Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Y tu blaen i siop saer cloeon sy'n edrych tuag at stryd.

  Mae seiri cloeau yn cyflenwi, gosod ac yn atgyweirio cloeon.

 • Mae dau ddyn yn sefydd mewn siop yn edrych ar wahanol eitemau diogelwch sydd wedi'u harddangos, yn hongian ar wal y siop.

  Rhoi cyngor i gwsmer ar nwyddau diogelwch addas.

 • Mae dyn yn sefyll mewn drws agored. Mae'n mesur clo y drws, gan ddefnyddio tâp mesur a phensil.

  Mesur lleoliad clo sydd i'w osod.

 • Mae dyn yn sefyll mewn agoriad drws agoerd. Mae'n sgriwio mecanwaith cloi i fewn i'r drws.

  Sgriwio'r ddyfais gloi wrth y drws.

 • Mae dyn yn sefyll wrth fwrdd. Mae'n tynnu clo sydd wedi torri yn ddarnau, gan ddefnyddio tyrnsgriw.

  Tynnu clo sydd wedi torri wrth ei gilydd er mwyn ei atgyweirio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddrws blaen ty, yn edrych ar glô'r drws.

  Galwad frys i helpu rhywun sydd wedi'i gloi allan o'r ty.

 • Saer Cloeon

Saer Cloeon

Cyflwyniad

Mae seiri cloeon yn cyflenwi, gosod ac atgyweirio cloeon mewn cartrefi, busnesau a cheir. Maen nhw'n gwneud allweddi i ffitio cloeon, gan ddefnyddio offer gwahanol.

Hefyd, mae seiri cloeon yn gosod systemau diogelwch soffistigedig yn eu lle, megis teledu cylch cyfyng. Mae rhai'n darparu gwasanaeth brys 24 awr, er enghraifft, i helpu cwmseriaid sydd wedi'u cloi allan neu lle bo'r cloeon wedi cael difrod pan dorrwyd i mewn i'r adeilad.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Saer Cloeon, byddwch yn cyflenwi, gosod ac atgyweirio ystod eang o gloeon. Hefyd, byddwch yn rhoi cyngor i bobl am ddulliau o wella diogelwch eu cartrefi ac adeiladau eu busnesau.

Byddwch yn dra chrefftus. Bydd eich gwaith yn cynnwys popeth o waith sylfaenol torri allweddi i weithdrefnau agor mewn argyfwng a gosod systemau diogelwch soffistigedig.

Mae llawer o Seiri Cloeon yn gweithio mewn siop ac yn cynnig gwasanaeth ar alw i wneud amrywiaeth eang o dasgau gwahanol. Mae rhai eraill yn symudol ac yn cynnig gwasanaeth brys 24 awr.

Byddwch yn ymdrin â phroblemau brys i alluogi mynediad, er enghraifft, pan fydd rhywun wedi colli ei allweddi, wedi cloi ei hun allan o'i dy neu lle bo clo wedi cael difrod yn ystod ymgais i dorri i mewn i'r adeilad.

Efallai y byddwch yn gwneud hyn hefyd ar gais yr Heddlu, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai.

Mae cael eich galw allan yn golygu teithio yn yr ardal leol unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos i alluogi mynediad i gerbyd neu adeilad. Yn aml, mae Seiri Cloeon yn gweithio yn yr awyr agored, weithiau mewn tywydd gwael.

Wrth osod clo newydd neu ddisodli clo diffygiol, yn gyntaf byddwch yn siarad â pherchennog neu adeiladwr yr adeilad i drafod eu hanghenion.

Yn aml, byddwch yn rhoi cyngor am ddiogelwch eiddo a diogelwch rhag tân, gan ddefnyddio eich gwybodaeth arbenigol i argymell y systemau diogelwch mwyaf priodol i'r cwsmer.

Mae gan rai cwsmeriaid (er enghraifft, busnesau a sefydliadau mawrion) ofynion soffistigedig, er enghraifft, cloeon electronig, systemau prifallwedd a theledu cylch cyfyng.

Efallai bydd prosiectau mawr o'r fath yn golygu cydweithredu â chwmnïau adeiladu a chwmnïau swyddogion diogelwch.

Ar ôl siarad â pherchennog neu adeiladwr yr adeilad, byddwch yn eu cynghori ar ba fath o gydosodiad sydd fwyaf addas i'r clo.

Byddwch yn mesur ac yn marcio union leoliad y clo newydd ac wedyn yn defnyddio offer i dorri neu naddu tyllau sy'n gweddu'n berffaith i'r clo. Mae'r saer cloeon yn gosod y mecanweithiau yn ddiogel drwy ddefnyddio sgriwiau. Byddwch yn sicrhau bod y mecanweithiau'n gweithio'n iawn, gan wneud mân addasiadau, lle bo angen.

Mae Seiri Cloeon sy'n gweithio mewn safleoedd manwerthu'n rhoi cyngor ac yn gwerthu cynhyrchion diogelwch i'r cyhoedd. Gallai hynny gynnwys gwerthu cloeon clap a chypyrddau diogel ynghyd â chynhyrchu copïau o allweddi, naill ai â llaw neu drwy ddefnyddio peiriannau torri allweddi.

Byddwch yn gweithio i gwmnïau arbenigol sy'n rhoi cyngor i berchnogion eiddo am faterion diogelwch.

