Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio ffôn. Mae'n ysgrifennu ar bad ysgrifennu. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Mae cynorthwywyr golygyddol yn gorfod cydlynu gwaith awduron, argraffwyr a dylunwyr.

 • Mae dynes yn sefyll wrth ymyl bwrdd sydd wedi'i oleuo'n dda. Mae dalennau papur mawrion ar y bwrdd.

  Torri proflenni cromalin.

 • Mae dynes yn gosod dalen o bapur ar blât gwydr peiriant ffotogopïo.

  Mae cynorthwywyr golygyddol yn gwneud tasgau gweinyddol fel llungopïo.

 • Mae dyn a dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn siarad. Mae'r ddau'n edrych ar ddalen o bapur.

  Trafod dyddiadau cyflwyno gydag awdur.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio pecyn dylunio cyfrifiadurol.

  Edrych ar gynllun clawr llyfr ar y cyfrifiadur.

 • Mae dynes yn eistedd wrth ddesg. Mae'n edrych yn ofalus ar ddarn o bapur. Mae cyfrifiadur a ffôn ar y ddesg.

  Prawfddarllen llawysgrif cyn iddi gael ei hargraffu.

 • Cynorthwyydd Golygyddol

Cynorthwy-ydd Golygyddol

Cyflwyniad

Mae Cynorthwywyr Golygyddol yn helpu staff golygyddol i gomisiynu, dylunio a chynhyrchu llyfrau, cyfnodolion, cylchgronau a gwefannau. Mae'r gwaith yn cynnwys nifer o dasgau, gan gynnwys darparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol i olygyddion, a sicrhau y cyflawnir terfynau amser.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwyydd Golygyddol Cyhoeddi

Fideo - Ian: Golygydd Cynorthwyol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyydd Golygyddol, byddwch yn helpu staff golygyddol i gomisiynu, dylunio a chynhyrchu llyfrau, cyfnodolion, cylchgronau a gwefannau. Byddwch hefyd yn darparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol i Olygyddion - gallai hyn gynnwys archebu cyflenwadau, ateb y ffôn a phrosesu geiriau. Gallai eich dyletswyddau gynnwys:

 • dod o hyd i Ysgrifenwyr llawrydd a dosbarthu contractau
 • cysylltu â staff creadigol, golygyddol, cynhyrchu a marchnata
 • ymchwilio a dethol lluniau a darluniau
 • sicrhau hawliau i ddefnyddio deunyddiau, megis lluniau, gan sefydliadau eraill
 • prawfddarllen llawysgrifau
 • sicrhau bod y llawysgrifau'n barod i'w cysodi
 • lanlwytho ac archifo cynnwys sydd ar y we
 • gwaith gweinyddu, megis llungopïo a ffeilio
 • trefnu lansiadau llyfrau
Weithiau, bydd angen i chi ysgrifennu ac ailysgrifennu penawdau, capsiynau, crynodebau a chynnwys arall. Efallai y byddwch hefyd yn ymchwilio i gynnwys, yn gwirio ffeithiau ac yn helpu i gynllunio teitlau newydd. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau TG da. Fel Cynorthwyydd Golygyddol sy'n gweithio ar gyhoeddiad ar-lein, fel arfer bydd angen i chi allu defnyddio system rheoli cynnwys; gallai gwybodaeth am HTML hefyd fod yn ddefnyddiol. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gynorthwyydd Golygyddol, bydd angen i chi feddu ar:

 • sgiliau TG da, a'r gallu i ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd (e.e. golygu lluniau neu gyhoeddi bwrdd gwaith)
 • gwybodaeth dda am ramadeg, sillafu ac atalnodi
 • sgiliau trefniadol a rheoli amser i gwrdd â therfynau amser
 • yr amynedd a'r gallu i roi sylw i fanylder wrth brawfddarllen
 • sgiliau rhyngbersonol a gweithio mewn tîm, er mwyn cydweithio ag amrywiaeth o bobl, gan gynnwys golygyddion, awduron ac argraffwyr
 • y gallu i weithio dan bwysau ac i wneud sawl tasg ar yr un pryd
 • Sgiliau negodi da

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £23,500 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £25,500 - £10,500
 • Mae Uwch Gynorthwywyr Golygyddol yn ennill £32,500
Mae cyfraddau llawrydd yn amrywio. Gallwch ddod o hyd i ganllaw defnyddiol ar gyfraddau llawrydd ar wefan Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (NUJ). Oriau gwaith Mae Cynorthwywyr Golygyddol yn gweithio 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan wneud goramser yn achlysurol i gwrdd â therfynau amser. Ble y gallwn weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys cyhoeddwyr cylchgronau, llyfrau, gwefannau a'r wasg fasnachol, yn ogystal â chwmnïau sy'n gwneud cylchgronau mewnol. Mae yna hefyd gyfleoedd gyda chyrff proffesiynolsy'n cyhoeddi cyfnodolion. Mae cyfloed ar gyfer Cynorthwywyr Golygyddol yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Serch hynny, canolir y cwmnïau cyhoeddi yn Llundain, De-Ddwyrain Lloegr, Rhydychen a Chaergrawnt. Hunangyflogaeth Gall Cynorthwywyr Golygyddol weithio'n hunangyflogedig ar eu liwt eu hunain. Ble y mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Hysbysebir swyddi gwag mewn papurau newydd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Hefyd, mae asiantaethau recriwtio a byrddau swyddi arbenigol ar gael i'r diwydiant cyhoeddi. Yn ogystal, mae sawl bwrdd swyddi cyffredinol yn cynnwys adran ar gyfer swyddi golygyddol a chyhoeddi. Ar ben hyn, mae swyddi gwag yn ymddangos ar wefannau 'Hold the Front Page' a'r 'Press Gazette'. Mae datblygu rhwydwaith o unigolion cyswllt perthnasol yn syniad da, gan nad yw pob swydd olygyddol yn cael ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau gwaith ar hap i gyflogwyr posib fod yn ddefnyddiol yn y diwydiant hwn. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Chwilio am Swyddi Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gan fod hwn yn faes cystadleuol, mae llawer o Gynorthwywyr Golygyddol yn dechrau arni fel graddedigion. Weithiau, mae modd i bobl weithio'u ffordd i fyny o swyddi ysgrifenyddol a gweinyddol yn y diwydiant cyhoeddi.

