Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sydd wedi gwisgo'n drwsiadus yn eistedd y tu ôl i ddesg, oddi fewn swyddfa fach. Mae'n siarad gyda dyn sy'n eistedd ar ochr arall y ddesg. Mae'r ddau ohonynt yn erdych ar ddarn o bapur.

  Asesu faint o gynnydd y mae myfyriwr wedi'i wneud.

 • Mae dyn yn eistedd tu ol i ddesg mewn swyddfa. Mae dyn arall yn eistedd wrth ei ochr. Mae dau ddyn yn siarad. Mae rhai llyfrau ar y ddesg.

  Trafod gwaith â darlithydd arall.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n edrych ar ddau lyfr agored ac yn ysgrifennu ar bad nodiadau.

  Paratoi a chynllunio ar gyfer darlith.

 • Mae dyn yn ysgrifennu ar fwrdd gwyn.

  Addysgu gan ddefnyddio bwrdd gwyn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio ffôn. Mae'n ysgrifennu mewn dyddiadur.

  Gwneud trefniadau ar gyfer taith myfyrwyr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio'r cyfrifiadur y baratoi deunyddiau cwrs.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar rywfaint o bapur. Mae hefyd llyfrau ac ychydig o ddogfennau papur ar y ddesg.

  Marcio gwaith.

 • Mae dyn yn sefyll o flaen ystafell ddosbarth. Mae'n defnyddio bwrdd gwynrhyngweithiol er mwyn cyflwyno gwybodaeth am beiriannau gwthio awyren.

  Rhoi darlith, yn yr achos hwn gan ddefnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol.

Darlithydd Addysg Uwch

Cyflwyniad

Mae darlithwyr addysg uwchyn dysgu pynciau academaidd neu bynciau cysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr dros 18 oed.

Mae'r gwaith ar ffurf paratoi a thraddodi darlithoedd a chynnal seminarau a thiwtorialau. Hefyd, mae darlithwyr addysg uwch yn asesu gwaith myfyrwyr ac yn gwneud ymchwil.

Adwaenir hefyd fel

 • Darlithydd Coleg Addysg Uwch
 • Athro - Addysg Uwch
 • Darlithydd Prifysgol
 • Darlithydd AU

Fideo - Keith: Darlithydd Addysg Uwch

Fideo - Mark: Uwch Ddarlithydd

Gweithgareddau Gwaith

Mae darlithwyr addysg uwch yn dysgu cyrsiau prifysgol sy'n arwain at gymwysterau megis graddau, graddau sylfaen, cymwysterau cenedlaethol uwch a chymwysterau ôl-radd.

Mae'r dulliau dysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Mae darlithwyr addysg uwch yn asesu gwaith cwrs myfyrwyr, yn gosod ac yn marcio arholiadau ac yn llunio a chynllunio cyrsiau. Mewn rhai pynciau, maen nhw'n rhoi arddangosiadau ymarferol.

Mae darlithwyr addysg uwch yn defnyddio deunyddiau megis y rhyngrwyd a deunyddiau clyweledol i ysgogi diddordeb a dysg ac i lunio deunyddiau i'r cyrsiau.

Maen nhw'n helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddol y myfyrwyr ac yn annog ymchwil ac astudio annibynnol. Hefyd, maen nhw'n rhoi cymorth i fyfyrwyr sy'n cael anawsterau yn eu hastudiaethau.

Mae darlithwyr addysg uwch yn gwneud ymchwil yn eu meysydd arbenigol gan anelu at gyhoeddi eu canfyddiadau. Rhaid iddynt gadw i fyny â datblygiadau yn eu maes. Hefyd, maen nhw'n gwneud dyletswyddau gweinyddol, yn rheoli'r broses o dderbyn myfyrwyr ac yn cysylltu â byrddau arholi a sefydliadau allanol eraill. Gallai darlithwyr addysg uwch fod yn gyfrifol am sicrhau cyllid i gyrsiau.

Wrth i ddarlithwyr addysg uwch ddatblygu yn eu swyddi, maent yn aml yn rheoli ac yn goruchwylio staff eraill.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Yn rhinwedd eich swydd fel darlithydd addysg uwch bydd arnoch angen:

 • Y gallu i ysbrydoli'ch myfyrwyr.
 • Sgiliau trefniadol a chynllunio.
 • Y gallu i fynegi'ch hun yn eglur ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Hyder i ddysgu nifer fawr o fyfyrwyr mewn ystafelloedd darlithio.
 • Amynedd, tringarwch a goddefgarwch.
 • Sgiliau ymchwilio a dadansoddi.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Bras gyfraddau cyflog yw'r rhai a nodir isod.

Mae'r rhan fwyaf o ddarlithwyr addysg uwch ar gyflogau o tua £27,500 - £54,000 y flwyddyn.

