Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dwy fenyw yn eistedd wrth fwrdd mawr. Maent yn edrych ar amryw ddogfennau papur ac yn siarad.

  Paratoi llyfryn ar gyfer yr arwerthiant nesaf.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fach. Mae'n siarad ar ffôn.

  Ffonio aelod arall o staff er mwyn sicrhau y bydd ystafell arwerthu addas ar gael.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd y tu ôl i ddesg. Wrth eu hochr mae menyw arall yn dal peintiad.

  Mae'r arwerthiant yn dechrau.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n edrych ar ddarn bach o grochenwaith.

  Rhestru eitem yn yr arwerthiant.

 • Mae dyn a menyw yn sefyll mewn ystafell ger bwrdd mawr pren. Mae'r bwrdd yn llawn o debotau.

  Edrych ar nwyddau a gyflwynwyd er mwyn eu prisio.

 • Mae dwy fenyw a dyn yn trefnu amryw eitemau crochenwaith ar fwrdd hir.

  Arddangos eitemau cyn arwerthiant.

 • Arwerthwr

Arwerthwr

Cyflwyniad

Mae arwerthwyr yn prisio eitemau, ac yn trefnu ac yn cynnal arwerthiannau. Mae rhai’n arbenigo mewn un math o eitem, er enghraifft lluniau neu lestri.

Adwaenir hefyd fel

 • Prisiwr/Arwerthwr

Fideo - Kalvin: Arwerthwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Arwerthwr, byddwch yn prisio nwyddau fydd yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant ac yn trefnu pob agwedd ar y gwerthiant. Mae’r gwaith yn cynnwys:

 • dod o hyd i ystafelloedd gwerthu addas a’u harchebu
 • trefnu yswiriant, cludiant a diogelwch nwyddau
 • cynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd
 • prisio nwyddau, gan gynnwys hen greiriau, dodrefn, peiriannau ac anifeiliaid.

Mae rhai Arwerthwyr yn arbenigo mewn eitemau penodol. Er enghraifft, mae rhai’n arbenigo mewn celfyddydau cain a theclynnau ac mae arnynt angen gwybodaeth am bethau fel gemwaith, carpedi, dodrefn, llestri a gwydr.

Ar ôl i’r arwerthiant ddechrau, bydd angen ichi fod yn ymwybodol drwy’r adeg o’r holl gynigwyr sy’n cymryd rhan. Efallai y bydd rhai cynigion yn cael eu gwneud gan bobl nad ydynt yn ystafell yr arwerthiant, dros y ffôn.

Yn ystod yr arwerthiant, byddwch yn annog cynigion ac yn ceisio symud cynigion yn eu blaenau mor gyflym â phosibl. Eich gwaith chi yw gwneud yn siwr bod cynifer ag sy’n bosib o eitemau’n cael eu gwerthu ar ddiwrnod yr arwerthiant am y pris uchaf posib.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Arwerthwr, byddwch angen:

 • yr hyder i gael eich clywed, a llais siarad clir
 • sgiliau gwerthu, gan mai rhan o’ch gwaith yw annog gwerthiant drwy geisio cael rhagor o gynigion
 • y gallu i beidio â chynhyrfu pan fyddwch dan bwysau
 • sgiliau ysgrifennu da ar gyfer unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd y mae’n rhaid i chi eu paratoi
 • sgiliau rhif da, gan y byddwch yn defnyddio rhifau’n aml iawn
 • sgiliau trafod da

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £18,500 - £19,500
 • Gyda phrofiad: £22,500 - £25,500
 • Mae Uwch Arwerthwyr yn ennill £28,000
Oriau gwaith Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi gychwyn yn gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau weithiau. Ble gallwn i weithio?Mae’r cyflogwyr yn gwmnïau sy’n arbenigo mewn arwerthu, a hyd yn oed arwerthu math penodol o eiddo. Mae cyflogwyr eraill yn cyfuno’r swyddogaeth hon â gwaith arall, fel gwerthwyr tai neu gwmnïau tirfesur amaethyddol. Mae cyfleoedd ar gyfer Arwerthwyr i’w cael mewn cwmnïau arwerthwyr mewn trefi a dinasoedd ledled Prydain. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr ac ar wefan Paru Swyddi (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swydd a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes angen cymwysterau mynediad ffurfiol i fod yn Arwerthwr. Mae’r gofynion yn amrywio o’r naill gyflogwr i’r llall.

Mae rhai sy’n dod i’r maes yn raddedigion. Rhaid i arwerthwyr sy’n gwerthu celfyddydau cain a theclynnau, ac offer a pheiriannau, gael cymwysterau proffesiynol.

