Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n edrych ar lyfryn sydd mewn lliwiau llachar.

  Mae swyddogion cysylltiadau gweithwyr yn ymdrin â llawlyfrau ac arweiniadau i'r staff.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n darllen cyhoeddiad sydd wedi'i argraffu.

  Cadw i fyny â'r gyfraith waith a'r arferion proffesiynol diweddaraf.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych ar sgrîn cyfrifiadur ac yn siarad ar y ffôn.

  Trefnu cyfarfod â chynrychiolwyr yr undeb llafur.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn teipio ar fysellfwrdd cyfrifiadur.

  Paratoi cofnodion y cyfarfodydd rheolaidd â'r undeb llafur.

 • Mae dyn a dynes yn eistedd wrth fwrdd ac yn siarad.

  Wrthi'n trafod â chynrychiolydd yr undeb llafur.

 • Mae tair dynes ac un dyn yn eistedd o amgylch bwrdd. Maent yn siarad; mae un o'r menywod yn gwneud nodiadau.

  Cyfarfod ag aelod o'r staff i drafod cwyn. Mae cynrychiolydd yr undeb llafur yn bresennol ynghyd â chymerwr nodiadau.

 • Mae dwy ddynes yn eistedd o amgylch bwrdd ac yn edrych ar ei gilydd ac yn siarad. Mae rhai dogfennau papur ar y bwrdd.

  Trafod â rheolwr adran am gyflwyno cynllun i ailhyfforddi'r gweithwyr.

 • Ymgynghorydd Cysylltiadau Gweithwyr

Swyddog Cysylltiadau Gweithwyr

Cyflwyniad

Mae arbenigwyr cysylltiadau gweithwyr yn meithrin ac yn cynnal perthynas dda yn y gweithle rhwng y cyflogwyr a'r gweithwyr. Maen nhw'n trafod ac yn cynnal trafodaethau ag unigolion a grwpiau, gan gynnwys undebau llafur. Maen nhw'n ymdrin â phynciau fel rheoli gwrthdaro a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Personél, Cysylltiadau Gweithwyr
 • Swyddog Cysylltiadau Diwydiannol

Fideo - Linda: Rheolwr Datblygu Gweithwyr

Gweithgareddau Gwaith

Mae Cynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr yn meithrin perthynas dda yn y gweithle. Byddwch yn helpu i hybu a chreu awyrgylch gadarnhaol yn y gwaith. Byddwch yn datblygu, monitro, dehongli a diweddaru polisïau cysylltiadau gweithwyr ar gyfer y sefydliad.

I lawer o bobl, mae cysylltiadau gweithwyr yn rhan o rôl adnoddau dynol ehangach. Hefyd, mae cwmpas a galw ar gael i weithwyr proffesiynol arbenigo. Mae cysylltiadau diwydiannol yn enw arall ar y math hwn o waith.

Mae Cynghrowyr Cysylltiadau Gweithwyr yn ymdrin ag ystod eang o faterion. Er enghraifft, maent yn rhoi cyngor ar ddulliau o wella:

 • Ymrwymiad gweithwyr
 • Cyfathrebu â'r gweithwyr
 • Perfformiad a gwobrwyon
 • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • Cydymffurfio â chyfraith cyflogaeth
 • Paratoi ar gyfer newidiadau yn y sefydliad.

Mae Cynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr yn chwarae rhan ym mharatoad a phrosesau trafod cwynion, rhaglenni dileu swyddi a gweithdrefnau disgyblu. Byddwch yn ymdrin â pholisïau, trafodaethau ac anghydfodau sy'n ymwneud â meysydd fel:

 • Tâl a chyflogau
 • Oriau gwaith
 • Absenoldeb salwch hirdymor
 • Diswyddo annheg
 • Aflonyddu neu wahaniaethu ar sail hil, rhyw neu oedran
 • Bwlio
 • Iechyd a diogelwch.

Efallai hefyd y bydd Cynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr hefyd yn diweddaru Rheolwyr eraill am newidiadau yn y gyfraith cyflogaeth a'u hyfforddi yn nhechnegau cysylltiadau gweithwyr.

Mae delio â dileu swyddi yn mynnu llawer o waith paratoi, cynllunio ac ymgynghori ac, fel arfer, mae'n cynnwys trafod ag aelodau'r staff a fydd yn cael eu heffeithio ac weithiau â swyddogion yr Undeb Llafur.

