Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddir systemau dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) mewn swyddfeydd cynllunio tref.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar fap bach.

  Mae'n bwysig cael llygad craff.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar amryw ddogfennau papur.

  Yn ogystal â gwneud gwaith dylunio technegol, mae'n rhaid i'r staff cymorth ddelio â gohebiaeth ynghylch materion cynllunio.

 • Mae dau ddyn yn sefyll ar stryd yn siarad. Mae un o'r dynion yn ysgrifennu ar glipfwrdd.

  Mae'n bosibl y bydd gofyn i staff cymorth wneud gwaith ymchwil trwy siarad ag aelodau'r cyhoedd.

 • Mae dyn yn sefyll ar safle adeiladu mawr. Mae'n gwneud nodiadau mewn llyfr nodiadau.

  Mae cynnal arolygon ar safle datblygiadau newydd ac arfaethedig yn angenrheidiol.

 • Staff Cymorth Cynllunio Trefol

Staff Cymorth Cynllunio Trefol

Cyflwyniad

Mae staff cymorth cynllunio trefol yn rhoi cymorth technegol ac ymarferol i gynllunwyr tref. Mae eu gwaith yn cynnwys helpu i gasglu gwybodaeth gynllunio, cadw cofnodion o geisiadau cynllunio, a pharatoi adroddiadau, cynlluniau a lluniadau.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Cynllunio, Tref
 • Technegydd Cynllunio Trefi

Gweithgareddau Gwaith

Fel Staff Cymorth Cynllunio Trefol, byddwch yn rhoi cymorth technegol ac ymarferol i Gynllunwyr Trefol.

Byddwch yn helpu i gasglu a dadansoddi gwybodaeth gynllunio. Mae hyn yn cynnwys ymweld â safleoedd a chyfweld â’r cyhoedd er mwyn cael gwybod am faterion lleol. Mae staff cymorth yn paratoi adroddiadau am brosiectau newydd. Efallai y byddwch yn trefnu arddangosfeydd cyhoeddus er mwyn ymgynghori â phreswylwyr lleol ac yn gwneud lluniadau cyflwyno at y diben hwn. Byddwch hefyd yn ymdrin â gohebiaeth ac yn cadw cofnodion a lluniadau sy’n ymwneud â cheisiadau am ganiatâd cynllunio. Gorchwyl arall yw ymdrin ag ymholiadau cychwynnol gan y cyhoedd ac aelodau pwyllgorau cynllunio. Efallai y gall staff mwy profiadol brosesu ceisiadau cynllunio syml a chynghori a yw caniatâd cynllunio yn ofynnol, gyda chymorth gweithiwr proffesiynol cymwys. Mae'r swydd yn un swyddfa yn bennaf. Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid ichi ymweld â safleoedd a mynd i gyfarfodydd cyhoeddus. Mae'n bosibl y bydd y gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais ichi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Staff Cymorth Cynllunio Tref byddwch angen:

 • sgiliau rhif da
 • y gallu i fynegi’u hunain yn glir ac yn fanwl, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • sgiliau gweithio mewn tîm oherwydd bod llawer o amser yn cael ei dreulio’n helpu Cynllunwyr Tref gyda’u gwaith
 • diddordeb yn yr amgylchedd naturiol ac adeiledig
 • Sgiliau TG

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Rhoddir cyfraddau cyflog bras isod.

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £27,000 - £30,500
 • Mae Uwch Staff Cymorth Cynllunio Trefol yn ennill £32,000

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr, ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen ichi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd angen ichi weithio ar rai penwythnosau.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae gan gynllunio trafnidiaeth rôl allweddol i’w chwarae wrth newid agweddau pobl at deithio yn y dyfodol. Yn benodol, mae hyn yn cynnwys hyrwyddo dewisiadau heblaw’r car preifat. Oherwydd hyn, disgwylir i waith yn y maes gwaith hwn dyfu a datblygu yn y dyfodol.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys adrannau llywodraeth leol a chanolog, gwasanaethau ymgynghori preifat ar gynllunio, cwmnïau adeiladu a sefydliadau amgylcheddol.

