Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn penlinio wrth lanfa fach. Mae'n edrych ar wisg deifio.

  Dylid archwilio siwtiau deifio yn aml i wneud yn siwr nad ydynt yn dechrau treulio a rhwygo.

 • Mae dyn yn helpu menyw i wisgo gwisg deifio. Mae'r ddau yn sefyll mewn cwch.

  Mae cydweithio'n dda mewn tîm yn bwysig.

 • Mae menyw yn sefyll mewn harbwr, gerllaw cwch. Mae'n edrych ar ddalen o bapur.

  Mae'n bwysig i ddeifwyr gydymffurfio â rhagofalon diogelwch.

 • Mae menyw yn sefyll gerllaw cwch, mewn harbwr. Mae'n cario silindr nwy.

  Mae angen i ddeifwyr fod yn ffit yn gorfforol.

 • Mae menyw, yn gwisgo gwisg deifio, yn eistedd mewn cwch. Mae'n edrych ar dortsh tanddwr.

  Defnyddir offer gwahanol i helpu deifwyr yn eu gwaith. Defnyddir y tortsh hwn o dan y dwr.

 • Mae menyw, yn gwisgo gwisg deifio, yn eistedd wrth reolyddion cwch bach. Mae'n siarad ar radio.

  Mae'r deifiwr yn defnyddio'r radio i gadw mewn cysylltiad â'r harbwrfeistr.

 • Mae menyw, yn gwisgo gwisg deifio, yn eistedd mewn cwch. Mae'n edrych ar gamera tanddwr.

  Mae'r deifiwr hwn yn gwneud ffotograffiaeth tanddwr. Mae'n gwirio ei hoffer cyn mynd i mewn i'r dwr.

 • Deifiwr

Deifiwr

Cyflwyniad

Fel Plymiwr, byddwch yn gwneud arolygiadau, profion a gwaith chwilio, cynnal a chadw neu atgyweirio o dan ddwr. Efallai y byddwch yn arbenigo mewn technegau penodol, megis weldio neu dynnu lluniau. Gall y gwaith hwn fod yn galed, dyrys ac weithiau'n beryglus.

Adwaenir hefyd fel

 • Deifiwr Tanddwr
 • Gyrrwr Adfer Sbwriel

Fideo - Jonathon: Prif Hyfforddwr Deifio

Gweithgareddau Gwaith

Fel Plymiwr Masnachol byddwch yn gwneud arolygiadau, profion a gwaith chwilio, cynnal a chadw ac atgyweirio. Gallai hynny fod mewn dyfroedd mewndirol, megis rhoi cymorth i ffermio pysgod, neu yn y môr yn gwneud rhywbeth fel cefnogi'r diwydiannau olew a nwy. Efallai y byddwch yn arbenigo mewn technegau penodol, megis weldio neu dynnu lluniau o dan ddwr.

Gall y gwaith fod yn galed ac yn beryglus ar adegau. Natur yr orchwyl sy'n pennu pa fath o waith plymio sydd ei angen. Er enghraifft, os byddwch yn gweithio i'r heddlu yna efallai y byddwch yn gwneud chwiliadau tanddwr i ddarganfod tystiolaeth neu bobl sydd ar goll. Mae plymwyr cwmnïau nwy ac olew yn gwneud gorchwylion mwy ymarferol, megis cynnal adeiladwaith o dan y dwr.

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio ystod eang o gyfarpar, megis offer llaw, offer peiriannol hydrolig a niwmatig, ynghyd weithiau â ffrwydron.

Yn gyffredinol, mae tri math gwahanol o blymio'n bodoli. Mae'r math yn dibynnu ar ddyfnder y dwr a'r gwaith sy'n cael ei wneud.

Defnyddir plymio arwyneb mewn dwr sydd hyd at 50 metr. Byddwch yn cael eich cyflenwad aer o biben uwchlaw'r dwr. Defnyddir y dechneg hon lle bo unrhyw berygl yn bresennol.