Oriau gwaith

Gall darlithwyr addysg uwch weithio oddeutu 40 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Serch hynny, mae'r rhan fwyaf yn gweithio oriau hirach, gan gynnwys gweithio gyda'r hwyr ac ar y penwythnos i farcio gwaith, paratoi darlithoedd a chynnal ymrwymiadau ymchwil.

Gallai fod cyfle i weithio'n rhan amser.

Ble y gallwn i weithio?

Mae darlithwyr addysg uwch yn gweithio mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch.

Hefyd, gall fod cyfleoedd i weithio mewn gwledydd eraill.

Hunangyflogaeth

Gall darlithwyr addysg uwch weithio'n hunangyflogedig ar eu liwt eu hunain.

Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir y swyddi gwag yn y wasg leol a phapurau newydd cenedlaethol fel y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES) ar wefannau prifysgolion a byrddau swyddi fel jobs.ac.uk.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, mae arnoch angen gradd a chymhwyster ôl-radd (PhD fel arfer) i ddod yn ddarlithydd addysg uwch. Mae cael mynediad heb PhD yn anodd, ond gallai hynny fod yn bosibl i ddarlithwyr sydd â phrofiad gwaith proffesiynol neu ddiwydiannol ac sy'n dysgu cyrsiau cysylltiedig â gwaith, megis cyfrifyddiaeth.

Gall myfyrywr PhD a myfyrwyr ymchwil ôl-radd eraill ennill profiad gwerthfawr drwy gymryd dyletswyddau dysgu'n rhan amser i gefnogi'r myfyrwyrisraddedig. Efallai y byddai dyletswyddau gweinyddol hefyd ganddyn nhw. Fel arfer, byddant yn cael eu talu fesul awr. Serch hynny, nid yw profiad am dâl tra boch yn cwblhau'ch astudiaethau'n sicrhau gwaith ar ddiwedd eich cwrs.

Yn enwedig yn gynnar yn eich gyrfa, bydd yn gyffredin cael contractaucyfnod penodedig.

Hyfforddiant

Unwaith y byddwch yn gweithio, gallai'ch hyfforddiant gynnwys cyrsiau datblygu staff, seminarau a chynadleddau.

Mae cymwysterau ôl-radd fel tystysgrifau ôl-radd (PGCerts) ym maes addysg uwch ar gael. Mae rhai prifysgolion yn ei gwneud yn orfodol i'r staff newydd wneud cwrs ôl-radd; gallwch ei gwblhau ochr yn ochr â'ch gwaith darlithio ac ymchwil.

Mae'r Academi Addysg Uwch yn cynnal cynllun cydnabyddiaeth broffesiynol sy'n arwain at statws Cymrawd Cyswllt, Cymrawd, Uwch-Gymrawd neu Brif Gymrawd yr Academi. I ennill cydnabyddiaeth broffesiynol, gallwch gwblhau cymhwyster achrededig gan yr Academi, megis PGCert neu ddatblygu proffesiynol parhaus achrededig.

Mae'r Brifysgol Agored yn gwneud tysygrif ôl-radd ym maes ymarfer academaidd a hynny ar gyfer darlithwyr addysg uwch newydd a phrofiadol drwy gyfrwng dysgu o bell.

Dod ymlaen

Gallai darlithwyr symud i swyddi eraill yn y brifysgol neu i swydd reoli.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o ddarlithwyr addysg uwch yn meddu ar PhD. Fel arfer, y gofynion i gael mynediad i gwrs PhD yw gradd Anrhydedd 2:1 a gradd ôl-radd wedi hynny, megis MA/MSc MPhil. Weithiau, gall fod modd cael mynediad yn uniongyrchol i PhD ar ôl gwneud gradd israddedig.

Er mwyn cael myneidad i gwrs gradd yn unrhyw bwnc, y gofynion arferol yw:

 • 2/3 lefel A
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 5 pwnc.

Mae'r cymwysterau sydd yn lle lefel A yn cynnwys:

 • Edexcel (BTEC) lefel 3 Cymwysterau Cenedlaethol
 • Y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol.

Serch hynny, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio. Felly, gwiriwch y prosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Yn aml, mae darlithwyr addysg uwch sy'n darlithio mewn pynciau cysylltiedig â gwaith yn meddu ar gefndir proffesiynol neu ddiwydiannol perthnasol.

Hyfforddiant/dysgu o bell

Mae hyfforddiant perthnasol yn cynnwys tystysgrifau ôl-radd rhan amser ym maes dysgu addysg uwch. Mae rhai cyrsiau ar gael drwy gyfrwng dysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

New 2 Teaching

Publisher: Association of Teachers and Lecturers (ATL)

Ffôn 020 7930 6441

Gwefan www.new2teaching.org.uk

jobs.ac.uk

Gwefan www.jobs.ac.uk

Higher Education Academy

E-bost enquiries@heacademy.ac.uk

Gwefan www.heacademy.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English