Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll wrth fwrdd mewn swyddfa. Mae'n edrych ar amryw ddogfennau papur lliwgar.

  Edrych ar y cynlluniau ar gyfer ardal chwarae plant.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Llunio cynllun gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol.

 • Mae menyw yn sefyll mewn swyddfa ger rhes o silffoedd. Mae'n tynnu ffolder o'r silffoedd.

  Efallai bydd angen i reolwyr tirwedd wirio ffeiliau prosiectau blaenorol.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa brysur. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Cyfathrebu trwy e-bost.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll mewn gardd yn siarad. Mae'r ddwy yn edrych ar ddarn o bapur.

  Gweithio ar safle gydag aelod o'r tîm rheoli tirwedd.

 • Mae menyw yn eistedd mewn swyddfa yn siarad ar ffôn.

  Trafod prosiect â chydweithwyr.

 • Mae menyw yn edrych ar ddarn mawr o bapur yn nodi cynlluniau manwl ar gyfer adeilad a gardd.

  Archwilio darluniadau tirwedd ar gyfer datblygiad defnydd cymysg.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Maent yn edrych ar gylchgrawn lliwgar ac yn siarad.

  Gweithio gyda chydweithiwr i benderfynu ar ba blanhigion i'w rhoi mewn parc.

 • Rheolwr Tirwedd

Rheolwr Tirwedd

Cyflwyniad

Mae rheolwyr tirwedd yn rheoli, cynnal a datblygu tirweddau megis parciau, gerddi, gwarchodfeydd natur neu ystadau diwydiannol. Mae’r gwaith yn cynnwys cynllunio rheoli tirwedd yn y dyfodol.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Tirwedd Gerddi

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwyr Tirwedd, byddwch yn gofalu am dirweddau ac yn eu datblygu. Gall y rhain fod yn:

 • dirweddau naturiol
 • tirweddau artiffisial, megis parciau a gerddi
 • ystadau diwydiannol a pharciau busnes
 • ardaloedd o harddwch naturiol, megis gwarchodfeydd natur
Byddwch yn rheoli’r tir sy’n cynnwys cynghori ar reolaeth a chynnal a chadw safleoedd a chynllunio ar gyfer rheoli tirwedd yn y dyfodol. Byddwch yn aml yn llunio cynlluniau rheoli ar gyfer cleientiaid ac yn cynghori ar broblemau cynnal a chadw sy’n codi o gynllun neu ddyluniad penodol. Ymhlith dyletswyddau eraill Rheolwr Tirwedd mae:
 • datblygu cynllun ecolegol ar gyfer coedwig neu sir gyfan
 • cynghori ar y mathau gorau o blanhigion i’w defnyddio ar safle penodol
 • canfod effaith prosiect adeiladu mawr ar yr amgylchedd cyn i’r prosiect ddechrau
Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Tirwedd, byddwch angen:

 • sgiliau gweithio mewn tîm da gan y byddwch yn gweithio mewn cysylltiad agos â Phenseiri Tirwedd a Gwyddonwyr ac â gweithwyr proffesiynol eraill, fel Peirianwyr
 • hyder i siarad yn gyhoeddus
 • sgiliau cynllunio da
 • diddordeb mewn gwarchod yr amgylchedd
 • gwybodaeth am faterion cadwraeth a chyfraith cefn gwlad
 • sgiliau pobl da er mwyn ymdrin â chleientiaid
 • rhywfaint o wybodaeth am nodweddion planhigion a phriddoedd
 • sgiliau TGCh

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £27,000 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £32,500 - £36,500
 • Mae Uwch Reolwyr Tirwedd yn ennill £39,500

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi gychwyn yn gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ambell benwythnos.

Ble allwn i weithio?

Mae’r cyflogwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, cwmnïau datblygu, a sefydliadau cadwraeth ac amgylcheddol lleol neu genedlaethol. Mae rhai pobl yn cael eu cyflogi gan bractisau preifat tra mae eraill yn cael gwaith gan sefydliadau mawr sy’n berchen tir.

