Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa, yn defnyddio ffôn. Mae pentwr o ddogfennau papur ar y ddesg o'i flaen. Mae'n dal pen coch.

  Rhoi cyngor dros y ffôn i reolwr adran arall.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd wrth fwrdd, yn wynebu ei gilydd. Mae'r dyn yn dal darn o bapur.

  Gwirio cynnydd aelod o staff mewn sesiwn ar arfarnu.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn darllen cylchgrawn.

  Diweddaru gyda datblygiadau mewn technoleg gwybodaeth.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd. Maent yn trafod dofgen bapur, sy'n agored ar y bwrdd.

  Mae cynllunio cyflwyniad system gyfrifiadur newydd gyda un o'r timau o analeiddwyr systemau busnes.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn teipio ar fysellfwrdd cyfrifiadur.

  Paratoi adroddiad am newidiadau i'r dechnoleg gwybodaeth yn y cwmni.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio taenlen cyfrifiadur. Mae'n edrych ar y sgrin a chlicio'r lygoden gyda'r law chwith.

  Rheoli'r gyllideb.

 • Mae pedwar person yn eistedd wrth fwrdd gwyn mawr. Mae yna gluniadur ar y bwrdd. Maent yn siarad.

  Trafod y cynllun busnes gydag aelodau o'r staff.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd wrth fwrdd. Maent ill dau yn edrych ar rwbeth ar ddarn o bapur, sy'n gorwedd ar y bwrdd.

  Trefnu rhaglen hyfforddiant technoleg gwybodaeth.

Rheolwr Technoleg Gwybodaeth

Cyflwyniad

Mae rheolwyr technoleg gwybodaeth yn gofalu bod adrannau cyfrifiadurol yn rhedeg yn ddidrafferth ac yn effeithiol. Gall y byddant yn gweithio gyda dadansoddwyr systemau i wella systemau cyfrifiadurol. Gallent hefyd reoli cronfeydd data, trefnu hyfforddiant staff, rheoli cyllidebau, trefnu gwaith cynnal a chadw cyfrifiaduron a gosod systemau wrth gefn rhag ofn y bydd nam TG yn datblygu.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr, TG
 • Rheolwr TG
 • Prif Swyddog Gwybodaeth (TG)

Gweithgareddau Gwaith

Mae gan reolwyr Technoleg Gwybodaeth (TG) gyfrifoldeb cyffredinol dros ddarpariaeth a defnydd TG o fewn y cwmni. Maent fel rheol yn trefnu a goruchwilio gwaith tîm o staff arbenigol, er enghraifft, desg gymorth a staff cymorth technegol, gweinyddwyrrhwydwaith acronfa ddata, datblygwyrmeddalwedd, datblygwyr y we a hyfforddwyr. Gallant fod yn gyfrifol am wefan a e-fasnach y cwmni (gweithgareddau arlein y busnes).

Mae’n rhaid i’r rheolwr TG sicrhau fod gan y cwmni yr offer cywir sydd angen i fod mor effeithiol a phosib. Mae angen gwybodaeth eang iawn felly ar reolwyr TG o’r gwahanol systemau TG; mae angen iddynt fod yn gyfredol o ran y cynnydd diweddaraf mewn technoleg gwybodaeth fel eu bod yn gallu trafod gyda, a chynghori rheolwyr uwch arall, a chynllunio i’r dyfodol.

Maent hefyd yn debygol o fod yn gyfrifol dros gyllid, gan wario arian yn ofalus er mwyn dod â’r dechnoleg mwyaf addas i’r cwmni. Maent yn gweithio yn agos gyda darparwyr offer, negodi prynu ac unrhyw wasanaeth wedi gwerthiant, magis cymorth technegol rhag ofn bod unrhyw nam ar yr offer.

Yn ogystal a phrynu systemau newydd, mae rheolwyr TG yn cadw golwg fanwl ar y dechnoleg sydd eisioes gan y cwmni. Maent yn meddwl am angehenion y cwmni, a nodi agweddau lle y gall technoleg fod o gymorth i waith pobl. Efallai y byddant yn gofyn i ddadansoddwr systemau ymweld â’r cwmni i wneud astudiaeth fanwl o’r dechnoleg bresennol a chynnig argymhellion er mwyn gwella’r sefyllfa.