Mae cyfleodd ar gyfer Staff Cymorth Cynllunio Trefol i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Paru Swyddi Ar-lein, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan LG jobs.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Rydych fel arfer yn cael y swydd hon trwy ymgeisio am swyddi’n uniongyrchol mewn awdurdodau lleol neu mewn cwmnïau preifat. Bydd angen rhai TGAU neu Safonau Uwch (neu gyfatebol) arnoch er mwyn ymuno â’r yrfa hon. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Gall fod yn bosibl ymuno â’r yrfa hon trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?', am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaethau.

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant yn y gwaith fel arfer.

Gallwch fynd ymlaen i swyddi uwch trwy wneud HND neu HNC perthnasol.

Gall Staff Cymorth Cynllunio Trefol a chanddynt brofiad a chymwysterau sydd wedi’u cymeradwyo gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) ddod yn Aelodau Technegol o’r RTPI. Gall pobl a chanddynt ddiddordeb mewn datblygu eu gyrfaoedd cynllunio hefyd ystyried gwneud gradd a gweithio tuag at ddod yn Gynllunydd Tref Siartredig.

Profiad Gwaith Byddai profiad gwaith a gafwyd mewn gwaith ystadegol neu dirfesur fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cynnydd

Gall rhai Staff Cymorth barhau i hyfforddi a dod yn gynllunwyr tref cwbl gymwys.

Mae gan awdurdodau lleol set bendant o lwybrau dyrchafiad.

Cymwysterau

Er mwyn cael y swydd hon, bydd arnoch angen fel arfer o leiaf:

 • 4 TGAU ar raddau C/4 neu uwch; pynciau i gynnwys mathemateg a Saesneg

Bydd cymhwyster BTEC lefel 3 mewn cymorth technegol cynllunio tref yn eich helpu i wneud argraff.

Mae gan rai pobl sy’n ymuno â’r yrfa hon Safonau Uwch neu gymwysterau cyfatebol.

Ar gyfer Prentisiaethau Lefel Ganolradd, efallai y bydd angen ichi sefyll prawf gallu yn cynnwys mathemateg a datrys problemau. Efallai y bydd angen ichi sefyll prawf llythrennedd hefyd.

Er mwyn dechrau Prentisiaeth Lefel Uwch , bydd arnoch angen fel arfer 5 TGAU ar raddau C neu uwch, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gywerth ag 1 Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyfyngiadau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod cyfyngiadau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod gwir angen y cyfyngiadau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a enillwyd mewn gwaith arolygu neu ystadegol yn fanteisiol. Mae’r gallu i ddefnyddio meddalwedd megis pecynnau cyhoeddi bwrdd gwaith (DTP) a chynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) hefyd yn ddefnyddiol.

Gall ymgeiswyr llwyddiannus sy’n brofiadol ond heb gymwysterau academaidd ffurfiol ymgeisio i ddod yn Aelodau Technegol o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI). Edrychwch ar wefan yr RTPI am arweiniad ynglyn â gofynion mynediad.

Cyrsiau

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech ddarllen polisïau mynediad colegau unigol.

Mae’n bosibl ymuno â’r yrfa hon trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch. Pynciau megis Busnes a Gweinyddu fyddai fwyaf defnyddiol.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

National Heritage Training Group (NHTG)

Cyfeiriad Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London EC1M 6EZ

Ffôn 01342 326171

E-bost rayrobertson@nhtgskills.org

Gwefan www.nhtg.org.uk

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Local Government Chronicle (LGC)

Publisher: EMAP

Gwefan www.lgcplus.com

Royal Town Planning Institute (RTPI)

Cyfeiriad 41 Botolph Lane, London EC3R 8DL

Ffôn 020 7929 9494

E-bost contact@rtpi.org.uk

Gwefan www.rtpi.org.uk

Northern Ireland Planning Service

Irish enquiries

Gwefan www.planningni.gov.uk

Transport Planning Society (TPS)

Cyfeiriad One Great George Street, Westminster, London SW1P 3AA

Ffôn 020 7665 2238

E-bost tps@ice.org.uk

Gwefan www.tps.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English