Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw sydd yn gwisgo ffedog yn sefyll wrth fainc gwaith. Mae hi'n tylino lwmp o glai.

  Rhaid tylino'r clai cyn y gellir ei ddefnyddio. Mae angen llawer o stamina i wneud hyn.

 • Detholiad o gynnyrch seramig yn sefyll ar silff arddangos.

  Ambell ddarn wedi'u gorffen.

 • Mae menyw yn gwisgo jîns glas a top gwyrdd yn eistedd wrth olwyn crochenydd. Mae hi'n mowldio fâs clai.

  Gweithio clai ar yr olwyn.

 • Mae menyw, sydd yn gwisgo ffedog, yn eistedd wrth olwyn crochenydd. Mae hi'n cerflunio darn o glai.

  Mae angen amynedd a llaw gadarn i weithio ym maes crochenwaith.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo ffedog, yn eistedd ar fainc weithio. Mae'n symud cast gwyn o bot.

  Defnyddir castiau i wneud atgynhyrchiadau o eitemau gorffenedig.

 • Mae menyw mewn top gwyrdd yn mowldio bowlen glai.

  Mae gwneuthurwyr crochenwaith fel arfer yn gweithio mewn stiwdio.

 • Mae menyw yn gwisgo jîns glas a top gwyrdd yn eistedd ar olwyn crochenydd. Mae hi'n mowldio darn bach o glai.

  Mae'n rhaid eich bod yn fodlon cael eich dwylo'n fudr yn y swydd hon.

 • Mae menyw yn gwisgo top werdd a jins glas yn defnddio offeryn metal er mwyn llyfnhau y tu mewn i fowlen glai.

  Llyfnu'r tu mewn i fowlen.

 • Gwneuthurwr Serameg

Gwneuthurwyr Crochenwaith Ceramig

Cyflwyniad

Mae gwneuthurwyr crochenwaith ceramig yn cynhyrchu gwahanol fathau o grochenwaith drwy ddefnyddio sgiliau'r greff draddodiadol a phrosesau mecanyddol. Mae'r rhan fwyaf o wneuthurwyr crochenwaith yn arbenigo mewn gwaith penodol, er enghraifft, y taflu neu'r bwrw.

Adwaenir hefyd fel

 • Gwneuthurwr Crochenwaith Crefft
 • Crochenydd
 • Seramegydd

Fideo - Rachel: Seramegydd

Gweithgareddau Gwaith

Mae gwneuthurwyr crochenwaith ceramig yn defnyddio cyfuniad o offer dwylo ac offer sydd wedi'iautomeiddio i wneud cynhyrchion crochenwaith. Mae llawer o ddefnydd o hyd ar offer dwylo gan mai dyna yw'r dull mwyaf effeithiol o hyd. Serch hynny, defnyddir offer awtomatig yn aml gan eu bod nhw'n cyflymu'r broses.

Y broses gweithgynhyrchu draddodiadol fwyaf cyffredin yw'taflu' pot. Mae gwneuthurwr crochenwaith yn taflu telpyn o glai, y maen nhw wedi'i ddylino, ar ben olwyn. Mae'r dwylo a chyflymder yr olwyn yn rhoi siâp i'r clai.

Mae dwr yn cael ei ddefnyddio i helpu'r broses o roi siâp iddo. Unwaith y bydd yr eitem wedi sychu a gorffeniad wedi'i osod, mae'n cael ei thanio mewn odyn i wella'i chryfder.

Yn ogystal â chynhyrchion crochenwaith mwy traddodiadol, defnyddir clai i wneud sawl eitem arall, megis briciau, teils a phibau. Hefyd, mae defnydd eang arno i wneud cynhyrchion uwch-dechnoleg fel cyfrifiaduron, peiriannau jet a laserau.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Yn y swydd hon, bydd arnoch angen:

 • Stamina corfforol i'ch helpu i dylino'r clai.
 • Amynedd i fowldio'r clai.
 • Creadigrwydd a llygad da am fanylder a dyluniad, os ydych yn gwneud eitemau gwreiddiol .Cydsymudiad
 • da rhwng y dwylo a'r llygaid .
 • Rhywfaint o wybodaeth o fusnes os ydych yn rhedeg eich cwmni eich hun

Efallai na fyddai'r swydd hon yn addas i bobl sydd â chyflyrau ar y croen, fel ecsema.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog gwneuthurwyr crochenwaith ceramig yn amrywio. Mae'n dibynnu a ydynt wedi'u cyflogi i weithio mewn ffatri neu a ydynt yn grefftwyr sy'n gwneud crochenwaith â llaw mewn gweithdy neu stiwdio.

Rhoddir y bras gyfraddau cyflog isod.

Yn fras, mae gwneuthurwyr crochenwaith yn ennill oddeutu £15,000 - £19,000. Gall lefel yr incwm ddibynnu ar werthiannau.

Oriau gwaith

Mae gwneuthurwyr crochenwaith sy'n gweithio mewn ffatri fel arfer yn gweithio wythnos sylfaenol o 39 awr a allai gynnwys gwaith sifft a goramser. Gallai crefftwyr fod yn gweithio'n llawn amser, ond efallai bod cyfleoedd hefyd i weithio'n rhan amser.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae'r diwydiant hwn yn dioddef o ddelwedd wael ac nid yw'n ymddangos fel bod gwybodaeth eang am yr ystod o gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael.