Mae rheolwyr technoleg gwybodaeth yn gweithio’n agos gyda phobl i’r un graddau a pheiriannau. Maent yn sicrhau for pobl wedi’u hyfforddi a’u cefnogi yn eu defnydd o TG; efallai byddant yn gofyn i hyfforddwr TG i ymweld â’r cwmni er mwyn dysgu pobl sut i ddefnyddio system penodedig neu gynnyrch meddalwedd, neu gall y sefydliad gyflogi eu hyfforddwr neu hyfforddwyr TG eu hunain.

Mae rheolwyr yn gyfrifol am osod safonau ansawdd, a sirchau fod staff TG yn cwblhau eu gwaith o fewn cyfyngiadau dyddiadau cau a chyllid.

Maent hefyd yn gyfrifol am gywirdeb a diogelwch data o fewn y sefydliad. Mae cyfraith amddiffyn data llym yn rheoli defnydd a diolgelwch gwybodaeth sy’n cael ei gynnal ar fasau data; cyfrifoldeb y rheolwr yw i sicrhau fod systemau yn eu lle fel mai pobl awdurdodedig yn unig a all weld y data.

Mae gan aelodau’r cyhoedd yr hawl i gael mynediad at wybodaeth amdanyn nhw ar fas data cwmni, felly efallai y bydd rhaid i rheolwyr negodi’r mynediad hwn gyda hwy.

Mae’n rhaid i aelodau TG allu ymdopi’n gyflym ag effeithiol os oes unrhyw broblemau gyda systemau cyfrifiadurol y cwmni. Mae’n rhaid iddyn sicrhau fod systemau wrth-gefn yn eu lle, fel na fydd unrhyw ddata yn cael ei golli os bydd nam.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel rheolwr TG, bydd arnoch angen:

 • Gwybodaeth eang o systemau cyfrifiadurol, rhwydweithiau a chynhyrchion meddalwedd.
 • Sgiliau cyfathrebu cadarn a sgiliau rhyngbersonol.
 • Sgiliau Trafod.
 • Y gallu i egluro pethau yn eglur ac yn gryno i bobl nad oes ganddynt lawer o wybodaeth am gyfrifiaduron.
 • Sgiliau trefnyddol da iawn i gynllunio a blaenoriaethu gwaith, trefnu cyfarfodydd gyda gweithwyr proffesiynol eraill a gosod dyddiadau cwblhau gwaith a thargedau.
 • Sgiliau busnes.
 • Gallu ymdopi yn llwyddiannus dan bwysau.
 • Sgiliau datrys problemau.
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau.
 • Gweithio'n dda gyda phobl ym mhob rhan o'r sefydliad.
 • Sgiliau rhifiadol i reoli eich cyllideb.
 • Sgiliau arweinyddol i reoli staff.
 • Gallu dirprwyo tasgau.
 • Sgiliau ysgrifennu adroddiadau.
 • Gwybod am y datblygiadau cyffredinol diweddaraf ym maes TG.

Cyflog a Chyfleoedd

Tâl

Mae’r graddau cyflog isod yn amcangyfrifon.

Gall rheolwyr TG ennill rhwng £26,000 - £33,500 y flwyddyn, gan godi i £42,500 - £55,500. Gall ennillwyr uwch godi dros £70,000 y flwyddyn.

Gall cyflogau gynnwys tâl yn gysylltiedig â pherfformiad, rhan o gyfranddaliadau neu fonysau cwmni.

Oriau Gwaith

Ae rheolwyr TG fel rheol yn gwiethio 35-37 awr, Llun i Gwener, er y bydd angen gorffen yn hwyr ar brydiau.

Ble gallaf gael gwaith?

Mae cyflogwyr yn cynnwys sawl math o sefydliad yn y sector breifat. Mae rheolwyr TG hefyd yn gweithio yn y sector gyhoeddus, gydag adrannau llwyodraeth leol a chanolig a’r GIG, er enghraifft. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys colegau a phrifysgolion, yn ogystal ag elusennau mawr. Mae sawl math arall o gyflogwr.

