Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll mewn ty gwydr yn llawn blodau coch. Mae'n siarad i mewn i radio.

  Ar safle fawr, efallai ei bod yn haws cadw mewn cysylltiad ar ffôn boced.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae cylchgrawn ar y ddesg.

  Rhaid cadw i fyny â gwneud y gwaith papur. Mae sgiliau cyfrifiaduron hefyd yn ddefnyddiol.

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn ty gwydr yn llawn blodau coch. Maent yn siarad, ac yn edrych yn agos ar un potyn blodau.

  Mae'r rheolwr yn goruchwylio staff ac yn monitro stoc.

 • Mae dyn yn sefyll mewn warws, yn agor sachau o hadau.

  Gall bod yn rheolwr yn y math yma o ddiwydiant fod yn waith ymarferol.

 • Rheolwr Garddwriaethol

Rheolwr Garddwriaethol

Cyflwyniad

Mae rheolwyr garddwriaethol yn gyfrifol am sicrhau fod gweithgareddau garddwriaethol yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithiol. Maen nhw’n gweithio’n bennaf ym meysydd garddwriaeth fasnachol neu arddwriaeth mwynderau. Yn dibynnu ar y maes garddwriaeth, gall eu dyletswyddau gynnwys rheoli cnydau, recriwtio a goruchwylio staff, cyllidebu a chynllunio.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Canolfan Arddio

Gweithgareddau Gwaith

Mewn garddwriaeth fasnachol, byddwch yn gyfrifol am gynhyrchu cnydau megis

 • ffrwythau
 • llysiau
 • blodau
 • planhigion addurnol
 • coed
 • llwyni i’w gwerthu
Mae'r cynnyrch yma i'w gwerthu. Byddwch yn rheoli mannau megis gerddi masnachol, ffermydd ffrwythau, perllannau, planhigfeydd a chanolfannau garddio.

Mae Rheolwyr yn gweithio mewn busnesau sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth hefyd, megis rheolwyr sy’n cynhyrchu gwrteithiau cemegol neu offer a pheiriannau i’w defnyddio mewn garddwriaeth. Mae gan Reolwyr reolaeth gyffredinol dros ymchwil a datblygu cynhyrchion a phrosesau.

Mewn garddwriaeth amwynderau ac amgylcheddol, byddwch yn gyfrifol am Weithwyr sy’n gofalu am fannau megis parciau cyhoeddus, caeau chwaraeon, mannau gwyrdd o amgylch adeiladu, a min y ffordd.

Mae rhai yn gyfrifol am Weithwyr sy’n gofalu am blanhigion mewn adeiladu, megis swyddfeydd. Tirlunio mewn yw enw'r math hwn o waith.

Beth bynnag yw eich gwaith, byddwch yn gyfrifol am gynllunio strategol cyffredinol a’r gwaith beunyddiol o redeg eich sefydliad.

Wrth gynllunio’n strategol, byddwch angen gwneud penderfyniadau ynghylch yr holl ddeunyddiau y byddwch ei angen, yn cynnwys hadau, planhigion, gwrteithiau a pheiriannau, trwy gydol y flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys cynllunio pryd ddylid tyfu gwahanol fathau o blanhigion, a llunio amserlen rheoli afiechydon a phlâu.

Rhaid i Reolwyr Masnachol benderfynu beth ddylid ei gynhyrchu a phryd ddylid ei gynaeafu, a pha offer, peiriannau ac adnoddau eraill y bydd angen buddsoddi ynddyn nhw.

Bydd rhaid chi hefyd bennu cyllideb a monitro costau, gan ddefnyddio cyfrifiadur fel arfer, i sicrhau fod y busnes garddwriaethol yn gwneud elw. Gallai rheoli arian gynnwys dadansoddi cofnodion gwerthiant i benderfynu pa gynhyrchion sy’n fwyaf tebygol o werthu’n dda.

Bydd Rheolwyr yn cyfrannu at waith gwerthu a marchnata. Bydd rhaid i chi gyd-drafod cytundebau â darpar gleientiaid neu gwsmeriaid, er enghraifft, gofalu am fannau gwyrdd cwmni neu werthu cynnyrch i archfarchnad. Mae’n rhaid i Reolwyr gadw cysylltiad â chyflenwyr hefyd (e.e. cyflenwyr hadau neu offer).

Mae angen i Reolwyr garddwriaeth fasnachol drafod â chwmnïau dosbarthu, i sicrhau y gallan nhw fynd â chnydau i’r farchnad yn brydlon.

