Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n darllen cynnwys ffolder werdd agored.

  Cyfeirio at safon mynegeio rhyngwladol.

 • Mae dyn yn darllen mynegai ar gefn llyfr. Mae'n dal pen yn ei law chwith.

  Gwirio bod mynegai yn gywir.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd bach, yn darllen dyddiadur. Mae'n dal pen yn ei law chwith.

  Gwirio sillafu am mynegai America.

 • Mae dyn yn tynnu ffolder goch oddi ar silff, ar wal. Mae ffolderau eraill a ffeiliau ar y silff.

  Cadw cofnodion trefnus o'r gwaith.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd bach. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn ysgrifennu ar lyfr nodiadau.

  Neilltuo lle ar seminar fel rhan o rhaglen datblygiad proffesiynol hir-dymor.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio meddalwedd i greu mynegai gwefan A i Y.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd bach. Mae'n siarad ar ffôn ag ysgrifennu ar lawlyfr nodiadau.

  Trafod prosiect mynegeio gyda chleient ar y ffôn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Didoli ychwanegiadau'r mynegai'n electronig.

Mynegeiwr

Cyflwyniad

Mae mynegeiwyr yn dadansoddi cynnwys dogfen ac yn llunio rhestrau wedi eu strwythuro'n ofalus yn nhrefn yr wyddor sydd yn galluogi'r darllenydd i ddod o hyd i wybodaeth yn y testun.

Gweithgareddau Gwaith

Mae mynegeiwyr yn llunio rhestrau sy'n galluogi'r darllenydd i ddod o hyd i wybodaeth mewn dogfen. Gallai hyn fod o lyfr, cylchgrawn, gwefan, cronfa ddata, rhaglen feddalwedd neu unrhyw beth arall sy'n cadw gwybodaeth.

Mae'r gwaith yn cynnwys edrych ar ddeunydd i gael ei fynegeio a'i ddarllen ac yna gweithio'n drefnus i ddylunio'r mynegai mewn ffordd sydd yn glir ac yn gryno. Mae angen i'r mynegeiwr ddeall testun y ddogfen a sut y gallai'r darllenydd chwilio am wybodaeth ynddi.

Mae mynegai yn cynnwys geiriau unigol, termau, ymadroddion a byrfoddau a ddefnyddir yn y testun neu a ddewisir gan y mynegeiwr i fynegi cynnwys y testun. Mewn rhai achosion, mae mynegeiwyr hefyd yn mynegeio lluniau, tablau neu ddiagramau.

Mae'r mynegeiwr yn penderfynu pa ychwanegiadau y mae angen eu rhestru ac yn eu dosbarthu yn nhrefn yr wyddor. Maent yn creu perthynas rhwng geiriau ac yn eu categoreiddio yn unol â hynny.

Bydd angen i fynegeiwr wneud llawer o ymchwil hefyd, er enghraifft, i ddeall yr hyn y mae term yn ei olygu a'r cyd-destun y caiff ei ddefnyddio ynddo. Maent yn defnyddio adnoddau cyfeirio fel gwyddoniaduron, thesawrysau, geiriaduron a'r rhyngrwyd.

Mae mynegeion yn swydd heriol yn feddyliol sydd yn cynnwys llawer o ganolbwyntio. Mae mynegeiwyr yn defnyddio meddalwedd mynegeio cyfrifiadurol i gyflymu'r prosesau didoli ac aildeipio ac addasu arddull y mynegai gorffenedig. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio meddalwedd ar gyfer rhan ddeallusol y swydd. Er enghraifft, ni all adnabod cysyniadau a honnir, cysylltu eitemau cysylltiedig nac ymdrin â gwahaniaethau rhwng geiriau penodol, fel homograffau.

Mae rhai mynegeiwyr yn cyfuno mynegeio gyda golygu copi a/neu brawfddarllen.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel mynegeiwr, bydd angen i chi:

 • Fod yn drefnus ac yn gywir yn eich gwaith.
 • Safon uchel o sillafu ac atalnodi.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.
 • Gwybodaeth arbenigol ar gyfer testunau academaidd.
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau yn eich maes neu'n ymwneud â mynegeio yn gyffredinol.
 • Sgiliau bysellfwrdd a TGCh.

Mae sgiliau marchnata yn ddefnyddiol os ydych yn gweithio i chi eich hun ac yn bwriadu gwerthu eich gwasanaethau i gyhoeddwyr a sefydliadau eraill.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae'r Gymdeithas Mynegeiwyr yn argymell y ffioedd canlynol (yn 2012) fel man cychwyn ar gyfer trafod rhwng y mynegeiwr a'u cleientiaid:

 • £22.40 yr awr.
 • £2.50 y dudalen.
 • £6.75 fesul mil o eiriau.

Mae rhai mynegeiwyr yn codi ffi sefydlog am lyfr, a allai fod yn fwy neu'n llai na'r gyfradd fesul awr, yn dibynnu ar gymhlethdod y deunydd a faint o frys sydd ar y gwaith.

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o fynegeiwyr yn hunangyflogedig ac mae llawer yn gweithio oddi cartref, yn aml yn cyfuno gwaith mynegeio gyda phrawfddarllen a golygu copi. Maent yn dewis eu horiau gwaith ond gallent fod ag oriau hwy, yn cynnwys gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau, yn arbennig wrth i derfynau amser agosáu.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae llawer o gystadleuaeth i wneud y gwaith hwn. Os oes gennych arbenigedd mewn pynciau fel meddygaeth, gwyddoniaeth, y gyfraith neu gyllid, gallai fod mwy o alw amdanoch.