Mae cyfleodd i rheolwyr TG yn codi mewn trefi a dinasoedd ar draws y DU. Mae nifer helaeth o swyddi ar gyfer rheolwyr TG a gweithwyr profesiynol telegyfathrebu yn Llundain a De Ddwyrain Lloegr.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith yma?

Rhagdybir y bydd y diwydiant TG yn tyfu lawer yn gynt na gweddill gweithlu’r DU dros y ddegawd nesaf. Mae’r dirwasgiad wedi effeithio ar y diwydiant TG, ond ar y cyfan mae wedi ail godi i sefyllfa cryf.

Un o’r rhesymau dros y cryfder hwn yw’r sylweddoliad, gan yr economi fyd eang, o bwysigrwydd TG wrth helpu busnesau i oroesi dirwasgiad a dirywiad yn yr economi. Gwelir buddsoddi mewn technoleg hefyd gan lawer fel modd i sefydliadau cyhoeddus ddod yn fwy effeithiol.

Mae prinder ymgeisiwyr sydd â sgiliau a chymwysterau TG yn y DU.

Anghenion sgiliau’r dyfodolMae sgiliau technegol yn bwysig iawn i’r diwydiant. Serch hynny, mae cyflogwyr wedi rhoi pwys ar yr angen ar gyfer y sgiliau an-nhechnegol canlynol:

 • sgiliau gweithio fel tîm
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau busnes.

Hunan-gyflogaeth

Mae cyfleodd yn codi ar gyfer rheolwyr TG profiadol sy’n gweithio ar sail hunan-gyflogedig, llaw-rydd - fel rheol ar gontractiau tymor penodol .

Ble yr hysbysir swyddi gwag?

Hysbysir swyddi gwag ar specialist IT hysbysfyrddau TG arbenigol a gwefanau cyflogwyr, mewn cylchgronnau cyfrifiadurol a chyfnodolion proffesiynol, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Universal Jobmatch ac mewn Canolfan Byd Gwaith.

Gellir darganfod gwaith contract tymor byr drwy asiantaethau recriwtio TG arbenigol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Graddedigion yw'r rhan fwyaf o reolwyr TG, er bod rhai yn mynd i'r swydd yn syth ar ôl graddio.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ennill sgiliau yn gyntaf, er enghraifft ym maes rheoli rhwydweithiau neu reolaeth cymorth. Mae gan eraill sgiliau ym maes dadansoddi systemau neu reoli prosiectau.

Mae nifer o brifysgolion yn cynnig gradd Rheoli Technoleg Gwybodaeth ar gyfer Busnes sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd â phrif gyflogwyr. Mae rhai prifysgolion a chyflogwyr yn cynnig interniaethau neu leoliadau myfyrwyr sy'n datblygu sgiliau busnes, cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol.

Cynigir graddau sylfaenol llawn-amser a rhan-amser mewn amrywiaeth o bynciau cyfrifiadurol. Gellir ychwanegu at y rhain nes cyrraedd lefel graddau cyflawn ar ôl astudio pellach.

Hyfforddiant

Mae llawer o reolwyr yn aelodau o'r Sefydliad er Rheoli Systemau Gwybodaeth (IMIS) neu BCS, Sefydliad Siartredig TG.

Mae rhai rheolwyr yn dilyn cwrs MBA (Meistr Gweinyddu Busnes) er mwyn dod i ddeall mwy am y broses fusnes. Mae cymwysterau MBA i'w cael yn eang yn rhan-amser a thrwy'r dull dysgu o bell.

Mae Prifysgol Dinas Llundain yn cynnig cwrs ôl-radd rhan-amser i ennill cymhwyster Meistr Arweinyddiaeth Gwybodaeth yn ei Chanolfan ar gyfer Arweinyddiaeth Gwybodaeth. Mae Prifysgol Cranfield yn cynnig y Rhaglen Arweinyddiaeth TG ran-amser.

Datblygiad

Gall rheolwyr TG ddatblygu drwy symud i sefydliadau mwy. Gallai rhai rheolwyr TG ddatblygu i ddal swyddi uwch reolwyr neu gyfarwyddwyr.

