Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n siarad ar ffôn ac yn ysgrifennu mewn dyddiadur.

  Mae cynorthwywyr tai yn cysylltu â gweithwyr cymdeithasol, staff cyfreithiol, adeiladwyr a staff cynnal a chadw.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Mae cyfrifiaduron yn cael eu defnyddio i ohebu ac i gynnal rhestrau trosglwyddo a thai.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd mewn ystafell, yn siarad. Mae un o'r menywod yn dal llyfr nodiadau.

  Mae pobl sydd am gael llety gan y cyngor neu gymdeithas tai yn gorfod cael cyfweliad yn gyntaf gyda'r cynorthwy-ydd tai.

 • Mae menyw yn sefyll ar drothwy'r drws, yn canu cloch y drws.

  Weithiau, mae'r cynorthwyydd tai yn ymweld â thenantiaid.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n edrych ar wahanol ddogfennau papur.

  Mae'n rhaid i gynorthwywyr tai fod yn drefnus iawn gan fod llawer o ffurflenni i'w trin gyda llawer o waith papur i'w drefnu.

 • Cynorthwyydd Tai

Cynorthwy-ydd Tai

Cyflwyniad

Mae cynorthwywyr tai yn rhoi cymorth i bobl proffesiynol sy'n gweithio yn y sector tai. Nhw yn aml yw'r cyswllt cyntaf â'r tenantiaid.

Gweithgareddau Gwaith

Mae cynorthwywyr tai yn rhoi cymorth i swyddogion tai a phobl proffesiynol eraill sy'n gweithio yn y sector. Gallai hynny gynnwys pethau fel dyletswyddau ar y dderbynfa a gweinyddu. Gall gwaith cynorthwy-ydd tai fod yn amrywiol. Efallai y byddant yn:

 • gwirio pobl sydd yn hwyr yn talu eu rhent
 • ateb cwestiynau cleientiaid am y tai drwy ebost, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb
 • ymweld â'r eiddo
 • rhoi allweddi a chardiau parcio i denantiaid newydd.
 • diweddaru gwybodaeth - gallai hynny gynnwys mewnbynnu data.

Cynorthwywyr tai yn aml yw'r cyswllt cyntaf â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ac efallai y byddant yn gorfod ymdrin â phobl annifyr neu anodd.

Mae'n rhaid i gynorthwywyr tai wirio cyfnodau rhybudd tenantiaid a cheisio cadw'r amser pan fydd yr eiddo'n wag i'r cyfnod lleiaf. Unwaith y byddant yn ymwybodol bod eiddo yn mynd i gael ei wacáu, maent yn dechrau'r trefniadau i gyfres newydd o denantiaid symud i mewn. Bydd hynny ar ffurf gwirio eiddo a threfnu gwaith cynnal a chadw.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Yn rhinwedd eich swydd fel cynorthwy-ydd tai, bydd arnoch angen :

 • medru gwrando'n astud, dangos cydymdeimlad a bod o gymorth
 • Medru cyfweldcleientiaid o amryw o gefndiroedd.
 • Sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Bod yn berson trefnus sy'n medru cynllunio a blaenoriaethu'ch gwaith.
 • Rhywfaint o allu mathemategol gan fod cyllidebu ac ymdrin â ffigyrau yn rhan o'r swydd
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth.
 • dull hyblyg o wneud eich gwaith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

Mae cynorthwywyr tai yn ennill tua:

Cyflog cychwynnol: £16,500 - £18,500

Gyda phrofiad £23,000 - £27,000

Oriau gwaith

Mae cynorthwywyr tai yn gweithio wythnos sylfaenol o 39 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae cyfleoedd i weithio'n rhan amser fel arfer ar gael.

Galw

Mae awdurdodau lleol yn gorfod gwneud arbedion oherwydd toriadau yng ngwariant y llywodraeth. Efallai y bydd rhai gwasanethau yn cael eu rhannu rhwng cynghorau.

Gallai hyn olygu nad oes recriwtio mewn rhai ardaloedd.

Anghenion sgiliau yn y dyfodol

Clustnodwyd nifer o sgiliau allweddol gan gyflogwyr yn y sector:

 • sgiliau da ym maes gwasanaethu cwsmeriaid
 • medru gweithio mewn tîm
 • sgiliau da ym maes rheoli ac arwain
 • medru ymdrin â gwrthdaro
 • y gallu i ddeall polisi'r llywodraeth ar fudd-daliadau
 • sgiliau cyfathrebu da.

Ble allwn i weithio?

