawn a ddefnyddir gan y Llynges.

Yn y Llynges Fasnachol, byddwch yn helpu peirianwyr i redeg a chynnal a chadw’r peiriannau sy’n gwthio llongau yn eu blaen. Byddwch hefyd yn helpu i reoli systemau trydanol ac electroneg. Efallai byddwch yn cynnal gwasanaethau ar fwrdd llongau megis lifftiau a systemau aerdymheru.

Mewn diwydiannau a leolir ar y lan, mae rhai yn gweithio mewn ierdydd llongau, yn goruchwylio Crefftwyr. Byddent yn trefnu amserlenni gwaith Crefftwyr, yn datrys unrhyw broblemau sy’n codi ac yn cynnig cyngor ynghylch sut i wneud tasgau penodol.

Efallai byddwch hefyd yn cyfrannu at reoli ansawdd a sicrwydd ansawdd, gan wirio safonau trwy gydol y broses adeiladu. Efallai byddwch yn gweithio mewn swyddfeydd dylunio, yn cefnogi peirianwyr dylunio, er enghraifft trwy ddarparu gwybodaeth, diwygio lluniadau technegol a chynnal a chadw meddalwedd cyfrifiaduron.

Bydd Technegwyr Peirianneg Forol sy’n gweithio ar longau neu lwyfannau ar y môr yn treulio cyfnodau gweddol hir oddi cartref.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dechnegydd Peirianneg Forol, byddwch angen:

 • sgiliau technegol ac ymarferol cadarn
 • meddwl ymholgar a dadansoddol
 • y gallu i ddatrys problemau drwy ddefnyddio dull rhesymegol o feddwl ynghyd â chreadigrwydd, dychymyg a meddwl agored
 • bod yn fodlon dysgu am y diweddariadau a'r datblygiadau ym maes technoleg
 • sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol da i weithio'n agos â Chrefftwyr, Technegwyr Peirianyddol eraill, yn ogystal â Pheirianwyr ac Arbenigwyr o sawl maes gwahanol
 • sgiliau gwaith tîm
 • ymwybyddiaeth o weithdrefnau iechyd a diogelwch
 • y gallu i ddeall cynlluniau a lluniadau technegol
 • parodrwydd i deithio a gweithio ar y môr am gyfnodau o amser
 • sgiliau cyfrifiadurol cadarn er mwyn gweithio ag amrediad eang o TGCh soffistigedig

Byddwch yn Goruchwylio timau o Grefftwyr neu Dechnegwyr eraill, felly dylech allu ysbrydoli ac annog eraill.

Efallai y bydd arnoch angen sgiliau deifio os yw eich swydd yn ymwneud â gwaith tanddwr.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £26,500 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £31,500 - £38,500
 • Mae Uwch Dechnegwyr Peirianneg Forwrol yn ennill £41,500 - £45,500
Oriau o waith Mae'r rhan fwyaf o Dechnegwyr Peirianneg Forwrol yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, ac mae rhywfaint o waith penwythnos. Mae'n rhaid i rai weithio sifftiau. Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn gwmnïau sy'n ymwneud ag adeiladu llongau a thrwsio llongau, er enghraifft, iardiau llongau, iardiau trwsio, a gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr offer morol. Mae cyflogwyr yn y diwydiant ar y môr yn cynnwys cwmnïau olew a nwy mawr a chwmnïau gwasanaeth/cyflenwi. Mae yna hefyd gyfleoedd gyda'r Llynges Fasnachol a'r Llynges Frenhinol.Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi ar gyfer Technegwyr Peirianneg Forwrol i weithio yn hunangyflogedig , fel arfer mewn gwaith peiriant ac atgyweirio offer ar gyfer llongau bach. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau diwydiant masnach, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch . Mae swyddi gwag hefyd ar gael trwy asiantaethau recriwtio peirianneg arbenigol, y rhyngrwyd byrddau swyddi ac ar wefannau cyrff peirianneg broffesiynol a sefydliadau morwrol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael gwaith fel hyfforddai, yn cael eich rhyddhau am ddiwrnod neu gyfnod i fynd i'r coleg rhan-amser. Llwybr mynediad arall yw cymryd cwrs coleg llawn-amser, gan arwain at gymhwyster perthnasol Safon Uwch neu BTEC(er enghraifft, peirianneg) cyn chwilio am waith. Mae'r Llynges Fasnachol yn recriwtio peirianwyr dan hyfforddiant. Mae'r cynlluniau hyfforddi yn cydlynu a nawdd Bwrdd Hyfforddi'r Llynges Fasnach. Mae yna nifer o lwybrau mynediad i'r Llynges Frenhinol. Cysylltwch â'r Llynges Frenhinol i ddarganfod y llwybr mwyaf priodol i chi.Hyfforddiant Efallai y byddwch yn gallu gweithio tuag at gymhwyster perthnasol seiliedig ar waith, megis peirianneg forol. Mae cofrestriad proffesiynol - EngTech - ar gael i'r rhai hynny sydd wedi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol wedi'i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg. Mae angen i chi hefyd gwblhau Prentisiaeth Uwch perthnasol; neu fod â chymhwyster megis tystysgrif neu ddiploma lefel 3 BTEC mewn peirianneg neu adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, ochr yn ochr â phrofiad perthnasol. Gellwch wneud cais os nad oes gennych gymhwyster, ond bydd angen i chi gael profiad gwaith sylweddol. Mae manylion llawn am sut i gofrestru fel EngTech ar gael yn y ddogfen DU-SPEC Cyngor Peirianneg, y gellir ei gweld ar eu gwefan. Yn y Llynges Fasnachol, mae Bwrdd Hyfforddi'r Llynges Fasnach yn cydlynu cynlluniau hyfforddi a noddi . Mae hyfforddeion yn treulio amser ar y môr ac yn y coleg, gan ennill cymwysterau cydnabyddedig. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd peirianyddol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Gydag addysg a hyfforddiant pellach, gallwch fynd ymlaen i gofrestru ar lefel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a Peiriannydd Siartredig(CEng) .