Defnyddir plymio Sgwba (offer anadlu tanddwr annibynnol) mewn dyfnderoedd o lai na 30 metr. Bydd gennych silindrau ar eich cefn sy'n rhoi'r aer i chi ei anadlu.

Gwneir plymio dyfnfor pan fo'r gwaith mewn dyfnder o dros 50 metr. Gelwir hyn yn blymio dirlawnder a byddwch yn byw ac yn gweithio mewn tanc arbennig (a elwir yn gloch gaeëdig) ag ynddo gymysgedd o nwyon fel y gallwch anadlu'n arferol. Efallai y bydd yn rhaid i chi dreulio sawl diwrnod mewn tanc datgywasgu ar ôl taith blymio er mwyn galluogi i'ch corff addasu i bwysedd aer arferol.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Blymiwr, byddwch angen:

 • bod yn nofiwr cryf
 • rhoi sylw agos i reolau diogelwch
 • bod yn dra iach
 • medru cadw pwyll o dan bwysau
 • rhywfaint o sgiliau gwyddonol a mecanyddol, ynghyd â'r gallu i ddefnyddio ystod eang o offer
 • gweithio'n dda mwn tîm
 • rhywfaint o sgiliau tynnu lluniau
 • medru ymdopi â gwaith torcalonnus neu beryglus

Mae rhai cyflyrau iechyd yn bodoli a allai'ch atal rhag dod yn blymiwr neu a allai gyfyngu ar y math o blymio y gallech ei wneud. Ewch i adran blymio gwefan Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i weld rhestr lawn

(www.hse.gov.uk/diving/index.htm).

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £21,500 - £23,000
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £27,000
 • Mae Uwch Blymwyr yn ennill £28,000 - £31,000
Oriau gwaith Fel arfer, mae plymwyr oddi ar y glannau'n gweithio sifftiau 12 awr. Ble allwn i weithio? Mae'r gwaith yn bennaf ar ffurf contractau byrion gyda chwmnïau contractwyr plymio. Hefyd, gall plymwyr weithio fel hyfforddwyr plymio mewn chwaraeon a chyda'r heddlu neu'r lluoedd arfog. Mae cyfleoedd ar gael i blymwyr gyda gweithredwyr plymio mewn ardaloedd ar y glannau ledled y Deyrnas Unedig, yn enwedig yn niwydiant olew a nwy Môr y Gogledd. Hefyd, mae cyfleoedd yn bodoli i blymwyr mewn gwledydd tramor, yn enwedig plymio er hamdden ac ym maes chwaraeon. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i blymwyr ddod yn hunangyflogedig. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae llawer o blymwyr yn cysylltu'n uniongyrchol â chwmnïau gan gynnig eu gwasanaethau.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Er mwyn cymhwyso i fod yn Blymiwr proffesiynol, rhaid i chi gael tystysgrif hyfforddi gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnoch i gychwyn cwrs hyfforddi ym maes plymio. Hyfforddiant Mae hyfforddiant yn cyfuno gwaith ymarferol a theori. Gellir dod o hyd i ganolfannau hyfforddiant cymeradwy'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch ledled y Deyrnas Unedig. I weld y rhestr lawn, ewch at yr adran blymio ar wefan y Weithrediaeth. Mae'r cyrsiau hyfforddi'n cynnwys plymio aer, plymio dirlawnder/nwyon cymysg a phlymio sgwba proffesiynol. Maen nhw'n cynnwys plymio oddi ar y glannau a phlymio ar y glannau. Fel arfer, mae'r cyrsiau'n para rhwng pedair wythnos a thair wythnos ar ddeg. Mae'n bosibl gwneud cyrsiau arbenigol ym maes meddyginiaeth plymio a phrofion anninistriol, er enghraifft. Mae'r heddlu a'r lluoedd arfog hefyd yn hyfforddi plymwyr. Camu ymlaen yn eich gyrfa Gall Plymwyr gynyddu faint o waith a fydd ar gael iddyn nhw drwy gael hyfforddiant mewn meysydd fel y rhai a restrir uchod. Mae rhai Plymwyr yn symud i swyddi hyfforddi. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae gweithio fel Plymiwr yn yr heddlu neu'r Llynges Frenhinol yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle mai dim ond am gollfarnau sydd heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae'r gofynion mynediad yn amrywio yn ôl y math o waith plymio sy'n cael ei wneud. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnoch i ddechrau cyrsiau hyfforddiant. Rhaid i'r ymgeiswyr sydd am sefyll arholiadau plymio'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch lwyddo mewn prawf Addasrwydd er Plymio Masnachol yn gyntaf. Ymysg pethau eraill, mae hwnnw'n brawf mathemateg a Saesneg, deheurwydd y dwylo a hyder yn y dwr. Hefyd, mae angen i chi lwyddo mewn prawf meddygol ar gyfer plymio sydd wedi'i gymeradwyo gan y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch. Rhaid adnewyddu'r prawf hwn bob blwyddyn. Efallai y bydd angen gwybodaeth arbenigol ar Blymwyr sy'n gweithio, er enghraifft, ar brosiectau peirianyddol neu wyddonol.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gael mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallant ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hynny.