Efallai y bydd yn rhaid i Gynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr gynrychioli eu sefydliad mewn tribiwnlys cyflogaeth os bydd gweithiwr yn meddwl ei fod wedi'i ddiswyddo'n annheg neu y gwahaniaethwyd yn ei erbyn.

Mae'r dyletswyddau o ddydd i ddydd yn cynnwys ysgrifennu adroddiadau ac ymdrin â gohebiaeth a data. Byddwch yn cadw, yn diweddaru ac yn dadansoddi ystadegau. Efallai y bydd Cynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr yn rhoi cymorth i ddatblygu a chynnal polisi cyfle cyfartal a llawlyfrau i'r staff.

Mae'n hanfodol eich bod yn deall safbwynt y cwmni yn llwyr ac yn sylweddoli goblygiadau a chanlyniadau ariannol y cytundebau y byddwch yn eu trafod. Efallai y byddwch yn goruchwylio pleidlais drwy'r post neu yn y gweithle i'r gweithwyr benderfynu ar faterion sy'n ymwneud â'r gweithle.

Mae rhai Cynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr 'ar alw' rhag ofn y bydd angen sylw brys ar anghydfodau. Efallai y bydd yn rhaid teithio a threulio cyfnodau byr oddi cartref.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Arbenigwr Cysylltiadau Gweithwyr, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau gwrando cryf a'r gallu i werthfawrogi safbwyntiau pobl eraill
 • medru ymdrin â sefyllfaoedd anodd yn sensitif
 • datblygu perthynas dda ac ennill parch ac ymddiriedaeth pobl
 • bod yn amyneddgar a medru cadw pwyll o dan bwysau
 • bod yn deg a gwrthrychol wrth ymdrin ag anghydfodau, er hefyd bod angen i chi fod yn gadarn os ystyrir bod gofynion rhywun yn afresymol
 • sgiliau cryfion ym maes negodi a chyfryngu
 • tact, diplomyddiaeth a chrebwyll dibynadwy
 • dull dadansoddol, ymarferol a chreadigol o ddatrys problemau
 • medru gwneud cyflwyniadau ac arwain trafodaeth
 • sgiliau rheoli amser a chynllunio
 • parch tuag at gyfrinachedd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £21,500 - £23,500
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £30,000
 • Mae Uwch Gynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr yn ennill £33,500 - £37,000

Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch yn gweithio 35-40 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Serch hynny, efallai y byddai'n rhaid gweithio oriau ychwanegol gyda'r hwyr ac ar y penwythnos ar adegau allweddol mewn trafodaethau.

Ble allen i weithio?

Cwmnïau mewn diwydiant a masnach a sefydliadau yn y sector cyhoeddus ledled y Deyrnas Unedig yw'r cyflogwyr. Mae rhai cyrff proffesiynol ac undebau llafur yn cyflogi Swyddogion Cysylltiadau Gweithwyr. Mae rhai'n gweithio â chwmnïau ymgynghorwyr busnes.

Mae cyfleodd i Gynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr ar gael mewn rhai trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir y swyddi gwag mewn cyfnodolion proffesiynol ac ar wefannau, fel 'People Management and Personnel Today', ar fyrddau swyddi, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Universal Jobmatchac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, mae gan Gynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr swydd uchel yn y sefydliad. Efallai bod profiad blaenorol gan rai o faes adnoddau dynol neu o feysydd eraill, fel rheoli. Cefndir o waith undeb llafur sydd gan rai.

Gallai Safon Uwch mewn pynciau fel Saesneg, y Gyfraith, Astudiaethau Busnes a Seicoleg fod o gymorth i ymgeiswyr gael mynediad i gyrsiau proffesiynol rheoli adnoddau dynol, er bod cymwysterau Safon Uwch mewn pynciau eraill yn dderbyniol.

Gall graddedigion unrhyw bwnc gael mynediad i waith cysylltiadau gweithwyr, er bod pynciau fel Rheoli Adnoddau Dynol, Astudiaethau Busnes, y Gyfraith a Seicoleg yn enwedig o berthnasol.

Mae cyrsiau ôl-raddedig yn bodoli ym maes rheoli adnoddau dynol a chyfunir rhai o'r rhain â chysylltiadau cyflogaeth neu gysylltiadau diwydiannol.