Mae Rheolwyr yn gyfrifol hefyd am recriwtio a goruchwylio staff, a chynllunio dyletswyddau gwaith, megis plannu, lluosogi neu reoli plâu. Mewn unedau neu gwmnïau garddwriaethol mwy, bydd Goruchwylwyr yn monitro gwaith beunyddiol Gweithwyr.

Mewn canolfannau garddio, mae rheolwyr yn gyfrifol am reoli stoc; arddangos stoc yn ddeniadol i gwsmeriaid; rheoli a hyfforddi staff; cynnig cyngor; a delio â chwynion.

Mae ar Reolwyr Garddwriaethol angen gwybodaeth ymarferol ac mae angen iddyn nhw wybod beth sy’n digwydd y tu allan i'r swyddfa. Er enghraifft, efallai byddan nhw’n crwydro o amgylch y safle at ddibenion rheoli ansawdd, ac yn archwilio’r cnydau am arwyddion o blâu neu afiechydon.

Bydd eu cyfraniad at dasgau beunyddiol yn dibynnu ar faint yr uned neu’r cwmni garddwriaethol a’r nifer o weithwyr a gyflogir.

Mewn busnesau bychan, megis gardd fasnachol neu fferm ffrwythau, efallai bydd rheolwr yn gweithio ar ei ben ei hun, neu gydag un neu ddau aelod staff. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud tasgau ymarferol megis chwistrellu, taenu gwellt, dyfrio, tocio a photio.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Reolwr Garddwriaethol, byddwch angen:

 • diddordeb cryf mewn tyfu a gofalu am blanhigion.
 • Gwybodaeth dechnegol gadarn o arddwriaeth
 • sgiliau trefnu a chynllunio
 • y gallu i gyfathrebu ag amrywiaeth helaeth o bobl, megis gweithwyr, cynrychiolwyr archfarchnadoedd a rheolwyr dosbarthu
 • sgiliau dadansoddi a thrin rhifau at ddibenion cyllidebu, pennu prisiau, prynu a rheoli costau
 • y gallu i wneud penderfyniadau, ac i weithio yn dda o dan bwysau
 • parodrwydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddulliau, prosesau, offer a pheiriannau newydd

Yn ystod cyfnodau prysur ac yn dibynnu ar faint o weithwyr a gyflogir, efallai bydd rhaid i reolwyr gynorthwyo â gwaith ymarferol beunyddiol. Bydd hyn yn golygu y dylen nhw fod yn barod i wneud gwaith caled a chorfforol a bod yn yr awyr agored mewn unrhyw fath o dywydd.

Mae bod yn gyfarwydd â chyfrifiaduron yn fantais, i wneud tasgau megis cyllidebu a chadw cofnodion.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Brasamcan yw’r cyfraddau cyflog a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £22,000 - £24,000
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £32,500
 • Mae Uwch Reolwyr Garddwriaethol yn ennill £36,500
Oriau gwaith Fel arfer, bydd Rheolwyr Garddwriaethol yn gweithio 39 awr yr wythnos. Fodd bynnag, efallai bydd rhaid iddyn nhw weithio oriau afreolaidd ac ar benwythnosau, yn enwedig yn ystod gwaith cynaeafu/cyfnodau gwerthu brig. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, contractwyr garddwriaethol, stadau preifat mawr, canolfannau garddio a sefydliadau megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae cyfleoedd i Reolwyr Garddwriaethol ar gael mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU.Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd i Reolwyr Garddwriaethol ddod yn hunangyflogedig, er enghraifft, rhedeg gwasanaethau lladd gwair dan gontract. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar wefan Sefydliad Garddwriaeth, mewn papurau lleol a chylchgronau garddwriaethol, ar fyrddau swyddi cyffredinol a garddwriaethol, mewn Canolfannau Byd Gwaith, ac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Bydd cychwyn gweithio fel rheolwr fel arfer yn gofyn am radd, gradd sylfaen neu gymhwyster cenedlaethol uwch perthnasol. Bydd angen i chi hefyd ddangos eich bod wedi meithrin sgiliau a gwybodaeth trwy brofiad gwaith ymarferol.

Fodd bynnag, bydd rhai pobl yn llwyddo i ddod yn rheolwyr trwy gael eu dyrchafu’n raddol, ac fel arfer, byddan nhw’n ennill cymwysterau priodol wrth wneud hynny.

Mae Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?'

Mae pynciau perthnasol graddau, cymwysterau cenedlaethol uwch a graddau sylfaenol yn cynnwys garddwriaeth a phynciau cysylltiedig. Gall ymgeiswyr hefyd fod â graddau mewn pynciau gwyddonol perthnasol, megis botaneg, biocemeg, gwyddor amgylcheddol neu wyddor pridd.

