Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i wirio stoc yn y warws.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fach. Mae llyfr nodiadau ar agor ar y ddesg o'i flaen ac mae'n dal beiro. Mae pedwar person ar ochr arall y ddesg; dau yn sefyll a dau yn eistedd. Mae un ohonynt yn siarad.

  Mae'r rheolwr yn galw cyfarfod staff ar ddechrau sifft.

 • Mae dyn a menyw yn sefyll mewn warws. Maent yn edrych ar bentwr mawr o focsys coch.

  Mae angen i'r rheolwr wybod yr hyn sy'n digwydd yn y warws ac un ffordd o wneud hyn yw cerdded o amgylch a siarad â staff.

 • Mae dyn yn dadlwytho bocsys o droli mawr.

  Gall bod yn rheolwr cyfanwerthu fod yn waith ymarferol. Pan fo'r warws yn brysur, mae'n rhaid i'r rheolwr helpu i godi a symud stoc.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn nghornel swyddfa. Mae'n siarad ar y ffôn. Mae gwaith papur ar y ddesg o'i flaen ac mae'n dal beiro.

  Defnyddio'r ffôn i gysylltu â chyflenwyr, cwsmeriaid a chydweithwyr mewn swyddfeydd eraill.

 • Rheolwr Cyfanwerthu

Rheolwr Cyfanwerthu

Cyflwyniad

Mae rheolwyr cyfanwerthu yn trefnu staff ac yn rheoli llif nwyddau mewn busnes cyfanwerthu. Maent yn aml yn gyfrifol am gyd-drafod gyda gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr eraill, rheoli stoc, cyllid, storio, cludiant a gwerthu a marchnata nwyddau cyfanwerthu.

Gweithgareddau Gwaith

Mae cyfanwerthwyr yn prynu nwyddau mewn meintiau mawr gan weithgynhyrchwyr, ac yn eu cyflenwi i sefydliadau manwerthu (o siopau bychain i gadwyni archfarchnad genedlaethol) yn ogystal â gwestai, tai bwyta a busnesau. Yn aml, byddwch yn arbenigo mewn mathau penodol o nwyddau, er enghraifft:

 • bwydydd
 • gwinoedd
 • celfi
 • nwyddau electronig
 • dillad
Weithiau byddwch yn mewnforio nwyddau gan weithgynhyrchwyr mewn gwledydd eraill.

Fel Rheolwyr Cyfanwerthu, byddwch yn trefnu ac yn rheoli llif nwyddau ac yn goruchwylio dyletswyddau staff mewn sefydliad cyfanwerthu. Mae gan rai cyfanwerthwyr warysau talu a chludo, lle daw adwerthwyr a sefydliadau eraill i brynu nwyddau. Mae eraill yn dosbarthu nwyddau i safleoedd cwsmeriaid.

Mae Rheolwyr yn gyfrifol yn y pen draw am dderbyn nwyddau, eu storio’n gywir, a’u gwerthu a’u hanfon ar yr adeg gywir ac yn y meintiau cywir. Gall warysau modern fod yn hynod o awtomataidd, ac yn aml maent wedi’u cyfrifiaduro. Byddwch yn dadansoddi gwybodaeth a ddarperir trwy rwydweithiau man gwerthu electronig.

Byddwch hefyd yn defnyddio systemau cyfrifiadurol wrth amserlennu, rheoli warysau a rheoli stoc. Rhaid i chi sicrhau bod ganddynt ddigon o stoc bob tro (ond nid gormod); maent yn cyd-drafod gyda chyflenwyr er mwyn cael y fargen orau posibl.

Mae Rheolwyr Cyfanwerthu mewn warysau talu a chludo yn ymdrin â chwsmeriaid wyneb yn wyneb, er enghraifft, os oes gan gwsmer ymholiad neu gwyn.

Byddwch hefyd yn ymdrin â materion ariannol, yn trafod contractau ar gyfer cludiant, ac yn rhoi gweithdrefnau yn eu lle er mwyn cyflawni gwell effeithlonrwydd. Mae Rheolwyr Cyfanwerthu hefyd yn gyfrifol am recriwtio, goruchwylio, cymell ac, weithiau, hyfforddi staff.

Mae nifer o weithrediadau cyfanwerthu yn rhedeg 24 awr y dydd, ac efallai y byddai’n rhaid i chi weithio oriau anghymdeithasol er mwyn cwrdd â staff y sifft nos. Byddwch hefyd yn gweithio ar rai nosweithiau a phenwythnosau.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Rheolwr Cyfanwerthu, bydd angen i chi:

 • allu gwneud penderfyniadau cyflym
 • bod yn drefnus; dylech allu cynllunio a blaenoriaethu tasgau er mwyn bodloni terfynau amser
 • gallu cymell pobl
 • fod yn rhifog
 • gallu datrys problemau

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £19,500 - £22,000
 • Gyda phrofiad: £25,000 - £30,500
 • Mae Uwch Reolwyr Cyfanwerthu yn ennill £35,000 - £41,000

Gallai cyflogau gynnwys bonysau, yn dibynnu ar faint a lleoliad y gweithrediad.

Oriau gwaith

Mae Rheolwyr Cyfanwerthu fel arfer yn gweithio 40 awr yr wythnos. Fodd bynnag, yn dibynnu ar y gweithrediad, gall fod angen i chi weithio nosweithiau, ar benwythnosau neu fod ar alwad.

