Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur ar gyfer dibenion gweinyddol.

 • Mae dyn a dynes yn sefyll mewn gweithdy ac yn siarad. Maent yn edrych ar flwch adar sydd yn nwylo'r dyn. Mae'r blychau adar eraill wedi'u gosod ar fwrdd o'u blaenau.

  Prynu blychau adar ar gyfer prosiect cadwraeth.

 • Mae menyw yn sefyll nesaf at ardal o tir gwastrff brown. Mae'n ysgrifennu ar haenen o bapur.

  Cynnal arolwg o dir gwastraff.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn ysgrifennu ar ddalen o bapur.

  Mae Swyddogion Cadwraeth yr Amgylchedd (ECOs) yn ymwneud â gwaith addysgol a chyhoeddusrwydd. Yma mae ECO yn ysgrifennu drafft ar gyfer taflen.

 • Mae menyw yn trefnu cyfres o fyrddau arddangos, yn cynnwys mapiau a ffotograffau.

  Rhoi byrddau ar gyfer arddangosfa at ei gilydd.

 • Mae menyw yn sefyll ar lwybr gwledig. Mae'n edrych ar arwyddbost.

  Gwirio hawliau tramwy cyhoeddus.

 • Mae menyw yn sefyll yng nghefn gwlad, gerllaw adfail o dy. Mae'n sefyll gerllaw adfail o le tân brics.

  Mae angen nodi'r holl nodweddion anarferol a diddorol ar gyfer yr arolwg.

 • Swyddog Cadwraeth Amgylcheddol

Swyddog Cadwraeth Amgylcheddol

Cyflwyniad

Mae swyddogion cadwraeth amgylcheddol yn rheoli ac yn diogelu ardaloedd o dir, a'r planhigion a'r anifeiliaid sy'n byw yno. Maent yn nodi, monitro ac yn arolygu rhywogaethau, gan gofnodi eu cynefinoedd a'u dosbarthiad. Maent yn gorfodi rheoliadau i ddiogelu'r amgylchedd, ac yn cynghori awdurdodau lleol a chwmnïau preifat ar effaith debygol datblygiadau, er enghraifft, adeiladu ffordd newydd neu argae.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Cadwraeth, Amgylcheddol
 • Cadwraethwr Natur
 • Swyddog Cadwraeth Natur
 • Swyddog Cadwraeth Bywyd Gwyllt
 • Swyddog Cefn Gwlad

Fideo - Mark: Swyddog Cadwraeth Amgylcheddol

Fideo - Manna: Swyddog Amgylcheddol

Gweithgareddau Gwaith

Mae Swyddogion Cadwraeth Amgylcheddol yn rheoli ac yn gwarchod mannau bywyd gwyllt pwysig, megis gwarchodfeydd natur, coetiroedd, rhostiroedd a gweunydd, a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SoDdGA).

Byddwch yn trefnu arolygon o fywyd gwyllt, cynefinoedd a nodweddion y dirwedd o fewn y mannau hyn. Byddwch yn nodi rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid, mapio eu cynefin, dadansoddi eu hymddygiad a chofnodi niferoedd. Gall Arbenigwyr a Gwyddonwyr Amgylcheddol eraill eich cynorthwyo i wneud y gwaith hwn, er enghraifft, Botanegwyr ac Ecolegwyr.

Bydd eich canfyddiadau yn helpu i greu darlun cenedlaethol o’n bywyd gwyllt, ac i nodi’r rhywogaethau y mae angen eu gwarchod. Byddwch yn cynnal cronfeydd data cyfrifiadurol i drefnu eich canfyddiadau, ac yn ysgrifennu adroddiadau.

Byddwch yn cynllunio a gweithredu polisïau i warchod bywyd gwyllt a’r amgylchedd. Gallai hyn olygu addysgu pobl leol, yn cynnwys trwy roi sgyrsiau, paratoi arddangosfeydd, ac ysgrifennu taflenni a chylchlythyrau. Efallai byddech, er enghraifft, yn gwella ymwybyddiaeth o sut i atal llygredd.

Efallai byddwch hefyd yn amlygu tueddiadau ac yn siarad am eich gwaith mewn cyfweliadau gyda’r cyfryngau.

Byddwch yn ystyried effaith gweithgarwch dynol a datblygiadau newydd ar yr amgylchedd. Byddwch yn cyfranogi mewn trafodaethau â phreswylwyr, Tirfeddianwyr ac awdurdodau lleol, er enghraifft, ynghylch effaith amgylcheddol ffyrdd ac adeiladau newydd cynlluniedig ar yr amgylchedd. Byddwch yn hysbysu awdurdodau lleol a chwmnïau preifat ynghylch canlyniadau tebygol datblygiadau newydd, trwy gyflwyniadau, adroddiadau ysgrifenedig a thrafodaethau.