Cymwysterau

I gael lle ar gradd mewn systemau gwybodaeth, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 lefel A
 • TGAUgradd C neu uwch yn 2/3 pynciau eraill
 • TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

Opsiynau eraill yn lle lefel A yn cynnwys:

 • Edexcel (BTEC) Lefel 3Cymwysterau Cenedlaethol
 • yDiploma Bagloriaeth ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion y cwrs yn amrywio felly edrychwch arprosbectysauyn ofalus.

Cyfleoedd i Oedolion

<Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Bydd rhai cyflogwyr yn fodlon ystyried ymgeiswyr sydd â sgiliau priodol, hyd yn oed os nad oes ganddynt y cymwysterau academaidd neu broffesiynol i wneud y gwaith.

Gellid datblygu’r sgiliau hyn fel dylunydd/rhaglennydd systemau, peiriannydd neu ddadansoddwr, â ffocws ar un neu ragor o feysydd mwy arbenigol TGCH, megis rhwydweithiau neu gronfeydd data. Gall profiad fel arweinydd tîm fod yn ddefnyddiol i gael swydd rheoli.

Cyrsiau

Yn achos swyddi uwch, gall cwblhau MBA (Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes) fod yn fantais.

Mae amrywiaeth o gyrsiau dwys a gymeradwyir gan gynhyrchwyr ar gael, a gellir astudio llawer ohonyn nhw yn hyblyg neu’n rhan amser, yn cynnwys gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad (e.e. Mynediad at TGCH/Cyfrifiadura) gynnig ffordd arall o gael lle ar gwrs.

Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi colegau unigol am hyn

Dysgu o bell

Mae BCS, sef Sefydliad Siartredig TGCH, yn cynnig arholiadau proffesiynol Tystysgrif, Diploma a Diploma i Raddedigion, trwy ddysgu o bell.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig dwy radd: Cyfrifiadura a TGCH, a Chyfrifiadura, TGCH a Busnes. Mae’r Brifysgol Agored hefyd yn cynnig MSc mewn Cyfrifiaduron at ddibenion Diwydiant a Masnach.

Mae Prifysgol Portsmouth yn cynnig graddau mewn Systemau Gwybodaeth Busnes a Chyfrifiadura a Systemau Gwybodaeth trwy ddysgu o bell. Mae Prifysgol Robert Gordon a Phrifysgol Sheffield Hallam yn cynnig graddau uwch mewn Rheoli Technoleg Gwybodaeth trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 4% o bobl sy’n gwneud swyddi megis rheolwyr TG yn gweithio’n rhan amser.
 • Mae 17% ohonyn nhw’n gweithio oriau hyblyg.
 • Mae gan 2% o weithwyr swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau ProffesiynolMae gan Sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • I gefnogi eu haelodau.
 • Er mwyn amddiffyn y cyhoedd drwy gadw safonau uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad (au) sy'n berthnasol i yrfa hon, edrychwch ar y cysylltiadau isod.

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

e-skills UK

Skills for business and information technology

Cyfeiriad 1 Castle Lane, London SW1E 6DR

Ffôn 020 7963 8920

E-bost info@e-skills.com

Gwefan www.e-skills.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

BCS: The Chartered Institute for IT

Cyfeiriad First Floor, Block D, North Star House, North Star Avenue, Swindon SN2 1FA

Ffôn 0845 3004417

E-bost custsupport@bcs.uk

Gwefan www.bcs.org

Big Ambition

E-bost bigambition@e-skills.com

Gwefan www.bigambition.co.uk

Bring IT On

Irish enquiries

Gwefan www.bringitonni.info

Institute for the Management of Information Systems (IMIS)

Cyfeiriad Suite A, (Part) 2nd Floor, 3 White Oak Square, Swanley, Kent BR8 7AG

Ffôn 0845 8500006

E-bost central@imis.org.uk

Gwefan www.imis.org.uk/information/careers_information

Professional Issues in Information Technology

Author: Frank Bott Publisher: Chartered Institute for IT (BCS)

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English