Ble allwn i weithio?

Sefydliadau cyfanwerthu yw’r cyflogwyr, a gweithgynhyrchwyr sy’n cynnig gwasanaeth cyfanwerthu i eraill.

Mae cyfleoedd ar gyfer Rheolwyr Cyfanwerthu i’w cael mewn ac o gwmpas dinasoedd a threfi mwy ledled y DU, weithiau ar ystadau diwydiannol.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar hysbysfyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr, ar Paru Swyddi Ar-lein ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae rhai pobl yn cael swyddi rheolwyr ar ôl gweithio mewn gweinyddu neu weithrediadau cyfanwerthu, manwerthu neu gadwyn cyflenwi. Mae sefydliadau mwy o faint yn recriwtio gweithwyr dan hyfforddiant a chanddynt gymwysterau Safon Uwch neu radd. Mae’n bosibl y byddai mantais gan ymgeiswyr a chanddynt radd mewn astudiaethau busnes neu faes perthnasol. Hyfforddiant Mae cwmnïau mawr yn rhedeg eu cynlluniau hyfforddi mewnol eu hunain fel arfer. Mae’r rhain yn cynnwys lleoliadau mewn amryw o adrannau cefnogi gwerthu a gwerthiannau, megis rheoli stoc a systemau gwybodaeth, prynu a darpariaethau. Er mwyn cyflenwi hyn, gallai gweithwyr dan hyfforddiant fynd ar gyrsiau ar sgiliau rheoli, technoleg a chyfathrebu. Ffordd wych o fynd mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth'Interniaethau', am ragor o fanylion. Os hoffech rywfaint o hyfforddiant, mae Pearson yn cynnig diploma lefel 3 mewn warysau a storio. Mae i'r cwrs hwn ystod o unedau, sy'n cynnwys:

 • darparu arweinyddiaeth i'ch tîm mewn gweithrediadau logisteg
 • goruchwylio derbyn, storio ac anfon nwyddaus
 • cymryd cyfrifoldeb dros iechyd, diogelwch a gwarchod yn eich tîm
 • gwirio lefelau stoc a chofnodion stoc
 • pennu a gwirio gwaith yn eich tîm
 • sefydlu cydweithwyr newydd mewn i weithrediad logisteg
 • recriwtio, dewis a chadw cyfweithwyr
 • adeiladu a rheoli tîmau
 • ymateb i broblemau
 • gwella perfformiad
 • egwyddorion goruchwylio diogelwch bwyd mewn logisteg
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Ar gyfer Rheolwyr Cyfanwerthu sy’n gwerthu eitemau bwyd, mae’r Sefydliad Dosbarthu Bwydydd (IGD) yn cynnig cyrsiau hyfforddi a gweithdai.

Cynigir cyrsiau rheoli cyffredinol a chymwysterau proffesiynol gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig. Profiad Gwaith Bydd gan rai newydd-ddyfodiaid gymwysterau cysylltiedig ac wedi datblygu sgiliau perthnasol drwy weithio mewn trafnidiaeth neu ddosbarthiad. Byddai gweithio fel Siopwr neu Weithiwr Warws/Arweinydd Tîm yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Gall Rheolwyr Cyfanwerthu mewn lleoliadau llai symud ymlaen i swyddi rheoli mewn lleoliadau mwy, ac yna i Reolwr Ardal a swyddi rheoli yn y brif swyddfa.

Cymwysterau

Mae’r cymwysterau’n amrywio rhwng rhaglenni hyfforddi rheolwyr. Mae’n bosibl cael mynediad i’r diwydiant gyda rhywfaint o gymwysterau TGAU a symud ymlaen i swydd rheolwr, er bod hon yn llwybr hyfforddi hir.

Mae cwmnïau mawr yn cynnal rhaglenni hyfforddi i newydd-ddyfodiaid a chanddynt gymwysterau Safon Uwch, HND neu radd.

I gael mynediad i gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, yr isafswm gofyniad arferol yw:

 • 2/3 phwnc Safon Uwch
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 phwnc arall.

Mae’r dewisiadau eraill yn hytrach na chymwysterau Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau’n amrywio felly edrychwch yn ofalus ar brosbectysau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan rhai newydd-ddyfodiaid gymwysterau cysylltiedig ac maent wedi datblygu sgiliau perthnasol trwy weithio ym maes cludiant neu ddosbarthu. Gall gweithio’n siopwr neu’n weithredwr/arweinydd tîm warws arwain at gael swyddi ar lefel reoli.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau gradd ac ôl-raddedig ar gael mewn busnes trwy ddysgu o bell.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig graddau sylfaen mewn busnes a rheoli.

Ystadegau

 • Mae 11% o bobl mewn swyddi megis rheoli cyfanwerthu yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 7% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltu â chyflogwyr unigol.

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

National Skills Academy for Retail

Cyfeiriad 4th Floor, 93 Newman Street, London W1T 3EZ

Ffôn 020 7462 5060

E-bost info@people1st.co.uk

Gwefan www.nsaforretail.com

Institute of Grocery Distribution (IGD)

Cyfeiriad Grange Lane, Letchmore Heath, Watford, Hertfordshire WD25 8GD

Ffôn 01923 857141

E-bost askigd@igd.com

Gwefan www.igd.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English