Technegydd/Arbenigwr Profion Annistrywiol

Cyflwyniad

Mae technegwyr/arbenigwyr profion annistrywiol (NDT) yn profi diogelwch strwythurau, cerbydau a llongau yn cynnwys awyrennau, trenau, pontydd, argaeau a phiblinellau.

Mae technegwyr/arbenigwyr NDT yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i chwilio am arwyddion cyrydu, niwed strwythurol neu wendid, lludded metel a namau eraill.

Adwaenir hefyd fel

 • Radiograffydd Diwydiannol
 • Radiograffydd, Diwydiannol
 • Arbenigwr NDT

Gweithgareddau Gwaith

Mae sawl dull gwahanol o wneud profion annistrywiol (NDT). Y dull gwreiddiol yw archwiliad gweledol.

Gyda datblygiadau mewn technoleg, gall technegwyr/arbenigwyr NDT bellach archwilio strwythurau a rhannau gan ddefnyddio lensys, teledu cylch cyfyng, offer archwilio cyfrifiadurol a dyfeisiadau opteg ffibrau.

Mae'r dechnoleg hon yn galluogi arbenigwyr i archwilio strwythurau ar wely'r môr, neu edrych ar ddarnau mewn amgylchedd ymbelydrol.

Mewn profion treiddiad hylif, y math mwyaf cyffredin o NDT, mae technegwyr/arbenigwyr yn gorchuddio gwrthrych gyda lliw gweledol neu fflworoleuol. Bydd unrhyw graciau ar yr arwyneb yn tynnu'r lliw i mewn.

Ar ôl glanhau unrhyw dreiddiad dros ben i ffwrdd, mae technegwyr/arbenigwyr NDT yn defnyddio datblygwr (sy'n gweithredu fel papur blotio) i dynnu'r lliw yn ôl i fyny, gan ddatgelu'r crac.

Gall technegwyr/arbenigwyr NDT ddefnyddio radiograffeg i greu delwedd o wrthrych ar ffilm. Er enghraifft, gallant ddefnyddio Pelydr-X neu ymbelydredd gama (yn debyg i belydr-x, ond yn llawer mwy pwerus) i edrych am ddiffygion mewnol mewn castiadau metel.

Gallant hefyd ddefnyddio uwchsoneg i ganfod namau mewn deunyddiau solet. Mae hyn yn dilyn egwyddor tebyg i'r hyn a ddefnyddir mewn offer sonar ar y môr. Mae technegwyr/arbenigwyr NDT yn cyflwyno sain i wrthrych y prawf. Trwy edrych ar y ffordd y mae'r sain yn teithio yn y gwrthrych, gallant fapio presenoldeb amherffeithrwydd (a allai sboncio'r sain o gwmpas).

Maent yn defnyddio uwchsain i archwilio asiadau mewn adweithyddion niwclear, ac mewn astudiaethau delweddu meddygol.

Mae NDT yn faes sydd yn symud yn gyflym. Mae technegwyr/arbenigwyr yn datblygu ac yn defnyddio dulliau newydd drwy'r amser, fel allyriadau acwstig (sydd yn 'gwrando' ar dwf crac), profion gollyngiadau a thermograffeg (a ddefnyddir i ddadansoddi data tymheredd).

Mae technegwyr/arbenigwyr yn aml yn datblygu arbenigedd mewn un neu ddau ddull NDT, ond mae angen iddynt wybod sut i ddehongli pob dull. Mae angen iddynt hefyd ddatblygu dealltwriaeth o'r prosesau cynhyrchu y maent yn gysylltiedig â nhw, er mwyn rhagweld math, lleoliad ac effaith namau.