Mae cyfleoedd ar gyfer Rheolwyr Tirwedd i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled Prydain.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd i Reolwyr Tirwedd profiadol weithio’n annibynnol fel Ymgynghorwyr Tirwedd hunangyflogedig.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar bob un o’r prif fyrddau swyddi, ar Find a Job, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae nifer o lwybrau i’r yrfa hon. Un ffordd yw cwblhau gradd achrededig sy’n ymwneud â rheoli tirwedd. I gael rhestr o’r holl gyrsiau achrededig, cysylltwch â’r Sefydliad Tirwedd.

Dewis arall yw astudio gradd gysylltiedig mewn pwnc fel garddwriaeth, a chymhwyster ôl-radd efallai, yn cael ei ddilyn gan brofiad gwaith perthnasol.

Mae ychydig o raddau sylfaen , HND a HNC sy’n ymwneud â rheoli tirwedd ar gael ledled Prydain. Gellir defnyddio’r rhain i fynd ymlaen i gyrsiau gradd llawn, neu gallent fod yn llwybr i’r yrfa.

Mae rhai pobl yn cychwyn mewn swyddi cynorthwywyr ac yn gweithio’u ffordd i fyny i swyddi rheoli.

Hyfforddiant

Gall hyfforddiant ar gyfer yr yrfa hon fod drwy gyrsiau mewnol, neu drwy raglenni hyfforddiant sy’n cael eu trefnu’n allanol.

Cynnydd

Mae rhai rheolwyr tirwedd profiadol yn sefydlu eu busnesau eu hunain. Mewn rhai cwmnïau, gall rheolwyr gael eu gwneud yn bartneriaid yn dilyn nifer o flynyddoedd o wasanaeth.

Mae rhai rheolwyr tirwedd yn hyfforddi i fod yn aelodau siartredig o’r Sefydliad Tirwedd.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 3 Safon Uwch gyda daearyddiaeth a phynciau gwyddoniaeth yn ddefnyddiol
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys gwyddoniaeth a mathemateg

Derbynnir cymwysterau eraill yn aml fel dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer gwahanol gyrsiau’n amrywio, felly edrychwch ar brosbectysau prifysgolion i gael rhagor o fanylion. Gallai cymwyster galwedigaethol perthnasol fod o gymorth i chi hefyd. Gallai cymhwyster lefel 2 BTEC mewn tirlunio a garddwriaeth roi mantais fawr i chi, er nid yw'r cymhwyster hwn ar gael yn eang. Gallai cymhwyster lefel 2 City & Guilds mewn garddio hefyd ddarparu'r sgiliau sylfaenol byddwch eu hangen i symud i lefel uwch. Bydd y cymwysterau hyn yn eich helpu i gael lle ar gwrs AU perthnasol. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol sydd wedi’u datblygu ym maes cynllunio a phensaernïaeth tirwedd neu mewn swydd reoli gysylltiedig yn ddefnyddiol iawn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gysylltu â’r colegau unigol i wneud yn siwr.

Os oes gennych eisoes radd mewn pwnc cysylltiedig, fel bioleg neu arddwriaeth, gallwch gymhwyso drwy wneud cwrs ôl-radd yn cael ei ddilyn gan hyfforddiant dan oruchwyliaeth am gyfnod o ddwy i bedair blynedd.

Gall ymgeiswyr fynd ymlaen i fod yn aelodau o’r Sefydliad Tirwedd.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig diploma ôl-radd a chwrs MSc mewn Gwneud Penderfyniadau Amgylcheddol drwy ddysgu o bell.

Mae Prifysgol Greenwich yn cynnig gradd mewn Pensaernïaeth Tirwedd, drwy astudio’n rhan-amser.

Mae Prifysgol Swydd Gaerloyw’n cynnig ôl-radd mewn Pensaernïaeth Tirwedd, drwy astudio’n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu swyddi.

Y Sefydliad Tirwedd yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirwedd.

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Scottish Natural Heritage (SNH)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW

Ffôn 01463 725000

Gwefan www.snh.gov.uk

Landscape Institute (LI)

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2656

E-bost careers@landscapeinstitute.org

Gwefan www.landscapeinstitute.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English