Hyfforddiant

Ar ôl i reolwyr gychwyn gweithio, bydd rhai cyflogwyr yn cynnig rhagor o hyfforddiant yn y gweithle. Bydd llawer o reolwyr yn cychwyn trwy reoli unedau bychan ac yna yn cael cyfrifoldebau ehangach o fewn y sefydliad.

Mae rhai o’r busnesau garddwriaeth a’r canolfannau garddio mwy yn rhedeg cynlluniau hyfforddi rheolwyr.

Mae’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn rhedeg cwrs lefel gradd Meistr mewn Garddwriaeth (RHS) trwy ddysgu o bell. I gofrestru, bydd arnoch angen o leiaf pedair blynedd o brofiad gwaith garddwriaethol, yn cynnwys blwyddyn fel goruchwyliwr. Bydd arnoch angen cymhwyster lefel 3 mewn garddwriaeth hefyd, megis diploma lefel 3 RHS neu gymhwyster BTEC lefel 3.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys egwyddorion rheolaeth a’u defnydd o fewn garddwriaeth. Bydd angen tair blynedd i gwblhau’r cwrs fel arfer.

Dilyniant

Bydd y llwybr dilyniant yn y gwaith hwn yn dibynnu ar y sector garddwriaeth rydych yn gweithio ynddo a maint y cwmni neu’r sefydliad. Mewn cwmni mwy neu awdurdod lleol, mae’n debyg y bydd llwybr gyrfa penodol at swyddi rheoli uwch. Efallai bydd rhaid i Reolwyr Garddwriaethol mewn cwmnïau llai newid cyflogwr i wella eu rhagolygon am ddyrchafiad.

Profiad Gwaith Gall gweithio fel Goruchwylydd/Gweithiwr Garddwriaethol arwain at swyddi ar lefel rheoli.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer. Gallai cymwysterau cyfwerth, fel cymwysterau lefel 3 BTEC a Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol, fod yn dderbyniol ar gyfer mynediad - darllenwch brosbectysauyn ofalus.

Cyfleoedd i Oedolion

<Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Gall gweithio fel goruchwyliwr/gweithiwr garddwriaethol arwain at swyddi rheoli.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar gwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, efallai byddwch yn gallu cael lle ar ôl cwblhau cwrs Mynediad. Fel arfer, ni fydd arnoch angen unrhyw gymwysterau i gychwyn cwrs Mynediad, ond dylech ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Mae cwrs lefel gradd Meistr mewn Garddwriaeth y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn gymhwyster dysgu o bell i bobl sydd â phrofiad o weithio ym maes garddwriaeth qualification.

Mae Coleg Kingston Maurward, ar y cyd â Phrifysgol Bournemouth, yn cynnig gradd sylfaen mewn Rheoli Garddwriaeth Manwerthu, trwy gymysgedd o ddosbarthiadau a dysgu o bell.

Gallwch chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, cyngor sgiliau sector y sector diwydiannau’r tir ac amgylcheddol.

Cyllid

Mae cyllid i ariannu astudiaethau pellach ar gael gan Ymddiriedolaeth Coleg Studley ac Ymddiriedolaeth Merlin. Dylai ymgeiswyr ddarllen manylion cymhwystra ar wefan yr ymddiriedolaethau hyn.

Ystadegau

 • Mae 59% o bobl sydd â swyddi rheolwr garddwriaethol yn hunangyflogedig.
 • Mae gan 23% swyddi rhan amser.
 • Mae 14% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Studley College Trust

Cyfeiriad The Old Post Office, Lower Boddington, Daventry, Northants NN11 6YB

E-bost studleyct@btinternet.com

Gwefan www.studleytrust.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Merlin Trust

Cyfeiriad Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB

Ffôn 020 8332 5585

E-bost info@merlin-trust.org.uk

Gwefan www.merlin-trust.org.uk

Institute for Horticultural and Rural Studies (IHRS)

Cyfeiriad Pethick Park, Looe, Cornwall PL13 1QR

Ffôn 01503 240835

E-bost info@ihrs.ac.uk

Gwefan www.ihrs.ac.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

Belfast City Council

Irish enquiries

Cyfeiriad General enquiries, Chief Executive's Department, Belfast City Hall, Belfast.

Ffôn 028 9032 0202

E-bost parksinfo@belfastcity.gov.uk

Gwefan www.belfastcity.gov.uk

National Trust for Scotland (NTS)

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nts.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Soil Association

Cyfeiriad South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX

Ffôn 0117 314 5000

Gwefan www.soilassociation.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English