Gallai rhywfaint o'r gwaith gynnwys treulio amser oddi cartref, er enghraifft, gweithio ar lwyfannau nwy/olew neu generaduron.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel technegydd/arbenigwr profion annistrywiol (NDT), bydd angen:

 • Gwybodaeth a sgiliau technegol cadarn, er mwyn deall a defnyddio egwyddorion profion annistrywiol.
 • Sgiliau TGCH i ddefnyddio offer archwilio cyfrifiadurol.
 • Mwynhau datrys problemau.
 • Dull rhesymegol a threfnus o weithio.
 • Bod yn chwilfrydig ac yn sylwgar.
 • Talu sylw i fanylion.
 • Bod yn ymwybodol o ddiogelwch - mae diogelwch yn agwedd bwysig ar y swydd hon.
 • Syniad cadarn o gyfrifoldeb, dull digyffro a'r gallu i ddilyn gweithdrefnau llym.
 • Bod yn hunanddibynnol, oherwydd gallech fod yn gweithio ar eich pen eich hun.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Gweithio'n dda mewn timau gyda thechnegwyr/arbenigwyr profion annistrywiol eraill, a throsglwyddo eich canfyddiadau mewn adroddiad llafar neu ysgrifenedig clir.

Efallai bydd eich gallu i weld lliwiau yn cael ei brofi.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae'r cyfraddau cyflog a roddir isod yn rhai bras.

Technegwyr/arbenigwyr Profion nad ydynt yn ddinistriol (NDT) yn ei ennill yn yr ardal o £16,000 - £19,500 y flwyddyn, gan godi i £24,500 - £29,500 y flwyddyn, gyda phrofiad. Cyflogau uwch yn bosibl ar gyfer swyddi uwch.

Oriau gwaith

Mae technegwyr/arbenigwyr NDT fel arfer yn gweithio wythnos o 39-awr, a all gynnwys peth o waith dros dydd Sadwrn. Gall goramser fod ar gael.

Ble gallwn i weithio?Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • Cwmniau Gweithgynhyrchu.
 • Cwmniau sy'n cynnal arolygiadau NDT i gleientiaid.
 • Cwmniau sy'n gweithredu gosodiadau megis llwyfannau nwy ac olew ar y môr.
 • Sefydliadau fel cwmniau hedfan sy'n cyflogi tîm NDT i wirio perfformiad offer.

Mae cyfleoedd ar gyfer technegwyr/arbenigwyr NDT yn digwydd gyda chyflogwyr ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd cenedlaethol/lleol, cyhoeddiadau diwydiant masnach, ynCanolfan Byd Gwaithac ar ygwefan Universal Jobmatch.

Gall swyddi gwag hefyd bod ar gael trwy asiantaethau recriwtio arbenigol peirianneg, y rhyngrwydbyrddau swyddiac gwefannau cyrff peirianneg proffesiynol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Profion nad ydynt yn ddinistriol (NDT) yn cael ei arfer mewn llawer o wahanol sefydliadau ac mae pobl yn ymuno gyda gymwysterau eang ac amrywiol.

Mae'n bosibl i dderbyn hyfforddiant ar-y-swydd gyda chwmni mewn dull penodol o NDT. Gall hyn gael ei gyfuno â chyrsiau byr.

Mae rhai pobl yn astudio yn y coleg ar gyfer Edexcel (BTEC)Cymwysterau cenedlaethol mewn Peirianneg, cyn chwilio am waith.

Mae rhai ymgeiswyr yn caelHNC/HND,gradd sylfaen,gradd neu gymhwyster uwchraddedigmewn gwyddoniaeth perthnasol (ee, Ffiseg) neu bwnc peirianneg.

Mae rhai pobl ifanc yn mynd i mewn drwy brentisiaeth crefft neu dechnegydd mewn meysydd cysylltiedig megis arolygu peirianneg aweldio.

Hyfforddiant

Efallai y byddwch yn gallu mynychu cwrs rhan-amser ar sail ddydd neu floc-ryddhau yn y gwaith.

Mewn adeiladu peirianneg, mae'r Bwrdd Hyfforddiant Diwydiant Adeiladu Peirianneg (ECITB) yn rhedeg cynllun prentisiaeth ar gyfer galwedigaethau lefel technegydd, gan gynnwys profion nad ydynt yn ddinistriol.

