Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sy'n gwisgo siwt a thei yn eistedd wrth ddesg yn darllen dogfen bapur. Mae'n dal pin ysgrifennu yn ei law dde. Mae dogfennau eraill ar y ddesg.

  Mae gweinyddwyr yr Undeb Ewropeaidd yn delio â llawer o wybodaeth. Rhaid iddynt fedru dadansoddi'r wybodaeth honno a llunio adroddiadau cywir a defnyddiol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae gweinyddwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd i'w helpu i ddod o hyd i wybodaeth.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at fenyw sy'n eistedd wrth ddesg wedi ei orchuddio mewn dogfennau papur a ffeiliau. Maent ill dau yn edrych ar un o'r dogfennau.

  Mae sgiliau rheoli a'r gallu i weithio mewn timau yn bwysig.

 • Mae dyn, yn gwisgo siwt a thei, yn eistedd wrth ddesg wedi ei gorchuddio ag amryw ddogfennau papur. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn dal ysgrifbin.

  Mae'r swydd yn cynnwys llawer o gyswllt â phobl eraill, yn cynnwys y rheiny o'r aelod-wladwriaethau gwahanol.

 • Gweinyddwr yr Undeb Ewropeaidd

 • Gweinyddwr yr Undeb Ewropeaidd

Gweinyddwyr yr Undeb Ewropeaidd

Cyflwyniad

Mae gweinyddwyr yrUndeb Ewropeaidd (UE) yn gweithio yn sefydliadau'r UE, gan gynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor a'r Llys Cyfiawnder. Maen nhw'n llunio ac yn rhoi ar waith bolisïau mewn meysydd fel cysylltiadau allanol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, gwyddoniaeth a thechnoleg, materion cymdeithasol ac amaethyddiaeth.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweinyddwr, Undeb Ewropeaidd
 • Gweinyddwr yr Undeb Ewropeaidd
 • Swyddog Undeb Ewropeaidd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweinyddwr yr Undeb Ewropeaidd (UE), byddwch yn cysylltu'n aml ag unigolion a sefydliadau ledled Ewrop. Yn rhinwedd eich gwaith, efallai y byddai'n rhaid i chi gysylltu â phobl yn eich sefydliad chi, sefydliadau Ewropeaidd eraill a swyddogion o aelod-wladwriaethau'r UE.

Efallai y byddwch yn cefnogi gwaith gweinidogion aelod-wladwriaethau'r UE, er enghraifft, pan fyddant yn cyfarfod i gymeradwyo neu wrthod cynigion o'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae cynigion y Comisiwn a sefydliadau eraill yr UE yn cael effaith uniongyrchol ar fywyd ym mhob un o wledydd yr UE, felly mae'n rhaid i chi fod yn gyfarwydd iawn â dal i fyny â'r pwnc trafod presennol.

Gallech fod yn gweithio ar ystod eang iawn o orchwylion a phrosiectau, er enghraifft cefnogi trafodaethau'r UE gyda Sefydliad Masnach y Byd neu astudio'r patrymau masnach rhwng gwledydd. Neu, gallech fod yn gweithio ar faterion polisi sy'n effeithio ar yr amgylchedd, er enghraifft, negodi i gyrraedd cytundeb â gwneuthurwyr ceir i gwtogi allyriadau nwyon ty gwydr.

Er mwyn gwneud yr ystod eang hon o orchwylion, mae'n rhaid i chi ymdrin â llawer iawn o wybodaeth. Byddwch yn casglu gwybodaeth o nifer o ffynonellau, yn dehongli'r wybodaeth ac yn ei defnyddio i'ch helpu i ffurfio polisïau a deddfwriaeth. Efallai y byddwch yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau neu i roi cyflwyniadau ar lafar.

Fel Gweinyddwr yr UE, mae'n bosibl y bydd angen i chi gyflawni rôl reoli o fewn eich adran. Byddwch yn goruchwylio staff clercaidd ac yn gwneud dyletswyddau personél. Efallai hefyd y byddwch yn cymryd rhan mewn penderfynu ar weithdrefnau gweinyddol newydd.