Efallai byddwch yn rhan o'r maes atgyweirio cloeon ceir, er enghraifft, neu ddarparu gwasanaeth brys ar alw.

Gallai Seiri Cloeon gynnig gwasanaeth arbenigol, megis torri allweddi ac atgyweirio allweddi hynafol, er enghraifft, i gwsmeriaid sy'n adnewyddu adeilad hyn.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Saer Cloeon, bydd angen:

 • medrusrwydd technegol lefel uchel
 • gwybodaeth arbenigol am ystod eang o gydosodiadau cloeon a dyfeisiau diogelwch eraill
 • cydlynu da rhwng y dwylo a'r llygaid
 • diddordeb mewn teclynnau mecanyddol ac electronig
 • gwybodaeth drwyadl o dechnegau soffistigedig a thechnoleg gan gynnwys gwneud prif allweddi a chloeon trydan
 • bod yn fodlon cadw i fyny ag unrhyw newidiadau newydd yn y diwydiant diogelwch
 • cyfathrebu'n dda a medru cyd-dynnu ag ystod eang o bobl ar bob lefel
 • cryn dipyn o amynedd
 • sgiliau rhifedd sylfaenol i gyfrifo uwch-systemau diogelwch ynghyd â llunio dyfynbrisiau/amcangyfrifon a pharatoi anfonebau
 • bod yn onest, teilwng o ymddiriedaeth, diplomataidd a medru meithrin hyder
 • bod yn dringar a phwyllog wrth ymdrin â phobl sydd wedi eu cloi allan - gallant fod wedi cynhyrfu
 • dilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch gan ddefnyddio offer codi, lle bo modd
 • agwedd hyblyg oherwydd gallech gael eich galw allan unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos
Gallech hefyd ymdrin ag eitemau trymion, megis cypyrddau diogelwch. Felly, efallai y bydd yn rhaid plygu a chodi pethau. Byddai sgiliau saer coed yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £22,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £28,000 - £34,500
 • Mae Uwch Seiri Cloeon yn ennill £42,500
Oriau gwaith Mae Seiri Cloeon yn gweithio 40 awr yr wythnos, a allai gynnwys dyddiau Sadwrn a dyletswyddau ar alw rhag ofn y byddant yn cael eu galw allan. Ble allwn i weithio? Y cyflogwyr yw:
 • safleoedd manwerthu
 • cwmnïau diogelwch
 • gweithdai arbenigol
 • g6+weithgynhyrchwyr
Mae cyfleoedd i Seiri Cloeon ar gael gyda chyflogwyr ledled y Deyrnas Unedig. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i Seiri Cloeon profiadol fod yn hunangyflogedig, naill ai'n gweithio ar eu pennau eu hunain neu weithredu drwy gyfrwng masnachfraint. Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Hysbysebir swyddi gwag mewn papurau newydd lleol, cyhoeddiadau'r diwydiant masnach, yn y Ganolfan Byd Gwaithac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais', am ragor o fanylion am wneud cais am safleoedd prentisiaeth.

Hyfforddiant

Gallwch ddilyn cyrsiau hyfforddi y mae'r Master Locksmiths Association (MLA) yn eu cynnal. Cynhelir y cyrsiau yng ngweithdai hyfforddiant yr MLA ger Daventry, Swydd Northampton, Lloegr.

Mae City & Guilds hefyd yn cynnig cyrsiau perthnasol.

Mae'n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â'r technegau a chynhyrchion diweddaraf drwy gyfrwng Datblygu Proffesiynol Parhaus.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant adeiladu, fel Saer Coed, Peirianneg neu Electroneg yn sicrhau eich bod yn dal sylw cyflogwyr.

Dilyniant

Gall Seiri Cloeon fynd ymlaen i swyddi arbenigol neu i swyddi goruchwylwyr/arweinwyr tîm yn sgil mwy o hyfforddiant a phrofiad. Mae rhai Seiri Cloeon yn dod yn hunangyflogedig, naill ai drwy weithio ar eu pennau eu hunain neu weithredu drwy gyfrwng masnachfraint.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Bydd pynciau crefft ymarferol, technoleg a pheirianneg yn rhoi mantais i chi yn yr yrfa hon.

Mae trwydded yrru lawn yn hanfodol i wneud y swydd.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Sgiliau/profiad

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd â sgiliau gwaith perthnasol, er bod rhai am fod gennych gymwysterau academaidd hefyd. Gallai cefndir ym maes gwaith coed, peirianneg neu electroneg fod yn fantais.

Hefyd, gall gwaith yn y diwydiant diogelwch, er enghraifft, ar systemau larwm fod yn ddefnyddiol.

Ystadegau

 • Mae 4% o bobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau fel saer cloeon yn gweithio'n rhan amser.
 • Mae 6% ar oriau hyblyg.
 • Mae 2% o'r gweithwyr yn rhai dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Skills for Security

Cyfeiriad Security House, Barbourne Road, Worcester WR1 1RS

Ffôn 01905 744000

E-bost info@skillsforsecurity.org.uk

Gwefan www.skillsforsecurity.org.uk

Master Locksmiths Association (MLA)

Cyfeiriad 5d Great Central Way, Woodford Halse, Daventry, Northamptonshire NN11 3PZ

Ffôn 01327 262255

E-bost enquiries@locksmiths.co.uk

Gwefan www.locksmiths.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English