Mae'r hyfforddiant mewn dwy ran: mae'r hyfforddiant cychwynnol yn cael ei gynnal mewn canolfan a gymeradwy. Mae prentisiaid yna yn mynd i'r safle adeiladu peirianneg i gael profiad ymarferol. Gall hyfforddiant arwain atcymwysterau yn seiliedig ar waith.

Mae yna hefyd lwybr profion nad ydynt yn ddinistriol yn y Cefnogaeth Peirianneg DechnegolNVQlefel 2 a 3.

Mae Prifysgol Northampton yn cynnig gradd sylfaen a gradd mewn Profion-nad ydynt yn ddinistriol gandysgu o bell. Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd eisoes yn gweithio yn NDT.

Mae ardystio yn NDT yn dangos bod gennych hyfforddiant a phrofiad priodol mewn defnydd penodol o NDT ac wedi pasio prawf ymarferol i ddangos eich cymhwysedd.

Sefydliad Prydeinig Profion-nad ydynt yn ddinistriol (BINDT) yw'r sefydliad proffesiynol ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â NDT ac mae'n gyfrifol am ddyfarnu ardystio. Gelwir hyn yn PCN (Ardystio Personol ar gyfer NDT) ac mae ar gael ar wahanol lefelau.

Gallwch ennill ardystiad drwy hyfforddiant yn y gwaith, a/neu drwy gymryd cyrsiau byr sydd yn cael eu rhedeg gan golegau technegol, sefydliadau hyfforddi arbenigol a gweithgynhyrchwyr offer. Gall y BINDT ddarparu rhestr o sefydliadau hyfforddin achrededig.

Dilyniant

Yn dibynnu ar eu cymwysterau, gall technegwyr/arbenigwyr NDT ennill statws proffesiynolSiartredig(CEng),corfforedig(IEng)neu Technegydd Peirianneg(EngTech).

Cymwysterau

Nid oes unrhyw isafswm gofynion academaidd i ddechrau ar yr yrfa hon.

Fodd bynnag, mae mynediad i hyfforddiant yn debygol o fod gydag o leiaf 4 TGAU gradd C neu'n uwch, yn cynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth, technoleg neu beirianneg. O'r gwyddorau, mae ffiseg yn arbennig o bwysig.

I wneud cwrs gradd perthnasol, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch gradd C neu'n uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C neu'n uwch
 • Mae angen mathemateg a phwnc gwyddoniaeth neu dechnoleg Safon Uwch yn aml
 • Fel arfer, mae angen Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth TGAU gradd C neu'n uwch.

I wneud cwrs HND perthnasol, y gofyniad arferol yw o leiaf 1 pas Safon Uwch, fel arfer mewn mathemateg neu bwnc gwyddoniaeth.

I wneud gradd mewn peirianneg fecanyddol, y gofynion academaidd arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch, fel arfer mewn Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth neu dechnoleg, Ffiseg yn aml
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch gradd C neu'n uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C neu'n uwch
 • Fel arfer, mae angen Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddoniaeth TGAU gradd C neu'n uwch.

Mae cymwysterau eraill, fel Edexcel (BTEC) lefel 3 perthnasolCymhwyster Cenedlaethol neu Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol yn cael eu derbyn yn aml. Gwiriwch brosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allan nhw ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Gall cefndir diwydiannol perthnasol, megis ym meysydd ffabrigo metel a weldio, fod yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Bydd y rhan fwyaf o golegau yn fodlon ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hyn sydd ddim yn cyflawni’r gofynion mynediad arferol. Dylech ddarllen polisïau derbyn colegau unigol.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiwn.

Am fwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, edrychwch ar y cysylltiadau isod.

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

TWI Training & Examination Services

Cyfeiriad Granta Park, Great Abington, Cambridge CB21 6AL

Ffôn 01223 899500

E-bost trainexam@twi.co.uk

Gwefan www.twitraining.com

British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT)

Cyfeiriad Newton Building, St George's Avenue, Northampton NN2 6JB

Ffôn 01604 893811

E-bost info@bindt.org

Gwefan www.bindt.org

Insight

Publisher: British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT)

Gwefan www.bindt.org/Publications/Insight_Journal

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English