Gallech gasglu tystiolaeth o lygredd, er enghraifft, trwy gasglu samplau o ddwr llygredig neu dynnu lluniau o sbwriel sydd wedi’i ollwng neu ei losgi’n anghyfreithlon. Efallai byddwch yn gallu defnyddio’r dystiolaeth hon i erlyn yr unigolion neu’r sefydliadau sy’n achosi llygredd. Gall y broses gynnwys derbyn cwynion gan y cyhoedd ac ymateb iddynt.

Byddwch yn cynllunio ac yn goruchwylio prosiectau amgylcheddol tymor hir, megis sefydlu a rheoli gweunydd a choetiroedd. Byddwch yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio ardaloedd cadwraeth newydd, a chyd-drafod â Thirfeddianwyr i sicrhau mynediad diogel a chyfrifol i’r cyhoedd.

Byddwch yn gweithio’n gynyddol i annog grwpiau cymunedol lleol i gyfranogi mewn prosiectau cadwraeth, er enghraifft, cynorthwyo i ddenu cyllid.

O fewn ardaloedd cadwraeth, efallai byddwch hefyd yn cynllunio, dylunio a goruchwylio’r gwaith o adeiladu cyfleusterau i’r cyhoedd, yn cynnwys llwybrau troed a meysydd parcio.

Fel Rheolwr, byddech yn recriwtio, hyfforddi a goruchwylio staff, yn cynnwys timau o wirfoddolwyr. Byddech yn cynllunio a rheoli cyllidebau, ac yn gyfrifol am sefydlu cynlluniau cadwraeth megis trwsio ffensys a chwynnu pyllau.

Byddech hefyd yn gweithio gyda Cheidwaid/Wardeiniaid sy’n gorfodi is-ddeddfau a rheoliadau i warchod yr ardal cadwraeth, megis patrolio i sicrhau fod gan bysgotwyr drwyddedau.

Byddwch yn cyfuno gwaith gweinyddol a threfnu mewn swyddfa ag ymweliadau â safleoedd yn yr awyr agored, ac yn aml iawn, byddant yn teithio rhwng safleoedd.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Swyddog Cadwraeth Amgylcheddol, byddwch angen:

 • bod yn gorfforol heini i wneud gwaith maes
 • parodrwydd i weithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd
 • dull trylwyr a dadansoddol o wneud gwaith ymchwil
 • sgiliau arsylwi
 • y gallu i ddehongli deddfwriaeth a chanllawiau amgylcheddol a sicrhau y cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am hynny
 • sgiliau cyfathrebu i gynnig cyngor ac egluro canfyddiadau yn glir a chryno, yn cynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig
 • hyder i roi sgyrsiau a chyflwyniadau
 • y gallu i gyd-dynnu ag amrywiaeth helaeth o bobl, yn cynnwys Gwyddonwyr, Tirfeddianwyr, Swyddogion Awdurdodau Lleol, cynrychiolwyr cwmnïau preifat a chyrff cadwraeth, a’r cyhoedd
 • cadernid wrth orfodi deddfwriaeth i warchod yr amgylchedd
 • Sgiliau cyd-drafod
 • sgiliau trefnu a chynllunio i wneud y defnydd gorau o adnoddau
 • y gallu i hyfforddi a goruchwylio pobl, ac arwain timau o arbenigwyr ar gadwraeth, Ceidwaid/Wardeiniaid a gwirfoddolwyr

