Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw 'n eistedd wrth ddesg yn darllen llyfr trwchus.

  Gall ymchwil gynnwys defnyddio gwybodaeth a gyhoeddwyd neu gynnal arolygon ac asesiadau i gael gwybodaeth ddefnyddiol.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg yn darlunio ar ddarn o bapur.

  Mae'r gwyddonydd tirwedd hwn yn cyfrifo faint o bridd y mae angen cael gwared arno er mwyn gwneud llyn newydd.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll mewn swyddfa yn edrych ar ddarn mawr o bapur. Maent yn siarad.

  Mae gwyddonwyr tirwedd yn gweithio'n rhan o dîm o wahanol arbenigwyr.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn darlunio ar ddarn mawr o bapur.

  Mae gwyddonwyr tirwedd yn 'ailddylunio' amgylcheddau at ddibenion gwahanol. Maent hefyd yn cynnal gwaith ymchwil i gyrff llywodraethol.

 • Gwyddonydd Tirwedd

Gwyddonydd Tirwedd

Cyflwyniad

Mae gwyddonwyr tirwedd yn defnyddio gwybodaeth wyddonol o’r amgylchedd i ddatrys problemau tirwedd ymarferol. Maent yn aml yn rhan o dîm ac yn gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r proffesiwn tirwedd.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gwyddonydd Tirwedd, byddwch yn defnyddio gwybodaeth wyddonol o’r amgylchedd i ddatrys problemau tirwedd ymarferol, gan helpu i ddylunio, cynllunio a rheoli tirwedd. Byddwch yn aml yn rhan o dîm ac yn gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r proffesiwn tirwedd. Byddwch yn cynnal astudiaethau asesu amgylcheddol ar gynigion datblygu mawr, yn cynnal arolygon safle ac yn helpu i ddatrys materion cadwraeth natur. Fel rhan o’ch dyletswyddau, byddwch yn cynghori ar ddatrysiadau hirdymor sy’n anelu at warchod neu leihau effeithiau andwyol ar y bywyd gwyllt presennol. Mae’r gwaith yn amrywiol, er enghraifft gallai Gwyddonwyr Tirwedd:

 • gynnal arolygon ar lystyfiant a phriddoedd presennol
 • dylunio, creu a monitro cynefinoedd newydd
 • awgrymu ffyrdd o gynyddu’r bywyd gwyllt ar safle penodol
 • cynnal astudiaethau er mwyn helpu llywodraeth leol a chanolog i gynllunio
Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Wyddonydd Tirwedd byddwch angen:

 • diddordeb a hyfforddiant mewn pynciau megis ecoleg, cadwraeth, bioleg, gwyddoniaeth bridd, botaneg neu ddisgyblaethau cysylltiedig
 • gwaith tîm
 • sgiliau cyfathrebu da gan y byddwch yn delio â phob math o gleientiaid
 • sgiliau datrys problemau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwyn: £27,000 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £32,500 - £36,500
 • Uwch Wyddonwyr Tirwedd yn ennill £39,500
Oriau gwaith Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai byddai boreau cynnar, nosweithiau hwyr a gwaith dros y penwythnos. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn ymgyngoriaethau amgylcheddol mewn arferion tirwedd penodol. Fodd bynnag caiff rhai eu cyflogi fel Ecolegwyr gan awdurdodau lleol. Yn y sector addysg mae nifer bach o Wyddonwyr yn gweithio ym maes ymchwilio, addysgu neu ddarlithio.

Ceir cyfleoedd i Wyddonwyr Tirwedd weithio gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.

Hunangyflogaeth Ceir cyfleoedd i Wyddonwyr Tirwedd weithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl fyrddau swyddi mawr, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Bwrdd swydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd yw GreenJobs: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/landscaping-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I ddod yn Wyddonydd Tirwedd Cymwysedig, mae angen i chi gyflawni gradd briodol, ac wedyn cymhwyster ôl-raddedig neu brofiad perthnasol neu gyfuniad o’r ddau.

Dylai’r radd fod mewn pwnc gwyddonol, megis ecoleg neu wyddor naturiol. Os ydych yn dewis cwrs eang megis astudiaethau amgylcheddol neu reolaeth amgylcheddol, dylai’r cwrs gynnwys elfen wyddonol fawr.

Mae nifer bach o raddau sylfaen ar gael mewn pynciau sy’n ymwneud ag ecoleg. Gall y rhain arwain at gyrsiau gradd llawn.

Hyfforddiant

Gellir hyfforddi ar gyfer yr yrfa hon trwy gyrsiau mewnol neu drwy fynd ar raglenni hyfforddi allanol.

Mae rhai Gwyddonwyr Tirwedd yn hyfforddi i ddod yn aelodau siartredig o’r Sefydliad Tirwedd.

Cynnydd

Mewn rhai cwmnïau gellir gwneud Gwyddonwyr Tirwedd yn bartneriaid ar ôl sawl blwyddyn o wasanaeth.

Cymwysterau

I gael mynediad at gwrs gradd fel mewn ecoleg, neu wyddor naturiol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch, gyda bioleg, unrhyw bwnc gwyddoniaeth arall, daearyddiaeth, Saesneg a mathemateg yn cael eu ffafrio
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch gan gynnwys mathemateg, Saesneg Iaith a phwnc gwyddoniaeth
Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle Safonau Uwch, er enghraifft:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gwahanol yn amrywio, felly edrychwch ar brosbectysau prifysgolion i gael rhagor o fanylion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad at gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol o faes amaethyddiaeth, garddwriaeth, cadwraeth neu bynciau eraill sy’n ymwneud â thirwedd yn ddefnyddiol iawn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai Cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn.

Dyluniwyd y cyrsiau hyn ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer ond dylech wirio hyn â cholegau unigol.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig nifer o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn y Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol.

Mae nifer o sefydliadau’n cynnig graddau ôl-radd mewn Rheolaeth Amgylcheddol, trwy ddysgu o bell.

Arian

Mae arian ar gyfer astudiaethau ac ymchwil ôl-radd ar gael trwy brifysgolion gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • I gefnogi eu haelodau.
 • I amddiffyn y cyhoedd trwy gynnal safonau uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Tirwedd yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirwedd

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Natural Environment Research Council (NERC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1EU

Ffôn 01793 411500

Gwefan www.nerc.ac.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Landscape Institute (LI)

Cyfeiriad Charles Darwin House, 12 Roger Street, London WC1N 2JU

Ffôn 020 7685 2656

E-bost careers@landscapeinstitute.org

Gwefan www.landscapeinstitute.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English