Mae’r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn gallu bod yn fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weinyddwr yr Undeb Ewropeaidd, byddwch angen:

 • medru dadansoddi syniadau cymhleth
 • sgiliau datrys problemau
 • sgiliau cyfathrebu cryf yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • bod yn hyderus i weithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun
 • medru blaenoriaethu a threfnu'ch gwaith
 • sgiliau gweithio mewn tîm
 • medru gweithio o dan bwysau.
 • Bod yn berswadiol, yn rhagweithiol ac yn huawdl
 • diddordeb eiddgar ym materion cyfoes Ewropeaidd a rhyngwladol
 • gwybodaeth gyffredinol dda o hanes yr UE
 • gwybodaeth weithiol drwyadl o un o ieithoedd eraill yr UE
 • medru gwneud penderfyniadau pwysig a gweithio i derfynau amser tynn
 • y gallu i feithrin perthynas waith dda â phobl
 • sgiliau rheoli ac arweinyddol
 • sgiliau ymchwil trwyadl a threfnus
 • talu sylw i fanylder
 • parodrwydd i fyw a gweithio mewn awyrgylch amlddiwylliannol ac amlieithyddol

I wneud rhai swyddi, efallai y byddai arnoch angen sgiliau arbenigol, er enghraifft, y gyfraith, technoleg gwybodaeth, cyfrifeg neu economeg.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhai bras yw'r graddfeydd cyflog a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £33,000 - £34,500
 • Gyda phrofiad: £36,500 - £46,000
 • Mae Uwch Weinyddwyr yr Undeb Ewropeaidd yn ennill £49,000 - £52,000

Oriau gwaith

Mae'r gweinyddwyr yn gweithio oriau arferol swyddfeydd, ond efallai y byddai'n rhaid iddynt weithio'n hirach, er enghraifft, i gwrdd â therfynau amser pwysig neu yn ystod sesiynau negodi.

Galw

Mae yna nifer gyfyngedig o swyddi arbenigol dros dro ar gontractau byrdymor i radd Gweinyddwyr a Chynorthwywyr .

Mae cystadleuaeth gref am y swyddi gwag. Mae ymgeiswyr y Deyrnas Unedig yn cystadlu mewn cystadlaethau agored gyda rhai eraill o'r Gymuned Ewropeaidd.

Ble y gallwn i weithio?

Mae sefydliadau'r UE fel y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop a Llys Cyfiawnder Ewrop yn cyflogi Gweinyddwyr.

Mae cyfleoedd i Weinyddwyr yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithio'n uniongyrchol i un o sefydliadau'r UE, yn digwydd mewn swyddfeydd ym Mrwsel neu yn Lwcsembwrg. Serch hynny, gallai gwasanaethau sy'n ymwneud â chysylltiadau allanol gyflogi gweinyddwyr yn nirprwyaeth yr UE yn unrhyw fan yn y byd.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer gweinyddwyr yr Undeb Ewropeaidd sydd â phrofiad sylweddol i weithio fel ymgynghorwyrhunangyflogedig .

Ble y mae'r swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae'r UE yn cyhoeddi cystadlaethau agored yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (sydd ar gael ar-lein yn ardal Swyddfa Dethol Personél Ewropeaidd gwefan Ewropa) ac yn y wasg genedlaethol. Mae tri chylch recriwtio ar wahân bob blwyddyn, un yr un i Weinyddwyr, Ieithyddion a Chynorthwywyr.