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Brasamcan yw’r cyfraddau cyflog a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £27,000 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £32,500 - £36,500
 • Mae Uwch Swyddogion Cadwraeth Amgylcheddol yn ennill £39,500
Oriau gwaith Byddwch yn gweithio 40 awr yr wythnos fel arfer. Fodd bynnag, efallai bydd angen gweithio oriau afreolaidd, cychwyn yn gynnar a gorffen yn hwyr, a gweithio ar benwythnosau. Ble allwn i weithio?Mae cyflogwyr yn cynnwys Natural England, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, awdurdodau’r 14 Parc Cenedlaethol, Asiantaeth yr Amgylchedd, y Comisiwn Coedwigaeth ac awdurdodau lleol. Mae cwmnïau tirddaliad sylweddol eraill, megis y cwmnïau dwr ac ychydig o gwmnïau preifat, yn cyflogi Swyddogion Cadwraeth Amgylcheddol. Mae cyfleoedd i weithio i gyflogwyr y sector wirfoddol hefyd, megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a chyrff cadwraeth megis y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar. Bydd sefydliadau anllywodraethol eraill, megis Greenpeace, Cyfeillion y Ddaear a’r WWF, yn cynnig nifer fechan o gyfleoedd i arbenigwyr rheoli, gwyddonol, addysgol ac ymchwil. Bydd cyfleoedd ar gael i Swyddogion Cadwraeth Amgylcheddol mewn ardaloedd gwledig, trefi a dinasoedd ledled y DU. Mae cyfleoedd i chi wneud gwaith ymchwil/ymgynghorol mewn gwledydd eraill, yn enwedig gwledydd sy’n datblygu. Ble caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Hysbysebir swyddi gwag ar fyrddau swyddi cyffredinol a’r rhai sy’n arbenigo mewn swyddi sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a diwydiannau’r tir. Byddent hefyd yn ymddangos mewn papurau lleol/cenedlaethol, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch. Mae EnvironmentalJobs yn fwrdd swyddi wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd amgylcheddol:www.environmentaljobsuk.com/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae llawer o newydd-ddyfodiaid yn raddedigion, ond gallai ymgeiswyr sydd â HND neu radd sylfaenol gael swydd hefyd. Mae cystadleuaeth am swyddi yn gryf, felly gall cymhwyster ôl-raddedig fod yn fantais.

Mae pynciau perthnasol yn cynnwys:

 • cadwraeth amgylcheddol
 • gwyddor yr amgylchedd
 • gwyddorau biolegol, yn cynnwys ecoleg, gwyddor planhigion a swoleg
 • gwyddorau’r ddaear, yn cynnwys daearyddiaeth

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth yn fan cychwyn da hefyd. Mae'n bosibl y gallech gwblhau NVQ fel rhan o'ch prentisiaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am brentisiaeth.

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn chwilio am dystiolaeth o ddiddordeb mewn cadwraeth amgylcheddol ac ymroddiad at hynny. I sicrhau swydd, mae bod wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau trwy brofiad gwaith perthnasol yn ddefnyddiol iawn.

Gallech ennill profiad gwaith gydag ymddiriedolaeth bywyd gwyllt, grwp cadwraeth leol neu Awdurdod Parc Cenedlaethol. Gallech hefyd ennill profiad fel rhan o gwrs gradd rhyngosod.

Mae rhai newydd-ddyfodiaid eisoes yn weithwyr proffesiynol sydd â chymwysterau mewn meysydd megis hamdden cefn gwlad, rheoli tir ac addysgu.

Bydd rhai pobl yn cychwyn gwneud gwaith cysylltiedig, er enghraifft, fel Ceidwaid/Wardeiniaid, i ennill profiad a chymwysterau, cyn ymgeisio am swyddi Swyddog Cadwraeth Amgylcheddol. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Efallai bydd rhai cyflogwyr yn trefnu rhagor o hyfforddiant, yn cynnwys hyfforddiant mewn pynciau a thechnegau rheoli, ac iechyd a diogelwch. Efallai byddwch yn gallu dilyn cyrsiau byr mewn canolfannau astudiaethau maes, neu astudio cwrs coleg rhan amser.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i wneud gwaith goruchwylio neu reoli, neu arbenigo mewn maes cadwraeth benodol.

Profiad Gwaith I ddechrau yn y rôl hon, mae ennill gwybodaeth a sgiliau trwy brofiad gwaith perthnasol, gan gynnwys gwaith gwirfoddol, er enghraifft mewn swydd amgylcheddol neu gadwraeth, neu reoli tir, yn ddefnyddiol iawn.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Bydd rhai swyddi yn cynnwys elfen o weithio gyda phlant neu oedolion bregus, er enghraifft, pan fyddan nhw’n cymryd rhan mewn prosiectau cadwraeth.

Mae’r swyddi hyn yn eithriadau i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu fod rhaid i chi roi gwybodaeth i unrhyw gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddion neu geryddon sydd wedi darfod a rhai sydd heb ddarfod, os gofynnir i chi am hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle bydd rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth ynghylch collfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae’r rhan fwyaf o ymgeiswyr yn raddedigion; efallai gall pobl sydd â HND neu raddau sylfaen wneud y gwaith hwn, neu hyd yn oed rhai sydd â chymwysterau Safon Uwch neu gymwysterau cyfwerth.

Bydd gofynion mynediad arferol cyrsiau gradd yn amrywio yn ôl y brifysgol a’r pwnc. Er enghraifft:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch. Efallai bydd arnoch angen pwnc gwyddonol, yn dibynnu ar y cwrs gradd.
 • TGAU â gradd C/4 neu well yn eich pynciau safon uwch.
 • 2/3 TGAU ychwanegol (A*-C 9-4).

