Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio ffôn. Mae dyddiadur ar agor ar y ddesg.

  Siarad â chleient er mwyn nodi ei anghenion hyfforddi.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Paratoi deunyddiau hyfforddi ar y cyfrifiadur.

 • Mae pump person yn gwisgo siwtiau tywyll yn eistedd o amgylch bwrdd crwn. Maent yn siarad.

  Cynnal hyfforddiant ymsefydlu ar gyfer aelodau staff newydd.

 • Mae menyw yn sefyll yn y blaen mewn ystafell. Mae tri pherson arall yn eistedd wrth ddesgiau o'i blaen.

  Mae sgiliau cyflwyno'n bwysig.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd wrth ddesg yn siarad. Mae cyfrifiadur ar y ddesg ac amryw ddogfennau papur.

  Mae rhai sesiynau hyfforddi'n rhai un-i-un.

 • Mae menyw yn sefyll ym mlaen ystafell. Mae pedwar person arall yng nghefn yr ystafell. Mae un ohonynt yn sefyll ac yn recordio'r hyn y mae'r fenyw'n ei ddweud.

  Recordio mynychwr cwrs hyfforddi ar gyfer sesiwn adborth ddilynol.

 • Swyddog Hyfforddi

Rheolwr Hyfforddi

Cyflwyniad

Mae swyddogion hyfforddi yn nodi anghenion hyfforddi staff, yn ogystal â chynllunio a threfnu rhaglenni hyfforddi addas.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Hyfforddi a Datblygu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Hyfforddi, byddwch yn asesu anghenion eich sefydliad yn ofalus i nodi anghenion hyfforddi posibl; yna, byddwch yn cynllunio ac yn trefnu rhaglenni hyfforddi i fynd i'r afael â'r anghenion hyn. Byddwch yn paru sgiliau, galluoedd ac uchelgeisiau gweithwyr gyda gofynion staffio presennol eich sefydliad a'i ofynion yn y dyfodol. Efallai y byddwch yn gwneud hyn trwy ddadansoddi swyddi, trwy gynlluniau arfarnu neu drwy ymgynghori â staff a rheolwyr.

Yr enw ar y broses hon yw dadansoddiad bylchau sgiliau.

Unwaith y byddwch wedi nodi’r anghenion hyfforddi, byddwch yn gweithio allan y ffordd fwyaf cost-effeithiol ac addas o gwrdd â nhw.

Bydd angen ichi drafod â darparwyr hyfforddiant fel y gallwch ddewis y rhaglen hyfforddi fwyaf addas. Gallai fod ar ffurf seminarau, gweithdai, cysgodi gwaith neu ddysgu ar-lein. Fel Rheolwr Hyfforddi, byddwch yn gyfrifol am gynllunio a chadw at gyllideb sydd wedi'i neilltuo ar gyfer hyfforddiant ac adnoddau.

Byddwch yn monitro rhaglenni hyfforddiant tra byddant ar y gweill ac yn eu gwerthuso trwy ofyn i’r hyfforddeion am eu barn. Gall yr hyfforddiant ddigwydd o fewn y cwmni, mewn canolfan hyfforddi neu yn y gwaith.

Gall yr hyfforddeion gynnwys pobl sydd yn eu swydd gyntaf ar ôl gadael yr ysgol, prentisiaid, graddedigion y mae arnynt angen hyfforddiant arbenigol, neu weithwyr profiadol sy'n cael eu paratoi ar gyfer swyddi rheoli.

Fel Rheolwr Hyfforddi, byddwch yn aml yn cymryd rhan mewn cynllunio rhaglenni er mwyn helpu staff i ddatblygu ac ehangu eu hamrediad o sgiliau neu i ddysgu sut i ddefnyddio cyfarpar newydd. O ganlyniad, mae angen ichi wybod am y dulliau a’r cyrsiau hyfforddi diweddaraf.

Fel arfer, ni fyddwch yn darparu’r hyfforddiant eich hun; gallai hyn fod yn waith goruchwyliwr neu hyfforddwr. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn cynhyrchu deunyddiau hyfforddi ar gyfer cyrsiau mewnol.

Efallai y byddwch yn gweithio fel rhan o dîm hyfforddi a datblygu, o bosibl o dan oruchwyliaeth y Rheolwr AD, neu'r Partner Busnes AD.

Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Rheolwr Hyfforddi, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu, yn cynnwys y gallu i egluro pethau’n glir
 • sgiliau siarad cyhoeddus os byddwch yn cynnal yr hyfforddiant eich hun
 • y gallu i annog ac ysgogi pobl
 • y gallu i drefnu er mwyn gosod amcanion, cwrdd â therfynau amser a chyllidebau, a chynllunio ymlaen
 • safon uchel o Saesneg a rhifedd, yn cynnwys dealltwriaeth o ystadegau
 • sgiliau TGCh ar gyfer cynllunio a threfnu rhaglenni hyfforddiant
 • tact ac amynedd
 • gwybodaeth am faterion iechyd a diogelwch