Adrannau tai awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, landlordiaid preifat ac elusennau tai yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd i gynorthwywyr tai gan gyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan LGjobs.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Bydd arnoch fel arfer angen TGAU mewn Saesneg a Mathemateg i gael mynediad i'r gwaith hwn. Mae rhai o'r swyddi yn gofyn am 4/5 TGAU gradd C neu uwch.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da. Efallai y cewch astudio ar gyfer NVQ yn rhan o'ch prentisiaeth. Hyfforddiant Bydd eich hyfforddiant fel arfer ar ffurf profiad gwaith a fydd yn cael ei oruchwylio yn y swydd a diwrnodau astudio yn y coleg. Gallai hyn arwain at Dystysgrif Genenedlaethol BTEC mewn pwnc perthnasol. Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn caniatáu i chi barhau i wneud HNC neu radd sylfaen ym maes Astudiaethau Tai. Mae cyrsiau ar gael ledled y Deyrnas Unedig. Mae'r Sefydliad Tai Siartredig (CIH) yn cynnig tystysgrif lefel 2 ym maes tai. Mae hyn yn addas i bobl nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd ym maes tai, ond sy'n ystyried dewis gwneud gyrfa yn y maes. Dilyniant Gall cynorthwywyr profiadol gyda mwy o hyfforddiant symud i swyddi fel rheolwyr tai. Mae llwybrau strwythurol gyda dyrchafiad ar gael mewn awdurdodau lleol. Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y swyddogaethau canlynol :

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw'r safonau yn uchel yn eu proffesiynau.
CIH yw'r prif sefydliad proffesiynol i bobl sy'n gweithio ym maes tai.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae swyddi lle y gweithir gyda phlant, pobl anabl a phobl fregus wedi eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle dim ond am gollfarnau sydd heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Fel arfer, bydd arnoch angen llwyddiant mewn arholiadau TGAU, neu'r hyn sy'n cyfateb, i gael mynediad i'r swydd hon. Byddai pynciau megis Saesneg, Mathemateg ac Astudiaethau Busnes yn ddefnyddiol. I wneud BTECLefel 2 mewn pwnc perthnasol, bydd arnoch fel arfer angen:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch.
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU gradd C neu uwch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran i gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a enillwyd yn y sector cyhoeddus, gweinyddu, gwasanaethu cwsmeriaid neu ymdrin â'r cyhoedd yn ddefnyddiol. Hefyd, mae sgiliau bysellfwrdd a swyddfa yn fantais i gael mynediad.

Mae'r Sefydliad Tai Siartredig (CIH) yn derbyn ceisiadau am hyfforddiant proffesiynol gan oedolion sydd heb y gofynion mynediad academaidd arferol, ond sydd â phrofiad perthnasol. Gallai hynny gynnwys gwaith gwirfoddol gyda grwpiau tenantiaid, prosiectau tai neu'r digartref, er enghraifft. Mae'r CIH yn cynnig cymwysterau lefel 3 a 4 drwy gyfrwngdysgu o bell.

Cyrsiau

Mae Prifysgol De Montfort yn cynnig HNC ym maes tai drwy astudio yn rhan amser gyda'r hwyr.

Mae rhai pobl yn cael mynediad i'r yrfa hon drwy gyfrwng Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Ystadegau

 • Mae 33% o bobl sydd yng ngalwedigaethau llywodraeth leol megis cynorthwywyr tai yn gweithio'n rhan amser..
 • Mae 56% ar oriau hyblyg.
 • Mae 10% o'r gweithwyr yn rhai dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Institute of Housing (CIH)

Cyfeiriad Octavia House, Westwood Way, Coventry CV4 8JP

Ffôn 02476 851700

E-bost customer.services@cih.org

Gwefan www.cih.org

Chartered Institute of Housing (CIH) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 4th Floor, 125 Princes Street, Edinburgh EH2 4AD

Ffôn 0131 2254544

E-bost scotland@cih.org

Gwefan www.cih.org/scotland

National Housing Federation (NHF)

Cyfeiriad Lion Court, 25 Procter Street, London WC1V 6NY

Ffôn 020 7067 1010

E-bost info@housing.org.uk

Gwefan www.housing.org.uk

Scottish Federation of Housing Associations (SFHA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad 3rd Floor, Sutherland House, 149 St Vincent Street, Glasgow G2 5NW

Ffôn 0141 3328113

E-bost sfha@sfha.co.uk

Gwefan www.sfha.co.uk

Inside Housing

Cyfeiriad 1 Canada Square, 19th Floor, Canary Wharf, London E14 5AP

Ffôn 020 7772 8300

Gwefan www.insidehousing.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English