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a mathemateg efallai.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfyn oedran

Mae gan y Llynges Frenhinol derfyn oedran uwch o 36 oed i ddechrau fel technegydd peirianneg forwrol.

Cyrsiau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd penodol. Fodd bynnag, mae ymgeiswyr gyda'r cymhwyster i basio Prentisiaeth Lefel Uwch neu radd sylfaen yn debygol o ddatblygu'n gyflym.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Technegydd Peirianneg (EngTech) ar gael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Ystadegau

 • Mae 2% o'r bobl mewn galwedigaethau fel technegydd peirianneg forwrol yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 16% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolBydd sefydliadau proffesiynol yn gwneud y gwaith canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gynnal safonau uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, cyfeiriwch at y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Merchant Navy Training Board (MNTB)

Cyfeiriad 30 Park Street, London SE1 9EQ

E-bost enquiry@mntb.org.uk

Gwefan www.mntb.org.uk

Sea Vision UK

Ffôn 020 7417 2837

E-bost enquiries@seavision.org.uk

Gwefan www.seavision.org.uk

myOilandGasCareer.com

Publisher: OPITO

E-bost myoilandgascareer@opito.com

Gwefan www.myoilandgascareer.com

OilCareers.com

Oil jobs

Ffôn 0207 997 7624

Gwefan www.oilcareers.com

Oilandgaspeople.com

Gwefan www.oilandgaspeople.com

Royal Navy

Ffôn 0845 6075555

Gwefan www.royalnavy.mod.uk/careers/royal-navy

British Marine Federation (BMF)

Cyfeiriad Marine House, Thorpe Lea Road, Egham, Surrey TW20 8BF

Ffôn 01784 473377

E-bost info@britishmarine.co.uk

Gwefan www.britishmarine.co.uk

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Cyfeiriad Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1EN

Ffôn 020 7382 2600

E-bost info@imarest.org

Gwefan www.imarest.org

Marine Scientist

Publisher: Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Gwefan www.imarest.org/Publications/MarineScientist.aspx

Your Future in the Boating Industry

Publisher: British Marine Federation (BMF)

Gwefan www.britishmarine.co.uk/upload_pub/27441_bmf_your_future41.pdf

International Marine Contractors Association (IMCA)

Cyfeiriad 52 Grosvenor Gardens, London SW1W 0AU

Ffôn 020 7824 5520

E-bost imca@imca-int.com

Gwefan www.imca-int.com/careers/

Society for Underwater Technology (SUT)

Cyfeiriad 1 Fetter Lane, London EC4A 1BR

Ffôn 020 3440 5535

E-bost info@sut.org

Gwefan www.sut.org.uk

OPITO

Ffôn 01224 787830

E-bost reception@opito.com

Gwefan www.uk.opito.com/

Society for Underwater Technology (SUT) Aberdeen Branch

Scottish enquiries

Cyfeiriad Enterprise Centre, Exploration Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GX

Ffôn 01224 823637

E-bost info@sut.org

Gwefan www.aberdeen.sut.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English