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cychwyn: £22,500 - £24,000
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £30,500
 • Uwch Reolwyr Hyfforddiant yn ennill £33,500 - £36,500
Gall Rheolwyr Hyfforddiant ar eu liwt eu hunain ennill hyd at oddeutu £350 y dydd, yn dibynnu ar y sector. Oriau gwaith Fel arfer, byddwch yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i chi gynnal cyrsiau gyda’r nos ac ar benwythnosau. Gallai hyn olygu nosweithiau oddi cartref. Ble gallwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau mewn diwydiant a masnach, asiantaethau hyfforddi, cyfleustodau cyhoeddus a sefydliadau sector cyhoeddus, er enghraifft y GIG ac adrannau llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Mae cyfleoedd ar gyfer Rheolwyr Hyfforddiant i’w cael mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.Hunangyflogaeth Gall Rheolwyr Hyfforddiant fynd yn Rheolwyr Hyfforddiant hunangyflogedig, sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr ac ar wefan Paru Swyddi (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swydd a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad a hyfforddiant Mae nifer o ffyrdd i ddod yn Rheolwr Hyfforddiant. Gallech ddechrau gyda Phrentisiaeth Uwch neu Brentisiaeth Lefel Uwch. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Fel arall, gallech wneud cais am swydd Cynorthwyydd Hyfforddiant neu AD; gallai ychydig o brofiad swyddfa ymlaen llaw fod o gymorth. Byddai TGAU mewn Saesneg a mathemateg yn ddefnyddiol hefyd. Mae rhai pobl yn symud i swydd hyfforddi o swydd arall yn yr un cwmni. Un dewis arall yw astudio cwrs coleg sy'n cynnwys astudiaethau busnes neu reoli busnes, cyn ymgeisio am swyddi. Os hoffech gael cymhwyster addysg uwch, gallech ymgeisio am swyddi wedi ichi gwblhau HND, gradd sylfaen neu radd mewn pwnc fel astudiaethau busnes, seicoleg neu reoli AD. Hyfforddiant Mae’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn cynnig cyrsiau ar lefelau amrywiol, gan gynnwys tystysgrif a diploma mewn arfer dysgu a datblygu. Efallai y gallwch ymaelodi â'r CIPD; dylai hynny fod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn chwilio am swyddi. Mae City & Guilds hefyd yn cynnig cymhwyster lefel 3 men hyfforddiant a datblygiad. Mae i'r cwrs hwn ystod o unedau, sy'n cynnwys:

 • deall egwyddorion ac arferion dysgu a datblygiad
 • adnabod anghenion dysgu a datblygiad unigol
 • cynllunio a pharatoi cyfleoedd dysgu a datblygiad penodol
 • hwyluso dysgu a datblygiad mewn grwpiau
 • hwyluso dysgu a datblygiad ar gyfer unigolion
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Profiad Gwaith Mae gan lawer o Reolwyr Hyfforddiant brofiad gwaith perthnasol. Gall hyn gynnwys gweithio fel Cynorthwyydd Hyfforddi, Personél neu Adnoddau Dynol, neu waith gweinyddol mewn adran adnoddau dynol neu hyfforddi. Mae gwybodaeth arbenigol, er enghraifft mewn technoleg gwybodaeth, yn fantais.

Cynnydd Ar ôl cael rhagor o hyfforddiant, gallech ymgeisio am swyddi uwch a dod yn Ymgynghorydd Hyfforddiant. Gallech symud i feysydd eraill mewn cwmni: rheoli adnoddau dynol neu swyddi eraill sy'n berthnasol i fusnes. Daw rhai pobl yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol, er ei bod yn fantais ennill cymwysterau hyfforddi tebyg i’r rhai sy’n cael eu darparu gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, yn ogystal â bod â phrofiad gwaith perthnasol.

I gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf pum TGAU gradd A* - C arnoch fel arfer, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, ac efallai dwy Safon Uwch.

I ymuno â chwrs HNC neu HND perthnasol, bydd angen fel arfer:

- o leiaf 1 Safon Uwch

- TGAU, neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

I ymgeisio am gwrs gradd, bydd angen yn aml:

- 3 Safon Uwch

- 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae cymwysterau eraill sy'n gallu bod yn dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

- Cymwysterau Cenedlaethol Lefel 3 Edexcel

- Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Mae gofynion mynediad yn amrywio fesul cwrs a phrentisiaeth, felly holwch am ragor o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen am y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan lawer o swyddogion hyfforddi brofiad gwaith perthnasol. Gall hyn gynnwys gwaith fel cynorthwyydd hyfforddi, personél neu adnoddau dynol, neu waith gweinyddol mewn adran adnoddau dynol neu hyfforddi. Mae gwybodaeth arbenigol megis am dechnoleg gwybodaeth yn fantais.

Cyrsiau

Mae’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn cynnig cyrsiau dysgu hyblyg. Mae’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu hefyd yn gweithio gyda cholegau a phrifysgolion i gynnig cyrsiau lleol i’r rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth berthnasol neu’n ymwneud â gweithgarwch cysylltiedig.

Ystadegau

 • Mae 13% o'r rheini sy’n gweithio mewn swyddi megis swyddogion hyfforddi yn hunangyflogedig.
 • Mae 24% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae gan 27% oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Unrhyw beth arall?

Mae gwaith ymgynghori a llawrydd yn bosibl ar gyfer pobl â phrofiad gwaith sylweddol.

Gwybodaeth Bellach

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Cyfeiriad 151 The Broadway, London SW19 1JQ

Ffôn 020 8612 6200

Gwefan www.cipd.co.uk

Personnel Today

Gwefan www.personneltoday.com

People Management

Publisher: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Gwefan www.peoplemanagement.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English