Sgiliau/profiad

Fel arfer, mae gan blymwyr masnachol brofiad a chymwysterau mewn crefft dechnegol arall, megis weldio neu dynnu lluniau.

32 oed yw'r oedran uchaf i blymwyr y Llynges Frenhinol. Rhoddir blaenoriaeth i'r sawl sydd â phrofiad blaenorol o blymio; masnachol neu danddwr.

Rhaid i oedolion sy'n ystyried hyfforddiant fod mewn cyflwr corfforol ardderchog, rhaid iddynt fedru llwyddo mewn archwiliad meddygol (a adnewyddir yn flynyddol) a bod yn hyderus i weithio o dan ddwr.

Gwybodaeth Bellach

myOilandGasCareer.com

Publisher: OPITO

E-bost myoilandgascareer@opito.com

Gwefan www.myoilandgascareer.com

Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Cyfeiriad Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1EN

Ffôn 020 7382 2600

E-bost info@imarest.org

Gwefan www.imarest.org

Marine Scientist

Publisher: Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

Gwefan www.imarest.org/Publications/MarineScientist.aspx

International Marine Contractors Association (IMCA)

Cyfeiriad 52 Grosvenor Gardens, London SW1W 0AU

Ffôn 020 7824 5520

E-bost imca@imca-int.com

Gwefan www.imca-int.com/careers/

Society for Underwater Technology (SUT)

Cyfeiriad 1 Fetter Lane, London EC4A 1BR

Ffôn 020 3440 5535

E-bost info@sut.org

Gwefan www.sut.org.uk

OPITO

Ffôn 01224 787830

E-bost reception@opito.com

Gwefan www.uk.opito.com/

Society for Underwater Technology (SUT) Aberdeen Branch

Scottish enquiries

Cyfeiriad Enterprise Centre, Exploration Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GX

Ffôn 01224 823637

E-bost info@sut.org

Gwefan www.aberdeen.sut.org.uk

Health and Safety Executive (HSE)

Gwefan www.hse.gov.uk

The Underwater Centre

Cyfeiriad Marine Walk, Carmichael Way, Fort William PH33 6FF

Ffôn 01397 703786

E-bost info@theunderwatercentre.co.uk

Gwefan www.theunderwatercentre.co.uk

Divers Jobs

E-bost info@diversjobs.com

Gwefan www.diversjobs.com

Jobs 4 Divers

Gwefan www.jobs4divers.com

Scottish Sub-Aqua Club

Scottish enquiries

Cyfeiriad Caledonia House, 1 Redheughs Rigg, South Gyle, Edinburgh EH12 9DQ

Ffôn 0131 6254404

E-bost hq@scotsac.com

Gwefan www.scotsac.com

British Sub-Aqua Club (BSAC)

Cyfeiriad Telford's Quay, South Pier Road, Ellesmere Port, Cheshire CH65 4FL

Ffôn 0151 3506200

E-bost info@bsac.com

Gwefan www.bsac.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English