Efallai bydd cymwysterau cyfwerth, megis cymhwyster Lefel 3 BTEC neu City & Guilds a Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol, yn dderbyniol i gael lle ar gwrs - darllenwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch Brentisiaeth, bydd angen pum TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae’n angen i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Er mwyn canfod swydd, mae’n ddefnyddiol bod wedi meithrin gwybodaeth a sgiliau drwy brofiad gwaith perthnasol, yn cynnwys gwaith gwirfoddol, ac mae enghreifftiau yn cynnwys gwaith amgylcheddol neu gadwraeth, neu reoli tir.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, gallai cwrs Mynediad gynnig ffordd arall o gael lle ar gwrs. Fel arfer, ni fydd arnoch angen unrhyw gymwysterau i gychwyn cwrs Mynediad, ond dylech ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig cyrsiau dysgu o bell, yn cynnwys gradd BSc mewn Astudiaethau Amgylcheddol, a diplomau mewn Datblygiad/Polisi Amgylcheddol.

Ystadegau

 • Mae 13% o bobl sydd â swyddi megis swyddogion cadwraeth amgylcheddol yn gweithio’n rhan amser.
 • Mae 22% ohonyn nhw’n gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)

Cyfeiriad Burgate Manor, Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF

Ffôn 01425 652381

E-bost info@gwct.org.uk

Gwefan www.gwct.org.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

National Trust for Scotland (NTS)

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nts.org.uk

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

Cyfeiriad The Lodge, Potton Road, Sandy, Bedfordshire SG19 2DL

Ffôn 01767 680551

Gwefan www.rspb.org.uk

Scottish Natural Heritage (SNH)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW

Ffôn 01463 725000

Gwefan www.snh.gov.uk

Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM)

Cyfeiriad 43 Southgate Street, Winchester, Hampshire SO23 9EH

Ffôn 01962 868626

E-bost enquiries@ieem.net

Gwefan www.ieem.net

Wildlife Trusts

Cyfeiriad The Kiln, Waterside, Mather Road, Newark, Nottinghamshire NG24 1WT

Ffôn 01636 677711

E-bost enquiry@wildlifetrusts.org

Gwefan www.wildlifetrusts.org

Environment Agency

Cyfeiriad National Customer Contact Centre, PO Box 544, Rotherham S60 1BY

Ffôn 0370 8506506

E-bost enquiries@environment-agency.gov.uk

Gwefan www.environment-agency.gov.uk

Scottish Wildlife Trust

Scottish enquiries

Cyfeiriad Harbourside House, 110 Commercial Street, Edinburgh EH6 6NF

Ffôn 0131 3127765

E-bost enquiries@swt.org.uk

Gwefan scottishwildlifetrust.org.uk

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 2 Lochside View, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9DH

Ffôn 0131 3174100

E-bost membership@rspb.org.uk

Gwefan www.rspb.org.uk/scotland

Scotland's National Nature Reserves

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nnr-scotland.org.uk

Scottish Environment Protection Agency (SEPA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Erskine Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TR

Ffôn 01786 457700

Gwefan www.sepa.org.uk

Environmental Jobs

Ffôn 01268 450024

E-bost jobs@environmentjobs.co.uk

Gwefan www.environmentpost.co.uk

environmentjob.co.uk

Publisher: Working Planet

Ffôn 01392 491578

E-bost admin@environmentjob.co.uk

Gwefan www.environmentjob.co.uk

British Ecological Society (BES)

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2500

E-bost info@britishecologicalsociety.org

Gwefan www.britishecologicalsociety.org

The Conservation Volunteers (TCV)

Cyfeiriad Sedum House, Mallard Way, Doncaster DN4 8DB

Ffôn 01302 388883

E-bost information@tcv.org.uk

Gwefan www.tcv.org.uk

Society for the Environment (SocEnv)

Cyfeiriad Denham House, 120 Long Street, Atherstone, Warwickshire CV9 1AF

Ffôn 0845 3372951

E-bost enquiries@socenv.org.uk

Gwefan www.socenv.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

RSPB Wales

Cyfeiriad Sutherland House, Castlebridge, Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9AB

Ffôn 029 2035 3000

E-bost cymru@rspb.org.uk

Gwefan www.rspb.org.uk

Wildlife Trusts Wales

Cyfeiriad Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH

Ffôn 029 2048 0070

E-bost info@wtwales.org

Gwefan www.wtwales.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English