Mae angen gwahanol fathau o gymwysterau ar gyfer gwahanol fathau o arwerthu. Gallwch ymuno â rhai agweddau ar y gwaith drwy wneud gradd berthnasol sy’n gysylltiedig â phynciau fel hanes celf.

Neu gallwch wneud gradd mewn unrhyw bwnc ac yna gwneud cwrs ôl-radd achrededig.

Hyfforddiant

I rai nad ydynt yn raddedigion, bydd y rhan fwyaf o’r hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn y gweithle gan astudio’n rhan-amser.

Efallai y byddwch yn gallu gwneud cwrs rhan-amser neu gwrs dysgu o bell tra byddwch mewn cyflogaeth berthnasol.

Mae Ffederasiwn Cenedlaethol Gweithwyr Proffesiynol ym maes Eiddo (NFOPP) yn cynnig dyfarniadau technegol mewn arwerthu eiddo tirol, ac arwerthu teclynnau. Cymwysterau lefel 3 yw’r rhain. Mae hyn yn golygu eu bod yn gyfwerth â Safonau Uwch. Cynigir y cyrsiau hyn drwy ddysgu o bell. Os byddwch yn llwyddiannus ag un o’r cyrsiau hyn, gallwch ddod yn aelod o Gymdeithas Genedlaethol Priswyr ac Arwerthwyr (NAVA).

Mae cwmnïau arwerthwyr Sotheby's a Christie's yn cynnig cyrsiau sy’n berthnasol i bobl sy’n dymuno dilyn yr yrfa hon.

Bydd rhai Arwerthwyr yn dod yn aelodau wedi cymhwyso’n llawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Bydd hyn yn cynnwys o leiaf ddwy flynedd o ddysgu strwythuredig tra mewn cyflogaeth. Rhoddir statws siartredig i aelodau llawn o RICS. Dyma’r lefel cymhwysedd uchaf mewn proffesiwn.

Profiad Gwaith Mae profiad blaenorol a gafwyd mewn meysydd gwaith fel eiddo neu'r celfyddydau cain yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cynnydd

Gall Arwerthwyr profiadol fynd ymlaen i rolau uwch. Mae rhai Arwerthwyr yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer yr yrfa hon. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl i chi fod ag addysg o safon dda. Gallai hyn olygu nifer o gymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) gradd C/4 neu uwch, neu hyd yn oed rai cymwysterau Safon Uwch (neu gymwysterau cyfatebol).

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Byddai iaith dramor fodern yn ddefnyddiol.
Derbynnir cymwysterau eraill yn aml yn lle Safon Uwch, er enghraifft:
  cymwysterau
 • BTECLefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.
Fodd bynnag, mae’r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau yn amrywio, felly edrychwch yn ofalus ar wefannau colegau/prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a ddatblygwyd mewn meysydd gwaith megis eiddo neu gelfyddydau cain yn ddefnyddiol.

Gallwch symud ymlaen fel aelod technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gysylltu â’r colegau unigol i gadarnhau hyn.

Mae Ffederasiwn Cenedlaethol Gweithwyr Proffesiynol ym maes Eiddo (NFOPP) yn cynnig Dyfarniadau Technegol mewn Arwerthu Eiddo Tirol, ac Arwerthu Teclynnau. Cymwysterau lefel 3 yw’r rhain. Mae hyn yn golygu eu bod yn gyfwerth â Safonau Uwch . Cynigir y cyrsiau hyn drwy ddysgu o bell. Os byddwch yn llwyddiannus ag un o’r cyrsiau hyn, gallwch ddod yn aelod o Gymdeithas Genedlaethol Priswyr ac Arwerthwyr (NAVA).

Ystadegau

 • Mae 39% o’r arwerthwyr yn hunangyflogedig.
 • Mae 21% yn gweithio’n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

RICS yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn gyrfaoedd tirfesur.

Christie's Education

Cyfeiriad 153 Great Titchfield Street, London W1W 5BD

Ffôn 020 7665 4350

E-bost education@christies.com

Gwefan www.christieseducation.com

Sotheby's Institute of Art

Cyfeiriad 30 Bedford Square, Bloomsbury, London WC1B 3EE

Ffôn 020 7462 3232

E-bost info@sothebysinstitute.com

Gwefan www.sothebysinstitute.com

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

National Federation of Property Professionals (NFOPP)

Cyfeiriad Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, Warwickshire CV34 6LG

Ffôn 0845 2506001

E-bost help@propertymark.co.uk

Gwefan www.nfopp.co.uk

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

National Association of Valuers and Auctioneers (NAVA)

Cyfeiriad Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, Warwickshire CV34 6LG

Ffôn 0845 2506001

E-bost courses@propertymark.co.uk

Gwefan www.nava.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English