Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dwy fenyw yn eistedd mewn cadeiriau breichiau yn siarad.

  Wrth werthu ty, efallai mai'r prisiwr fydd y person cyntaf y mae'r gwerthwr yn cysylltu ag ef/hi yn yr asiantaeth dai.

 • Mae menyw yn mesur lled ystafell gyda thâp mesur.

  Mae'r prisiwr yn mesur pob ystafell ac yn gwneud nodiadau.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fach. Mae'n ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Mae llawer o waith papur i'w wneud. Yn ogystal â nodiadau apwyntiadau, mae'n rhaid ysgrifennu adroddiad ar bob ymweliad.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fechan. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Mae'r prisiwr hwn yn gweithio i asiantaeth dai. Mae'n defnyddio'r ffôn i wneud apwyntiadau i ymweld â thai y mae pobl yn dymuno'u gwerthu.

 • Mae menyw yn sefyll mewn lolfa'n tynnu lluniau.

  Tynnu lluniau o'r tu mewn i'r ty. Tynnir lluniau o'r tu allan hefyd.

 • Prisiwr

Prisiwr

Cyflwyniad

Mae priswyr yn asesu gwerth adeiladau, tir neu nwyddau eraill megis peirannau a chelf. Gallent weithio i un o amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys gwerthwyr tai, y Gwasanaeth Sifil neu lywodraeth leol.

Adwaenir hefyd fel

 • Amcangyfrifwr - Eiddo
 • Syrfëwr, Prisiwr
 • Syrfëwr Arfer Cyffredinol
 • Syrfëwr Prisio

Gweithgareddau Gwaith

Fel Prisiwr, byddwch yn asesu gwerth adeiladau, tir ac amrywiaeth eang o nwyddau, er enghraifft offer, peiriannau, teclynnau a gwaith celf. Bydd y rheswm dros brisio, a'ch union ddyletswyddau, yn dibynnu ar eich cyflogwr. Er enghraifft, mae gwerthwyr tai yn cyflogi Priswyr i asesu eiddo i’w gwerthu neu eu rhentu, neu i asesu gwerth morgais. Defnyddir prisiadau i gyfrifo'r trethi y mae angen eu talu ar eiddo, yn ogystal â phris eiddo neu dir pan gaiff ei werthu neu ei brynu. Mae priswyr hefyd yn cynghori Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac adrannau eraill o'r llywodraeth ynghylch materion treth a phrisio. Fel Prisiwr, efallai y byddwch hefyd yn asesu gwerth rhentu eiddo masnachol a diwydiannol, er enghraifft swyddfeydd, canolfannau siopa a ffatrïoedd. Byddwch yn asesu eiddo newydd ac yn ailasesu eiddo presennol ar ôl iddo gael ei ddiwygio neu ei wella. Efallai y byddwch yn arbenigo mewn offer a pheiriannau neu gelfyddyd gain a theclynnau, yn hytrach na thir ac eiddo. Mae hyn fel arfer at ddibenion yswiriant. Mae prisio fel arfer yn cael ei gyfuno â rolau eraill, er enghraifft rheoli ystadau neu dirfesur amaethyddol ac arwerthu. Yn aml, mae'r gwaith o brisio celfyddyd gain a theclynnau yn benodol yn cael ei gyfuno ag arwerthu. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn brisiwr, bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau mathemateg a TGCh da
 • gallu cyfrifo’n gywir
 • gwybod y diweddaraf am yr holl gyfreithiau a’r dechnoleg berthnasol sy’n gysylltiedig â’ch maes gwaith
 • bod yn berson trefnus
 • meddu ar sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da
Efallai y bydd angen i chi deithio’n lleol yn y swydd hon, felly byddai trwydded yrru’n ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £23,500-£26,000
 • Gyda phrofiad: £28,000-£31,500
 • Mae Uwch Briswyr yn ennill £35,000 - £40,000
Oriau gwaithMae’r rhan fwyaf o briswyr yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, a hynny o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, yn ogystal â gweithio ar benwythnosau weithiau. Ble y gallwn weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys asiantau tai, y Gwasanaeth Sifil, llywodraeth leol, cyrff cyhoeddus a sefydliadau megis cwmnïau trydan, nwy a dwr. Mae yna gyfleoedd ar gyfer Priswyr gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled y DU.Ble y mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar wefan Paru Swyddi Ar-lein (Universal Jobmatch) (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Chwilio am Swyddi Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae gradd gan y rhan fwyaf o bobl sy’n newydd i’r yrfa hon. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn ymuno heb radd ac yn hyfforddi’n rhan-amser neu trwy ddysgu o bell.