Hysbysebir swyddi gwag Llwybr Carlam Ewropeaidd y Gwasanaeth Sifil ar wefan y Gwasanaeth Sifil yn hydref bob blwyddyn pan fydd y cynllun ar waith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn cynnal cystadlaethau agored i ymgeiswyr sy'n wladolion yr UE. Mae'r UE yn cyhoeddi'r cystadlaethau hyn yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (sydd ar gael ar-lein yn ardal Swyddfa Dethol Personél Ewropeaidd gwefan Ewropeaidd) a'r wasg genedlaethol. Mae'r cystadlaethau ar ffurf ceisiadau ar-lein, rhagddethol sy'n seiliedig ar brofion cymhwysedd yn eich ail iaith a cham asesu sy'n cynnwys cyfweliadau . Dim ond cyfran fechan o'r ymgeiswyr sy'n llwyddiannus ar ôl pob un o gamau unigol y gystadleuaeth. Mae'r broses recriwtio yn cymryd pump i naw mis yn gyfan gwbl. Mae'r ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ar restr wrth gefn sy'n cael ei defnyddio i lenwi swyddi gwag fel y maen nhw'n dod i'r amlwg. . Mae graddedigion yn cael mynediad yn bennaf i radd yrfaol Gweinyddwyr (AD). Mewn rhai sefydliadau, efallai y byddai angen gradd arbenigol ar ymgeiswyr y cystadlaethau hyn yn y gyfraith, economeg, cyfrifeg neu ystadegau ynghyd â phrofiad perthnasol. Hefyd, mae modd cael mynediad i radd Cynorthwywyr (AST) lle bo'r staff yn bennaf gyfrifol am orchwylion gweithredol a chymorth gweinyddol. Mae angen HND/HNC neu yr hyn sy'n cyfateb, neu o leiaf lwyddiant mewn dau bwnc lefel A a phrofiad gwaith perthnasol. Yn ogystal â gwybodaeth drylwyr o un o ieithoedd swyddogol yr UE (sef eich mamiaith, fel arfer), bydd arnoch hefyd angen gwybodaeth weithiol o un, neu ar gyfer rhai swyddi, o leiaf ddwy o ieithoedd eraill yr UE. Bydd y profion yn profi'ch gwybodaeth hyd at safon lefel A (ac weithiau'n uwch) Mae ieithoedd swyddogol presennol yr UE fel a ganlyn:

 • Almaeneg
 • Bwlgareg
 • Daneg
 • Eidaleg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Groeg
 • Gwyddeleg
 • Hwngareg
 • Iseldireg
 • Latfieg
 • Lithwaneg
 • Malteg
 • Portiwgaleg
 • Pwyleg
 • Rwmaneg
 • Saesneg
 • Sbaeneg
 • Slofaceg
 • Slofeneg
 • Swedeg
 • Tsieceg
Hefyd, mae gan sefydliadau'r UE raddau ieithyddol, er enghraifft, i Gyfieithwyr. Mae angen gradd berthnasol ar ymgeiswyr i wneud cais. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a rhai sefydliadau eraill yn rhoi cyfle i nifer o raddedigion wneud 'stage', sef hyfforddeiaeth. Mae hyn yn para fel arfer am dri i bum mis; gallai rhai o'r hyfforddeiaethau fod yn ddi-dâl. Nid yw gwneud 'stage' yn rhoi hawliau awtomatig i waith parhaol, ond mae o ddefnydd i gael mynediad. Dylai fod gwybodaeth weithiol dda gyda chi o un o ieithoedd eraill yr UE. Mae gofynion mwy penodol gan rai o'r sefydliadau. Mae Llwybr Carlam Ewropeaidd Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig yn rhoi cymorth i raddedigion Prydeinig gael mynediad i sefydliadau'r UE ac yn darparu arbenigedd Ewropeaidd yng Ngwasanaeth Sifil y DU. Mae mynediad yn agored mewn blynyddoedd penodol i grwp bychan o raddedigion sydd wedi'u dethol yn ofalus. Rhaid i'r ymgeiswyr feddu ar Ffrangeg neu Almaeneg sydd o leiaf hyd at safon lefel A (A* - C neu 9 - 4) neu'r hyn sy'n cyfateb. Mae'r Swyddogion Llwybr Carlam Ewropeaidd yn weision sifil y Deyrnas Unedig sy'n gweithio'n llawn amser. Maen nhw'n gweithio yn adrannau llywodraeth y DU ar faterion polisi Ewropeaidd. Cynigir rhaglen o hyfforddiant a phrofiad gwaith perthnasol i'w helpu nhw i baratoi ar gyfer cystadlaethau mynediad yr UE. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant ieithyddol dwys yn Ffrangeg neu Almaeneg. Os byddant yn llwyddiannus, maent fel arfer yn ymddiswyddo o Wasanaeth Sifil y DU ac yn dod yn weithwyr i un o sefydliadau'r UE. Os na fyddant yn llwyddiannus yn eu cais ar ôl dwy flynedd, maent yn sefyll yng Ngwasanaeth Sifil y DU. HyfforddiantMae staff newydd yn cwblhau cyfnod prawf o naw mis, cyn dod yn sefydledig yn eu swyddi. Mae'r staff fel arfer yn treulio tair i chwe blynedd ym mhob gradd. Mae eu perfformiad yn cael ei werthuso mewn system flynyddol o arfarnu a dyrchafu. Gallai mwy o hyfforddiant gynnwys dysgu trydedd iaith. Mae cynorthwywyr yn medru dod yn Weinyddwyr o'r un radd, os bydd eu gwerthusiad yn cefnogi hynny, ac os byddant wedi bod yn llwyddiannus mewn arholiad cymwys (proses ardystio) Dod ymlaen Gallai gweinyddwyr ddod yn Rheolwyr a gallai rhai fynd i swyddi Pennaeth Uned yn sgil mwy o hyfforddiant a phrofiad.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill
Mae cymwysterau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Serch hynny, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly edrychwch yn ofalus iawn ar wefannau colegau/prifysgolion. Er mwyn gwneud cais am Lwybr Carlam Ewropeaidd Gwasanaeth Sifil y DU, rhaid bod gennych Ffrangeg neu Almaeneg at Safon Uwch (A* - C neu 9 - 4), neu gymwyster cyfatebol. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Mynediad