Ble gallwn i weithio?

Mae'r cyflogwyr yn gyhoeddwyr, awduron, llyfrgelloedd, sefydliadau masnachol a chyrff cyhoeddus.

Hunangyflogedig

Mae'r rhan fwyaf o fynegeiwyr yn hunangyflogedig ac mae llawer yn gweithio oddi cartref.

Ble mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae'r rhan fwyaf o fynegeiwyr yn hysbysebu mewn cyfeirlyfrau, fel 'Indexers Available', cyfeirlyfr y Gymdeithas Mynegeiwyr. Maent hefyd yn cysylltu â chyhoeddwyr ac awduron yn uniongyrchol i gynnig eu gwasanaethau.

Mae'n syniad da datblygu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, am nad yw pob swydd mynegeio'n cael ei hysbysebu.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n dechrau ar yr yrfa hon yn raddedigion. Mae angen i fynegeiwyr sy'n gweithio mewn meysydd arbenigol, fel y gwyddorau biolegol a'r gyfraith, gael eu trwytho yn y pwnc ac felly gall fod ganddynt radd berthnasol.

Hyfforddiant

Mae'r Gymdeithas Mynegeiwyr yn cynnig cwrs 'Hyfforddiant Mynegeio' trwy ddysgu o bell, yn cynnwys pedair uned wedi eu hasesu, aseiniad mynegeio ymarferol a thri thiwtorial ar-lein. Er ei bod yn bosibl cwblhau'r cwrs mewn blwyddyn, mae'r rhan fwyaf o bobl yn canfod ei bod yn cymryd rhwng blwyddyn a phum mlynedd (yr uchafswm y gallwch ei gymryd).

Os byddwch yn llwyddo i gwblhau'r hyfforddiant, byddwch yn FynegeiwrAchrededig ac yn Aelod Proffesiynol o'r Gymdeithas Mynegeiwyr (MSocInd). Mae hyn hefyd yn caniatáu i chi ychwanegu eich enw yng nghyfeirlyfr y Gymdeithas, o'r enw 'Indexers Available'.

Mae'r Gymdeithas Mynegeiwyr hefyd yn cynnal seminarau a gweithdai ar gyfer dechreuwyr a mynegeiwyr mwy profiadol.

Mae'r Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth (Aslib) yn cynnig cwrs 'Mynegeio: Egwyddorion ac Ymarfer', yn cynnwys dysgu o bell.

Dilyniant

Ar ôl dwy flynedd o leiaf fel Aelod Proffesiynol o'r Gymdeithas Mynegeiwyr, gellwch wneud cais am Aelodaeth Broffesiynol Uwch - MSocInd(Adv), cyhyd â'ch bod yn gallu rhoi tystiolaeth o lefel benodol o brofiad o fynegeio masnachol.

Gyda mwy o brofiad, gellwch wedyn wneud cais am radd broffesiynol cam tri, sef Cymrodoriaeth. I gyflawni'r radd hon, bydd angen i chi lwyddo mewn asesiad trwyadl sy'n arddangos eich sgiliau proffesiynol. Mae'r hyfforddiant cyn y Gymrodoriaeth trwy sesiynau tiwtorial ar-lein.

Gallai golygyddion chwilio am fynegeiwyr â'r cymhwyster Cymrodoriaeth wrth gomisiynu gwaith. Gallent gael eu hargymell yn bersonol i gyhoeddwyr a chleientiaid posibl eraill. Yn gyffredinol, maent yn gallu mynnu ffioedd uwch.

Gall mynegeiwyr ehangu eu sgiliau trwy hyfforddi mewn pynciau perthnasol, fel golygu copi a/neu brawfddarllen.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n dechrau ar yr yrfa hon yn raddedigion. Mae angen i fynegeiwyr sy'n gweithio mewn meysydd fel y gwyddorau a'r gyfraith fod wedi eu trwytho yn y pwnc felly gall fod ganddynt radd mewn maes perthnasol.

I wneud cwrs gradd mewn unrhyw bwnc, isafswm y gofyniad fel arfer yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • 5 TGAU gradd C neu'n uwch.

Fodd bynnag, mae'r gofynion mynediad yn amrywio'n sylweddol rhwng cyrsiau.

Mae'r dewisiadau amgen i Safon Uwch yn cynnwys:

 • Edexcel (BTEC) lefel 3 Cymwysterau Cenedlaethol
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, gall gofynion y cwrs amrywio, felly gwiriwch brosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae rhai pobl yn dechrau gyrfaoedd mynegeio ar ôl cael profiad mewn meysydd perthnasol, fel cyhoeddi a llyfrgellyddiaeth.

Cyrsiau

Mae'r Gymdeithas Mynegeiwyr a'r Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth (Aslib) yn cynnig cyrsiau dysgu o bell.

Unrhyw beth arall?

Mae'r rhan fwyaf o fynegeiwyr yn gweithio'n llawrydd, oddi cartref yn aml. Mae'r gwaith yn afreolaidd yn aml ac yn seiliedig ar gontractau tymor byr.

Gwybodaeth Bellach

Association for Information Management (ASLIB)

Ffôn 01274 777700

E-bost support@emeraldinsight.com

Gwefan www.aslib.com

Women In Publishing (WiP)

Gwefan www.womeninpublishing.org.uk

The Bookseller

E-bost bookseller@escosubs.co.uk

Gwefan www.thebookseller.com

Bookcareers

Gwefan www.bookcareers.com

Society of Indexers

E-bost admin@indexers.org.uk

Gwefan www.indexers.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English