Y broffwydoliaeth eang yw y bydd sgiliau technegol a sgiliau rheoli yn dod yn fwy pwysig yn y diwydiant yn y dyfodol wrth i fwy o'r gorchwylion sylfaenol gael eu hawtomeiddio.

Bydd yr angen yn parhau am sgiliau iechyd a diogelwch yn y sector a daw yn fwy pwyisg i bobl fod yn amlsgiliedig a medru gweithio ar draws sawl maes o'r busnes. .

Ar hyn o bryd, mae'r diwydiannau creadigol a diwylliannol yn cyflogi 678,480 o bobl ac mae 24% o'r rheini yn Llundain.

Anghgenion Sgiliau yn y DyfodolMae anghenion sgiliau'r dyfodol ar gyfer y diwydiant hwn wedi'u clustnodi, sef:

 • negodi a sgiliau adeiladu timau
 • Technoleg gwybodaeth a sgiliau technolegddigidol
 • sgiliau dysgu
 • sgiliau arweinyddol.

Ble y gallwn i weithio?

Mewn crochendai masnachol mawrion y mae'r gwaith yn bennaf. Hefyd, mae cyfle i daflwyr a bwrwyr mewn crochendai crefft bychain.

Mae cyfleoedd i wneuthurwyr crochenwaith mewn ffatrïoedd yng Ngogledd Swydd Stafford . Mae crochenwyr hunangyflogedig wedi'u lleoli men trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y wlad, yn enwedig mewn mannau twristaidd.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn bodoli i grochenwyr crefft ddod yn hunangyflogedig. Efallai y byddant yn sefydlu eu crochendy eu hunain neu'n rhannu adeiladau â chrefftwyr eraill.

Ble y mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi gwag ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Efallai na fydd angen cymwysterau arnoch chi i gael mynediad i'r swydd hon. Mae gallu ymarferol yn aml yn bwysicach i gyflogwyr.

Efallai y bydd yn well gan rai cyflogwyr bod gyda chi TGAU, neuyr hyn sy'n cyfateb.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Cewch hyfforddiant yn gyffredinol yn y swydd, yn gyntaf drwy arsylwi ar weithiwr profiadol i ddysgu'r technegau sylfaenol. Wedyn, byddwch yn symud ymlaen i wneud siapau syml tra eich bod o dan oruchwyliaeth.

Mae'r amser a dreuliwch yn cael hyfforddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar y dechneg yr ydych yn ei dysgu a'ch gallu. Gellir dysgu rhai technegau fel y bwrw, mewn chwech i ddeuddeg wythnos. Gall rhai eraill fel y taflu neu'r jigio gymryd llawer yn hirach.

Mae yna gymwysterau City & Guilds o lefelau gwahanol ym maes Technegau Creadigol Cerameg.

Mae cyrsiau crochenwaith ar gael mewn colegau ledled y Deyrnas Unedig.

Dod ymlaen

Gallech symyd ymlaen i swyddi goruchwylio. Mae llawer o wneuthurwyr crochenwaith yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Weithiau, nid oes angen cymwysterau ffurfiol i gael mynediad i'r gwaith hwn. Serch hynny, bydd rhai pynciau TGAU yn ddefnyddiol, gan gynnwys Mathemateg, Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthsafol) a Gweithgynhyrchu. Mae gallu ymarferol yn aml yn bwysicach na chymwysterau academaidd.

I gael mynediad i gwrs City and Guilds lefel 1, bydd arnoch angen:

 • 4 TGAU gradd D neu uwch.

I wneud cwrslefel 2, bydd arnoch angen :

 • cymhwyster lefel 1, neu 4 TGAU graddau A-C.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau Oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfyn oedran sy’n cyfyngu ar allu ymgeiswyr i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant, oni allant ddangos fod angen go iawn i bennu’r terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd mantais gan ymgeiswyr sydd wedi datblygu sgiliau yn y diwydiant gweithgynhyrchu.

Mae’r gallu i ddefnyddio eich dwylo yn fedrus yn bwysig. Mae angen ychydig o allu artistig i wneud rhai swyddi.

Cyrsiau

Mae Prentisiaethau Lefel Ganolradd mewn Cynhyrchu Serameg ar gael.

Ystadegau

 • Mae 32% sy’n gwneud y gwaith hwn yn gweithio’n rhan amser.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolBydd sefydliadau proffesiynol yn gwneud y gwaith canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gynnal safonau uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, cyfeiriwch at y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Proskills UK

Skills for process and manufacturing industries

Cyfeiriad Centurion Court, 85b Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 833844

E-bost info@proskills.co.uk

Gwefan www.proskills.co.uk

Prospect4u

Careers in manufacturing

Gwefan www.prospect4u.co.uk

Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3)

Cyfeiriad 1 Carlton House Terrace, London SW1Y 5DB

Ffôn 020 7451 7300

Gwefan www.iom3.org

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

British Ceramic Confederation (BCC)

Cyfeiriad Federation House, Station Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST4 2SA

Ffôn 01782 744631

E-bost bcc@ceramfed.co.uk

Gwefan www.ceramfed.co.uk

Studiopottery.co.uk

Cyfeiriad 13 Blunts Wood Road, Haywards Heath, Sussex RH16 1ND

E-bost info@studiopottery.co.uk

Gwefan www.studiopottery.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English