Mae deunyddiau astudio a phrofion ar-lein cystadlaethau’r UE ar gael ar wefan Europa EPSO.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau arferol sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd a ddewisoch, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol gynnig ffordd arall o gael lle ar gwrs.

Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch (AU). Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech holi colegau unigol am hyn.

Dysgu o bell

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig graddau yn y gyfraith, economeg a gwyddorau mathemategol, cyfrifo ac ystadegau. Efallai bydd angen un o’r graddau arbenigol hyn i gael swydd mewn rhai sefydliadau Ewropeaidd. Mae’r Brifysgol Agored hefyd yn cynnig gradd mewn Astudiaethau Rhyngwladol.

Ariannu

Mae grantiau Erasmus ar gael gan yr Undeb Ewropeaidd a’r British Council i fyfyrwyr sydd mewn addysg uwch ar hyn o bryd, ac sy’n dymuno astudio neu wneud lleoliad gwaith dramor am gyfnod sy’n amrywio o dri mis i flwyddyn academaidd. Mae hyn ar gael i fyfyrwyr uwchraddedig hefyd.

Ystadegau

 • Mae 22% o bobl sy’n gwneud swyddi megis gweinyddwyr yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio yn rhan amser.
 • Mae 48% ohonynt yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Civil Service Jobs

Gwefan www.civilservice.gov.uk/jobs

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Civil Service Fast Stream

Cyfeiriad HMRC Civil Service Resourcing, Room LG69/70, 100 Parliament Street, Westminster, London SW1A 2BQ

Gwefan faststream.civilservice.gov.uk

EU Careers: European Personnel Selection Office (EPSO)

Gwefan europa.eu/epso/index_en.htm

Languages Work

Gwefan www.languageswork.org.uk

European Commission

E-bost COMM-REP-LONDON@ec.europa.eu

Gwefan ec.europa.eu/unitedkingdom/

European Commission Office in Scotland

Scottish enquiries

E-bost Veronica.MIHAI@ec.europa.eu

Gwefan ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_scotland/index_en.htm

European Parliament Information Office in the United Kingdom

Cyfeiriad Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU

Ffôn 020 7227 4300

E-bost eplondon@europarl.europa.eu

Gwefan www.europarl.org.uk

European Parliament Information Office in Edinburgh

Scottish enquiries

Cyfeiriad The Tun, 4 Jackson's Entry, Holyrood Road, Edinburgh EH8 8PJ

Ffôn 0131 5577866

E-bost epedinburgh@europarl.europa.eu

Gwefan www.europarl.org.uk

European Court of Auditors

Cyfeiriad 12 rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg

E-bost eca-info@eca.europa.eu

Gwefan www.eca.europa.eu

British Council

Cyfeiriad Bridgewater House, 58 Whitworth Street, Manchester M1 6BB

Ffôn 0161 9577755

E-bost general.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org

Gilbert Murray Trust

Cyfeiriad International Studies Committee, Department of International Relations, LSE, Houghton Street, London WC2A 2AE

Ffôn 01865 556633

E-bost i.papagaryfallou@lse.ac.uk

Gwefan www.gilbertmurraytrust.org.uk/international_awards.htm

British Council Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Waverley Gate (4th Floor), 2-4 Waterloo Place, Edinburgh EH1 3EG

Ffôn 0131 5245700

E-bost general.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org/scotland

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English