Hyfforddiant Mae hyfforddiant fel arfer yn digwydd yn y gwaith. Unwaith y byddwch yn y diwydiant, efallai y byddwch yn mynd ar gyrsiau perthnasol neu'n dilyn cymwysterau proffesiynol a gynigir gan sefydliadau, megis y Ganolfan Hyfforddiant Cyhoeddi (PTC) yn Book House, Cymdeithas y Cyhoeddwyr Proffesiynol (PPA) ac Ysgol Gyhoeddi Llundain (LSP).

Mae cyrsiau gradd ac ôl-radd ar gael ym maes cyhoeddi. Mae Prifysgol Bath Spa yn cynnig graddau sylfaen ym maes Cyhoeddi: Golygyddol, Dylunio a'r We; gall hyn eich galluogi i fynd ymlaen i wneud cwrs gradd.

Datblygiad

Gyrfa gychwynnol yw hon ym myd cyhoeddi, ac mae modd symud ymlaen i ystod eang o rolau, gan gynnwys golygydd copi, golygydd ysgrifau nodwedd (mewn cylchgronau), golygydd comisiynu a golygydd cynorthwyol.

Cymwysterau

Graddedigion yw'r rhan fwyaf o newydd-ddyfodiaid. Fel arfer, gallwch gael swydd yn y maes os oes gennych radd mewn unrhyw bwnc, er efallai y bydd angen gradd berthnasol arnoch i weithio ym maes cyhoeddi gwyddonol, meddygol neu dechnegol.

Er mwyn cael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, yr gofynion arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch
 • 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch.

Serch hynny, mae'r gofynion mynediad yn amrywio'n sylweddol rhwng cyrsiau. Gallai cymwysterau cyfatebol, er enghraifft BTEC Lefel 3 a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, fod yn dderbyniol i gael lle ar gwrs – edrychwch yn ofalus ar wefannau colegau/prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Gyrfa gychwynnol yw hon ym myd cyhoeddi. Mae rhai dechreuwyr yn cael dyrchafiad o swyddi ysgrifenyddol neu weinyddol mewn cwmnïau cyhoeddi.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau angenrheidiol gennych i gael mynediad i gwrs gradd, efallai y byddwch yn medru cychwyn gradd ar ôl cwblhau cwrs mynediad coleg neu brifysgol. Fel arfer, nid oes angen cynwysterau arnoch i ddechrau cwrs mynediad, er y dylech wirio hyn â darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae'r Ganolfan Hyfforddiant Cyhoeddi (PTC) yn cynnal cyrsiau dysgu o bell mewn sgiliau perthnasol, gan gynnwys prawfddarllen, golygu copi ac ymchwil lluniau. Mae 'Editorial Training' yn cynnal cwrs prawfddarllen drwy gyfrwng dysgu o bell.

Cyllid

Mae'r PTC yn rhoi cymorth ariannol cyfyngedig ar gyfer rhai o'r cyrsiau dysgu o bell ar ran Ymddiriedolaeth Elusennol Unwin.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Publishing Training Centre at Book House

E-bost publishing.training@bookhouse.co.uk

Gwefan www.train4publishing.co.uk

National Council for the Training of Journalists (NCTJ)

E-bost info@nctj.com

Gwefan www.nctj.com

Professional Publishers Association (PPA)

E-bost info@ppa.co.uk

Gwefan www.ppa.co.uk

Society for Editors and Proofreaders (SfEP)

E-bost administrator@sfep.org.uk

Gwefan www.sfep.org.uk

London School of Publishing (LSP)

E-bost enquiries@publishing-school.co.uk

Gwefan www.publishing-school.co.uk

Women In Publishing (WiP)

Gwefan www.womeninpublishing.org.uk

Publishers Association (PA)

E-bost mail@publishers.org.uk

Gwefan www.publishers.org.uk

journalism.co.uk

Gwefan www.journalism.co.uk

Press Gazette: Journalism Today

E-bost pged@pressgazette.co.uk

Gwefan www.pressgazette.co.uk

Hold the Front Page

E-bost editor@htfp.co.uk

Gwefan www.holdthefrontpage.co.uk

NUJ Freelance Fees Guide

Gwefan www.londonfreelance.org/feesguide/index.html

The Bookseller

E-bost bookseller@escosubs.co.uk

Gwefan www.thebookseller.com

Publishing Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@publishingscotland.org

Gwefan www.publishingscotland.co.uk

Society of Young Publishers (SYP)

E-bost sypchair@thesyp.org.uk

Gwefan www.thesyp.org.uk

Bookcareers

Gwefan www.bookcareers.com

Inside Book Publishing

Author: Giles Clark Publisher: Routledge

Editorial Training

E-bost info@edittrain.co.uk

Gwefan www.edittrain.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English