Hefyd, efallai bydd modd i ddeiliaid HNDs/HNCs gael mynediad. Mae graddau sylfaen ar gael ym maes rheoli adnoddau dynol.

Mae cyflogwyr yn y maes cystadleuol hwn yn ystyried bod aelodaeth o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn gaffaeliad, er nad yw hynny'n hanfodol i gael mynediad. Ffordd wych o ddechrau yn yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Mae'r CIPD yn cynnig dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu lefel Sylfaen, Canolradd ac Uwch sy'n arwain at aelodaeth Gyswllt, Aelod Siartredig ac aelodaeth Gymrawd Siartredig.

Mae'r cysiau ar gael yn rhan amser, ar sail bloc-ryddhad a thrwy gyfrwng dysgu o bell â chymorth neu ddysgu'n hyblyg. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio'n rhan-amser tra'u bod yn gweithio.

Hefyd, mae'r CIPD yn cynnal cyrsiau byrion mewn pynciau megis sut mae paratoi ar gyfer tribiwnlys cyflogaeth.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn swydd gynghorol yn ddefnyddiol. Byddai gweithio yn y gymuned hefyd yn ddefnyddiol wrth ddechrau yn yr yrfa hon.

Dilyniant

Gall Cynghorwyr Cysylltiadau Gweithwyr symud ymlaen i swyddi uwch reolwyr yn sgîl mwy o hyfforddiant a phrofiad.

Cymwysterau

Graddedigion yw llawer o'r dechreuwyr. Yr isafswm gofynion academaidd arferol i wneud cwrs gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Lefel A
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall

Mae'r cymwysterau yn lle lefel A yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol

Serch hynny, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio. Felly, gwiriwch y prosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Lefel A.

Cyfleoedd i Oedolion

<Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad (e.e. Mynediad at Fusnes) gynnig ffordd arall o gael lle ar gwrs.

Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Dysgu o bell

Mae Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn cynnig rhaglenni dysgu o bell a hyblyg i baratoi at ei holl gymwysterau. Gellir astudio yn rhan amser i ennill pob un o’i gymwysterau.

Efallai caiff ymgeiswyr sy’n meddu ar sgiliau, ond nid cymwysterau ffurfiol mewn gwaith personol a rheoli, gael eu hasesu mewn cymhariaeth â safonau CIPD, a bydd hyn yn arwain at aelodaeth.

Mae llawer o ganolfannau yn cynnig cymwysterau CIPD trwy gynllun Dysgu Hyblyg CIPD. Mae hyn yn galluogi i fyfyrwyr astudio adref a mynychu tiwtorial oddeutu unwaith y mis. Trowch at wefan CIPD i weld rhestr gynhwysfawr o ganolfannau.

Mae ychydig o gymwysterau uwchraddedig mewn rheoli adnoddau dynol ar gael trwy ddysgu o bell. Mae’r rhan fwyaf yn cynnwys modiwl perthnasau cyflogaeth. I gael rhagor o fanylion am rai cymeradwy presennol, cysylltwch â CIPD.

Cyllid

Gall aelodau undebau sy’n astudio cyrsiau perthnasau cyflogaeth a phynciau cysylltiedig wneud cais am grant gan Ymddiriedolaeth Addysgol Ffederasiwn Cyffredinol yr Undebau Llafur.

Ystadegau

 • Mae 8% o weithwyr proffesiynol perthnasau cyflogaeth ac adnoddau dynol yn hunangyflogedig.
 • Mae gan 12% ohonyn nhw swyddi rhan amser.
 • Mae 27% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae gan 8% o weithwyr swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw'r safonau'n uchel yn eu galwedigaethau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gwiriwch y manylion cyswllt isod.

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Cyfeiriad 151 The Broadway, London SW19 1JQ

Ffôn 020 8612 6200

Gwefan www.cipd.co.uk

Personnel Today

Gwefan www.personneltoday.com

People Management

Publisher: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Gwefan www.peoplemanagement.co.uk

General Federation of Trades Unions (GFTU)

Cyfeiriad 4th Floor, Headland House, 308-312 Grays Inn Road, London WC1X 8DP

Ffôn 020 7520 8340

E-bost claire@gftu.org.uk

Gwefan www.gftu.org.uk

Employee Relations Institute

Cyfeiriad Rivington House, 82 Great Eastern Street, London EC2A 3JF

Ffôn 020 7148 0970

E-bost info@erinstitute.com

Gwefan erinstitute.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English