Er mwyn prisio eiddo, fe’ch anogir i ymuno â chorff proffesiynol megis Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig neu’r Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw.

Bydd pynciau gradd sy’n gysylltiedig â phrisio, rheoli ystadau neu dirfesur yn ddefnyddiol ar gyfer pobl sy’n dymuno dechrau yn yr yrfa hon.

Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn darparu rhestr o gyrsiau gradd/diploma achrededig.

Mae rhai pobl yn dechrau mewn swyddi is trwy Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Tirfesur.

Hyfforddiant

Ar gyfer y bobl nad ydynt yn raddedigion, fel y nodir uchod, bydd hyfforddiant yn y gwaith gan astudio’n rhan-amser.

Gall priswyr weithio hefyd tuag at y cymwysterau a gynigir gan y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw.

I ddod yn aelod cwbl gymwysedig o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, bydd angen i chi ymgymryd ag o leiaf dwy flynedd o ddysgu strwythuredig wrth weithio. Rhoddir statws siartredig i aelodau cyflawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Dyma’r lefel hyfedredd uchaf posib mewn proffesiwn.

Cynnydd

Gall Priswyr profiadol symud i rolau uwch. Gall rhai ddod yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I ddechrau Uwch Brentisiaeth, bydd arnoch angen fel arfer 5 TGAU gradd C/4 neu uwch, neu fod wedi cyflawni Prentisiaeth Lefel Ganolradd. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer. Ar gyfer mynediad at radd berthnasol, bydd arnoch angen fel arfer:

 • 2/3 cymwysterau Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau safon uwch.
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.
Mae cymwysterau eraill yn aml yn dderbyniol yn lle safonau uwch, er enghraifft:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae'r gofynion yn wahanol ar gyfer cyrsiau gwahanol, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Gallai sgiliau a enillwyd mewn meysydd gwaith megis eiddo neu gelfyddyd gain fod yn ddefnyddiol.

Gall hwyrddyfodiaid wneud cynnydd fel aelodau technegol o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at y cwrs gradd neu HND o’ch dewis, gallai cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol fod y ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybr arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn â cholegau unigol.

Mae Prifysgol Napier Caeredin yn cynnig gradd mewn Datblygu a Phrisio Eiddo, trwy astudio’n rhan-amser.

Mae nifer o sefydliadau’n cynnig cymwysterau ôl-raddedig perthnasol mewn tirfesur a rheoli eiddo tiriog trwy ddysgu o bell.

Mae rhai pobl yn dechrau mewn swyddi is trwy Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Tirfesur.

Ystadegau

 • Mae 10% o briswyr ynhunangyflogedig.
 • Mae 9% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 12% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi’u haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

Y prif sefydliad proffesiynol ar gyfer syrfewyr yw RICS.

Chartered Institute of Building (CIOB)

Cyfeiriad Englemere, Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

Ffôn 01344 630700

E-bost reception@ciob.org.uk

Gwefan www.ciob.org.uk

Christie's Education

Cyfeiriad 153 Great Titchfield Street, London W1W 5BD

Ffôn 020 7665 4350

E-bost education@christies.com

Gwefan www.christieseducation.com

Sotheby's Institute of Art

Cyfeiriad 30 Bedford Square, Bloomsbury, London WC1B 3EE

Ffôn 020 7462 3232

E-bost info@sothebysinstitute.com

Gwefan www.sothebysinstitute.com

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Awarding Body for the Built Environment (ABBE)

Cyfeiriad Birmingham City University, Perry Barr, Birmingham B42 2SU

Ffôn 0121 3315174

E-bost abbeenquiries@bcu.ac.uk

Gwefan www.abbeqa.co.uk

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

College of Estate Management (CEM)

Cyfeiriad Whiteknights, Reading, Berkshire RG6 6AW

Ffôn 0800 0199697

E-bost courses@cem.ac.uk

Gwefan www.cem.ac.uk

Institute of Revenues, Rating and Valuation (IRRV)

Cyfeiriad 5th Floor, Northumberland House, 303-306 High Holborn, London WC1V 7JZ

Ffôn 020 7831 3505

E-bost enquiries@irrv.org.uk

Gwefan www.irrv.net

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English